Dunántúli Napló, 1971. július (28. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-01 / 153. szám

Ara: 80 fillér Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló ravm.évfolyam, 153.sióm Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1971.júliusi.,csütörtök Hősi halált halt a Szojuz 11. három űrhajósa A városi tanács ülése Pécs IV. ötéves terve Módosítások a lakosság észrevételei alapján Mindhárom űrhajós a Szovjetunió hőse Kormánybizottság a tragédia okainak kivizsgálására Mély megrendülés világszerte A TASZSZ szerdán hajnalban kiadott közleménye szerint éle­tét vesztette a Szojuz 11. szov­jet űrhajó személyzetének mind­három tagja: Georgij Tyimofe- jevics Dobrovolszkij alezredes, Vlagyiszlav Nyikolajevics Vol­kov fedélzeti mérnök és Viktor Ivanovics Pacajev kísérletező mérnök. A közlemény szerint 1971. jú­nius 29-én földkörüli pólyán mozgó Szaljut tudományos űr­állomás személyzete maradék­talanul befejezte a repülési program teljesítését és utasí­tást kapott a leszállásra. Az űrhajósok tudományos kutatá­saik anyagát és a fedélzeti naplókat átvitték a Szojuz 11. szállítóűrhajó kabinjába, hogy visszahozzák őket a Földre. Sima leszállás E művelet végrehajtása után az űrhajósok elfoglalták helyü­ket a Szojuz 11. űrhajóban, el­lenőrizték a fedélzeti rendsze­reket és előkészítették űrhajó­jukat a Szaljut űrállomástól való elválásra. Moszkvai idő szerint 21 éra 28 perckor a Szojuz 11. űrhajó és a Szaljut űrállomás elvált egymástól és külön-külön foly­tatta a repülést. Az űrhajó le­génysége közölte, hogy a szét­kapcsolás. művelete zökkenő- mentesen zajlott le, s az űrha­jó valamennyi rendszere sza­bályszerűen működik. Június 30-án moszkvai idő szerint 1 óra 35 perckor az űr­hajó orientációjának végrehaj­tása után bekapcsolták a fé­kező berendezést, amely az előre kiszámított ideig műkö­dött. A fékező hajtómű műkö­désének befejeződésekor meg­szakadt a kapcsolat az űrhajó legénységével. Holtan a kabinban A leszállási programnak megfelelően a légköri aerodi­namikai fékezés után üzembe helyezték az ejtőernyőrendszert és közvetlenül földetárés előtt a sima leszállás hajtóműveit. A leszálló egység simán ért föl­det a megadott körzetben. Az űrhajóval egyidejűleg helyszín­re érkező kutató helikopter sze­mélyzete a Szojuz 11. kabinjá­nak felnyitásakor a kabin ülé­sében élettelenül találta a Szo­juz 11. legénységének mindhá­rom tagját. Haláluk okainak tisztázására vizsgálat kezdő­dött. Dobrovolszkij, Volkov és Pa­cajev űrhajós pilóták a bonyo­lult kozmikus berendezések ki­próbálásában végzett önfelál­dozó munkájukkal óriási mér­tékben hozzájárultak a földkö­rüli űrrepülések fejlesztéséhez. A szovjet nép mindörökre meg­őrzi emlékezetében a három bátor űrhajós pilóta — Georgij Tyimofejevics Dobrovolszkij, Vla­gyiszlav Nyikolajevics Volkov és Viktor Ivanovics Pacajev hőstet­tét. A moszkvai rádió és a tele­vízió gyászzenét sugárzott azt dig 3876-ról 4750-re emelke­dik. Felépítik a 3000 adagos éttermet, az új MÉSZÖV Áru­házát, az ifjúsági házat, fedett sportcsarnokot és még sok mást, a IV. ötéves terv tehát a régi tartozások kiegyenlíté­sének terve is lesz. E kiegyen­lítés nem vágyálom, mert a terv célkitűzései reálisak, s csak annyit kívánnak az építő­ipartól, amennyit az előrelát­hatólag meg tud valósítani. A Városi Tanács jóváhagyta Pécs város fejlesztési irányel­veit. Ebben a tervben azt sum­mázzák, milyen fejlődés vár­ható Pécsett nagy vonalakban, egészen 2000-ig. A fejlesztési irányelvek jóváhagyása jelentős esemény, hiszen a jövőben en­nek figyelembevételével tudnak elkészíteni majd minden rész­telet is. A Pécsi Tanács legfelső fó­ruma tegnap tanácsrendeletté nyilvánította a Városi Tanács vb lakásgazdálkodással kapcso­latos több határozatát. A dön­tésnek megfelelően a Városi Tanács mindhárom kerületi hi­vatala mellett lakásgazdálko­dási (vagy ahogy a köznyelvben mondjuk: lakáselosztó) társa­dalmi bizottság működik. A három bizottság tagjainak név­sorát tegnap hagyták jóvá. A lakásrendelet pontos szabályo­zást tartalmaz arról, hogy mi­lyen lakáscseréket bonyolít le a jövőben a Pécsi Ingatlanke­zelő Vállalat. Jóváhagyták tegnap a Vá­rosi Tanács II. félévi munka­tervét is. A tanács - Szabó Dezső tanácstag javaslatának megfelelően — úgy döntött, hogy a II. félévben napirendre tűzik Pécs ivóvízhelyzetét is. A Városi Tanács tegnapi ülése visszahívta tisztségéből Fenyvesi Imre népi ülnököt, mert Feny­vesi Imre — akit a bíróság is felelősségre vont anyagi visz- szaélések miatt — méltatlanná vált erre a tisztségre. A tanácsülés befejező szaka­szában dr. Göbölös László ta­nácstag interpellált, aki válasz­tókerületének panaszait tolmá­csolta. Dr. Göbölös László in­terpellációját a Városi Tanács építési és közlekedési, ipari, illetve egészségügyi osztálya ki­vizsgálja és írásban válaszol. Viktor Ivanovics Pacajev követően, hogy a bemondók szerdán hajnalban beolvasták a Szojuz 11. személyzetének tragikus haláláról beszámoló TASZSZ-közleményt. A szovjet emberek mélységes gyászt érez­nek a súlyos veszteség miatt. A szovjet televízió a hősi halált halt három szovjet űrhajós gyászkeretes portréját sugároz­ta, később pedig — mintegy az ország tisztelgéseként — a Szovjetunió végtelen tájait ve­títette a képernyőre. Temetés a Vörös téren Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Taná­csának elnöksége és a Minisz­tertanács gyászjelentést adott ki. A három űrhajós halálát okozó körülmények tisztázására kormánybizottság alakult. A bizottság tagjai: Andrej Kirilenko (elnök), Dmitrij Usz- tyinov, Ivan Kapitonov, Leonyid Szmirnov, Msztyiszlav Keldis, Andrej Grecsko, Vlagyimir Sa- talov és mások. Az elhunyt űrhajósokat a Vörös téren, a Kreml falánál fogják eltemetni. A Szovjetunió Legfelső Taná­csának Elnöksége törvényerejű rendeletet adott ki, amelynek értelmében haláluk után a Szovjetunió hőse címmel tüntet­ték ki Georgij Dobrovolszkij, Viktor Pacajev és Vlagyiszlav Volkov űrhajósokat hősiességü­kért, bátorságukért és merész­ségükért, amelyet az új kozmi­kus komplexum, a Szaljut or- bitális állomás és a Szojuz 11. szállító űrhajó kipróbálása so­rán tanúsítottak. Vlagyiszlav Volkov most má­sodszor kapta meg a magas kitüntetést. Először 1969 októ­berében, a Szojuz 7. űrhajón végzett űrrepülése után tüntet­ték ki a Szovjetunió hőse cím­mel. Részvétnyilvánítások az egész világból Az eredményes küldetés utá­ni hirtelen halál híre világszer­te mély megrendülést keltett. A TASZSZ-közlemény kiadását követő első órákban már több állam- és kormányfő, tudós nyilvánította mély részvétét a szovjet kormánynak, az elhuny­tak családtagjainak, az egész szovjet társadalomnak. Részvét­táviratban fejezte ki megdöb­benését Tito jugoszláv elnök, Indira Gandhi indiai miniszter- elnök, Edward Heath brit mi­niszterelnök, Szato Eiszaku ja­pán miniszterelnök, Georges Pompidou francia és Giuseppe Saragat olasz köztársasági el­nök, Gustav Heinemain, az NSZK elnöke. Részvétét nyilvá­nította VI. Pál pápa is. (Folytatás a 2, oldalon.) Vlagyiszlav N. Volkov Georgij T. Dobrovolszkij Szívélyes fogadtatás mindenütt ausztriai körúton az Elnöki Tanács elnöke Losonczi Pál, a Népköztársa- j ság Elnöki Tanácsának elnöke, feleségével és kíséretének tag­jaival szerdán a fellobogózott bécsi Nyugati pályaudvarrá1 vidéki körútra indult. Az Elnöki Tanács elnökét a pályaudvaron Rudolf Kirchschläger külügy­miniszter várta, aki az osztrák kormány részéről a vidéki kör­úton hivatalos kísérője Losonczi Pálnak. A különvonat - amelynek szalonkocsijában foglalt he­lyet Losonczi Pál és felesége — pontban kilenc órakor gördült ki a bécsi pályaudvarról. Auszt­ria szép tájain át haladva,' dél­előtt 11 óra 10 perckor gördült be a különvonat Linzbe, ahon­nan az Egyesült Osztrák Vas­éi Acélművek (VOEST) gyár­telepéhez vezető vágányon ha­ladt a különvonat a gyár fő­épülete előtti fellobogózott térre. A gyár dolgozói, vezető', a felső-ausztriai tartományi kormány képviselői fogadták a magasrangú vendéget. Dr. Herbert Koller vezérigaz­gató adott tájékoztatást az üzemről. Elmondotta, hogy a VOEST (Egyesült Osztrák Vas- és Acélművek) Ausztria legna­gyobb kohászati és gépgyártó üzeme. 1946-ban került az osztrák állam közvetlen tulajdo­nába. A kibocsátott termékek mintegy hatvan százalékát exportálják, csaknem kilencven országgal állnak kereskedelmi kapcsolatban. Amikor a vendégek a gyár vezetőinek kíséretében gyárlá­togatásra indultak, először azt a kiállítást tekintették meg, amely a gyár termékeit mutat­ja be. Ezután a gyárban rende­zett művészeti tárlatot nézték meg, majd ellátogattak az acélöntődébe, a hideghenger- débe és más munkacsarnokok­ba. Mindenütt az üzemrészek vezetői adtak rövid tájékozta­tást a munkafolyamatokról. Visszatérve a gyár központi épületéhez, a vendégeket az üzemi zenekar fogadta. Ezután az étteremben díszebédet ad­tak Losonczi Pál, felesége és kí­séretének tagjai részére. A 196 000 lakosú Linzt a kü­lönvonat három óra előtt hogy- ta el. Államelnökünket ünnepé­lyesen búcsúztatták. Amikor a vendégek Kremshez érkeztek, „Wachau kapujában" szintén ünnepélyesen fogadták az államelnököt. Valamikor frank erődítményből fejlődött ki a mai város, amely a múlt emlékeiből kiállítást nyitott „Az ezer éves Krems” elnevezéssel. Losonczi Pál, felesége és kísé­rete ezt a kiállítást tekintette meg és a várossal ismerkedett. Kremsből a küldöttség sze- mélygéokocsi'kkal foJ/tatta út­ját. A Duna-kanyar festői tá­ján, a meredek sziklák közé ékelt, történelemi múltú Dürn- steinbe, A szőlőtermelő vidék mentén elterülő település ba­rokk stílusú épületei megragadó látványt nyújtottak. Dürnsteinben - ahol Andreas Maurer alsó-ausztriai tartomá­nyi főnök vezetésével a tarto­mány több más vezető személyi­sége fogadta Losonczi Pált és kíséretét — államelnökünknek bemutatták a wachaui bor­termő vidék több gazdaságát, A dürnsteini tartózkodás dísz­vacsorával ért véget. Az esti órákban a-vendégek ismét a különvonatba szálltak. Rudolf Kirchschläger külügy­miniszter társaságában Losonczi Pál visszautazott Bécsbe. Csütörtökön délelőtt Bécs környékén élelmiszeripari üze­meket keres fel Losonczi Pál, aki este a magyar nagykövet­ség épületében fogadást ad vendéglátója, Franz Jonas szö­vetségi elnök és felesége tisz­teletére. Egy perces néma felállással adózott a Pécsi városi Tanács tegnapi ülése a három szovjet űrhajós emlékének, akik hiva­tásuk teljesítése közben életü­ket áldozták. A Városi Tanács mély részvétét és együttérzését fejezte ki az űrhajósok hozzá­tartozóinak. Dr. Calabár Tibor, a Városi Tanács vb-titkára beszámolt ar­ról, hány észrevételt, javaslatot tett Pécs lakossága az idei vá­lasztásokat megelőző jelölő­gyűléseken, mennyi volt azok ból az indokolt, hány panaszt orvosoltak idáig, s mikor kerül a többire sor. Mint várható volt, dr. Galabár Tibor minden egyes javaslatról „elszámolt”. De még a precíz számoknál is többet mondott talán az a tény, hogy tegnap ismét napi­rendre tűzték Pécs IV. ötéves tervét, holott a Városi Tanács csaknem fél évvel ezelőtt már megtárgyalta és elfogadta azt. A módosításra ugyanis - leg­főképpen - azért került sor, mert a lakosság a jelölőgyű­léseken több olyan észrevételt tett, amely mindenképpen a tervbe kívánkozott. Ilyen javas­lat volt például az, hogy kezd­jék meg már a reumatológiai utókezelő intézet építését, bő­vítsék az Irányi Dániel téri piacteret, kezdjék meg a me- szesi lakótelep rekonstrukció­ját, illetve bővítsék Meszes köz­műhálózatát. Nos, a választók kívánsága teljesült: mindez be­került Pécs módosított IV. öt­éves tervébe, s a Városi Ta­nács tegnap jóváhagyta azt. Ez a tény önmagában is közéle­tünk demokratizmusát bizonyít­ja. Pécs lakossága nagy vona­lakban ismeri már a város öt­éves tervét, ezért csak egy - igen lényeges - oldalát emel­jük ki: miközben változatlanul a lakásépítés áll előtérben (több mint 7000 lakás épül 1975-ig Pécsett, a különböző erőforrásokbó), a város arra törekszik, hogy helyre állítsa a kívánt arányokat. Tehát nem­csak lakások épülnek, hanem több lesz a kapcsolódó beru­házás is, mint a HL ötéves terv­ben volt. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a bölcsődei férő­helyek száma 709-ről 1109-re. az óvodai férőhelyek száma pe­A tárgyalások szünetében

Next

/
Oldalképek
Tartalom