Dunántúli Napló, 1972. március (29. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-01 / 51. szám

Ara: 80 f!1léf Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XXIX. évfolyam, 51. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1972. március 1., szerda A szovjet főváros várja magas rangú vendégét Munkaszociológiai vizsgálatok A vezetőknek gyakran és gyor­san kell dönteni fontos kér­désekben. Állásfoglalásuk legtöbb esetben kihat az egész üzem, intézmény tevékenységé­re, befolyásolva a munkahelyi közérzetet is. A helytelen intéz­kedést jogosan kifogásolják a munkások, gyengül a kollektív szellem, nő az elégedetlenség. A megalapozott döntésekhez igen sok adatra, információra van szükség, amelynek jelenleg csupán kis hányadával rendel­keznek a vezetők. A hiányzó is­meretek megszerzéséhez, az adott helyzet helyesebb meg­ítéléséhez kíván segítséget nyúj­tani a TIT Baranya megyei szer­vezetének szociológiai csoport­ja. Céljuk: a marxista szocioló­giai ismeretek terjesztése, az igények és lehetőségek szerint konkrét vizsgálatok, kutatások elvégzése. A fentieket az üze­mek felkérésére és megbízásá­ból végzik. Ilymódon, a gazda­sági problémákon túl, a társa­dalmi, politikai, emberi össze­függések is mélyebben tárulnak fel előttünk. A szociológiai cso­port gondolatébresztő tematikát dolgozott ki és juttatott el a ba­ranyai üzemekbe és intézmé­nyekhez. Törekvésüket ösztönzik a munkásosztály helyzetének megjavításáról szóló párthatá­rozat, az MSZMP tudománypo­litikai irányelvei, és a X. kong­resszus határozatai. Hogyan élünk, élhetnénk-e jobban, mennyi a kereset? Kü­lönösen sok szó esik erről mos­tanában. Az anyagi jellegű dol­gok mellett nem mindig kap megfelelő hangsúlyt a tudati, társadalmi oldal. Milyen hatás­sal vannak a döntések az egyénre, miként illeszkedik a vállalati kollektívába, azono- sul-e az üzem gazdasági-tár­sadalmi célkitűzéseivel? Ilyen és hasonló kérdésekre is miha­marabb választ kell kapnunk. Hányszor előfordul: jól fizetett emberek elhagyják régi munka­helyüket, kevésbé jövedelmező, alacsonyabb beosztást vállalva. Az ok nem anyagi jellegű, sok­kal inkább a vállalati „klímá­ban” keresendő. A szociológiá­nak jut az a feladat, hogy a különböző érdekek feltárásával valós képet adjon, emberközel­be hozza a jelenségeket, gyor­sítva a humanizációs folyama­tot. A szociológia tehát nem­csak a gazdasági vezetőknek, a párt- és szakszervezeti mun­ka irányítóinak is hasznos infor­mációkat nyújthat. A nagy vállalatok zöme - igen helyesen - már alkalmaz szociológust. Baranyában sok a kis- és középüzem, ahol saját szakember nincs ugyan, de a TIT szociológiai csoportjá­ra számithat. A tematikában rögzített fő vizsgálati körök kö­zül külön figyelmet érdemel: mit vár el a dolgozó a munka­helyétől. A végzett munka sze­repe az egyén életében, gon­dolkodásában, a „mi” és a „mi­énk" tudat kialakulása, az üze­mi demokrácia kérdéseinek vizs­gálata, a munkaerkölcs szocio­lógiai jellemzése kapcsán a ve­zetést segítő ismeretek, mód­szerek birtokába juthatnak ve­zetőink. A lehetőség ndoft, kö­zös érdek, hogy minél többen éljenek vele. Wesztl Márta Dacca. Mudzsibur Rahman sejk,, a Bangla Desh Népi Köztársaság miniszterelnöke kedden egy delegáció élén négynapos hivatalos látogatásra a Szovjetunióba utazott. A delegáció tagjai még Abdusz Szamod Azad külügyminiszter, Nurul Iszlám az Állami Tervbizottság alelnöke, továbbá a pénzügy- és kereskedelmi mi­nisztérium államtitkárai, szakértők és újságírók. A különrepülögép útban Moszkva felé, üzemanyagot vesz fel Bombayban és Tbilisziben, majd szerdán reggel érkezik a szovjet fővárosba. A miniszterelnök programjában a moszkvai tárgyaláso­kon kívül szerepel még egy leníngrádi látogatás is, visszaútban pedig egy napot tölt Taskentben. AZ MTI TUDÓSÍTÓJA JELENTI; Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy még a szovjet főváros — ese­ményekben gazdag diplomáciai életében is kiemelkedő dátum lesz Mudzsibur Rahmannak, a Bangla Desh Népi Köztársaság miniszterelnökének érkezése. A szovjet rádió és televízió, vala­mint a TASZSZ-iroda munkatár­sai az utóbbi napokban több interjút készítettek Daccá ban Mudzsibur Rahman sejkkel, s ezekből egyértelműen megálla­pítható, hogy Ázsia legfiatalabb önálló országának vezetője po­litikailag és érzelmileg ugyan­csak nagy reményeket fűz első hivatalos moszkvai látogatásá­hoz. A Szovjetuniónak a Bangla Desh Népi Köztársasághoz fű­ződő viszonya nem igényel kom­mentárt: az egész világ tanúja lehetett, hogy Moszkva és a testvéri szocialista országok kezdettől fogva teljes mellel ki­álltak a volt Kelet-Pakisztán népének függetlenségi törekvé­sei mellett. Maga Mudzsibur Rahman „barátsági misszióként" jelle­mezte a napokban szovjetunió­beli hivatalos látogatását. Mudzsibur Rahman csak az indiai Calcuttában járt, amióta átvette a Bangla Desh kormá­nyának vezetését. Második kül­földi útja most a Szovjetunióba vezet. Ez a tény is aláhúzza, milyen nagyra értékeli a fiatal bengáli állam kormánya azt a segítséget, i amelyet a Szovjet­unió az indiai—pakisztáni há­borúban, majd az újjáépítés munkájában nyújtott. * D z s i d d a Az iszlám közösség megbízá­sából „sürgős küldetést" bonyo­lított le Bangla Deshben egy malaysiai delegáció. Az egyip­tomi MENA hírügynökség sze­rint ez az első eset, hogy az — általában Pakisztánnal szolidá­ris — iszlám országok küldöttsé­get menesztettek a fiatal — el­vileg testvérországnak számító — bengáli államba. A tartalomból: Krómozott füllentés Megkésett riport | Fejlesztik a Balaton déli partját »Pokoli sötétség“ 1 A szerkesztőség postájából Tehermentesítik a Rákóczi és a Zsolnay utat Cölöpöket vernek az egyik hídalaphoz a Húsipari Vállalat szomszédságában Segélykérés Ostravából: Bevetették a pécsi habgenerátort Február 22-én, hétfőn indult útnak Pécsről a csehszlovákiai Ostravába a Mecseki Szénbá­nyák kutatási osztályának Bán­hegyi Mihály vezette speciális védelmi csoportja, s 23-án, szer­dán már túl is voltak első be­vetésen. Az Ostrava i Korvina bányakerület Május 1. üzemé­ben a hónap közepén bányatüz keletkezett, illetve rendkívül sú­lyos tűzveszélyes helyzet alakult ki, melynek lokalizálásához nem voltak elégségesek a helyi esz­közök. A csehszlovák bányászok hosszú idő óta szoros kapcso­latot tartanak fenn mecseki kol­légáikkal, s így tudtak azokról a kísérletekről is, melyek a vál­lalat kutatási osztályán folytak a nagykiterjedésű bányatüzek habbal való lokalizálása érde­kében. Mint ismeretes, ezek a kísérletek az elmúlt évben si­kerrel zárultak. A Kutatási Osz­tály a György-aknai kísérleti tá­róban végrehajtott több tucat kísérleti bevetése után a múlt év végén Zobák-bányán, illetve Vasason is eredményesen alkal­mazta az új védekezési eljárást. A módszer lényege, hogy a nagyteljesítményű habgeneráto­rok rendkívül rövid idő alatt nagy állékonyságé vegyi alap­anyagú habbal tölti ki a veszé­lyeztetett térségeket. Az új vé­dekezési technológia kidolgo­zását Bánhegyi Mihály vegyész- mérnök, kutatási csoportvezető irányította, s az ő vezetésével került most sor az első külföldi bevetésre is. A Mecseki Szénbányákhoz február 18-án, pénteken érke­zett meg a csehszlovák bányá­szok segélykérő géptávirata, amelyben habképző generáto­rokat és szakembereket kértek. Garamvölgyi János igazgató Fulmer József vállalati főmér­nököt bízta meg a segítségadós megszervezésével. — Két habképzőgenerátort indítottunk útnak gépkocsin Bu­dapestre, ahol már várta a szállítmányt az ostravai gépko­csi. A berendezések mellé 5000 kilogramm habképező anyagot adott a Tűzoltóberendezések Gyára. A külkereskedelmi és vámőri szervek, átérezve e szál­lítmány nagy jelentőségét, min­den formalitás nélkül biztosítot­ták a határon való átlépést, s így a segítség már kedden Ost- ravába érkezett. Egy nappal a megérkezés után már itt is volt a köszönő géptávirat: „A hoz­zánk küldött elvtársak megér­keztek, s délután 15 órakor az első beavatkozást sikeresen végrehajtották.” Embereink az­óta is kint vannak, s dolgoz­nak. Legjobb tudomásunk sze­rint egy napi 1700 vagonos ter­melést produkáló fejtés védel­méről van szó. A prevenció tart, a hét közepe óta azonban saj­nos nem kaptunk friss infor­mációkat. A csehszlovákiai tűz termé­szetesen széles körben foglal­koztatja a mecseki szakembere­ket, s mindenki óriási érdeklő­déssel várja a hazatérő csopor­tot. Jolsfai Alfonz, a Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség fő­mérnöke kérdéseinkre válaszol­va elmondta, hogy a habgene- rátoros védekezési technológiát tapasztalataik szerint eredmé­nyesen lehet alkalmazni fejtés- tüzeknél. Ostravában . ilyenről I van szó. A Mecsekben a múlt I évi vasasi fejtéstűz volt a tech- j nológia vizsgája. A Vili. szin­ten egy felhagyás előtt álló fejtésben törtek fel a lángok, s csak a habdugó védelme alatt Sikerült a végleges léggátakat felépíteni. Hogy mi történik Ostravában, pontosan senki sem tudja, s természetesen azt sem lehet előre megjósolni, si­kert hoz-e a pécsiek beavatko­zása, egy azonban máris biz­tos: maga az akció az inter­nacionalizmus és a bányász­szolidaritás szép példája. Békés Sándor Épül az ipari út Pécsett, sza­kasza a Basamalom úttól a Siklósi, illetve a Megyeri útig terjed. Az úgynevezett déli ipari út megépítésével közvetlen kap­csolat létesül a Panelgyár és a kertvárosi lakótelep között. így a lehető legrövidebb úton szál­líthatók el a panelelemek az új lakótelep építéséhez. Nem lé­nyegtelen szempont az sem, hogy gyorsabbá tehetik az épí­tőanyag szállítását, s nem kény­szerülnek a tehergépkocsik arra, hogy a napjában többször zár­va tartó sorompó előtt kény­szerpihenőt tartsanak. Jelenleg a város belső részén — főleg a Rákóczi út és a Zsolnay úti szakaszon — zsúfolt a forgalom, naponta több ezer gépkocsi és más szállítóeszköz halad át ezen az útvonalon. Gondoskod­ni kell ezeknek az útszakaszok­nak mielőbbi tehermentesítésé­ről és ezt az ipari út megépí­tésével lehet elérni, azzal, hogy a teherszállító járműveket át­terelik az ipari útra. Az építési munkákat az Asz­faltúépítő Vállalat végzi. Eddig, mintegy tízezer köbméter földet mozgattak meg a töltés építé­sénél. Több műtárgyat — át­ereszt — elkészítettek. A hida­kat szintén építik, a felmenő falakat rakják. Pillér Antal, az Aszfaltútépítő Vállalat pécsi építésvezetőségé­nek vezetője arról tájékoztatott, hogy a 17 milliós költséggel épülő ipari út- aszfaltburkolata hat méter széles lesz, hossza pedig 2.5 kilométer, jelenleg a hidak építésénél 17 munkás dolgozik, a kicsi átereszeknél’ tíz fő végez munkát. Mától a töltésépítést 20 munkás végzi. Új „télikert“ épül Harkányban Parkosítanak, játszóteret alakítanak Az ország egyik legnagyobb fürdőhelye Ffankány évről-évre közkedveltebbé válik. Ezt nem­csak a tavalyi 1 millió 300 ezer vendég bizonyítja, hanem az is, hogy 1972 első heteinek for­galma túlszárnyalta még az el­múlt év hasonló időszakának - a többi évihez képest — rekord­forgalmát is: február 10-ig 35 ezer vendég kereste fel a téii strandot az elmúlt év hasonló időszakának 31 ezer látogatójá­val szemben. Az idei és a kö­vetkező évek várhatóan nagy lá­togatottságára új létesítmény építésével készülnek. Már épí­tik a mintegy 17 millió forintos költséggel készülő új ,,téliker­tet” a jelenlegi mellett. A jövő év végén átadásra kerülő eme­letes épületben 1200 fürdóven- dég talál majd kényelmes öltö- ző-vetkőző lehetőséget. Az emeleten helyezik el a pihenő­termet, a földszinten az öltöző­kabinokat. Az új létesítmény­ben büfé is üzemel majd, ahol egytái melegételeket vásárol­hatnak a strandolok, önkiszol­gáló rendszerrel. Helyet kap az épületben a női és a férfi fod­rászat is. De nemcsak a jövőre, hanem már az idei szezonra is gondol­nak a fürdő vezetői: javában dolgoznak a strand területének további parkosításán, nyárra már gyermekjátszóteret is kiala­kítanak. A strand berendezésé­nek felújításán, újjáfestésén is a kellemes környezet kialakítá­sának jegyében munkálkodnak. Korszerű kábelrendszer Szabadka és Szeged között Kedden átadták rendelteté­sének Szeged és Szabadka között az új koaxiális kábelt. A két ország távközlési forgal­mát a háború után kizárólag légvezetékes hálózat bonyolítot­ta le. A magyar és a jugoszláv postaigazgatóság 1957-ban ál­lapodott meg az egymás közöt­ti forgalom zavartalan lebonyo­lítása érdekében korszerű hír­közlési rendszer kiépítésében. Ez a munka fejező ’’itt be o Szeged—Szabc-dka közötti vo­nal üzembehely ez isivel, A kor­szerűsítés nyomán a két ország jobban bekapcsolódhat a nem­zetközi hírközlő hálózatba; Ju­goszlávia számára megnyílt az út az észak-kelei-eurőpai or- s-ágokhoz, mig hazánk Dél- En:ő oához csr ’ hiszen az új szakasszá! r-.idspzíi és Belgrad között már korszerű ká- j bélrendszer viszi a forgalma « i Rahman ma Moszkvába érkezik

Next

/
Oldalképek
Tartalom