Dunántúli Napló, 1971. december (28. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-17 / 297. szám

1971. december 17. DUNANTOU NAPLÓ 7 Egy darabka föld a Hős Városból... Leningradiak a ándéka a pécsi 39-es dandar úti iskola úttörőinek A szovjet hős városok hete alkalmával — november 26-27- én — leningrádi küldöttség volt Pécs város vendége: Jelena Petrovna és Anatollj Ivanovics Vinográdov. Mindketten szen­vedői voltak a kilencszáz na­pos blokádnak a második vi­lágháborúban. Ebben a nehéz időben a partizánokkal, a kom- szomolistákkal segítették a Vö­rös Hadsereg katonáit. Az együttes erő a kilencszáz na­pos blokád után megtörte a fasiszták hadseregét és 1943. ja­nuár 18-án visszavonulásra kényszerítette őket. A blokád alatt 800 ezer le­ningrádi esett áldozatul az el­lenség bombáinak és az éhín­ségnek. Nekik állít örök emlé­ket a piszkarjovi temető monu­mentális emléktáblája. Ennek a temetőnek földjéből hoztak a leningrádi hősök, hogy átadják egy pécsi iskola úttörőcsapatá­nak. A hős város darabka földjé­nek ünnepélyes átadására teg­nap délután került sor az új- mecsekalja'i 39-es dandár úti iskolában. A földszintén az úttörőcsapat névadójának: Pintér István fő­hadnagynak mellszobra előtt sorakoztak fel a csapat tagjai és az iskola vezetői. A szovjet Himnusz éneklése után Sinku Pál, a Megyei Párt- bizottság képviseletében mon­dott beszédet, méltatva a le- ningrádiak hősi helyátállását a megpróbáltatások idején, majd a háború utáni épitőrnunkájuk eredményeit. Az iskola úttörő- csapatáról szólva Sinku Pál, a Megyei Pártbizottság munkatár­sa a következőket mondotta:- A választás azért esett reá- tok, mert a jubileumi évben példamutató úttörőként visel­kedtetek. Győztesei voltatok an­nak a vetélkedőnek, amély a Szovjetunió életével, művésze­tével, a hős városok történelmi Elegendő sertéshús, hal, baromfi Jó ünnepi ellátást ígér a kereskedele Pulyka és házi készítmények Beiglidömping a boltokban Sinku Pál átadja az úttörőknek a földet tartalmazó urnát Fotó: Erb János múltjával foglalkozott. Csapa­totok egyik raja benevezett a Félévszázados a lenini úttörő­szervezet című akcióba, azzal a céllal, hogy jobban megis­merje a szovjet úttörőszerveze­tet, s a testvéri, baráti kapcso­latokat még jobban mélyítse. — Mindezek a nemes törek­vések, és az a személyes kap­csolatfelvétel, amelyet a hős város küldötteivel Pécsett léte­sítettetek, az indított bennünket arra, hogy á ti csapatotoknak adjuk át megőrzésre azt a föl­det, melyet oly sok hős vére áztatott. Az ereklyét Schmidt Gabriel­la és Nyíri Béla úttörő vette át és helyezte Pintér István emlék­műve mellé. N. I. 7 év, illetve 3 év 10 hónap szabadságvesztés a vásárlók megkárosításáért, sikkasztásért ítélet az „Ormánsági“ kisvendéglő vezetőinek bűnügyében Több napon át tárgyalt a Sik­lósi Járásbíróság a sellyei mű­velődési háziján az Ormánsági kisvendéglő vezetőinek bűnügyé­ben. A bíróság tegnap délután Sellyén hirdetett ítéletet, amely szerint Tahi Lászlót, a kisven­déglő vezetőjét bűnösnek mon­dotta ki a vásárlókat üzletsze­rűen folytatott jelentős megká­rosításért, valamint a társadal­mi tulajdont károsító folytatóla­gosan és különösen nagy kárt okozó sikkasztásért és ezért 7 évi szabadságvesztésre ítélte. Tahi Lászlónét, a kisvendéglő helyettes vezetőjét bűnsegédi bűnrészességért 3 év és 10 hó­napi szabadságvesztésre ítélte. A házaspár 1968-ban került a kisvendéglő élére és évek so­rán folytatta a vendégeket meg­károsító tevékenységét. Olcsóbb borokat drágább áron odlak, de sok esetben a sörrel is ma- ni(5uláltak: Kinizsi sör órán mér­ték a csapolt Szalon sört Je­lentős haszonra tettek szert a feketekávén nyert jogtalan ösz- szegekkel is. A feketébe egy­részt nem az előírt kóvémennyi- séget tették, ezen kívül „ma­szek” úton is vásároltak kávét és azt busás haszonnal kifőzték. Módszereikben nem voltak vá­AZ SZVT ALAKULÓ ÜLÉSE A Szervezési és Vezetési Tu­dományos Társaság Baranya megyei csoportja ma délután 2 órakor a Technika Házában tartja alakuló ülését. Az ülésen a vállalati szervezés és vezetés időszerű kérdéseiről Valkó Már­ton vezérigazgató, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társa­ság alélnöké tart előadást, majd Frank Tibor közgazdász, az SZVT főtitkára ismerteti a társaság célkitűzéseit és feladatait. Az alakuló ülésre várják az érde­kelt szakemberek megjelenését. logatósak — az ételen is nye* részkedtek. Számos esetben megtörtént, hogy a vendég ál­tal meghagyott pörköltet vagy egyéb húsokat lemosták és másnap fasírozottnak ledarált ták. A savanyúságon is jócskán nyerészkedtek. A már felszol­gált és a vendég áltat megha­gyott savanyúságot visszavitték a konyhába és ott ismét ada­gokat készítettek belőle, majd újra felszolgálták. Csaltak a rövid italokkal is: kommersz árut drágább áron értékesítet­tek. Vizezték a jaffát, sőt a reg­gelihez felszolgált tejeskávét is. Bűnös tevékenységükkel 273 ezer forint kárt okoztak, ennyi pénzt vettek ki mint többletként befolyt összeget. A bíróság kö­telezte őket ennek egyetemle­ges megtérítésére is. A csalás, sikkasztás nem kis vagyont hozott. Polski Fiat és Volkswagen személygépkocsi­juk volt — ezeken kívül a Ba­latonon víkendtelek, amelyre villát kívántak építtetni, ezért mintegy 100 ezer forintot már adtak az építőnek. Sellyén is szép házuk volt. De ezen kívül is akadt még a ládafiában. A házkutatáskor egy 50 ezer fo­rintról szóló takarékbetét-köny­vet, egy 10 ezer forintos autó­nyeremény betétet és egy 5 ezer forintos autónyeremény-betétet foglaltak le. Sőt mintegy 115 ezer forint készpénzt is találtak, ezt is lefoglalták. Életszínvona­lukat az is példázta, hogy ék­szerekben sem álltak rosszul: mintegy 30 ezer forint ára kü­lönböző ékszereket vásároltak. Harácsolási vágyukban még at­tól sem riadtak vissza, hogy a vendéglő személyzetét „főnöki tekintélyükkel" kioktassák: mit hogyan kell mérni, felszolgálni. Természetesen úgy, hogy a vá­sárlók károsodjanak és ez je­lentős plusz pénzt eredményez­zen. Az ítélet nem jogerős. G. F. Milliós tévedések Mi var az új komlói PB-gáz \ csere- és szervizteleppei? Rövi- ; den az, hogy megépült, de hasz- 1 nóihatatian, tömik bele a mii iá- kát és sehol semmi. Mivel dúl a jogi harc a felelősség megálla­pítására, mi most csak arra vál­lalkozunk, hogy felvázolluk a szo­morú tényállást. Az előzmények másfél éves múltra vezetnek visz- sza. A terveket o Szekszárdi Taná­ul esi Tervező Vállalat készítette, a / kivitelező a Mecseki Szénbányák l karbantartó üzeme volt. A te'ep ' három ós fél millió forintba ke- 5 rült. El is készült, csakhogy a l megrendelő, a Dél-dunántúli . Gázgyártó és Szolgáltató Válla­lat nem vehette használatba, mert közben kiderült, a .elep melletti partoldalt lefaragták, s ez az ottani lakóházak megcsú­szásával fenyeget. Mit lehetett tenni? Hárommillió forintért tám­falat építettek, hogy a csúszó partoldatt megfogják. Nem volt szerencséjük a támfallal sem, mert megroggyant, használhatat- laná vált. Uj támfalat kell épí­teni. Most itt tartanak. A három és fél millió forint így lassan tízmillió lesz. A Kérdés most az, ki vise’je a többletkö t* ségeket? A vita ezen folyik. A tervező nem hajlandó íizetni, ( elemi csapásra, földmozgásokra > hivatkozik. Nyilvánvaló, a Dél­dunántúli Gázgyártó és Szolgál­tató Vállalat sem akarja lenye'ni a békát, s joggal hivatkozik ar­ra, hogy neki, mint megrendelő­nek három és fél mi'tió forintért ígérte a torvező a telepet. Volt több lehetőség is, a tanács an­nak idején három helyet is fel­ajánlott, a tervező választotta ezt. Csakhogy hiba csúszott a . tervezésbe. > Most dúl a jogi harc, ki fizes- < se a többletköltségeket. Az ügy > a Központi Gazdasági Döntőbi- ? zottság előtt fekszik. A ámfaiat ' mindenképpen meg kelt építeni, ez azt jelenti, hogy az új kom- i lói PB-gáz csere- és szervizte'ep- \ bői a jövő év közepéig nem lesz t semmi. Addig ott a régi, omla­dozó telep. Csak mellesleg: már régen életveszélyesnek és tűzve­szélyesnek nyilvánították. Miklósvári Zoltán A Megyei és a Városi Tanács kereskedelmi osztályának szer­vezésében sajtótájékoztatón számoltak be tegnap az ünnepi felkészülésről, az ellátás várható alakulásáról az élelmiszerkeres­kedelem, a Baranya megyei és az üzemi vendéglátás, valamint a MÉSZÖV ; képviselői. A tájé­koztatón elhangzottak szerint, hosszú évek óta nem volt ilyen jól szervezett, összehangolt fel­készülés mint jelenleg. Jó ün­nepi ellátást ígér a kereskede- delem, árubőséget, újdonságo-’ kát. A Húsipari Vállalat 3 ezer sertést vág Baranya és Tolna megye ellátására. Megyénkben mintegy 20 vagon hús kerül forgalomba, s ezen túl olcsó, kilónként 8 forintos kocsonya­húst is szerez be Budapestről a kiskereskedelem. Félő, hogy talán el sem fogy ez a — zöm­mel sertés — és marhahús kész­let, hiszen kitesz magáért a baromfiipar is. A 25—30 féle mélyhűtött baromfin kívül igen nagy mennyiségű frissen vágott csirke és mintegy 40 mázsa pulyka érkezik. A szokásos mennyiséget megduplázva, 200 mázsa halat kíván értékesíteni a HALÉRT. A sertésvágásokhoz — ami ünnepek táján igen gyakori vi­déken — só, bors, paprika nem­csak az üzletekben, a raktárak­ban is bőségesen van. A torták, sütemények készítéséhez szüksé­ges kakaó, dió, mák, mogyoró és citrom is van elegendő, mint­egy 20—30 százalékkal több, mint a korábbi években. A ká­vékedvelők biztosan örömmel fogadják az újdonságokat: az Arany Mokka kávékeverék a na­pokban került forgalomba, a Karaván pedig karácsony heté­ben. Csemegének, ízelítőnek te­kinthető a banán és a narancs, amely kapható már, folyamato­san érkezik, de az igényeket nem elégíti ki. Nagyobb szállít­mányt csak a jövő év első hó­napjában kap a FŰSZERT. Az említetteken kívül más déligyü­mölcsöt nem sikerült beszerezni az ünnepekre. A Baranya me­gyei Vendéglátó Vállalat 10 ezer félkésztortát készít kará­csonyra, ezen túl más megyé­ből, szövetkezeti cukrászüze­mekből is rendeltek az illetéke­sek. A kész- és félkész tortákon, aprósüteményeken, kalácsokon kívül — a hagyománynak meg­felelően — mákos, diós, mazso­lás beigliből valóságos döm- ping várható. A zavartalan ellátás érdeké­ben három műszakban dolgozik a sütőipar, s újabb rekeszeket is beszereztek a szállítás gyorsí­tásához. Figyelemmel a korláto­zott kapacitásra, kis százalék­ban ezúttal is végeznek előszál- j lítást, de a szükséges, több mint 900 mázsa kenyér jelentős részben friss lesz. Onnép előtti napon, délután 4-ig érkeznek í az utolsó szállítmányok, tehát este is biztosan jut mindenki­nek, aki azidáig még nem vá­sárolt. Tej, vaj és tejszín korlátlanul lesz, illetve a tejszín — helyen­ként — előrerendelésre. Az ün­nep második napjára tejport kapnak a csecsemőtejre jogo­sultak. December 26-án kinyit­nak a vasárnap egyébként is üzemelő, élelmiszert árusító na­gyobb üzletek. Rendkívüli ügye­letet tart a sütőipar, igény sze­rint az ünnep másnapján is szállítanak kenyeret. így tehát felesleges túlkészletezni. A finomságok mellé 60—70 féle palackozott bor közül vá­laszthatnak a vásárlók. Régi hiányt pótol az ünnepekre érke­ző olcsó vörös és fehér asztali bor. Pezsgő is kerülhet az ün­nepi asztalra, mert az Élelmi­szer Kereskedelmi Vállalat — választékbővítésre — budafoki, valamint szovjet pezsgőt is szer­zett be a pécsin kívül. Igen szé­les a választék minőségi italok­ból, érkezett jugoszláv és kubai konyak, szovjet és lengyel vod­ka, különféle likőrök, desszert borok. Csupán a cseresznye- pálinka és kecskeméti barack fogy a vártnál gyorsabban. Ezen túl, 130 ezer üveg sört és nagy mennyiségű üdítőitalt is rendelt a kereskedelem. A Mecsekvidéki üzemi Ven­déglátó Vállalat hidegkonyhai készítményekkel, valamint házi hurkával, kolbásszal, disznósajt­tal segíti az ellátást, üzleteiken kívül az üzemi büféket is el­látják készítményeikkel, sőt gyü­mölcsöt is értékesítenek. A Ba­ranya megyei Vendéglátó Vál­lalat hidegkonyha üzeme ugyan­csak teljes kapacitással dolgo­zik majd, készítve a megren­delt salátákat, hidegtálakat. Jakabos Zoltánné, a Megyei Tanács kereskedelmi osztály- vezetője összegezte a tájékoz­tatón elhangzottakat, hangsú­lyozva, nyugodt, egyenletes, zökkenőmentes ellátásra számít­hatunk. Ugyanakkor a vállala­tok nevében is kérte a lakossá­got, a tárolható áruk (zsír, fű­szerek, liszt, cukor, burgonya, zöldségfélék, italok, tartós fo­gyasztási cikkek) vásárlását ne hagyják az utolsó napra. A zsú­foltság, tumultus, sorbanállás csak a segítségükkel, belátá­sukkal kerülhető el. Vonatkozik ez a kávé, mák, dió darálására is, amit a kevés, túlterhelt gép miatt nem tudnak egyetlen nap alatt lebonyolítani az üzletek. — Az Országos Takarékpénztár B. m. Igazgatósága értesíti tisztelt ügy- feleit, hogy az év végi zárlati mun­kálatok miatt a komlói fiók december 28, 29, 30. és 31-én, a mohácsi fiók december 29, 30, 31-én, a sellyei fiók december 29, 30, 31-én, a Pécs, Baj- csy-Zs. úti fiók december 21, 22, 23, 24 és 27-én, a Pécs, Doktor S. utcai fiók december 20, 21, 22, 23 és 24-én, a Pécs-Meszesi fiók december 20, 21, 22, 23 és 24-én, a Pécs-Űjmecsekaljai fiók december 20, 21, 22, 23 és 24-én naponta csak 8—12 óráig tart nyitva. (x) PÉCS SZÜLETTEK Szerződéskötés — tavaszig Megkezdték a postavölgyi kiskertparcellák értékesítését A 111. kerületben befejeződött, az I. kerületben még tart, a II. kerületben pedig tulajdon­képpen most kezdődött el az állam tulajdonát képező, nagy­üzemi művelésre alkalmatlan, külterületi tartalékingatlanok ér­tékesítése. Mire egy ilyen nagy­szabású akció a valóságban is elindul, addig a tanácsi appa­rátusban dolgozók rengeteg munkája fekszik már benne a parcellák felkutatásától az ad­minisztrációig. Mivel a II. kerü­leti hivatal átadta a leendő tu­lajdonosok nevét, címét, az in­gatlanok fekvését, nagyságát, művelési ágát és négyszögölen­kénti egységárat feltüntető első listákat az értékesítést vállaló OTP-nek, a munka további ré­sze már az ott dolgozókra há­rul. A tulajdonosokat a tanács je­lölte ki, elsősorban a volt bér­lők, majd az újonnan jelentke­zettek közül. A II. kerületben 316 parcellát alakítottak ki, együttesen mintegy 50 kataszt* rális holdnyi terűiéiből. Az ér­tékesítésre kijelölt parcellákat főként szántók, rétek, kertek te­szik ki, kevés a gyümölcsös és a szőlő. A vételárat bizottságok állapították meg, ezek kétszer is jártak a helyszínen. A leg­alacsonyabb telekár négyszög­ölenként 10 forint, majd ettől felfelé haladva 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 forinton át, érték szerint növekedve, a legdrágább hatvan forintba kerül. Az Országos Takarékpénztár Baranya megyei fiókjából már elküldték az első értesítéseket a kijelölt tulajdonosoknak. Bizo­nyos igazolások beszerzése után jöhet létre a szerződéskötés. Mivel az OTP-nél az egyéb ügyek intézése nagyon leköti az erőket, naponta két szerző­dést tudnak elkészíteni. Ezt vi­szont úgy, hogy az érdekelt fe­leknek szinte semmit sem kell várakozniuk. Ezért azt kérik az ügyfelektől, hogy ne türelmet­lenkedjenek, mindenki időben megkapja az értesítést, minden­kivel szerződést kötnek — leg­később tavaszig. így tavasztól az érdekeltek tulajdonosként kezdhetik meg a megvásárolni óhajtott parcellák művelését. Csigó Livia, Százados Miklós, Rófcb Nándor, Jankovics István, Ref Csaba« Berta Éva, Berta Erika, Pifkó Csaba, Kéri Mirella, Horváth Imre, Török Ri­ta, Csikós Éva, Barka Zsuzsanna. Kreznár Mónika, Pezdány Renáta, Nemes Barbara, Losonczi Ágnes, Gungl Norbert, Trischler Tamás, Schmidt Péter, Köves László, Tóth András, Heiszám Lejla, Kólát Ildikó, Kis Gergely, Deák Andrea, Körinek Tamás, Nagy Edit, Erményi Enikő, Kelemen Zsolt, Gédert Krisztina, Ki­rály Róbert, Váczi Zsuzsanna, Kovács Attila, Takács Bernadett, Bogáthy Il­dikó, Biró Ágnes, Ifi Ferenc, Vecser­nyés Miklós, Rőtb Róbert. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Zseni Béla és Szontai Klára, Kotró Lajos és Vojkovics Mária, Schmidt Gábor és Szűcs Zsuzsanna, Prebisa- lics Bozsidár és Kovalcsik Magdolna, Csizmadia Sándor és Németh Márta, Szabó József és Hámori Irén, Gess- ler Konrád és Hortobágyi Erzsébet, Gertner Tibor és Radónics Mária, Péter Sándor és Hoffer Ilona, Kis- kuti Károly és Paik Julianna, Ráth László és Karancsi Zsófia, Tóth Jó­zsef és Wagner Éva, Ormos Endre és Pápay Mária, Lukács Péter és Feny­vesi Irén, Máté János és Korpa Má­ria, Jaczkó Lajos dr. és Reinoid An­na, Rész István és Bogaras Mária, Molnár Sándor és Hruby Erzsébet, Mischl György és Nagy Agnes, La­katos László és Koszó Judit, Dittért Tamás és Rozanovícs Veronika, Kolá- nyos Sándor és Hunya Éva, Geigler Lajos és Noyincs Erzsébet. MEGHALTAK Ranga Lászlóné sx, Büchler Vilma« Fledrich József, Perencz Sándor, Dán 1 József, Sudár István, Szabó Sándor- né sz. Hajdú Mária, Wally Zoltán, Ludwig Mária, Tóth Kálmán, Jandó János, Kiss-Tóth István, Szajkó Zol­tán, Klocz Károly, Boián Jánosné sz. Madár Piroska, Annus Istvánná sz. Fejes Mária, Schum Károly, Alpár János, Czettl József, Horváth József- né sx. Szabó Julianna, Schmeiszer Já­nos, Bátsmegyey Gézán® sx. Fogt Matild, Otterbenj Lajos, Csákány Endre, Németh Téréi, dr. Győrfi éGyörgy, Biczó István, Rattinger La­jos, Tarkő Istvánné sz. Varga Zsófia, Szűcs Józsefné sz. Rácz Étel, Kopa Pálné sz. Fiola Anna, Horváth Ist­ván, Dobos Jánosné sz. Varga Ka­talin, Bodis Sándor, Sabacz József­né sz. Mörcz Erzsébet, Borsos Jó­zsefné sz. Bükkös Julianna, Bors Fe­renc, Bérdi György, Pintér Jánosné sz. Rausch Ilona, Vörös István, Berta Jenő, Gungl Gyuláné sz. Szilber Te­rézia, Fenyősi József, Réti Miklós, Paskay Róbert, Sólyom Jánosné sz. Kromcsik Mária, Rékai Ferencné sz. Báli Margit, Czakó Lajos, Radocsai Mária, Lehr Józsefné sz. Schrenk Ka­talin, Halász Mihályné sz. Kiss Má­ria, Barabás Béláné sz. Ponnert Má­ria. MOHÁCS SZÜLETTEK Wemer János, Kaiser Andrea, Hengl Ferenc, Móser Ferenc, Győrfi Zsolt, Goják Zoltán, Kirsehing Ildikó, Hauptmann Róbert, Vári Hajnalka, Sólya Tamás, őri Tamás, Vezér Csa­ba, Rózsa-Bakacsi Tibor. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Ország Tibor és Szabó Júlia, Lá­zár Lajos és Nagy Zsuzsanna. MEGHALTAK Komlósi Ádámné sz. Tetz Teréz, Horváth András, Szeifert György, Link Gáspárné sz. Engler Erzsébet, Gligorovics Antal, Szalontai György- né sz. Óbora Rozália, Probszt Mar­git. KOMLÓ SZÜLETTEK Fekete András, Szép László, Apáti Andrea, Illés Andrea, Bicskei László, Sváb János, Sáfrány Zoltán, Nagy Anikó, Gubicsák Zsolt, Csólik Korné­lia, Pál Anita, Jovánovics Zoltán, Endrei Anikó, Németh Judit, Marko- j vics-Horváth Norbert, Kovács Attila,. Hoffmann Henriett, Lotz Károly, Schönberger Melinda. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Böjtbe Balázs és Dukai . Mária, Lapu Mihály és Miklós Mária, Kele­men György és Hegyi Erzsébet. Páva Zoltán és Bors Erzsébet, Fürtös György és Pólvölgyi Klára. MEGHALTAK Árki József, Füredi Miklós. SZIGETVAR SZÜLETTEK Bodrog József, lanácz József, Bé­res Zita, Lukács Róbert, Cseh Zol­tán, Orsós Ferenc, Ábrán Attila, Csonka János, Grósz Éva, Vári Szil­via. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Németh János és Harsányi Mária. MEGHALTAK Orsós István, Jelasícs Józsefné sx. ! Dervóli Katalin, Kőheovi Sándorné i sz. Varga Anna, Orsós István, Stroh István, Koszér Bertalanná sz. György Aranka, Albrecht Frigyes. — Áramszünet lesz 21—30-ig óráig Bartók B. u., Bárány u., C janich u., Aradi vértanúk u., Vi u., Miklós u., György u, által I rolt területen. Áramszünet lesz 23-ig 7—16 óráig Alajos u., Petőf Csillag u., Dugonics u., Erzsébe Kiss Ernő u., Sándor u., Rudas l által határolt területen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom