Dunántúli Napló, 1971. március (28. évfolyam, 51-75. szám)

1971-03-23 / 69. szám

4 nUNANTOLI NAPLÓ 1971. március 23. { 1971. MÁRCIUS 23 KEDD Szeretettel köszőntrük névnapjuk alkalmából Emőke nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 5.43, nyugszik 18.01 órakor. A Hold kél 4.05, nyugszik 13.40 órakor. j/ff/H/w/m/rm/nm/mm/H/m/M Külön értesítés helyett... Tavaszi köszöntő /Vem tudom, a Volán egyéb 1T vonalain hogyan volt a tavasz első vasárnapján. Az Or- fűre indulókat mindenesetre kel­lemes meglepetéssel köszöntötte ezen a reggelen. Olyasmi tör­tént. amire az elmúlt években csak elvétve volt példa. Az Üj- mecsekalján várakozók minden külön értesítés helyett egy egé­szen üres autóbuszt kaptak fél 8-kor és ez csodák csodájára meg is telt. Persze a pesszimisták részéröl mindjárt felmerült a gyanú, hogy az egész csak a törpe vízműtársulás közgyűlése miatt van hogy minél többen lehessenek ott, de azután majd... Az optimisták szerint azonban ha így volt a tavasz első va­sárnapján, így lesz ez végig a szezonban . . . Szeretnénk hinni, hogy nekik van igazuk. De jó volna ugyanez fordítva is. Mi történne ugyanis, ha egyes Pécs­re induló járatokat nem Teke­rcsről, hanem mondjuk a kis tótól indítanának. Ahogy bené­pesül a Pécsi tó partja, úgy vá­lik egyre nehezebbé a hazauta­zás is azok számára, akik az or fűi, tónál várakoznak. Mint ahogy kifelé az újmecsekal,fai­aknak biztosított a kényelmetlen utazás, ugyanúgy biztosított ez az orfűi nyaralótelepieknek is. Persze, lehet ezen egyénileg is segíteni, mondhatná valaki. Az újmecsekaljaiak menjenek be a végállomásba, az orfűiek pedig menjenek át Tekeresre és máris mindkét, tábor számára biztosítva varrlüz ülőhely, Ha ez így lenne, a pesszimisták joggal kajánkod- hatnának. Ezért inkább ne ad­jon nekik alkalmat erre a Volán. (—i—n) ♦ (Gépkocsik előjegyzési sorszámai Az elmúlt héten 763 gépkocsit nose”uiak. Ebből legtöbbet, 223­at, Trabant Limousine típusból adtak ki. Az e heti gépkocsik clőie~yzési sorszámai kezők: a követ­Trabant Limousine 34 154 Trabant Combi 3 387 Wartburg Limousine 15 744 Wartburg de Luxe 10 515 Wartburg Tourist 1 312 Skoda 100 21 043 Moszkvics 412 22 921 Polski FIAT 1500 1 495 Polski FIAT 1300 7 033 Zastava 2 100 FI \T 500 2 255 FIAT 850 7 654 FIAT Sport Coupé 380 Volkswagen 2 780 Renault 4-es 1 273 Zaporozsec 2 034 Illyés Gyula Bikalou Kellemes meglepetés érte a napokban a Bikáli Állami Gazdaság dolgozóit. Baranya megyei tartózkodása során Bikáira látogatott Illyés Gyula Kossuth-díjas költő és felesége. A neves vendégeket a gazdaság vezetői tájékoztatták az elmúlt 20 évben elért eredmé­nyekről, bemutatva a korszerű és különösen jól működő sertéstelepet, nyúltenyészetet és halgazdaságot is. A kiemelkedő munkát végző szocialista brigádok naplóit megtekintve, néhány soros bejegyzésben kívánt további sikereket. Illyés Gyula, aki jól ismerte az egykori puszták népének életét, elismerőn szólt a korszerű szociális létesít­ményekről, az igényes kulturálódási lehetőségekről. Megtisztelte látogatásával azt a kiállítást is, amelyet a gazdaság egyik klubhelyiségében rendeztek Vincze Győző pécsi festőművész alkotásaiból. Őszintén gratulált a kiállításon jelen lévő művésznek és a rendezőknek. A naplóba többek között azt írta be: „öröm nézni, hogy a puszták régi világa így alakul újjá.. Időjárásjelentés Várható időjárás kedd estig: erősen felhős, párás idő, több­felé esővel, egy-két helyen ziva­tarral. Mérsékelt, időnként meg­élénkülő déli, délnyugati, ké­sőbb nyugati, északnyugatira forduló szél. A nappali felmele­gedés tovább gyengül. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 4—9, legmagasabb nappali hőmérséklet 9—14 fok között. Műszaki és közgazdasági; propagandahónap Ma, 14 órakor a Technika Há­zában Schauermann Henrik mér­nök Az elektronikus számító­gépek felépítése, működése és perifériás berendezések címmel tart előadást. Sellye Körzeti Művelődési Köz­pontjában 15 órakor kezdődik az Agrokémiai Szövetkezet és a növénytermesztési szakemberek vitája a szövetkezet termékei­nek minőségéről, s azok felhasz­nálásának módjairól. Siklóson 18 órakor a Járási J Művelődési Központban lakbe- ; rendezési, lakászdíszítési és ház- j tartási gépkiállítás nyílik. — Pedagógus állások pá­lyázatait közli a Köznevelés legutóbbi, március 19-i szá­ma. Pécsett és Baranyában 59 megüresedett állásra je­lentkezhetnek pedagógusok. — KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK címmel tegnap délután az úttö­rőház történetét kutató úttörök találkozót rendeztek a pécsi út­törőház volt igazgatóival. A paj­tások elbeszélgettek Benkő Gyu­lával, Boros Jánossal, Bükkösdi Mihállyal, Kóczián Erzsébettel, Rózsahegyi Mátyással és Rohr Józsefnével, az úttörőház név­adójának, Szabó Istvánnak a lá­nyával. — Személyi változás. A kovácshidai Egyetértés Ter­melőszövetkezet tagsága, a legutóbbi közgyűlésen Dávid Lajost, a tsz eddigi főmező­gazdászát választotta meg a szövetkezet elnökévé. Dávid Lajos agrármérnök, korábban a magyarbolyi tsz mezőgaz­dásza, azt megelőzően a Sik­lósi járási Tanács mezőgaz­dasági osztályának munka­társa volt. — Női és férfi szivacs átme­neti kabát érkezett a Leértékelt Aruk Sallai u. boltjába. <x) — Ötmillió forint a borí­tékban. Tegnap fizették ki a Pécsi Kesztyűgyárban a nye­reséget. A tizenharmadik ha­vi borítékokba 21 munka­napnak megfelelő részesedés került — összesen ötmillió forintot osztottak ki. Évközi bérfejlesztésre pedig 19 nap­nak megfelelő összeget fordí­tottak átlagban. — Agrármérnökök, női me­zőgazdasági szakemberek vesznek részt egész Baranyá­ból azon az előadáson, ame­lyet pénteken délelőtt 9 órai kezdettel, Fehér Lajosné, a TOT főosztályvezetője, a SZÖVOSZ nőbizottságának titkára tart meg „A nők sze­repe az élelmiszer-gazdaság­ban” címmel, Pécsett a Tech­nika Házában. — KÉT BARANYAI EGYÜT­TES A TERÜLETI DÖNTŐBEN. A Szóljatok szép szavak! című országos irodalmi színpadi pá­lyázat megyei versenye a vasár­napi döntővel lezárult. A Doktor Sándor Művelődési Központban színpadra lépő hat együttes kö­zül a mágocsi művelődési ház együttese Peter Weiss Mociknpot úr kínjai című groteszk játéká­val; a pécsi jogtudományi kar irodalmi színpada pedig László Lajos Az eloltott lámpások cí­mű riportjátékával jutott to­vább a kaposvári területi dön­tőre. Ezt a találkozót április végén rendezik meg. — Eredményes véradás. Véradónapot rendeztek már­cius 21-én, vasárnap Csány- oszrón dr. Hasitz Henrik or­vos körzetében. Az önkéntes segítők közül 244 személy je­lent meg és 100 liter vért adott térítésmentesen. Pécsi versenyző a szavalóversenyen Vasárnap a televízió Vác! Mi­hály szavalóversenyén Poszek Judit pécsi versenyző továbbju­tott a döntőbe. A pécsi vers- mondó taValy érettségizett a Ja­nus Pannonius Gimnáziumban, itt kezdett versmondással foglal­kozni, először az iskolai ünne­pélyeken lépett fel, majd a He­likonon is sikerrel szerepelt. Je­lenleg a posta távbeszélő köz­pontjában dolgozik. de nem mondott le a továbbtanulásról. Vagy a Pécsi Tanárképző Főis­kolára vagy a Szegedi József Attila Tudományegyetemre je­lentkezik ebben az évben. — Kész az első. Ma indul próbaútjára az első felújított Ikarus 180-as autóbusz a XIV-es Autójavító Vállalat műhelyéből. Előreláthatólag pénteken adják át a Buda­pesti Közlekedési Vállalat­nak. , — Darabos rézgálicot most vásároljon a Bajcsy-Zsilinszky úti vetőmagboltban. (x) — Ankét, Jólsikerült anké- ; tot rendeztek Szigetvárott a I város és a járás oktatási in­tézményeinek vezetői számá­J ra. A téma, az intézmények pszichés klímája volt, erről dr. Nagy Ferenc pszichológus i tartott előadást.­A pécsi udvarokban, hegyoldalakon virágzanak a mandulafák Fotó: Erb János Megyei döntő „Egészségőr tettre kész!“ i Véget ért a második forduló Is: szombaton eredményt hirdet­tek az országos vöröskeresztes vetélkedőről. Baranyából a leg­jobban felkészült úttörőcsapat­nak a Petőfi utcai Általános Is­kola csapata bizonyult. Elnyerte a jogot arra, hogy részt vegyen a kaposvári területi döntőn, március 27-én. A vetélkedősorozat a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt megalaku­lásának 50. és az úttörőszervezet negyedszázados jubileumának tiszteletére indult. A szombati versenynapon tizenegy általános iskola bizonyította felkészültsé­gét, gyakorlati és elméleti tudá­sát. A Megyei Tanács nagyter­mében lezajlott döntő zsűrijének vezetője Vajek Róbert, a Ma­gyar Rádió munkatársa volt. ♦ — Üj könyvek. Lenin ösz- I szes művei 26., Choury: Vive | la Commune, Garai István: j Pannónia ékkövénél, Ki be­szél? (Négy díjnyertes rádió­dráma), Nemes Károly: A nyugati filmművészet konf­liktusai, Berecz János: Mi a csendes ellenforradalom?. Magyar szemtanúk a párizsi kommünről, Keyes: Virágot Algernonnak. Barcsay: Mű­vészeti anatómia. M. Walta- ri: Megmondják a csillagok, Fitzgerald: A nagy Gatsby. — Női kötény 32,— rt-ért, fiú műszál ingpulóver 6—12 éves­nek 93,— Ft-ért, gyermek las- texnadrág 2—5 évesnek 60,— Ft­ért, nylonharisnya 23,— Ft-ért érkezett a Leértékelt Aruk Sal- lai u. boltjába. (x) — Gépesítik a mecseki szőlőskerteket. Külföldi kis- traktorok és szőlőművelő munkagépek beszerzésén tá­radozik a Pécsi Szőlő- és Gyümölcstermelő Társulás, hogy a magasra szökött nap­számdíjakat az olcsó gépi I munkákkal letörjék. — „Mozgó yilág” címmel a KISZ KB kiadósában meg­jelent a fiatal írók, költők ezentúl rendszeresen jelent­kező kiadványa. Az első számban Bertha Bulcsu tollá­ból a fiatal pécsiek antoló­giájáról. az Ütközben c. kö­tetről is olvashatunk bírála- latot. ♦ A választók névjegyzékének közzététele Értesítjük Pécs város la­kosságát, hogy a választók névjegyzéke az I. kerületi Tanács VB titkárságán (Pécs Fürst Sándor u. 69. I. eme­let 2., dr. Korányi Lászlóné- nál), a II. kerületi . Tanács VB titkárságán (Pécs, Kos­suth tér 1. II. emelet 31., dr. Makkos Ferencnénél), a III. kerületi Tanács VB tit­kárságán (Pécs, Szigeti u. 33. I. emelet 111., dr. Somor- jai Miklósnénál) a hivatalos idő alatt, reggel 8 órától délután fél 5 óráig megte­kinthető. Közöljük egyben, hogy- a névjegyzékbe történt felvé­telről a végrehajtó bizottság értesítést küld arról, hogy a választók a névjegyzékben milyen sorszám alatt vannak felvéve. i Pécs város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága. ♦ — Kisebb tűz keletkezett tegnap ebéd után Babarc- szőlősön, a Táncsics utca 15. számú házban gyermekjáték következtében. Szalma, ku­koricaszár és gally égett el, a kár jelentéktelen. i Jelölő gyűlések Pécsett MÁRCIUS 24. 8. Szabolcs falui MSZMP székházban 18 órakor. Eh­hez tartozik: Arany János u.. Barátság u.. Csapó János u.. Csilleköz, Görgey A. u., Irinyi János u., Katona Jó­zsef u.. Bánya u., Thököly u., Vörösmarty u.. Népfront u., Tűzoltó u., Gorkij u., Bal­tika u., Tolbuhin u. 17. Alsómeszesi Általános Iskolában 18 órakor. Ehhez tartozik: Tolbuhin u., Ba­lassa Bálint u., Dobó István u.. Szondy György u., Búza­virág u., Nemzetőr u. 35. Zalka Máté Művelő­dési Házban 18 órakor. Eh­hez tartozik: Debreceni Már­ton u.. Csákány u., Flórián u., Gesztenyés dűlő, Kórház tér, Kórház u., Körmöcz u„ Selmecz u., Széchenyi-akna, András u., Zöldelő u., Gödör u., Gesztenyés u., Károly tér. Károly u., Sétatér u., Rákos Lajos u. 65. Kertvárosi Általános Iskolában 18 órakor. Ehhez tartozik: Bolyai Farkas u.. Gyulai Pál u., Berzsenyi u., Makarenko u., Micsurin u., Kertváros u., Tolsztoj u., Keszűi u., Lőtér u., Bogár u.. Víg u., Málomi u., Hon­véd tér, Megyeri u., Bókái J. u., Erdély u., Rózsa u. 84. Tanárképző Főiskola dísztermében 17.30 órakor. Ehhez tartozik: Ifjúság u.. Honvéd u., Bajtárs u., öz u., Szigeti u. MÁRCIUS 25. 9. Puskin Művelődési Ház­ban 18 órakor. Ehhez tar­tozik: Tárna u., Vöröscsillag u., Török István u., György- telep, Fejlődés u.. Fürst u., Munkásőr u., Hősök tere, Óvoda u., Népfront u., György-akna Árpád-tető, Ko- zári Vadász-ház, Majális tér. Keresztkunyhó, Fehérkút. 10. Szabolcs telepi Általá­nos Iskolában 18 órakor: Ehhez tartozik: Borbála u. Szabó István u., Margit u., Tolbuhin u., Ibolya u., Kedves u., Kirov u., Bánomi u. 18. Mecseki Szénbányák Vállalat központjában, 18 órakor. Ehhez tartozik: Ko­csis István u., Aknász u„ Komjáth Aladár u., Dobó István u., Február 24. u., Meszes dűlő 11/2 sz. őrház, Kormoskősor, Blaha Lujza u., Engels u., Vajda János u. ♦ — Munkaruházati «»köziét. — Pécs, Sallai u. 8. — A Centrum Aruház kezelésében. (x) — Vendégvárás a Mecsekalján! Rendezvénysorozat keretében a Szőlőskert Vendéglőben, Pécs, Kisszkókó 4. Telefon: 58-12. Ma este 18 órakor kerül sor a ba­ranyai ételkülönlegességek pará­déjának szövetkezeti elődöntőjé­re. Nyolc szövetkezeti vendéglő szakácsai által készített ételekből választja ki a biráló bizottság és a különlegességeket kedvelő vendégek a legizletesebbeket. (x) — Áramszünet lesz 30-ig T—1« óráig Keszüi u„ Tolsztoj u., Víg u., Bókái u., Bogár u., Berzsenyi u., Micsurin u., Csalogány u., Makarenkó ü., Kertváros u. ál­tal határolt területen. <x> — Áramszünet lesz március Sí­ig 1—16 óráig Engels u., Csillag u., Kiss Ernő u., Dugonics u.» Sándor u„ Hold u., Endre u. által határolt területen. (x) 19. M' ' ezen a/, ülésen elmondta berni i ;ozó bcsz Jét Dinnyés La­jos, az ú.i miniszterelnök. Dinnyés a Kisgazdapárt polgári származású balok!;: li részéhez mrozott. Bemu­tatta zó beszédében ezt mondta: — A magyar reakció mélyma­gyar : és a múltat visszaváró sá­mán' -s taktikával befészke­lődtf ;rn a K'sgazdapárt­bti és onnan kezdték meg nép- és nemzetellenes munkájukat. Nekik nem a nemzet, a magyar demok­rácia volt a fontos, hanem egyéni céljaik... A koalíció miniszterel­nöke vagyok t. Nemzetgyűlés, és mint ilyen akarom ellátni és tel­jesíteni kötelességemet... Dinnyés — bármennyit is tá­madták a padsorokban helyet fog­laló reakciósok, akikkel a minisz­terelnök nemrégiben még egy párt­hoz tartozott — állta a szavát, A kormány benyújtotta, az ország­gyűlés pedig elfogadta a három­éves tervről szóló törvényjavasla­tot, ametyet a kommunisták dol­goztak ki, s amely magával hozta az egész gyáripar állami ellenőr­zésének megszigorítását, az állam hatékony beleszólását a gazdasági irányításba. A hároméves terv az ország újjáépítésének terve volt, végrehajtásában, az üzemi bizott­ságok révén érvényesült a közvet­len munkásellenőrzés. E terv meg­indulása a Kommunista Pártnak, amely a forint megteremtésével már megmutatta, hogy ereje az ország érdekében végrehajtott tet­tekben nyilvánult meg, újabb si­kert jelentett. A következő választásokon, ame­lyeket 1947. augusztus 31-re írtak ki, a Baloldali Blokk pártjai, s különösen a kommunisták megnö­vekedett tekintéllyel indulhattak. „1-es lista, első párt" A törvény értelmében minden pártnak az Országos Nemzeti Bi­zottságiól kellett engedélyt kérnie, hogy a választásokon indulhasson. Akárcsak 1945 őszén, 1947 nyarán sein utasították el egyetlen párt indulási kérelmét sem. Az augusz­tus 31-re készült szavazócédulákon tíz üres kocka várta, hogy a vá­lasztópolgár melyikbe teszi a ke­resztet. Az első négy listán a Ma­gyar Nemzeti Függetlenségi Front Választási Szövetségében részt ve­vő pártok indultak. 1-es lista: Ma­gyar Kommunista Párt. 2-es: Füg­getlen Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, amelyben most már a baloldaliak játszották a vezető szerepet. 3-as: a Szociáldemokra­ta Párt. Peyer Károly nélkül. 4-es: Nemzeti Parasztpárt. Azután kö­vetkeztek az ellenzéki pártok. 5-ös lista: Keresztény Női Tábor (vagyis Schlachtáék), a 6-os lista; a Demokrata Néppárt (ugyancsak klerikális párt. pártvezére Baran- kovics István). 7-es lista: Magyar Függetlenségi Párt (ide lépett az időközben külföldre szökött Su­lyok legtöbb híve, pártvezér: Pfeiffer Zoltán), 8-as lista: Ma­gyar Radikális Párt (listáján Peyer Károllyal), 9-es lista: Független Magyar Demokrata Párt (Balogh páter pártja, amelynek időközben tagja lett Kovács Imre). 10-es lis­ta: Polgári Demokrata Párt. A választások előtti napon ezt írta a Szabad Nép vezércikke: „Ez­úttal nem 17 százalékot akarunk kapni! Igaz, eddig is messze arány­számokon túl vettük ki részünket a munkából és a felelősségből. És ez hasznára vált népünknek. Mégis volt benne bizonyos rendellenes­ség, hogy a szavazóknak csupán 17 százaléka állt mellénk, míg sú­lyunk, szavunk, befolyásunk az or­szág ügyeinek intézésénél sokszor e szám duplájának felelt meg. Ezt az aránytalanságot valóban meg kell szüntetni. De nem úgy, hogy súlyunkat, szavunkat, befolyásun­kat csökkentjük a 17 százaléknak megfelelő színvonalra, hanem úgy, hogy a 17 százalékot növeljük súlyunknak, befolyásunknak meg- ieielő színvonalra.” (Folytatása következik) /

Next

/
Oldalképek
Tartalom