Dunántúli Napló, 1971. december (28. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-01 / 283. szám

Ara: 80 fillér Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXVIll. évfolyam, 283. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1971. december 1., szerda Kifizetődő gyorsaság A pincehelyi állomáson a ” közelmúltban hetekig állt egy vagonban egy olajtartály. A Gépipari Beruházó Vállalat 213 555 forint kocsiálláspénzt és fekbért fizetett a szállítmá­nyért, melynek értéke talán fe­le sem volt a büntetésnek. Tizenöt hónappal ezelőtt hoz­ta a Gazdasági Bizottság ha­tározatát, mely szerint az első napon 12 helyett 24, a másodi­kon 16 helyett 100, s a harma­dikon 20 forint helyett 200 ' fo­rint kocsiálláspénzt kell órán­ként fizetni. Úgy tűnik a szank­ció beváltotta alkotóinak elkép­zelését. A vállalatok többsége rádöbbent: túlságosan drága mulatság a rakományokat egyetlen napig is az állomáso­kon hagyni. Egészen rövid idő alatt felgyorsultak a kocsifor­dulók, a MÁV 1971 első kilenc hónapjának összesítése már arról árulkodik, hogy 3,74 nap alatt érnek vissza a vasúti ko­csik kiindulási helyükre, míg 1970 azonos időszakában 3,83 napra volt szükség. Persze a vasúti rakodás gondjainak túlságos leegysze­rűsítése lenne azt hinni, hogy csupán elhatározás kérdése: kirakják-e a vagont vagy sem. Az említett pincehelyi szállít­mánynál például az történt, hogy a lerakás nem volt jól megszervezve. Egy 24 tonna te­herbírású daru kellett volna, melyet a környéken sehol sem lehetett keríteni. Van azonban a szervezési problémáknál sokkal súlyosabb gond is: a már unos-untalan emlegetett munkaerőgond. Köz­tudott, hogy a viszonylagosan magas kereset ellenére sem to­lakodnak a rakodómunkások a felvételi irodák előtt. Néhány vállalat mégis példa­mutatóan jól megszervezte a vasúti kirakodást. A Baranya megyei Állami Építőipari Válla­lat például a közelmúltban 204 kocsiból mindössze egyet, a Hőerőmű 344 vagonból ötöt, a gázmű 79-ből egyet, a sziget­vári konzervgyár 118-ból hár­mat, a Mecseki Ércbányászati Vállalat 204-bö| egyetlen va­gon kirakodásával késett. S ezekért sem kellett a felemelt kocsiálláspénzt fizetni, a MÁV ugyanis az általában gyorsan rakodó vállalatokat nem sújtja o felemelt tarifával. A gyorsa­ság azonban ennél sokkal több hasznot is hoz. A felemelt ál- láspénzekböl befolyó pénzösz- szegeket ugyanis megpályáz­hatják azok a vállalatok, me­lyek a rakodás gépesítését cél­zó beruházásra fordítják a pre­ferenciát. Ugyanis megfelelő gépek nélkül, csak délibábker- getés a gyors rakodás. Bár­mennyire is megfizetik a rako­dómunkást, illetve megfizetnék sem megoldható kézi erővel ez a munka. Néhány vállalat máris étt a kedvező lehetőséggel, s pályá­zott az igy összegyűlt pénzből. A Pécs-Szekszárdi TUZÉP közel 1,5 millió, a Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat 2,8 millió forintot kapott, de a MÁV Pécsi Igazgatóságának terüle­tén más vállalatok is részesül­tek ebből az összegből. A tennivaló tehát úgy érez­zük nem lehet más: bármilyen nehézség árán is meg kell szer­vezni a vasúti kirakodást, s ha ez hosszabb időn keresztül si­kerül, a ki nem dobott állás- pénzekből, s a pályázatból nyert összeg felhasználásával már végleges megoldást is le­het találni. Ez sem olcsó, és nem gondoktól mentes út, de úgy tűnik mégis sokkal gazda­ságosabb, mint egyetlen kira­kotton vagonért közel negyed- milliót fizetni. Lombosi Jenő 1 Ma ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Ma vidéki körútra indul az Elnöki Tanács elnöke Losonczi Pál Huari Bumedicn algériai elnök (jobbra) társaságában fogadja oz algériaiak üdvözletét A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának ülését 1971. december 1-re, szerdára összehívták. A Politikai Bizottság a nem­zetközi helyzet időszerű kérdé­seinek, valamint az 1972. évi népgazdasági terv és költség- vetés irányelveinek, és a Köz­ponti Bizottság 1972. évi mun­katervének megtárgyalását ja­vasolja az ülés napirendjére. Nixon februárban látogat Kínába A hivatalos baráti látogatá­son Algériában tartózkodó Lo­sonczi Pál, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsának el­nöke kedden, magyar idő sze­rint 11 órakor az algíri kor­mánypalotában megkezdte po­litikai tárgyalásait Huari Bume- diennel, az Algériai Demokra­tikus és Népi Köztársaság For­radalmi Tanácsának elnökével. Huari Bumedien a palota előtt fogadta Losonczi Pált és kíséretének tagjait. A politikai tárgyalásokon ma­gyar részről Losonczi Pálon kí­vül részt vett dr. Bíró József kül­kereskedelmi miniszter, dr. Ko­rom Mihály igazságügy-minisz­ter, Púja Frigyes, a külügymi­niszter első helyettese és több más hivatalos személyiség. Algériai részről a tárgyaláso­kon Huari Bumedienen kívül megjelent Ahmed Kaid, a Nem­zeti Felszabadítási Front (FLN) vezetője, Abdel Aziz Buteflika külügyminiszter, Lajasi Jakir ke­reskedelemügyi miniszter, Bua- lem Ben Hamuda igazságügy- miniszter, Mohamed Ben Johio felsőoktatási miniszter és több más hivatalos személyiség. A megbeszéléseken megvitat­ták a nemzetközi helyzetnek, valamint a két ország kapcso­latainak kérdéseit és a két ál­lamfő tájékoztatta egymást or­szága helyzetéről is. Egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatait az őszinteség és a baráti együtt­működés jellemzi, és mindkét fél elégedett a kapcsolatok alakulásával, azok dinamikus fejlesztésére törekszik. Losonczi Pál hangsúlyozta, hogy a szocialista országok szo­lidárisak Afrika. Ázsia és Latin- Amerika országaival: a Magyar Népköztársaság hiteleket nyújt a fejlődő országoknak és mű­szaki segítségben részesíti azo­kat. Hazánk kezdettől fogva ál- lástfoglal Izrael agressziója el­len. Bumedien érdeklődött a me­zőgazdaság szocialista átszer­vezésének magyarországi ta­pasztalatairól. Méltatta a szo­cialista országok, elsősorban a Szovjetunió segítségét, nagyra értékelte Alekszej Koszig in nem­rég Algériában tett látogatását. Jól tájékozott körök szerint a két fél hasznosnak tartana egy találkozót a két ország képvi­selői között — külügyminiszteri szinten. A megbeszélések meleg, ba­ráti légkörben folytak és mint­egy négy óra hosszat tartottak. Kedden délután a tárgyalá­sokat szakértői szinten folytat­ták. Dr. Bíró József Lajasi Jakir- ral, dr. Korom Mihály pedig Bualem Ben Hamudával talál­kozott. A küldöttséghez közelálló kö­rök szerint Losonczi Pál és Hua­ri Bumedien még négyszemkö- zötti tárgyalást folytat egymás­sal, későbbi időpontban. Kedden este Huari Bumedien a kormánypalotában díszvacso­rát adott Losonczi Pál tisztele­tére. A vacsorán a két államfő üdvözlőbeszédet mondott. Losonczi Pál hétfőn este lá­togatást tett az algíri magyar kolónia tagjainál, akik a meleg ! hangulatban lezajlott találko- ! zón tájékoztatták az Elnöki Ta- j nács elnökét munkájukról. Losonczi Pál szerdán reggel, | látogatásának harmadik napján vidéki körútra indul Algériában. Oranba utazik, ahol egy mező­gazdasági üzemet, egy kőolaj­finomítót tekint meg, majd az olajkutak körzetét keresi fel, és az éjszakát is Hassi Messaoud- ban, a szaharai olajlelőhelyek­nél tölti. Hétfőn a Fehér Hóz bejelen­tette, hogy Richard Nixon ame­rikai elnök 1972, február 21-én repül Pekingbe. A hírt egyidejűleg hozták nyilvánosságra Washingtonban és Pekingben. A Fehér Ház által nyilvános­ságra hozott rövid, egymonda­tos közlemény szó szerinti for­dításban így hangzik: „A Kínai Népköztársaság és az Egyesült Államok kormánya megállapo­dott abban, hogy Nixon elnök 1972. február 21-én kezdi meg látogatását Kínában". Mint ismeretes, a pekingi lá­togatást követően az amerikai elnök ellátogat a Szovjetunióba is. A pekingi és a moszkvai lá- j togatás előtt Nixon elnök még tanácskozni óhajt olyan szövet­séges országok vezetőivel, mint Japán, Nagy-Britannia, Fran­ciaország, Nyugat-Németország és Kanada. Hírek szerint e csúcstalálkozók központi témája a nyugati világot sújtó pénz­ügyi válság. Ezenkívül Nixon legfontosabb szövetségeseit ar- j ról is meg akarja győzni, hogy j sem Pekingben, sem Moszkvá­ban nem tesz az ő érdekeikre hátrányos engedményeket. Figyelemreméltó eredmények Kísérleti munkarend a MÉV-nél A közelmúltban új munkaren­det vezettek be a Mecseki Érc­bányászati Vállalat 4-es bá­nyaüzemében. A napokban az összes föld alatti üzem vezetői, főmérnökei és a vállalat mű­szaki vezetői a kővágószőlősi üzemben tanulmányozták új munkarendet, mely a robban­tási munkák időrendbeli átcso­portosításának következménye. A Mecseki Ércbányászati Vál­lalat bányaüzemeiben a rob­bantási munkákat mindenütt más és más időben végzik. A 3-as üzemben a kétszakos tele­pítés mellett mindig a műszak végén, a 2-es üzemben, amikor a munkafolyamatokban éppen a robbantásra kerül a sor, te­hát gyakorlatilag bármely idő­pontban — míg a IV-es üzem­ben éjszaka. A kővágószőlősi üzemben ugyanis 3—4. sőt öt munkahe­lyen is átvonul a bányalevegő, az egyik vágatban történt rob­bantás után a füstgázok és a por eddig végig szennyezett egy sor munkahelyet. Ezért, amikor Jövőre 337 500-an pihenhetnek a SZOT-üdülőkben Tizenkétmillió forinttal többet költ a SZOT üdültetésre 1972- ben, mint az idén. Az üdültetési Főigazgatóság most elkészült terve szerint jövőre 337 500-an pihenhetnek kedvezményesen, az üdülési költségek 25—30 százalékáért. A költségek fenn­maradó 70—75 százalékát — több mint 235 millió forintot — állami költségvetésből fedezi a szakszervezet. Az üdülők rekonstrukciójára a következő évben további 74 mil­lió forintot fordítanak. Folytat­ják ebből a galyatetői, a lilla­füredi, Balatonlellén a nemzet­közi, Mátraházán a vasutas, és Hévizén a postás üdülő rekonst­rukcióját, több más helyen pe­dig „felfrissítik" csinosítják az épületeket. A beutaltak között a felnőt­tek és a gyermekek aránya ha­sonló az ideihez, azaz 270 000 dolgozót és 67 500 gyermeket részesítenek kedvezményes üdül­tetésben. A gyerekeknek csak­nem egyharmada a szüleivel pihenhet (a SZOT-nak kevés olyan nagyszobás üdülője van, ahol többgyermekes családoso­kat elhelyezhetné.) Ezért — mi­vel elsősorban őket akarja tá­mogatni — kollégiumokat bé­rel, ahol 3—4 gyermekes csa­ládok is kényelmesen elférnek. Ilymódon mintegy 30 ezren tölt­hetik családi körben a jól meg­érdemelt pihenést. Egyre több szakszervezeti tag nyeri vissza egészségét az or­szág legjobb gyógyüdülőiben, ahová a tervek szerint a jövő évben 85 000 beteg kap be­utalót az üdültetési Főigazga­tóság a fiatalokra is gondolt. Kétezer ifjúmunkásnak a nóg- rádverőcei ifjúsági táborban biztosítanak helyet. A kimagas­lóan jó munkát végző fiatalokat a vállalati szakszervezeti bizott­ságok is támogatják, beutalják. az egyik helyen robbantottak, a más helyeken dolgozó csapato­kat is le kellett vonni a friss légáramba. Elképzelhető, hogy ha több munkahelyen ugyan­abban a szakban robbantottak, fél, esetenként háromnegyed műszakon keresztül az embe- neknek a levegő kitisztulására kellett várni. A IV-es bányaüzemben no­vember 1-én néhány vágat­hajtási munkahely kivételével, valamennyi robbantást éjsza­kára koncentrálták. Ekkor egy robbantó-brigád az összes le­fúrt munkahelyen elvégzi a rob­bantást. Érdemes összehasonlítani a bányaüzem néhány műszaki mutatójának októberi és no­vemberi adatait. (Az október 1. és 20., valamint a november 1. és 20. közötti időszakot vet­ték összehasonlítási alapul). Az összes kitermelt kőzet termelése napi 296 köbméterről 388-ra, a teljesítmény 1,6 köbméter/mű- szakról 2,01-re emelkedett. A naponkénti robbantások száma 19,6-ról 25,3-ra és az éjszakai robbantások száma 0-ról 16,5- re emelkedett. A fajlagos rob­bantási költség is 36,61 forint­ról 33,82-re csökkent. Az emlí­tett mutatóknál azonban sokkal többet mond, hogy összehason­líthatatlanul kevesebb port kell a bányászoknak beszívni, a füst­gázokról nem is szólva. A fel­mérések szerint a vágatokban októberben a múlt havi 254-ről 156-ra csökkent az egy köb­centi levegőben lévő porszem­csék száma. A fejtésekben 361 - ről 171-re, és a munkahelyekre menő levegő előterheltsége 151-ről 116 porszemcsére csök­kent. A munkarend átszervezésé­nek más előnye is van. Ilyen például, hogy a bányászoknak nem kell éjszakás műszakban dolgozniuk — ami köztudottan a legnehezebb munka. LJ. Külügyminisztereit Értekezlete Varsóban Kedden délután Varsóban, a lengyel minisztertanács palotá­jában megkezdődött a Varsói Szerződés tagállamai külügymi­nisztereinek kétnapos értekez­lete. A tanácskozás célja az euió- pai biztonsági és együttműkö­dési értekezlet összehívásával és előkészítésével összefüggő problémák megvitatása. A találkozón résztvevő bolgár küldöttséget Ivan Basev, a cseh­szlovákot Jan Marko, a lengyelt Stefan Jedrychowski, a magyart Péter János, az NDK-belit Otto Winzer, a románt Corneliu Mo- nescu, a szovjetet Andrej Gro- miko külügyminiszter vezeti. A tanácskozáson résztvesznek külügyminiszterhelyettesek, vala­mint tanácsadók és szakértők. Mars körüli pályán a Mars—2. A Mars-2, szovjet automata állomás, amelyet ez év május 19-én vezéreltek bolygóközi pá­lyára, 470 millió kilométer meg­tétele után november 27-én Mars-körüli pályára állt. A Föld és a Mars közötti tá­volság megtétele alatt az állo­más tudományos készüléke ku­tatásokat végzett a bolygóközi kozmikus térségben. A prog­ramnak megfelelően június 17- én és 20-án, valamint novem­ber 27-én pályakorrekciókat hajtottak vegre. Az utolsó pá­lyamódosítást kizárólag a fe­délzeti automatika segítségé­vel végezték el. A manőverezés után az állomás olyan röppá- lyára tért át, amely 1380 kilo­méteres távolságra van a Mars felületétől. Az automata állomás Mars­közeibe érve önműködően kiol­dott egy kapszulát, amely a Mars felületére helyezett egy szovjet címerrel díszített zász-. lócskát. A repülési programnak megfelelően 23 óra 19 perckor fékezéssel csökkentették az ál­lomás sebességét, s az auto­mata űrállomás Mars-körüli pályára állt rá. Magyar—algériai tárgyalások

Next

/
Oldalképek
Tartalom