Dunántúli Napló, 1972. március (29. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-23 / 70. szám

6 DUNANTOLI NAPLÖ 1972. március 23. A korszerű életforma korszerű otthont kíván Beszélgetés a családiház-építés tervezési problémáiról Lakásépítési tevékenységünk­ben közel 50 százalékos arányt foglal el a magán-lakásépítés. Akik ezen az úton kívánnak lakáshoz jutni, jelentős anyagi terhet vállalnak. Megvan vi­szont az a hasznuk, hogy laká­suk olyan lesz, amilyent szeret­nének. Milyen családi házak épülnek ma Pécsett? E kérdés­re szeretnénk választ adni most induló sorozatunkban különö­sen jól sikerült, a korszerű igényeknek megfelelő családi házak bemutatásával. Mielőtt azonban sort keríte­nénk egyes épületek bemutatá­sára, szükségesnek tartottuk né­hány tervezési probléma tisztá­zását. A tervezésnél dől el, hogy a sokéves takarékoskodás meghozza-e gyümölcsét, s az építtető olyan lakásba költözik- e, amely otthonná alakulva maximálisan szolgálja a család kényelmét. Az erről folytatott beszélgetésben Pavelka György­éé városi építési osztályvezető­helyettes főmérnök és Kovács Antal magántervező voltak a partnereink. — Legelőször azt kellene tisz­tázni: mi köti a tervező kezét? Pavelka Györgynél — Az Or­szágos Építési Szabályzatban rögzített hatósági előírásoktól nem lehet eltérni, de ezek nem korlátozzák a tervezői elképze­léseket. A leglényegesebb kö­töttség az építtető anyagi lehe­tősége. Kovács Antal: — A megbízó pedig határozott elképzelések­kel jelentkezik, ametyek nem mindig elfogadhatók, tehát a helyes irányba terelendők. Pavelka Györgyné: — Éí le­hetőleg olyan szerkezetet kell kialakítani, ami félbemaradva is egészként hat, s a későbbi igényváltozások befogadásával bővíthető. — Milyenek a mai igények? Pavelka Györgyné: — Több­nyire 2 és fél, 3 szobás laká­sokat építtetnek. Társadalmi ré­tegenként azonban nagyok az eltérések, a városi embert köny- nyebb a korszerű felé vezetni, a faluról beköltöző viszont job­ban ragaszkodik konzervatív elképzeléseihez. Kovács Antal: — Ilyenkor kell a tervezőnek pedagógusnak lennie és rávezetni a megbízót, hogy a korszerű életforma kor­szerű otthont kíván. — Ott pedig a családot kell elhelyezni, sokszor több gene­ráció együttélését biztositani. Hogyan? Kovács Antal: — A nemze­déki ellentét élő probléma, amit már a tervezésnél át kell hidal­ni — okos megoldásokkal. Pavelka Györgyné: — Az el- : különítést ésszerű keretek között i kell biztosítani. Erre szolgálnak a többszintes családi házak, a j szinteken elkülönülő generációk- i kai. j — Hogyan állunk a szoba- i számmal? Az említettek Így i hallásra nem tűnnek korszerű- I nek. Pavelka Györgyné: — Való­ban, a több nagy szoba elve, ma már túlhaladott és erről meg kell győzni az építtetőt. De legyen egy nagy szoba, ahol a család közösségi életét élhet és legyen több kicsi szo­ba is, ahová a családtagok szükség szerint elvonulhatnak, hódolhatnak kedvtelésüknek, vagy élvezhetik a csendes ma­gányt. Kovács Antal: — Ez az, amit nehéz átvinni a köztudatba. Az építtető hajlamos kijelenteni: van pénzem, azt csinálok vele, amit akarok. Csakhogy ez nem mindig helyes és ilyenkor har­colni kell. — A tervezőnek azt is figye­lembe kell vennie, hogy miből és ki építi a házat. Ez milyen problémákat jelent? Kovács Antal: — Valóban tudnom kell, mi kapható a TÜZÉP-nél, hiszen abból ter­vezhetek, ami van. Viszont nem örülök, ha az építtető — teljes jóhiszeműséggel — egy csomó anyagot már előre összevásá­rolt. Ilyenkor a meglévő anyag­hoz kell tervezni, ez pedig nem könnyű dolog. És hogy ki épít? A szövetkezetek eljutva egy bi­zonyos fejlettségi szintre, a csa- ládiház-építésről leálltak. Fel­szereltségüknek megfelelőbb, kifizetődőbb a termelékenyebb társasház-építés. így aztán a családiházépítést ma már zö­mében a család végzi szabad­idejében, amire szintén tekin­tettel kell lenni. — A tervező mindent figye- gyelembevett, a terv elkészült. Vajon úgy vaiósul-e meg, aho­gyan elképzelte? Pavelka Györgyné: — Sajnos előfordul, hogy az építtető „fe­lülbírálja" a tervet, s amit a tervező az épület harmonikus egységbe illően tervezett, azt a saját, jobbnak tűnő ötletével megváltoztatja és ezzel oda az egész, szép elképzelés. Kovács Antal: — Ilyenkor né­mi elégtételt jelent, ha utóbb jön az építtető, hogy „mégis­csak magának volt igaza, mér­nök úr, úgy lett volna jól csi­nálni, ahogy maga akarta . . .” Pavelka Györgyné: — S utá­na egész életén át nyögheti, ha elképzelését a tervező ellenére is mindenáron keresztülvitte. Kü­lönben is, egy rosszul megter­vezett, vagy jól tervezett, de rosszul kivitelezett épület sok­évtizedes kárt jelen!. Kovács Antal: — De ez más­ra is figyelmeztet: a magónház is nemzeti vagyonná válik, te­hát az „én házam .. ." elvet csak módjával lehet alkalmaz­ni. — Kétségtelen, hogy valami j ráhatás kellene még a kivite­lezés során is a tervező részé- \ röl. Kovács Antal: — Már csak azért is, mert nagyon kellemet­len érzés, ha az ember a rá­fordított tervezői munkát nem az elképzeléseknek megfelelő­en látja megvalósulni. A későb­bi kontaktus feltétlenül szüksé­ges lenne, s erre volna jó a tervezői művezetés legalább olyarv esetekben, amikor a csa­ládiház saját kivitelezésben ké- j szül. Sok szabálytalanságot ke- : ' rülhetnénk el ezáltal. — Mindezek után valamit még arról: mi a „divat" ma a csa- ládiház-építésben? Kovács Antal: — Erről nehéz lenne beszélni. De az kétségte­len, hogy mindazok a ráhatá­sok, amelyek másutt megtalál­hatók, itt is érvényesülnek. A funkció differenciáltsága, az új szerkezeti elemek megjelenése, stb. ezek befolyásolják a stílusirányzatokat. A házak meg­próbálnak kinőni a földből, egyre több a kétszintes ház, megszűnnek a melléképületek, j a csúnya toldalékok. No és ] megszűnnek a szimmetrikus for- I mák. Az épületek nagy .része ma már tükrözi kívülről is a fa­lak mögötti funkciót. — Hogyan jellemezhetnék a temező tevékenységét? Pavelka Györgyné és Kovács ; Antal: — A saját lelkiismere- ; tén kívül ki kell elégíteni az i építtető, no meg a hatóság 1 1 igényét. A teivező célja az, ' hogy jó és szép épületet tervez- j I zen, de az épületnek mindenek- j | előtt jónak kell lennie. Ez a j tervező saját lelkiismereti kér­dése. i Hársfai István Patak a főutcán Kátoly Az asszonyok nagy ribilliót I csinálnak a pincesoron, vidám- j ságuk elhallatszik a völgyben ] bújó házakig is. Sütnek-főznek, esznek-isznak, lobog a tűz a présházak között, tánctól he- vülnek az arcok, borsos tréfák- la ingerel a bor... Férfiaknak ilyenkor nem ta­nácsos kezdeni az elszabadult kedvű, asszonynéppel. Nem tű­rik meg maguk között a fér­fit, de azok se nagyon tola­kodnak, mert még megtartják a szavukat a menyecskék, és j lecibálják róluk a nadrágot.:. Farsang keddje a bolondsá­goké, — de az utóbbi két év­ben már csendes maradt a pincesor. Tavaly még a rossz idő vette el az asszonyok ked­vét a szokásos mulatozástól, — az idén pedig már valahogy elfelejtődött. Az asszonyok keddjét szépen beszorították a kultúrházba, a dombra kapasz­kodó pincesor a férfiak hábo- | rítatlan birodalma maradt. — Érti ezt? — kérdi Tóth Són- j dor, a tizenhórmas, kettősnyel- ; vű, csalafinta zárral felszerelt j présház tulajdonosa, — a fia­talok inkább a kocsmába jár- j nak, nem jönnek ide fel a j hegyre. Pedig, nézze csak, hát nem jobban esik itt a bor? Alattunk á pécsváradi út szalagja, távolabb a Karasi- cát kísérő jegenyesor, jobb­kézre pedig a falu egy részle­te, ahogy szép lassan „kicso- rog" a völgyből: Kátoly. A „Óvoda.” „Zabaviste.” „Kin- j dergarten." A lélekszám alig j haladja meg a félezret, a ká- tolyiaic hetven százaléka dél- ! szláv nemzetiségű, a magya­rok és a németajkúak nagyjá­ból azonos arányban vannak, j Harminc éve is lehet már, emikor kigyulladt az egyik gaz­da háza. Már a fészer Is lán­gokban állt, de az emberek minden gépet kimentettek. Az órák alatt koldussá lett gazda a falu segítségével állt lábra: összeadták az esztendőre szük­séges gabonát, terményt. Az országos hírű, külföldet is megjárt kátolyi délszláv nemzetiségi tánccsoportban né­hány német nemzetiségi fiatal is táncolja a kólót. A tánc a fontos. — Amikor körülnézek, látom óm, hogy a szomszéd öreg­asszony is hordja a téglát, pe­dig már jóval fölül van a hat­vanon. Még meg is sértődött, azt mondja, ha nem is hívtál, én azért eljövök segíteni, — meséli Glavanovics Józsefné. Évente négy-öt új ház épül a faluban, mindenhol ott van a fél falu. Szomszédot, komát, ismerőst nem hívni sértésnek számít. A „Kátoly a levegőből nézve, olyan mint egy tünemény. A dimbek-dombok között eltűnik a falu, csak egy pillanatra mutatja magát, — az ember szinte nem is hiszi, hogy lá­tott valamit. ..” Ez a megálla­pítás német katonáktól szárma­zik, akik gépeikkel a kátolyi rétről indultak bombázásra. Nekik a rejtettség volt a fon­tos, bennünket a szépség ra­gad meg . .. A szalagszerűen elnyúlt ut­cát a patak osztja ketté, part­jain eperfák őrködnek. Tulaj­donképpen nagybetűvel kelle­ne írni, így Patak, mert ennek az örökké csörgedező víznek ez a neve, furcsa módon sem­mit sem ragasztott rá a dús fantáziájú, szívesen keresztelő nép. A Patak gondot okoz. A ká- tolyiak azt mondják: nem szép, rontja a falu képét. Sokat töp­rengtek már azon, hogy mit le­hetne csinálni. Volt, aki be­toncsövekbe akarta kényszerí­teni, mások megelégedtek vol­na azzal is, ha szeszélyes ívét megtörve, kőgátak közé szorít­ják. Pénz egyikre sem jutott, a Patak továbbra is ott foly- dogál a főutcán. Szerencsére. Mert szép, és mert, ha nem lenne, minden nagyobb eső ki­mosná a kátolyiakat a házak­ból ... A „szalag” túlsó végén, a kivénhedt, valamikori kultúr- házzal szemben gondosan kö- ; rülkerített park, ápolt díszcser­jékkel. Középen emlékfal, a márvónytábla magyar és szerb- J horvát felirata Kaszapovics | András emlékét őrzi. Kaszapo­vics András 1963-ban halt meg, — a helyi termelőszövetkezet el­nöke volt. — Nagyon szerették, — mond­ja Graics Andrásné, a taná­csi kirendeltség vezetője. A A patakból húsz esztendő­vel ezelőtt még ittak. „Az öreg házakban is van vízvezeték. Mindenkinek saját vízvezetéke I van hidroforral," — mondja | Kollár Mátyás. Az útfordulóban híd épül, I megnyergelik a patakot. Ma- | szék híd, három család fogott össze, hogy ne kelljen kerülő­vel, tengelyig érő sárban men­ni az autóval. A tv-antennák kilesnek a domb mögül. Elég rossz a vé­tel, magasra kell tenni az an­tennát. A tv-készülékek száma most annyi, mint öt évvel ez- | előtt a rádió. Az új művelődési ház épí­téséhez a falu minden lakosa hozzájárult. A napokban olyan ifjúsági rendezvényt tartottak j az új házban, amelyről a tele- 1 vízió is adott közvetítést. A termelőszövetkezet sza­kosított szarvasmarha istállójá­nak belső berendezése oszt­rák-holland kooperációban készül. Ez a rendszer egyedül­álló az országban. Egyetlen asszonynak folyási- : tanak szociális segélyt. „Mond­jon egy módos gazdát,.." „Mindenki az" — mondja Graics Andrásné. A tsz központ Káiolyban, a közigazgatási Erzsébeten van. A kátoiyiak kicsit irigyek ezért, j — „hiszen ml vagyunk többen", !- mondják. A . A pincesorról csak keveset . mutat magából a falu. Jólesik j a bor. 0, Kónya József j Ki volt Janus Pannonius? János volt a nevem, s Janus, ki e verseket irtai Megmondom, ha netán tudni kívánod okát. Nem buta gőgből hagytam cserben a régi nevem, nem! Tudna-e bárki különb s szebb nevet adni nekem? Ezt hittem magam is, s lásd, Janus lettem, amint a Múzsa magához emelt, s megkoszorúzta fejem. (Berczeli Anzelm Károly fordítása) Janus isten nevét a kor hu­manista szokásának megfele­lően — talán Janus Lascarist j utánozva — vette fel a költő, | E nevet a Pannonius (== ma- J gyarországi) jelzővel már Fér- j rarában használta a fiatal költő, midőn Guaríno Verone­se iskolájában tanult. Középkori okleveleinek ta­núsága szerint az utókorra is átszálló állandó családnevek használata köznemességünknél csak a XVI. század elején kezd kialakulni. Leggyakrabban a születési hely szolgált család­| névül, A külföldi egyetemeken ' ugyanis a születési hely nevét iktatták anyakönyvbe névként, s a külföldön tariult humanis­ták e szokást itthon is alkal­mazták. Janus Pannoniust kortórsai (Galeotto Marzio, Ludovico Carbone) „János, pécsi püs- pök"-nek nevezték. A leghite­lesebb kútfő, Janus Pannonius, igazi humanista öntudattal rej­ti el nevét. Csak bizonyos kö­rülírásokból következtethetünk szülőhelyére. .... s én magam is, kit az iften S jósorsom küldött hozzád még zsenge koromban, Pannóniának azon részéről, merre a Dráva Átszeli lágyan a zsíros szántóföldeket, és már Árját s régi nevét a Dunába veszíteni készül. (Csorba Győző fordítása) Az idézett versrészlet nyil- j vánvalóvá teszi, hogy Janus I Pannonius szülőföldjét a Du­na—Dráva-torkolat közelében kell keresnünk. Ugyanerre utal egy másik Janus-vers részlete is: tének, S. Angeii kardinálisnak megígéri: „... az ekkor szü­netelő pécsi egyházmegyéről szeretett fiúnknak, Cesinge Já­nosnak személyében gondos­kodunk." E sorok csak Janusra vonatkozhatnak! „Én magam is ebekről éne­keltem, aki a mély Drávánál születtem, olvasd át ezeket is, ha már a többit is elolvasod majd.” Mivel az eredetnél nem be­szélhetünk „mély Dráváról", itt is a Dráva-torkolatról van szó. • Abból a tényből, hogy a költő nem közli pontosan szü­lőhelyét, többen arra következ­tetnek, hogy Janus aligha hallgatta volna el születési he­lyét, ha az híres hely lett vol­na. A versidézetek alapján megindult a találgatás Janus Pannonius szülőhelyének meg­állapítására. Angelo Colocci, az első kortárs-életrajzíró és Bombardius Mihály szerint „Ja­nus Pannonius Aureliarius ha­zájában, Sirmiumban született." A régi Sirmium azonos a mai Mitrovica városával, s éppen nem a Duna—Dráva-torkolat- nál fekszik, hanem egészen pontosan a Száva partján. E különös tényen azonban nem akad fenn még a híres Janus- kutató, Kaprinai István sem. Pedig itt azzal a jelenséqgel találkozunk, hogy Janus Pan­noniust összetévesztik ifjú Vitéz Jánossal, a sirmiumi, majd ké­sőbb veszprémi püspökkel, idős Vitéz János egyik unoka- öccsével. Ez a személytévesz­tés több Ízben is megtörtént az idők során. Akkor is, ami­dőn 1879-ben Fraknói Vilmos, a híres történész, ifjú Vitéz Já­nos csezmiczei születéshelyét Janus Pannoniusra ruházta. Janus Pannonius ugyanis nem a torkolattól igen messze fekvő Csgzmiczén (Csázmán), hanem azé. Eszék alatt, a tor­kolat közeiében levő Kesinczén született. Ezt a következőkkel igazoljuk: 1. II. Pius pápa egy 1460. február 16-án Sienában kelt levelében magyarországi köve­2. A Cesinge név helyes ol­vasata a Kesincze vagy Ke- szincze. Kérdés: van-e ilyen nevű község a torkolat tájé­kán? Van, mégpedig ma is létező helység. E község a középkorban az eltűnt Valkó megyében feküdt Kose, Kesse, később Kesincze néven. 1891- ben 1146 horvát-szerb lakosa volt. Okleveleinkben 1435 óta nemesi névként és birtoknév gyanánt, is szerepel. A pápai tizedlajstrom az 1330-as évek­ben Kesét (Kesinczét) az asz- szuógyi főesperesség területén sorolja fel, amely a pécsi püs­pökség hatásköre alá tartozott. Fekvéséről tudnunk kell, hogy Eszék alatt, Diakovártól észak-keletre, - pontosan ott fekszik, ahol a Dráva - köl­tőnk szavait idézve — „árját s régi nevét a Dunába veszíteni készül." 3. A Cesinge névnek bizo­nyos fokig bizonyítékai azok a plakettek Is, amelyeket e lap hasáfcyain nemrég ismertet­tünk, s amelyeknek fejkörirata magyarul: CESINGE (KESIN­CZE) JANOS, PÉCSI POSPOK. E köriratok nem egykorúnk ugyan a költővel, de azért ér­dekesek, mert éppen a CESIN­GE nevet hagyományozták reánk. 4. A délvidéki horvát kor- társak is tudnak Janus Panno­nius Kesinczei (délszlávosan: Kesinacz) nevéről. Janus egyik életrajzírója, Marulity Márk, spalatói dalmát költő (1450— 1524) és a híres raguzai hu­manista költő, E. L Crievity Kesinac Iván-nak nevezik őt. A kifejtettek alapján úgy véljük, hogy Janus Pannonius nem azonosítható a Csezmi­czei névvel, ötszáz év távlatá­ban tisztázott neve heiyesen: Kesinczei János. Dr. Tóth Isttrán yft A Mátyás-kori humanizmus j legnagyobb költőjének, Janus j Pannoniusnak eredeti család­neve sokáig bizonytalan volt; Egy nemrég megjelent életraj- | zi regény (Karliczky Margit: Janus Pannonius, Bp. 1969.) még a Csezmiczei János név­vel illeti a nagy költőt. Ö ma­ga csak keresztnevét árulja el:

Next

/
Oldalképek
Tartalom