Dunántúli Napló, 1971. május (28. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-08 / 107. szám

4 DUNANTOLI NAPLÓ 1971. május 8. SSem 1971. MÁJUS 8 SZOMBAT Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából MIHÁLY nevű kedves olvasóinkat ♦ A Nap kél 4.17( nyugszik 19.04 érakor. - A Hold kél 17.22, nyugszik 2.58 órakor. J Somogy megye múltjából Miért lázadt fel Koppány ve­zér I. István király ellen? Hány esztendőt töltöttek átlagosan az oskolamesterek a kazsoki iskolában a XVIII. század má­sodik felében? Hogyan alakul­tak a paraszti birtokviszonyok a nyugat-somogyi falvakban? Mit tartalmazott az a telefon- beszélgetés, amely 1945. már­cius 18-án 0.30-kor zajlott le Guderian vezérezredes és von Grolman, a Dél Hadsereg-cso­port vezérkari főnöke között a somogyi arcvonal hadihelyzeté­vel kapcsolatban? — Ilyen és még sok hasonló kérdésre ta­lál kimerítő választ az olvasó abban a testes kötetben, amely Somogy megye múltjából cím­mel nemrég látott napvilágot Kaposvárott. A Kanyar József szerkesztette könyv a Somogy megyei Levéltári Évkönyv első kötete. Az előbbi kérdésekkel a mélységet és részletességet próbáltuk érzékeltetni, amed­dig a levéltári kutatás lehatol és feltárja a múltat. Az egyik dolgozat a somogyi konvent II. Lajos korabeli latin nyelvű ok­leveleit közli magyar fordítás­ban. A másik Pálóczi Horváth Adám „Még azt mondják: nem illik a tánc a magyarnak..." kezdetű világjáró táncnótájá­nak keletkezéstörténetét térké­pezi föl. A harmadikból a Pé­csi Kereskedelmi és Iparkama­ra működéséről kapunk képet. A kötet összefoglalja a So­mogybán évek óta folyó hely- történeti kutatás eredményeit, ugyanakkor ösztönző példája és mintája lehet minden ilyen irányú további munkának: a tu­dós kutató új, eddig ismeret­len adatok birtokába jut; a helytörténetírás amatőr részt­vevői pedig „továbbképzési” fórumot lelnek. A kiadvány a történeti emlékek megbecsülé­sére int, a levéltári anyag fel­dolgozásának módszerébe avat, a helytörténeti munka eredményességét bizonyítja - Somogybán és mindenütt, ahol az efféle munka értékét isme­rik és számon tartják. T.T. — SZABÓ CSILLA zongoraművész május 12-én a Liszt-teremben vendég­szerepel a Zongorairodalom emekei sorozat záróhangversenyén. Műsorán: Brahms-, Schumann-, Debussy- és Ko­dály-művek szerepelnek, jegyek még válthatók az Országos Filharmóniá­nál. * (x) Hajdú Gyula köszöntése Hajdú Gyula, nyugalmazott egyetemi tanárt, a párt és a munkásmozgalom régi harcosát 85. születésnapja alkalmából az MSZMP Központi Bizottsága le­vélben köszöntötte. A Köz­ponti Bizottság üdvözletét Aczél György, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság tit­kára és Nagy Miklós, a Közpon­ti Bizottság osztályvezetője ad­ta át. — A II. Ifjú Gárda díszszem­lét, a győzelem napja tisztele­tére — holnap, vasárnap dél­előtt 10 órakor rendezik Pécsett a Köztársaság téren. ünnepi köszöntőt mond: Duga József, a Munkásőrség megyei parancs­noka. — Ének-zene oktatás. Mohá­cson a Kossuth Filmszínházban a város és a járás zenét és éne­ket tanító nevelőinek dr. Veczkó József, a Szegedi József Attila Tudományegyetem adjunktusa tartott előadást „A személyiség korszerű értelmezése és az egyé­ni bánásmód összefüggése az ének-zene oktatásban” címmel. Mongol nap Pécsett Csimidijn Cerendrozs, a Mongol Népköztársaság bu­dapesti nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa teg­nap Pécsett tartózkodott, az MTESZ vendégeként A dip­lomata az MTESZ vezetői­vel, Németh István elnökkel és Török László titkárral elő­készítették a június első fe­lében Pécsett rendezendő mongol nap programját. A Mongol Népköztársaság ez év július 11-én ünnepli fennállásának 50. évfordu­lóját, s ebből az alkalom­ból Pécsett is bemutatják a mongol nép életét, munká­ját. Tervek szerint kiállítást rendeznek a Technika Há­zában, ahol tablók, fényké­pek, s más kiállítási tár­gyak dokumentálják a ba­ráti nép fél évszázados fej­lődését A MÉK árai Megjeleni oz eper o mai — szom­bati — piacon. Igaz, egyelőre az ínyencek és a tömött pénztárcájúak vásárolják elsősorban, mert 100 fo­rintért adják kilónként. A melegágyi uborkából többet hoznak fel, mint szerdán, de az ára nem változik, most is 34 forintért kínálják. Az al­máért 10,50, illetve 8,60 forintot kér­nek. A retek csomóját 1,70, 1,20 és 0,80 forintért árulják. Olcsóbb lett a karalábé. A szerdai 3,20 helyett 2,90, illetve 2,50 helyett 2,30, a minőségtől függően. A kapor csomónként 1,30. A zöldhagyma 1,30 és 1 forint cso­mónként. Bőségesen kapható fejes­saláta, amely súlytól függően 1,20 és 80 fillér. Az adventi kelkáposzta ki­lója 5,50, az ófejeskáposzta pedig 5 forint. A piros és jégcsap hónapos­retek csomónként 2, 1,50 és 1 forint. A zöld, csomós fokhagyma 1,50, a csípős, hegyes zöldpaprikát darabon­ként 1,30 és 2,20-as áron adják. A paraj ára kilónként 4 forint. A tá­rolt téli áruk ára változatlan. Kap­ható savanyúkáposzta 6 forintért. A tojás darabonként 1,50 forint. 1 Megnyílt Lantos Miklós lotokiállitása Téli táj JUVENTUS-kiállítás Pécsett ismeretlen szövetke­zet, a budapesti Juventus ren­dezett tegnap, május 7-én egy­napos termékbemutatót a Ná­dor Szállóban. Társszövetkeze­tek, kereskedelmi szakemberek tekintették meg ezt a bemuta­tót, egyelőre csak az ő szá­mukra rendezték meg. A Ju­ventus azonban később Pécsett is szervezni kíván egy tagszö- vetkezetet, az ötödiket az or­szágban. Ez az ifjúsági szövetkezeti szervezet ugyanis a KISZ véd­nöksége alatt alakult meg. Tulajdonképpen afféle „má­sodállás” diákok, fiatalok szá­mára, akik így anyagilag se­gíthetnek magukon, s amellett önállóságra is nevelődnek. A tegnapi árubemutatón a Ju­ventus az állami gondozott-----------------------------------------A gyermekek munkáit, sokféle érdekes, modern, szakmailag zsűrizett kerámiát tárt a pécsi szakemberek elé. De megszü­letett itt egy figyelemre méltó ötlet is: felkeresik a Pécsi Mű­vészeti Szakközépiskolát, hogy azok ifjú s amellett tehetséges, értő tagjaiból esetleg tagszö- vetkezetet szervezzenek, s a te­hetség, az oktató munka mellé gazdasági segítséget is adja­nak. De úgynevezett fogyasztó tagokat is toboroznak majd itt, akik a Juventus szövetkezet tag­jaként — egyébként kétezer ilyen fogyasztó tagjuk van már az országban — olcsóbban kap­hatnak bizonyos termékeket, például ruhaneműt, mint azok, akik nem tagjai e szövetkezet­nek. Barátok és ismerősök, munkatársak és a fotóművészet iránt érdeklődök gyűltek össze nagy számban tegnap délután a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának kiállítótermében, hogy megismerkedjenek a budapesti Fészek klubban tavasszal bemutatott, nagysikerű kiállítással. Bízvást mondhatjuk gyűjteményes kiállításnak is: több, mint egy évtized munkájának java került itt a nyilvánosság elé. Hazai és nemzetközi kiállítások, pályázatok díjnyertes képei sorakoznak a fekete tablókon. A félszáz fotó híven vall az alkotó egyéniségéről, érdeklődési köréről; a népi és a modern építészet remekei, jellemző részletek és kifejező totálok uralják a termet, de helyet kap a táj és a szerző ízléséről, tudásáról legjobban valló csendéletek is. Az ember alig néhány képen tűnik fel csupán, mégis ember- központú ez a kiállítás, emeíte ki megnyitójában Tüskés Tibor. Az emberről vall a képeken minden alkotás, csakúgy, mint a való­ságban; az embert dicséri a legmodernebb beton-acéí-üveg épület­csoda és az értő kézzel faragott, feledetten korhadó tornácoszlop. Gondolatokat ébresztő, mélyen humánus és rokonszenves ember szól itt az emberhez, a fotóművészet valamennyiünk számára ért­hető nyelvén. Dr. Szász János----------------------------*---------------------------­L ottó A Sportfogadási és Lottóigazgató­ság tájékoztatása szerint a Székes- fehérváron megtartott 19. heti lottó­sorsoláson a következő számokat húz­ták ki: 24, 33, 46, 61, 67 — Állatorvosi ügyelet Pécs város területén május 8-án 13 órától, május 10-én reggel 6 óráig, ügyeletes: dr. Velin István, lakása: Csend *. 4. — Telefon: 44-47. — Kerékpárok karambolja. Összeütközött tegnap délután Erzsébet és Szellő között egy motorkerékpár és egy taposó kerékpár. A kerékpár tulajdono­sa Juhasics József, fogatos, ká- tolyi lakos bordatöréseket szen­vedett, a motorkerékpár pót­utasa Molnár Jánosné, komlói lakosnak a lóba sérült meg. A mentők mindkettőjüket a Me­gyei Kórház sebészetére szállí­tották. — Megérkeztek a nyári, gyürtelen, hurkolt méteráru újdonságok a BU- DAPRINT mintaboltba (Pécs, Kossuth L. u. 30.). ÉRDEMES MEGTEKINTENI Nylprint, Triprint, Terlenka, Csongor kelméinket. Űj minták — új színek! (x) Időjárásjelentés Várható időjárás szombat estig: változóan felhős idő, többfelé zá­por, zivatar. Mérsékelt, a zivatar ide­jén megélénkülő szél. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6— 11, legmagasabb nappali hőmérsék­let 17—22 fok között. — Borsó helyett kukorica. A mohácsi Új Barázda Termelő- szövetkezet 149 holdon február­ban vetett fajtaborsója a már­cius eleji fagy következtében nagy kárt szenvedett. Ezért a termelőszövetkezet kiszántotta a borsót a földből és helyére ku­koricát vetett.- MÁJUSI BAL A ZSOLNAYBAN, MÁJUS 8-AN IS ORATÖL. - ZENE: KAPONYAEK. (xj — Pajtás-ankét Pécsett. Vas­vári Ferenc, a Pajtás újság fő- szerkesztője és Füleki János szerkesztő találkozott tegnap az Úttörőházban a Baranya megyei Úttörőtanács tagjaival. A gye­rekek elmondták véleményüket a lapról, ötleteiket, javaslatai­kat, majd Vasvári Ferenc beszélt a Pajtás újság terveiről. — Vízvezeték-hálózat Orfűn. Az orfűi üdülőtelepen jelentős munkát végeztet az orfűi vízmű­társulás. A hétvégi nyaralóhá zakhoz többszáz méter vízveze­ték hálózatot készítenek. A há­lózat rövidesen üzemel. — Megyénk nagyjai címmel tizenöt rézkarcból álló album készül a Képcsarnok Vállalat gondozásában. A tegnapi elő­zetes megbeszélésen a Helytör­téneti Bizottságra ruházták a jo­got, hogy a közeljövőben el­döntse: Baranya munkásmoz­galmának, politikai, társadalmi, tudományos és művészeti életé­nek kiválóságai közűi kikről ké­szítenek rézkarcot a munkával megbízandó pécsi képzőművé­szek. Ma este a Liszt-teremben; Éneklő ifjúság napja Már ma este megkezdődnek a hagyományos pécsi éneklő ifjúsági napok hangversenyei a Liszt-teremben. Este 6 órakor a pécsbányatelepi általános is­kola Bartók: Cipósütés című művét néekli el, s ezzel kezde­tét veszi tíz általános iskolai énekkar műsora. Szombaton tehát az általános iskolák sze­repelnek: a Bártfa utcai, a kertvárosi, a Karikás Frigyes úti, a Köztársaság téri, a Bán­ki Donát úti, a belvárosi, az Alkotmány utcai, valamint a Mátyás király utcai ének-zene tagozatos iskola, amely két kó­russal vesz részt a bemutatón. Vasárnap, ugyancsak este 6 órai kezdettel a Liszt-teremben a gimnáziumok és szakközép- iskolák kórusai adnak hangver­senyt. A Nagy Lajos Gimná­zium leány-, férfi- és vegyes­karral, a Leöwey Gimnázium leánykarral és a német tagozat kamarakórusával szerepel, fel­lép továbbá a Zrínyi Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola, a Széchenyi Gimnázium, a Ko­marov Gimnázium és Szakkö­zépiskola, a Zrínyi Miklós Ipa­ri Szakmunkásképző Intézet, a Gyermekfelügyelő Szakközép- iskola, a Radnóti Közgazdasági Szakközépiskola, a Művészeti Szakközépiskola és a Janus Pannonius Gimnázium egy-egy énekkara. • — Szőlőtermelők figyelem I — Mo« szerezzék be — japán 771 forint, vagy francia 785 forint — permetező- gépjüket a pécsváradi vasboltból, valamint 200 literes új olajtároló hor­dókat 398 forintért. — Míg a készlet tart. (x) — Áramszünet lesz május 15-lg 7— 16 óráig Bolgár Néphadsereg u., Nagyárpádi u., László u., Bokréta u.. Szövetség u. által határolt területen. — 15-ig 7—16 óráig Ottörő u. és kör­nyékén, Rácváros területén, továbbá Drögi fasor. Vadrózsa u., Százszor­szép u.. Borostyán u.. Árvácska u. és Baranya u. által határolt területen. — 10-ig 7—16 óráig Pécsváradi út, Buzsáki u., Karancs u.. Deák F. u. áltat határolt területen. (x) — Áramszünet lesz május 9-én 7—15 áráig vezeték karbantartás miatt az alábbi helyeken: Komló, Bajcsy-Zs. u.. Majális tér. Újtelep, Béke-telep, Imre-telep, Kökönyös, Dávidföld, Ken­derföld egész területén, Tisztviselői lakótelep, Vidámpark, valamint Me* csekjánosi, Mecsekjánosi puszta,^ Kis- battyán községekben. (x) Az AFOR Budapestről érkezett mérőcsoportja már feltBltőtte az épülő beremendi benzinkút földalatti tankjait és megkezdte az igen lassú ütemben készülő harkányi kút tankjainak töltését is. A töltés után bemérik és hitelesítik a tankokat, majd a nyitásig lezárják azokat. A benzinkutak első vásárlói már ebből a „töltésből" szerzik be üzemanyagukat. Képünk a harkányi kútnát készült. | 23. Ranken ekkor már nem elégedett meg ezzel a válasszal, mert sehogyan sem akarta elhinni, hogy akad egy ember, aki szolgálataiért nem kér pénzt, viszont értéktelen tervrajzokat ad át a náci hírszerző szolgálatnak. Az Abwehr éppen ezekben a hó­napokban kezdett hozzá egyesült ál­lamokbeli kémhálózata kibővítéséhez, így Rankennak személyesen is talál­koznia kfellett Duquesne-nel, és más amerikai ügynökeivel. Ezért úgy hatá­rozott, hogy átutazik az Egyesült Ál­lamokba, és ennek során kivizsgálja a pénzt visszautasító ügynök esetét. Dr. Ranken a Bremer nevű hajón kelt át az Egyesült Államokba, és né­hány nap múlva meg is érkezett New Yorkba. Az FBI - anélkül, hogy dr. Ranken ezt sejtette volna -, még partraszállás közben lefényképezte. Szállodába költözött, de aztán néhány nap múlva egy másik helyre hurcol- kodott, az Abwehr óvatossági rend­szabályainak megfelelően. Amerikai tartózkodása idején szakadatlanul változtatta lakóhelyét. Közben talál­kozott Duquesne-nel, utasítást adott neki különböző szabotázscselekmé­nyekre, amelyeket csak akkor kell végrehajtaniuk, ha az USA hadba száll Németországgal. Rankennek sok dolga volt, így csak egy idő elteltével tudott komolyab­ban foglalkozni a tervet ingyenesen átadó emberrel. Egy este elment abba a sörözőbe, ahová a Papa szokott járni, aki most is ott ült megszokott helyén. Ranken bemutatkozott neki, s azt mondta magáról, hogy a német hajóstiszt ba­rátja. Beszélgetés közben óvatosan érdeklődni kezdett Paul iránt.- Nem ez az igazi neve! - vála­szolta Papa. - Hermann Lángnak hívják, de ha komolyan érdekli, láto­gasson el hozzánk. Ranken örömmel fogadta a meghí­vást, és azonnal meg is beszéltek egy időpontot, másnap este hét órára. Ranken pontosan ott volt. Az idő­sebb ember köszöntötte, majd leültette vendégét, aztán egy sovány barna férfit vezetett be, aki szemüvege mö­gül jól szemügyre vette Ranken dok­tort. A Papa bemutatta őket egymás­nak. Lang nem volt túlzottan bőbeszédű, sőt igen bizalmatlannak mutatkozott. Az Abwehr ügynökének az volt a be­nyomása, hogy egyszerű munkással áll szemben, aki csupán szaktudásá­nak köszönheti, hogy a Norden-gyár- ban kinevezték termelési ellenőrré. Rövidesen arra is rá kellett jönnie, hogy Lang rendkívül vágyódik hazá­jába, Németországba. Lassanként feloldódott közöttük a tartózkodás, és lang részletesen be­számolt a gyárban folyó munkáról. A doktor kezdetben meglehetősen érdektelenül hallgatta, de annál in­kább felcsigázódott érdeklődése, ami­kor a munkás közölte vele, hogy az USA légierői számára dolgozik egy bombázó célzókészülék előállításán.- A tervrajz, amit önöknek eljut­tattam, ennek a nagy tervnek a ré­sze - válaszolta megfontoltan. - A világon egy hadsereg sem rendelke­zik ilyen készülékkel, és én nagyon szeretném, ha Németországnak is vol­na ilyen berendezése, mert én soha­sem felejtem el, hogy német vagyok. Feltétlenül szeretném, ha Németország kezébe kerülne ez a találmány, mert bizonyára nagy szüksége lenne rá. Ranken doktor megpróbált nyugal­mat erőltetni magára, bár rendkívül izgatott volt. Lang magatartása ke­vésbé hatott rá - inkább az, amit tervrajzairól és a kis propellerről mon­dott. És ekkor, az amerikai német egy olyan csomagot vett elő, amelynek a párját Ranken Hamburgban kézhez kapta. — Az én feladatom a célzókészülék előállításának ellenőrzése — folytatta. — Ezért módomban van megszerezni és átadni önöknek a tervrajzokat. Esténként hazaviszem a tervrajz egy- egy részletét, s amikor a feleségem már lefeküdt, egyszerűen lemásolom őket- A felesége is tud róla? - csa­pott le hirtelen Ranken. — Nem, szó sincs róla! Különben a hajóstiszt útján már elküldtem a terv két részletét. Most még két rész­letet hoztam magammal. Rankennak minden kétsége elosz­lott. S ezt elsősorban az a tény tette, hogy Lángnak eszébe sem jutott a tervrajzokról mikroszkopikus fényképe­ket készíteni, vagyis olyanokat, ame­lyeket ekkor a modern kémszolgála­tok már régen alkalmaztak. Ha pedig egyszerűen kézzel másolta le a raj­zokat. akkor szó sem lehet arról, hogy ebben az FBI-nek benne lenne a keze ...- Herr Langl Hiszen ez pompás! - kiáltott fel Ranken, és sokáig hálá­san szorongatta a hazafias érzelmek­től áthatott német kezét. — Mondok önnek valamit, amit va­lójában ki sem szabadna ejtenem idegen országban a számon. Én né­met tiszt vagyok és kötelességemnek tartom megmondani, hogyha a terv­rajzok valóban azt ábrázolják, amit ön állít, óriási értéket ód a kezünkbe, (Folytatása következik)

Next

/
Oldalképek
Tartalom