Dunántúli Napló, 1971. augusztus (28. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-13 / 190. szám

1971. augusztus 13. DUNÁNTÚLI NAPLÓ 5 Megkezdődött a lehűlés A hűvösebb óceáni levegő csütörtök hajnalra elérte ha­zánk északnyugati határát. Ha­tására az északnyugati me gyekben beborult az ég, meg­élénkült és északnyugati—észa­kira fordult a szél. A hideg front átvonulását csütörtökön többfelé eső. zápor, helyenként zivatar kísérte — elsősorban a dunántúli megyékben. A hő­mérséklet a nap folyamán a hűvösebb levegővel elórasztotf megyékben mindössze 20—25 fokig emelkedett, máshol azon­ban még elérte a 26-30 fokos értéket, sőt a keleti, délkeleti megyékben 31-32 fokot mértek. Csütörtökön már a reggeli órákban megkezdődött az eső­zés Sopron környékén és foko­zatosan terjeszkedett az ország középső része felé. A délután folyamán záporokat, zivatarokat jelentettek Nagykanizsa, Pécs és Baja környékéről. A szeszé­lyes időjárás megzavarta a ba­latoni üdülök pihenését is. A meteorológiai jelentések szerint a lehullott csapadék mennyisége általában 1-6 mil­liméter között mozgott, Szom­bathelyen azonban 15 millimé­tert, Szentgotthárdon pedig 18 millimétert mértek. Cardinale A Kossuth Lajos utcai zöldségboltban sorban áll­tak érte csütörtökön dé'- előtt.- Mégsem viaszból ké­szült? - kérdezte valaki, azután ö is beállt a sor vé­gére, hogy kóstolót vegyen belőle.- Édes?- Nem vastag a bőre?- Nagy a magja? Az eladók előzékenyen válaszqlgattak, igen, édes, nem vastag a bőre, a mag­vak pedig viszonylag kicsire nőttek benne. S közben gyakran kérdezgettek ők is:- Lehet húsz dekával több?- Hagyjam 85 dekáia. vagy tegyek hozzá még egy fürtöt? Es mérték a szőlőt, mely­nek szemei a germersdorii cseresznyénél is nagyobbra kerekedtek, sötétlilák és hamvasak, fürtjei pedig mi­nimálisan 60 dekásak. Boly, Kossuth Tsz, Szabó Mátyás elnök:- Van a Balatonboglári Állami Gazdaságnak egy Lakatos nevű főkertésze, ő honosította meg nálunk ezt az Algírból származó külön­leges szőlőfajtát. Az álta­lunk telepitett három hold most fordult termőre, amit úgy megcsodáltak, az az el­ső szállítmányunk . .. Tegnap megmérték a szö­vetkezetben az átlagos nagyságú és a legnagyobb fürtöket Az átlag 86 deka volt, a legnagyobb fürt egy kiló három deka. Ezért kér­dezik meg a vevőktől: lehet egy kiló helyett valamivel kevesebb? A bolyi Kossuth Tsz ere­detileg 50 katasztrális hói­don tervezett szőlőtelepítést. Az már biztos, hogy ebből harminc hold Cardinale Issz H. Megkezdték az egyetemi fellebbezések elbírálását Hét vége az élelmiszerpiacon Baromfiból bőséges választék YAKONYV PÉCS SZÜLETTEK Döntés: augusztus végén Megkezdték az egyetemi, fő­iskolai fellebbezések elbírálását az ország felsőoktatási intéz­ményeiben, illetve a felügyele­tet gyakorló minisztériumokban. A Művelődésügyi Minisztérium tájékoztatása szerint ebben az évben is több ezren éltek a fel­lebbezés jogával. Az érvényben lévő rendelkezések szerint a fel­lebbezési kérelmeket valameny- nyi tagozaton a felsőoktatási intézmény vezetőjénél kellett benyújtani. Az egyes egyete­mek, főiskolák felvételi csúcsbi­zottságai a megfelelő rendel­kezések figyelembe vételével rangsorolták a beérkező kérel­meket, s így terjesztették végső döntésre illetékes felettes szer­veikhez. A fellebbezési keretszám az idén is 6 százalék, ami azt je­lenti, hogy az adott felsőokta­tási intézménybe felvehető el­sőévesek létszámának 6 száza­lékát még nem töltötték be; ezeknek a helyeknek sorsa az augusztus végi végleges minisz­tériumi döntésektől függ. ér el, akkor esetleg reménye van arra. hogy bekerüljön az első évfolyamra; természetesen, ha az adott intézményben - a példánál maradva - 11 és fél pontban állapították meg a „relatív küszöb” értékét. Az eltérő „relatív küszöbök” értékére jellemző, hogy a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 11 és fél pontban, a Veszprémi Vegyipari Egyete­men 10 és fél pontban, a Bu­dapesti Műszaki Egyetem kü­lönböző karain 10 és fél és 15 pont között, az egyes bölcsész­kari nyelvszakokon 19-20 pont­ban állapították meg. A Művelődésügyi Minisztéri­umban hangsúlyozzák, hogy fellebbezési kérelmeket csak abban az esetben tudnak elbí­rálni, ha az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően a pályázó fellebbezési jogot kapott, vagyis a felvételi vizs­gán a fentiek szerint megfelelt. 1580 mázsa hús sorsáról kel­lett döntenie az operatív bizott­ságnak. Ez a mennyiség a múlt hetivel megegyező. A rendel­kezésre álló húsnak. 34 száza­léka marha, 66 százaléka ser­tés, ezen belül 20—22 százalék fagyasztott állapotban kerül forgalomba. Ezen a héten 430 mázsa hús­ból gyártanak tölteléket, 830 mázsa húst kapnak a kiske­reskedelmi egységek, a fenn­maradó mennyiség közületek- nek jut. A tegnapi operatív bizottsági ülésen mutatkozott be a Bara­nya—Tolna megyei Allatforg- golmi és Húsipari Vállalat leg­újabb terméke, a mustáros- tcrmós kolbász. A próbagyártás során kitűnő és különleges árut készített a húsipar. Az operatív bizottság tagjainak véleménye a próbakóstolás után: az eny­hén mustáros, tormás és bor­sos kolbász, amely a jövő hét­től kerül forgalomba, igen nagy népszerűségre számíthat. A heten különlegesen jó az ellátás baromfihúsból. Van csir­ke, tyúk, kakas, pulyka, liba, kacsa, azonkívül többféle ap­rólék. Frissenvágott baromfiból 50 mázsát kap Baranya, mély­hűtött tyúkból 81 mázsát, s minden egyéb fajtából olyan mennyiséget, amennyi csak szükséges. Javult valamelyest a hal-el­látás. E héten 60 mázsa élő- pontyot küldött a megyébe a Halértékesítő Vállalat. Ezenkí­vül 100 kiló kárász és 120 kiló harcsa is került a szaküzletek­be. A MÉK-től kapott tájékozta­tás szerint fejeskáposztából, kelkáposztából, paprikából, pa­radicsomból, főzőtökből, zöld­babból, uborkából bőséges a felhozatal. Bőven van körte, őszibarack és szőlő is. Átme­neti hiány van karfiolból, ke­vés a sárgarépa és a gyökér. A sárgadinnye szezonja végét­ért, csökkent a görögdinnye felhozatala. A barátság virága Rövid megbeszélés az űjmecsekaljai továbbindulás előtt Boksára ért a kerékpártúra Sokan - nem ismerve az ér­vényben lévő rendelkezéseket beadványokkal, kérelmekkel, panaszokkal fordultak és for­dulnak ezekben a napokban is az illetékesekhez olyan esetben, amikor erre semmi alapjuk nincs. A panaszok többsége az úgynevezett „relatív küszöb” téves értelmezéséből ered. Ko­rábbi tájékoztatás alapján ugyanis napvilágot látott, hogy az idén is rendkívül eltérő volt az egyes felsőoktatási intézmé­nyek között, sőt azokon belül, egyes szakok vonatkozásában is az úgynevezett „relatív kü­szöb” értéke — elsősorban az egyenetlen, aránytalan pályá­zati megoszlás miatt. A „rela­tív küszöb” azt az alsó pont­értéket jelenti, amellyel még — legalábbis elvileg - a pályá­zók felvehetők voltak. A „rela­tív küszöb” elérése tehát önma­gában még egyetlen szakon, semmilyen tagozaton sem je­lent automatikus felvételt. A nappali tagozaton például az is szükséges, hogy a felvételi vizsgán legalább öt pontot el­érjen a pályázó, ehhez számít­ják a középiskolából hozott pontszámot. így tehát az is elő­fordulhat, hogy például a 11 és fél pontszám jobb, mint a 14 és fél. Ha valaki a középisko­lai eredménye alapján 10 pont­tal indul, a felvételin pedig 4 és felet ér el összesen, még­sem felel meg, mert nem érte el a szükséges öt pontot, an­nak ellenére, hogy az adott esetben 11 és fél pontban ál­lapították meg a relatív küszöb értékét. Ha viszont 4 pontot hoz, s a vizsgán 7 és fél pontot — Katonavér. Magyarorszá­gon az önkéntes véradók 18 százaléka katona, mint azt a közelmúltban lezajlott III. orszá­gos véradó konferencia statisz­tikai összesítő jelentése megál­lapítja. A katonák az összlakos­sághoz viszonyított alacsony arányát figyelembevéve az igen kedvező arány az utóbbi évek­ben alakult ki. Tegnap befejezte a munkát a III. kerületi tanácshivatal mel­lett működő lakásgazdálkodási bizottság egyik csoportja. Mi­vel ez az első ilyen csoport, beszéltünk vezetőjével, Nemes kéri Sándorral. Egyébként Ne­meskéri Sándor a kerületi fa nácshivatal lakásgazdálkodási bizottságának elnöke is. így az egész kerület helyzetét ismeri.- Tizenö* főből áll a kerület bizottsága - mondotta. - Ezt hét csoportra osztottuk, s egy- egy csoport 20—60 OTP, sző vetkezeti, vagy tanácsi lakát igénylőjének jelenlegi ottho­nát, körülményeit mérte fel.- Először is: őszinték vol tak-e a lakásigénylések, vagy akadt fondorlatos, nem a való helyzetet tartalmazó kérelem?- A város különböző szem­pontok szerint, a gépi adatfel­dolgozás módszerével rangso­rolta a kérelmeket. Ezek közül a harmadik kerületben lakó Mohácsi-szigeten, a strandon találtam rá tegnap délben a román rendszámú autóbuszra, amelynek oldalán kétnyelvű fel­irat hirdeti: Bukarest—Budapest „A barátság virága" nemzetkö­zi úttörő kerékpáros túra. 1971. július 31—augusztus 24. A ke­rékpárok a fák alatt, a tanárok a Duna hűs hullámaiban pihe­nik ki az út fáradalmait. S a gyerekek? — Azoknak bizony mit sem számít a napi száz kilométer ke­rékpározás. Nézze, most is ott fociznak a napon, pedig Bajától idáig egyhuzamban kerekeztek — mondja Polgár Zoltán, a baksai iskola igazgatója. — Bá­mulatos, mennyire bírják az ilyen melegben különösen meg­terhelő kerékpározást. A nemzetközi kerékpáros túra ötlete a Román Úttörő Szövet­ségtől származik. Romániában nagy hagyománya van a kerék­páros túrázásnak: tavaly Jugo­közel kétszáz olyan állampol­gár lakásviszonyait vizsgáltuk meg, aki a gépi odatfeldolgo- zás szerint a legsúlyosabb hely­zetben van. A kérelmek elbírá­lása tehát nem gépies, hanem egyénenkénti. Éppen, mert nem minden kérvény volt őszinte, többen eltúlozták helyzetük sú­lyosságát, a soronkívüli lakás­kiutaló reményében. Sőt, akad­tak olyanok is, akik két helyre adták be: a tanácsra és a munkahelyükre. Ez elsősorban a két bányavállalat embereinél fordult elő. Üjmecsekalján c tizenhétemeletes toronyházba" is sokan kaptak például lakást, akiknek korábbi címére felesle­gesen mentünk, hiába jártuk a a lépcsőket, mert a szomszédok azzal fogadtak bennünket, hogy akit keresünk, új lakásba köl­tözött. De akadt őszinte kérel mező is, aki nem túlzott.- Végeredményben hányán és kik kapnak lakástl szláviéba kerekeztek, tavaly­előtt Bulgáriába. Terveik között szerepel, hogy valamennyi ba­ráti országot bejárják. Jövőre Lengyelországba szeretnének menni. Romániából 21 tagú csa­pat vesz részt a túrán. A Temes megyei Zsombolyból, a Kovász- na megyei Málnásból és a Bu- zav megyei Ghergheasból. A túrán részt vesz Nicolae Bucur, a Román Úttörő Szövet­ség sport és turisztikai osztályá­nak munkatársa. — Milyen céllal szervezték ezt a nemzetközi túrát? — Az volt a célunk, hogy megszerettessük a gyerekekkel a sportot, a túrázást, s kerékpá­rozva ismerjék meg egymás or­szágát — mondotta Nicolae Bucur. — Meghívásunk vissz­hangra talált Magyarországon, s a baksaiak szívesen jöttek. A román úttörőknek az volt a cél­juk, hogy minél jobban bemu­tassák hazájukat a vendégek­— Az a tény, hogy valaki a legelső csoportba került, vagy­is a gépi adatfeldolgozás alap­ján már jártunk nála, nem le­het biztos abban, hogy mind­járt kiutalót javasoltunk neki. Egyszerűen azért, mert körülbe­lül ezek egynegyedének ele­gendő lakás kiutalását javasol­hatjuk. Ha a bizottság minden csoportja befejezi a munkát, összeülünk, rangsoroljuk a leg­súlyosabb helyzetűeket, azokat egy hónapig kifüggesztik a ke­rületi tanácson. Bárki megnéz­heti, de a rangsor megváltoz tatásával csak akkor foglalko­zunk, ha a kifüggesztett jelöli mindegyikénél súlyosabb lakás­viszonyú személyt tudnak meg­nevezni. Utána vb elé kerül a névsor s ha a vb is elfogadja, akkor ismét kifüggesztik a ne­veket, majd az építőipar telje­sítményétől függően időben megkapják a lakást. F. D. nek, s minél jobban megismer­jék Magyarországot. így aztan az 1250 kilométeres út fele Ro­mánián, a fele Magyarországon vezet. Meg akartuk ismerni a magyar úttörőmozgalmat is, s ez a baksaiakon keresztül, s az út magyar állomásain sikerült is. A határon szívélyes, kedves fo­gadtatásban volt részünk. Soha nem felejtjük el. A különböző táborhelyeken tábortüzeket ren­deztek, jelvényeket cseréltek a gyerekek. Azt hiszem, egymás megismerésére, barátságunk el­mélyítésére ez a legjobb eszköz. „A barátság virága" túra a ba­rátságnak olyan többletet adott, amit semmi mással nem lehetne pótolni. A legemlékezetesebb a bajai fogadtatás volt: barátsá­gok születtek, amik, azt -hiszem, soha nem múlnak el. A bajaiak például a málnásiakkal, a sze- beniek a baksaiakkal szeretné­nek jövő nyáron közös tábort rendezni. — Nevelési szempontból is nagyjelentőségű ez a túra — kapcsolódott a beszélgetésbe Polgár Zoltán. — A gyerekek három nyelven kártyáznak, kéz- zel-lábbal magyaráznak, mégis megértik egymást. Romániában nagyon nagy szeretettel fogad­tak bennünket mindenütt. Sze- benben is, Pitestiben is leg­alább tízezer ember volt a fő­téren, amikor úttörők sorfala között végighajtottunk a váro­son. Minden pajtás virágcsok­rot kapott, valóban lélekemelő volt. Problémát csupán az idő­járás okozott. 36 fokos hőség után a vöröstornyi szorosban olyan jégeső kapott el bennün­ket, hogy még egy szerencsés kimenetelű tömeges bukásra is „sor került”. A „mezőny” tegnap este ér­kezett Boksára, ahol az úttörő- csapat és a község vezetői fo­gadták a pajtásokat, majd n gyerekek aludni tértek. Egy-egy román pajtás egy-egy magyar családhoz. Ma tsz-látogatás, pé­csi városnézés szerepel a prog­ramban, majd szombat regqel ismét nyeregbe ülnek: Irány Ba- : latonfenyves—Budapest. ; (Panics) I Helyszíni szemle a lakáskérelmezőknél Bene János, Petrovics Gyöngyi, La- kacs Va'éria; Buszlauer Mária, Stro- bán Mónika, Horváth Béla, Wirth Szilvia, Elter Mercedes, Perényi Ho­na, Petkó Gábor, Frank Tünde, Fal­tér Péter, Kis-Halas Gabriella, Kiss Izabella, Kurdi László, Bartók Anna­mária, Németh János, Perencz Erika, Mészáros Rita, Geng Bernadett, Sze­der Anikó, Márton Csaba, Szeged* István, Fullér Ferenc, Bocz Anna, Er- dőnyi József, Reznek Mária, Szollal Szilvia, Bősz Gábor, Ribacz Tünde, Gádori Anikó, Fazekas József, Keller Erika, Monori Gábor, Albert Gábor, Amán Judit, Kruch Angéla, Fajnár Tamás, Schubert Ilona, Schmidt Már­ta, Kovacsics László, Cséry Virág, Ko­saras Réka, Somogyi Rita, Molnár Annamária, Balogh István, Zsebcházi László, Juhász Erika, Martos Csongor, Abrahám Miklós, Kertész Ildikó, Ko­vács Tamás, Schweiger Mónika, Czi- ke Éva, Rumann Hildegund, Dudái Zoltán, Balog Ágnes, Uj Zoltán, Vaj­da Annamária, Streicher József, BÓ* dis László, Emberovics Anikó. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Bocsi Szabolcs és Mátrai Mária, j Ulrich Ferenc és Krivanek Zsófia, Kis Ferenc és Bosnyák Etelka, Reuter Camillo és Varga Mária, Nagy Imre és Pávics Margit, Bózsa József és Csertán Gizella, Radnai Imre és Kő­vár Mária, Schmidt Vilmos és Win­ger Anna, Bauer Mihály és Mező- keresztesi Mária, Vermes Gyula és Simon Szilvia, Sándor László és Sí­pos Anna, Máté Károly és Varga Ro­zália, Kovács Emil és Merk Zsuzsan­na, Ébner Károly és Bánfai Mária, Kiss József és Varga Klára, Kovács László és Vass Katalin, Bogolin Csa­ba és Szentesi Mária, Lelovics Imre és Horváth Ilona, Dömötör László és Dobra Mária, Debreczeni István és Vass Zsuzsánna, Markó István és dr. Hoffer Izabella, Benkő **éter és Pa­taki Sarolta, Győr Sándor és Czopf Katalin, Éder József és Faludi Agnes, Schőffer Ede és Hardi Agnes. MEGHALTAK Kiss Istvánná sz. Farkas Anna, Bo- dony Béla Somlai Márk, Ránkl Edé- ná sz. Vinkovics Mária, Gavallér Ist­ván, Halmógyi Gyula, Pócs Ferenc, Veisz Nándorné sz. Domsits Irén, Pollák József, Papp Istvánná sz. Vin* cze Gizella, Búzás Imréné sz. Delli Erzsébet, Hornung János, Varjas Ist­ván, Fenyves Edit, Peidl János, Ba­lázsi József, Mázsa Józsefné sz. Nagy Mária, Proics Józsefné sz. Mülbacher Ilona, dr. Rátkay Gézáné sz. Osztrich Stefánia, Nádor Sándorné »z. Scha- ger Mária, dr. Merényi István, Buda Sándor, Somoayi Nándorné sz. Krém Anna, Babos József, Kiss Jánosné sz. Korvicska Etelka. KOMLÓ SZÜLETTEK Blumenschein Ferenc, Koyács Gá- bór, Ignácz Julianna, Kollár Tamás, Eperjesi Gábor, Nyers Katalin, Czé- der Andrea, Ignácz Zoltán, Borbély Beáta, Papp Csilla, Vidák Margit, Radics Rita, Orbán Tamás, Szanócz- ky Zsolt, Hoffmann Gábor, Futó Tün­de, Polgár Beáta, Hajnal Anita, Pető Éva, Bede Mária, Bede Márta, Vörös Csaba, Gulyás Gyöngyi, Bucher Éva, Kalina Edit. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Huszár János és Liemermann An­na, Molnár Tibor és Hartmann Mag­dolna, Koller Nándor és Terbe Piros­ka, Sághy László és Horváth Magdol­na, Kolonics István és Gyurka Má­ria, Ulmer János és Gulyás Mária, Földi József és Bábel Eszter, Grób Antal és Kanizsai-Tóth Veronika, Ha­lász János és Gungl Margit, Molnár István és Thuma Katalin, Krajncz Ká­roly és Kakukk Mária, Ábrahám Jó­zsef és Török Éva, Vitéz Lajos és Szűcs Ilona, Pora Géza és Békási Anikó, Franczen Károly és Mann Zsuzsanna, Kiss István és Vizmathy Katalin, Gulyás József és Dómján Mária, Magyar István és Gálosi Er­zsébet, Ferenczy Tibor és Bódis Va­léria, Vörös Dezső és Gál Erzsébet, Végh István és Király Erzsébet, Aknai György és Borsos Mária, Lukács Jó­zsef és Tálosi Mária, Fekete György és Appl Mária, Mann Ferenc és Csil­lag írén, Kalina Béla és Szabó Ág­nes, Dankó András és Hermann An­na, MEGHALTAK Elek Józsefné sz. Szalui Julianna, Mikolics Józsefné sz. Müller Julian* na, Károly Jánosné sz. Varga Rozá­lia, Nagy János, Juhász Lajos, Gyi- mesi János, Sterl Józsefné sz. Hern Eva, Szabó Józsefné sz. Gaál Ilona. MOHÁCS SZÜLETTEK Schmidt János, Szabó Zsuzsanna, Zsifkó Zsolt, Kuczi Péter, Csörgő Ibo­lya, Deák István, Baracsi Szilvia, Ar­nold Judit, Danyi László, Jung Fe­renc, Jung József, Auth Béla, Heil- mann Rita, Fekecs Erika, S^l'al Gab­riella, Szabó Kálmán, Müller Hen­riette, Halász Attila, Sallai Klára. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Varga Lajos és Nyúl Ildikó. MEGHALTAK Aradi László, Jerger József, Peri István, Dobszai Jánosné sz. Cselinácz Ilona. GyaMaíai rendelkező nehézgépkezelőket DT-54 és Sz-100 erőgépre felveszünk. Jelentkezés Pécsett o Víz­ügyi Igazgatóság Cserkúti telepén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom