Dunántúli Napló, 1971. szeptember (28. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-28 / 228. szám

Ára: 80 fiüér Világ proletárjai, egyesüljetek l Dunántúli napló XXVIII.évfolyam,228.sióm Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1971.szeptemberzs.,kedd Áz irodaház várhat S ok volt már. Sok irodaház nőtt ki a földből és talán még többen álmodoznak sokablakos székházról. Hogy mit taksál egy irodai munkahely? Ötvenezer forin­tot. S mig költség az egyik oldalon, a másikon kiesés. Az irodaépítés leköti az amúgy is szűk építőipari kapacitást, emi­att késnek a termelőberuhá­zások, milliók, országos szin­ten milliárdok esnek ki. Egyes vállalatok nemhogy irodahá­zat nem tudnak építeni, de még termelő kapacitásukat sem bővíthetik, mert üres a zsebük. És hát sokszor a korszerűt­lenség kap palotát. Átköltöz­nek a modern irodaházba, ahol kényelmesen és kelleme­sen lehet dolgozni, de ennél többet nem változott az élet. Az ügyvitel ugyanúgy ólomlá­bakon jár, mint régen, az irá­nyítási rendszer egy cseppet sem korszerűbb, következés­képp az új székház semmiben sem növelte a gazdálkodás hatékonyságát. Egyáltalán biz­tos, hogy a korszerűbb ügy­vitel nem képzelhető el új iro­daház nélkül? Nem arról van szó, hogy most csukott szemmel tördel­jük a pálcát. Az igények egyik fele feltétlenül megalapozott. Hiszen áldatlan állapot az, ha az irodában egyik műszaki karja a másik műszaki karjá­ba ér, kunyhóból nem elkormanyozni a milliárdos vál­lalatot. De ha csak erről len­ne szó! Utóbb már valóságos irodaépítési láz betegítette meg a vállalatokat. Luxust azonban egyelőre nem vállal­hat a magyar népgazdaság. Valamiféle rangsorolás kell. Vagyis le kell csillapítani az irodaépítési lázat. Érjük be a szerénnyel. A legújabb rendelkezések fékeket léptetnek életbe. A költségvetésből pénzelt iroda­házak építésének megindítá­sát, ha költségük meghaladja az ötmillió forintot, az Orszá­gos Tervhivatallal és a Pénz­ügyminisztériummal kell enge­délyeztetni. Ha vállalati pén­zekből akarnak irodaházat építeni, ez ugyan nincs enge­délyhez kötve, de ehhez az el­következendő öt évben a bank egy fillér hitelt sem ad. Sőt, a vállalatoknak a jövő évtől kezdve a tervezett kivitelezési költség negyven százalékának megfelelő tartalékalapot kell a banknál letétbe helyezniök. H a nem is stopot rendeltek el, de lassúmenetet, s ez igy van rendjén. Ebben az új helyzetben majd az is előfordulhat, hogy egyes, külö­nösen költséges irodaházak te­tő alá hozását leállítják, jólle­het, már hozzákezdtek építé­sükhöz. A legszükségesebb lé­tesítmények kivitelezése éppen ez által gyorsul meg. De még így is fennáll annak a veszé­lye, hogy egyes vállalatok és intézmények túlzottan megter­helik a magyar gazdaság zse­bét. A kacsalábon forgó iroda­házak épitöiről van szó. A nagyvonalú tervezésekre is sto­pot kell elrendelni. Korszerű építési normatívák kidolgozá­sára van szükség, hogy a be­ruházónak legyen mihez tarta­nia magát. Tehát: kevesebb irodaház, kevesebb luxus, kor­szerűbb ügyvitel. Ezt ültessük trónra és hagyjuk a palotákat. Miklósvári Zoltán Brezsnvev Budapesten és Szófiában i Lenin-renddel tüntették ki a 60. születésnapját ünneplő Todor Zsivkovoti L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja KB főtitkára és kísérete szeptember 26-án délelőtt megtekintette a vadászati vi­lágkiállítást. Képünkön: (balról jobbra) L. I. Brezsnyev, dr. Tóth Sándor (a kiállítás kormány-főmegbizottjának helyettese), Kádár János és dr. Dimény Imre. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának meghívására vasárnap baráti láto­gatásra Szófiába érkezett. A képen: Todor Zsivkov, a BKP első titkára, az Államtanács elnöke fogadja a szovjet párt vezetőjét a szófiai repülőtéren. A tartalomból: „Gondosan koordinált akció” (2 old ! Műszaki tanácskozás a MÉV-nél (3. old.) A rend társadalmi munkásai (3. old.) Békekölcsön­sorsolás (5. old.) A hét vége sportja (7—8. old.) Rajt a sportcsarnok építésénél Mint jelentettük L. I. Brezs­nyev, a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára szeptember 25-én és 26-án a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának meghívására baráti lá­togatást tett hazánkban. Szombaton délután elvtársi eszmecserére került sor Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának első titkára és Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára között. A szívélyes, baráti légkörű ta­lálkozón magyar részről részt vettek: Biszku Béla és Komó­csin Zoltán, a Politikai Bizott­ság tagjai, a Központi Bizott­ság titkárai, Gyenes András, a Központi Bizottság külügyi osz­tályának vezetője, Marjai Jó­zsef külügyminiszter-helyettes; szovjet részről: K. F. Katusev, az SZKP Központi Bizottságá­nak titkára, K. V. Ruszakov, az SZKP KB tagja, a Központi Bizott­ság osztályvezetője, N. A. Ro- gyionov, az SZKP Központi Bi­zottságának tagja, külügymi­niszter-helyettes, V. J. Pavlov, az SZKP KB tagja, a Szovjet­unió magyarországi nagyköve­te és A. M. Alekszandrov, az SZKP Központi Revíziós Bizott­ságának tagja, az SZKP KB fő­titkárának tanácsadója. Kádár János és Leonyid Brezsnyev tájékoztatta egymást az MSZMP X. kongresszusa, il­letve az SZKP XXIV. kongresz- szusa határozatainak végrehaj­tásáról, a magyar és a szovjet népnek a szocializmus és a kommunizmus építésében elért eredményeiről. Áttekintették a magyar-szovjet kapcsolatok minden oldalú fejlesztésének kérdéseit, a két nép közötti testvéri barátság további erősí­tésének feladatait, megvitatták a nemzetközi helyzet, valamint a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom időszerű problémáit. Az MSZMP és az SZKP a jövőben is azon fára­dozik, hogy erősödjék a szocia­lista országok sokoldalú együtt­működése, valamennyi antiim- perialista erő összefogása és szolidaritása a békéért, a de­mokráciáért és a társadalmi haladásért vívott harcban. A megbeszélésen ismételten kife­jezésre jutott a két fél nézetei­nek teljes azonossága és egy­sége valamennyi megtárgyalt kérdésben. Kádár János a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottsága nevében szombaton este vacsorát adott L, I. Brezs- j nyev tiszteletére, amelyen ott , voltait a baráti eszmecserén I részt vett szovjet személyiségek is. Leonyid Brezsnyev és a kísé­retében levő szovjet személyi­ségek vasárnap délután elutaz­tak Budapestről. Búcsúztatásuk­ra a Ferihegyi repülőtéren meg­jelentek: Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Biszku Béla és Komó­csin Zoltán, a Politikai Bizott­ság tagjai, a Központi Bizott­ság titkárai, Benkei András, a KB tagja, belügyminiszter, dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter, Púja Fri­gyes, a KB tagja, a külügymi­niszter első helyettese, Gyenes András, a KE8 tagja, a KB kül­ügyi osztályának vezetője és Marjai József külügyminiszter­helyettes. Jelen volt V. J. Pav­lov, a Szovjetunió magyarorszá­gi nagykövete, továbbá V. Bog­danov, a Bolgár Népköztársa­ság magyarországi nagykövete. Brezsnyev a bolgár főváros irányába száguldó repülőgép fedélzetéről táviratban üdvözöl­te Kádár Jánost, az MSZMP Központi Bizottságát, a Magyar i Népköztársaság kormányát és sok sikert kívánt a magyar népnek, a magyar munkásosz­tálynak a szocializmus építésé­ben, a nemzetközi feszültség enyhítéséért vívott harcban, az európai biztonság megteremté­sében, a szovjet-magyar barát­ság elmélyítésében. Szófia: A BKP Központi Bizottságá­nak meghívására vasárnap dél­után baráti látogatásra a bol­gár fővárosba érkezett Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kom­munista Pártjának főtitkára. Brezsnyev IL—62-es különgépe helyi idő szerint pontosan fél hatkor ereszkedett le a szófiai repülőtérre, ahol Todor Zsivkov, a BKP Központi Bizottságának első titkára, a Bolgár Államta­nács elnöke, továbbá a párt politikai bizottságának tagjai és számos más hivatalos sze­mélyiség üdvözölte az SZKP fő­titkárát és a vele együtt Szófiá­ba érkezett személyiségeket. A baráti látogatásra - mint az az előzetes programból ki­derült - egyebek között az is okot adott, hogy a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége a közelmúltban Lenin-renddel tüntette ki a hatvan éves To­dor Zsivkovot azokért a kima­gasló érdemeiért, amelyeket a két párt és nép barátságának erősítésében, a békéért és a szocializmusért vívott harcban szerzett. A magas kitüntetést Leonyid Brezsnyev ezúttal adta át Todor Zsivkovnak. A megbeszélésekre hétfőn délelőtt került sor. Ezeken a két párt és a két ország kap­csolatainak kérdései szerepel­tek napirenden, valamint a nem­zetközi helyzet egyes időszerű kérdései. A nem egészen egy napig tartó baráti látogatás után hét­főn a déli órákban elutazott I Szófiából Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártjá­nak főtitkára. Néhány nap óta „mozgoló­dás” tapasztalható a Tüzér ut­ca, Mártírok útja és Bolygó ut1 ca által határolt területen. A si­mára dózerolt térségen min­denfelé karók jelzik az építke­zés közeli indulását. Valóban így van: a BÉV megkezdte a munkaterület előkészítését a Vízügyi Építő Vállalat részére, amely a közelmúltban jelezte, hogy egyéb munkáinál felsza­badult gépeit Pécsre irányítja, ahol még ezen az őszön el akarja végezni a sportcsarnok alapozását. Az alapozás már módosított terv alapján készül. Zöldy Emil­nek, a Középülettervező Válla­lat Ybl-díjas tervezőjének 1968- ban készült terve szerint még kútalapozást alkalmaztak vol­na, a most induló munkánál azonban a már sokkal korsze­rűbb résalapozásra kerül sor. Ezt az alapozási módszert Ba­ranyában eddig egyedül a BCM építésénél alkalmazták, lényege pedig az, hogy a különleges teljesítőképességű földmunka- gépek az előírt szélességű és mélységű árkot kiássák - ez esetben 8—9 méteres mélység­ről van szó, talajvízben s a „rést” minden zsaluzás nélkül nyomban kitöltik betonnal. A Vízügyi Építő Vállalat a hasonló munkáknál jól bevált technológiát alkalmazza itt is, s ehhez teljes gépesítettséggel vonul fel. Folyamatosan terme­lő saját betonkeverő üzemet ál­lítanak fel, ahol víz alatt is kö­tő cementből és viszonylag ap­rószemcséjű folyomkavicsból készül a keverék. A vállalat az alapozó gépsort két héten be­lül Pécsre telepíti. A munkát három műszakban végzik, mert az év végéig be akarják fejezni az alapozást. Tavasszal a BÉV mint fővállalkozó folytatja az építkezést, ami előreláthatóan 1974-ben fejeződik be. A sportcsarnok a leendő sportkombinát első ütemeként valósul meg. A 43,3 millió fo­rintos tervezett költségből 30 milliót Pécs megyei város bizto­sít, 10 millióval támogatja az építkezést a Magyar Testneve­lési és Sport Tanács, 3,3 millió forinttal pedig Baranya megye Tanácsa járul hozzá a kivitele-’ zéshez. A sportcsarnok alapte­rülete 4292 négyzetméter lesz, a küzdőteret három oldalról körülvevő nézőtéren 2500 sze­mély részére lesz ülőhely. Az előregyártott elemekből épülő sportcsarnokhoz csatla­kozik a bejárati épület, ahol a pénztár, ruhatár kap helyet, s ehhez kapcsolódik majd a ké­sőbbiekben építendő fedett uszoda, amely külső megjele­nésében is igazodni fog a sportcsarnokhoz, s a két létesít­mény együtt alkotja majd Pécs sportkombinátját. Indira Gandhi Moszkvában A szovjet kormány meghívá­sára Indira Gandhi indiai mi­niszterelnök hétfőn hivatalos lá­togatásra Moszkvába érkezett. A repülőtéren Alekszej Koszi­gin, a szovjet Minisztertanács elnöke és más hivatalos szemé­lyiségek, valamint a főváros dolgozóinak képviselői fogad­ták a vendéget. 7 'ejezeshez kő’^mik a Villány-Boly közötti útszakasz szélesítése, újjáépítése. Az utat KPM- megrendelésre a Közúti Üzemi Vállalat építi, és mára befejezik n bojádi utolsó 2 kilométert is. Ennek a résznek a műszaki át‘dósa holnap reggel kezdődik. A képen: az utolsó métereket hengerük a nehéz gépek. Erb János felvétele Idei indulás: résalapozással

Next

/
Oldalképek
Tartalom