Dunántúli Napló, 1972. február (29. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám

rí - st Világ proletárjai, egyesüljetek! Ära; 89 ffltSí Dunántúli napló KXIX. évfolyam, 26. szóm Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1972. február 1., kedd Veled vagyunk Vietnam! F ock Jenének, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjá­nak, a Minisztertanács el­nökének vezetésével el­indult a magyar párt és kor­mányküldöttség a Vietnami Demokratikus Köztársaságba. A hősi harcot folytató testvéri nép pártja és kormánya hívta meg baráti látogatásra a magyar nép küldötteit, hogy kicserélhes­sék nézeteiket, meglátogathas­sák a baráti nép országát, megismerkedhessenek erőfeszí­téseivel és megerősítsék a két ország hagyományos kapcso­latát. Pártunk és kormányunk kép­viselői népünk őszinte tisztele­tét és jókívánságait viszik ma­gukkal. Forró szolidaritását jut­tatják kifejezésre a vietnami testvérek iránt, akik közel egy évtize-e hősiesen harcolnak és győznek a világ leghatalma­sabb imperialista államának agressziójával szemben. Népünk az internacionalizmus szellemé­ben mindenkor támogatta és segítette a vietnamiak küzdel­mét. Felemelte szavát mindenütt, ahol az indokínai népek sorsá­ról esett sző. Hazánk képvise­lői kifejtették azt a határozott véleményünket, hogy a térség bé­kéjét, nyugalmát csak az ott élő népek érdekeinek megfelelően, saját elképzelésük szerint lehet és kell megoldani. Hazánk tá­mogatta és támogatja aVDK és a dél-vietnami forradalmi kormány­zat javaslatait a háború meg­szüntetésére, az idegen csapatok azonnali kivonására.Kormányunk állásfoglalásával egyetértve né­pünk világosan kifejezésre jut­tatja, hogy az USA elnöke kü­lönböző „béketerveinek" — a legutóbbinak is — semmi köze a valódi békéhez, nem felszá­molni, hanem erösiteni akarja a megszállást, most a választások előtt le akarja szerelni a belső ellenzékét Bennünket minden állásfogla­láskor, minden megnyilvánulás­kor a vietnami nép iránt érzett szeretetünk, tiszteletünk vezérel, az a testvéri barátság, amely összeköti a két szocializmust építő nemzetet. Ennek ragyogó példái mutatkoztak meg az el­múlt években is. A szolidaritási mozgalom milliókat ölelt fel, a társadalom minden rétegének tenniakarását foglalja magába. A fiatalok többletmunkájukból kerékpárokat, rádiókat küldtek a vietnami fiataloknak, az asz- szonyi kezekből csupán a mi megyénkben közel 2 ezer takaró került ki. Sebesülteket fogad­tunk hazánkban, itt Baranyá­ban is sokan jártak utókezelé­sen, V eled vagyunk Vietnam I" Ez a jelszó hűen fejezi ki népeink együvé tar- tozását, a cselekvő hu­manitást, Párt- és kormány- küldöttségünk ezt a szolidaritást és barátságot erősíti, újítja meg a távoli ország népével, párt­jával és kormányával. Úgy, aho­gyan ezt a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének záróokmánya is világosan és határozottan megfogalmazta: a szocialista országok a jövőben is megadják a szükséges segít­séget és támogatást a Vietnami Demokratikus Köztársaságnak, az összes indokínai hazafias erőknek ahhoz, hogy visszaver­jék az agresszor támadásait. Ez az egész haladó emberiség közös ügyét szolgálja. B. í Fock Jenő vezetőiével párt- és kermánykíildöttség utazott a Vietnami Demokratikus Köztársaságba A Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottsága és a Vietnami Demokratikus Köztársaság kor­mánya meghívására Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség utazott hivatalos, baráti látogatásra a Vietnami Demokratikus Köztársaságba. Felhívás a világ kormányaihoz és népeihez Hétfőn Helsinkiben befejező­dött a Béke-világtanács elnök­ségének kibővített ülésszaka. Az elnökség határozatot fo­gadott el az európai biztonság­ról. A BVT elnöksége a határo­zatban síkraszáll az európai biztonsági értekezlet összehívá­sáért 1972-ben. A határozat megállapítja, hogy a Varsói Szerződés tagállamai politikai tanácskozó testületének prágai ülésszakán megfogalmazott fő elvek újabb optimizmusra adnak alapot az európai biztonsággal kapcsolatban. A BVT elnöksége az indokí­nai helyzetről elfogadott hatá­rozatában hangsúlyozta, hogy Vietnam, Laosz és Kambodzsa problémájának békés rendezé­se csak az amerikai agresszió beszüntetésén, az indokínai né­pek jogainak és az amerikai nép béketörekvésének tisztelet- bentartásán alapulhat. Az elnökség határozottan visszautasította az úgynevezett Mixon béketervet és támogatá­sáról biztosította a DIFK hét­pontos javaslatát. Az ülésszakon ' felhívást fo­gadtok el a világ kormányaihoz és népeihez az általános és tel­jes leszerelés érdekében. | Harc a végső győzelemig! , A dél-vietnami ideiglenes kormány felhívása ■ A dél-vietnami ideiglenes kor­mány a közelmúltban Dél-Viet- ! nam egyik felszabadított térsé­gében ülést tartott, és ezen megvitatta a felszabadító hábo­rú jelenlegi helyzetét — jelenti a Reuter a Giai Phong hírügy­nökség adására hivatkozva. Az ülésről kiadott közlemény han­goztatja, hogy a felszabadító háború mindaddig folytatódik, amíg ki nem vonják az ameri­kai és csatlós csapatokat és ! össze nem omlik a saigoni re- | zsim. A kormány üléséről kiadott j közlemény felszólítja az ország i egész lakosságát, o fegyveres erőket, hogy fokozzák a kato­nai, politikai, s diplomáciai har­cot és — akcióikat a testvéri laoszi, valamint kambodzsai néppel összehangolva — fullasz- szák kudarcba az amerikai im­perialisták vietnamizálási tervét és vívják ki a végső győzelmet. Fock Jenőnek, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Minisztertanács elnökének veze­tésével, a Vietnami Dolgozók Pártja Központi. Bizottságának és a VDK kormányának meghí­vására, hétfőn hivatalos, baráti látogatásra párt- és kormány- küldöttség utazott a Vietnami Demokratikus Köztársaságba. Fock Jenőt útjára elkísérte Fehér Lajos, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, Komócsin Zoltán, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Csó­rni Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, altábor­nagy, a honvédelmi miniszter első helyettese, dr. Várkonyi Pé­ter államtitkár, a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivctalának elnöke, Marjai József külügymi­niszter-helyettes és Jávor Ervin, az Országos Tervhivatal elnök- helyettese. Jakus Jenő, a Magyar Nép- köztársaság hanoi nagykövete a VDK-ban csatlakozik a küldött­séghez. A küldöttséget a Ferihegyi re­pülőtéren Biszku Béta, az MSZ­MP Politikai Bizottságának tag­ja. a Központi Bizottság titkára; dr, Ajtai Miklós, a Miniszter­tanács elnökhelyettesé, Benkei András belügyminiszter, Czinegc Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter, dr. Horgos Gyula ko­hó- és gépipari miniszter. Lá­zár György munkaügyi minisz­ter, Péter János külügyminisz­ter, dr. Szabó Zoltán egészség- ügyi miniszter, az MSZMP KB tagjai és dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi minisz­ter búcsúztatta. Jelen volt a búcsúztatásnál Le Van Than, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság buda­pesti nagykövetségének ideig­lenes ügyvivője. Ott volt a búcsúztatásnál Mohammad Has­san Puyani, az Iráni Császár­ság, — C. B. Muthamma, az Indiai Köztársaság nagykövete, A. M. Szorokin követ-tanácsos, a Szovjetunió nagykövetségé­nek és Nguyen Hung Khanh, a Dél-Vietnami Köztársaság nagykövetségének ideiglenes ügyvivője is. * A Vietnami Demokratikus Köz­társaságba tartó magyar párt­ós kormányküldöttség hétfőn koradélután rövid időre meg­szakította útját Szovjet-Grúzia fővárosában — Tbilisziben. A párt- és kormánydelegá­ciónk, élén Fock Jenővel, más­fél órát töltött a Grúz Szovjet Köztársaság párt- és állami ve­zetőinek társaságában. A talál­kozó meleg, elvtársi légkörben zajlott le. Tbiliszi repülőtéren a magyar küldöttség tagjait Vaszilij Mzsa- vanadze, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Grúz Kommunista Párt Központi Bi­zottságának első titkára, Givi Dzsavahisvili, a Grúz SZSZK mi­niszterelnöke, Mihail Gogihais- vili, a Grúz Kommunista Pórt Központi Bizottságának titkára és Shalva Kiknadze, első mi­niszterelnök-helyettes és külügy­miniszter üdvözölte. A Grúz Köztársaság vezetői fehér asztal mellett folytattak baráti eszmecserét a delegáció tagjaival, majd e rövid, meleg­hangulatú találkozó befejezté­vel a magyar párt- és kormány- küldöttség tagjai ismét elfoglal­ták helyüket a különrepüiőgé- pen, amely a levegőbe emelke­dett, hogy folytassa útját. Fock Jenő, a Magyar Forra­dalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke, aki párt- és kormány- küldöttség élén úton van a Vietnami Demokratikus Köztár­saságba, a Szovjetunió területe felett átrepülve, táviratot inté­zett Alekszej Kosziginhez, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökéhez, * A Fock Jenő vezette magyar párt- és kormányküldöttség úton a Vietnami Demokratikus Köz­társaság felé hétfőn este az iráni Shirazba érkezett. A repülőtéren Manucser Piruz, Shiraz tartomány főkormányzó­ja üdvözölte a delegációt. Jelen volt Várkonyi József, hazánk teheráni nagykövete is. A küldöttség az éjszakát a dél­nyugat iráni városban tölti, Ülést tartott a Baranya megyei Tanács Az ifjúságpolitikai feladatok a tanácsi munka homlokterében A Baranya megyei Tanács tegnapi ülésén tizenegy napi­rend szerepelt. Az érdeklődés középpontjába a tanácsok ifjú­ságpolitikai munkájáról és fel­adatairól szóló előterjesztés került. Megyénk lakosságának 45,6 százaléka 30 éven elüli. Tizenhárom szenvedélyes, a fia­talok érdekeit képviselő hozzá­szólás hangzott el. A napirend tárgyalásán részt vett Borbély Károly, a KISZ Központi Bizott­ságának titkára és Nádor György, az Országos Ifjúság- politikai és Oktatási Központ titkára is. *. Az előterjesztés megállapí­totta: „A tanácsok, a KISZ és í a társadalmi szervezetek ifjú­ságpolitikájában való együtt­működésének fő tartalmát az adja, hogy céljaik azonosak: az ifjúság szocialista nevelé­se." A nevelés és oktatás terüle­tér» eredményes munkáról ad­hatott számot az előterjesztés. Az óvodai és bölcsődei hálózat bővítése, az iskolai zsúfoltság csökkenése, új iskolák építése, a meglévők bővítése jelzi az eredményeket. A középiskolák 52 százaléka szakközépiskola, 42 százaléka gimnázium. Ez az arány megfelel a célkitűzések­nek. Javultak az ipari szakmun­kásképzők tárgyi feltételei és kiépült a megye szükségletei­nek megfelelően a mezőgaz­dasági szakmunkásképzés. Bő­vültek a felsőoktatási intézmé­nyek, a kollégiumok. Az ered­mények mellett ugyanakkor gondok is vonnak. Sok a gyer­meke nevelését elhanyagoló szülő, a fejlődés ellenére kevés a bölcsőde és óvoda, magas a képesítés nélküli nevelők száma és külön probléma az alacsony műveltségű szülök gyermekeinek tanulása, mert 20—23 százalékuk nem végzi el az általános iskola nyolc osztá­lyát. Közülük később kevesen tanulnak tovább, amikor mun- ! kába állnak, mert többségük segéd- és betanított munkás­ként nem érdekeltek ebben és az üzemek vezetői sem segítik eléggé őket. A fiatalok munkában való részvételét számos, szép ered­mény bizonyítja. A pályaválasz­tás is közelit a realitáshoz: az általános iskolát végzettek 35- 45 százaléka középiskolákban, 45-50 százaléka szakmunkás- képzőkben folytatja tanulmá­nyait és 10—15 százalékuk vál­lal továbbképzés nélkül mun­kát, vagy marad otthon. „Me­gyénk ifjúságának politikailag legösszeforrottabb részét alkot­ja a munkásifjúsóg. Munkofe- gyelmük, közösséghez való vi­szonyuk kielégítő, kezdeménye­zők, iskolai képzettségük ma­gasabb az idősebbeknél, de gyakorlati tapasztalataik szeré­nyebbek” — állapította meg az előterjesztés, mellyel a vitában egyetértettek, de ugyanakkor hangsúlyozták a tanács tagjai, hogy a munkára nevelés, a fi­zikai munka becsületének visz- szaadása egyik legfontosabb tennivaló. Baranyában az ipar területén 17 ezer fiatal dolgo­zik és a mezőgazdasági üze­mekben is növekszik a fiatal szakmunkások száma. Ezeknek a fiataloknak példamutatása jelentős. Az utóbbi években javult a fiatalok résrvétele az állami és társadalmi életben. Az egyete­mi és főiskolai önkormányzat, a KISZ építőtáborai (a problé­mák mellett is), az a jelenség, I hogy az üzemekben a párt, gazdasági és szakszeiyezeti „háromszög” mellett mind je­lentősebb szerepet tölt be a KISZ, valamint, hogy a fiatal tanácstagok száma a válasz­táskor 4 százalékkal emelkedett — bizonyítéka a kedvező válto­zásnak. Ugyanakkor a kezdetet jelenti, mert sok a tennivaló. „Helyes o fiatalok aktívabb részvétele o közösségi munká­ban, de az még fontosabb, hogy javaslataikat, észrevételei­ket vegyék figyelembe az ille­tékesek” — mondotta a hiányos­ságok összegezéseként a vita egyik résztvevője. A fiatalok egyik legnagyobb gondja a lakás. Jóllehet a jog­szabályt túllépve, o lakásmeny- nyiség nem 20, hanem 30 szá­zalékát utalták ki Baranyában a fiataloknak, a KISZ lakásépí­tési akció is eredményes volt és folytatódik az ifjúsági lakás- szövetkezetek szervezése, még­is sok a lakás nélküli fiatal há­zaspár. Döntés: a IV. ötéves tervben az állami erőforrások­ból épülő lakások 30—35 szá­zalékát utalják ki fiataloknak. A művelődés, sportolás, üdü­lés, szórakozás — a fiatalság életelemei. Terjed az ifjúsági klubok hálózata, melyek he­lyenként már betöltik a fiata­lok politikai, mozgalmi központ­jainak szerepét, 157 ifjúsági klub van a megyében, nnelyhez i jelentős anyagi támogatást kaptak a fiatalok. A művelődé­si házak is mind nagyobb sze­repet töltenek be a fiatalok he­lyes, öntevékeny szórakoztatá­sának biztosítósában, bár e té­ren többet lehetne tenni. A könyvtárak olvasóinak 34 szá­zaléka fiatal. Megállapította az előterjesztés, hogy a sportegye­sületi tagok 66 százaléka fiatal, de az aktív sportolók száma az ifjúság létszámához képest nem kielégítő. Több sportolási lehe­tőséget a fiataloknak! — ez a fő kívánság. Több, olcsó szóra­kozóhelyre is szükség lenne, ahol táncolni, találkozni tudná­nak a fiatalok. E téren a Ven­déglátó Vállalat és az ÁFESZ- ek eddig is előzékenyek voltak. A jövőben még többet tesznek ez ügyben. Takács Gyula tanácselnök­helyettes összefoglalójában rá­(Folytatás az 5. oldalon.) * J> d

Next

/
Oldalképek
Tartalom