Dunántúli Napló, 1971. február (28. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-18 / 41. szám

DUNÁNTÚLI NAPLÓ 1971» február Ijfc L_ BMk 1971. FEBRUÁR 18 CSÜTÖRTÖK Szeretettel kószöntjük névnapjuk alkalmából Konrúd nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 6.45, nyugszik 17.12 órakor. A Hold kél 1.05, nyugszik 9.27 órakor. I i I $//////////////m/////////w///////m//) Diadal Az ínyenc dohányos időn­ként megkóstolja a külföldi cigarettafajtákat is. Leg-, utóbb egy Pali mail csomag­ra támadt kedvem. Ahogy bontogatom a borítólapot, az angol szöveg fölött egy bo­nyolult címer tűnt fel: ko­ronás oroszlánok között egy középkori, páncélsisakos fi­gura. A jelige pedig: „In hoc signo vinces”. A törté­nelemben úgy tanultam, hogy Nagy Konstantin császárnak döntő ütközete előtt látomá­sa volt: az égen egy keresz­tet pillantott meg, s ugyan­akkor az előbb idézett mon­datot hallotta: „E jelben győzni fogsz”. Miközben a Pali mailt szívtam, csönd­ben töprengtem, hogy a ci­garetta gyártói itt vajon me­lyik jelre céloztak. Van egy fehérnemű-már­ka is, amely hasonló ered­ményeket ígér a vásárlónak: a Triumph. A régi rómaiak­nál az ellenségen győzelmet aratott hadvezér triumphust, azaz diadalmenetet tartott. A Triumph viselésével kapcso­latos siker-élményekről vi­szont csak a szebbik nem képviselői tudnának beszá­molni. De vajon mi lenne, ha a két „győztes” ipárcikket ál­lítanák szembe egymással a küzdőtéren ? Bizonyára csak a szabad képzettársítás foly­tán Arany János egyik sora ötlik eszembe, A fülemilé- ből: „Nekem fütyül”. Felte­hető, hogy a Pali mail és a Triumph békés versengésé­ből is egy nevető harmadik: a találékony kereskedelem vinné el a pálmát. Bán Valér — Ruliázati műbőr 112 Ft he­lyett 28 Ft/m. Borbolt, Rákóczi út 16. (X) — Gázmérgezés. Tegnap délután Pécsett az Anna utca 22. számú házba hívták a mentőket. A bejelentés sze­rint gázmérgezós történt. Az egyik lakó, Benke Szilárdné a gáztűzhelyből szivárgó gáz­tól eszméletét vesztette. A mentők az idős asszonyon se­gíteni nem tudtak, a hely­színre érve a hálád beálltát konstatálták. Kitörés A skarlátruhás nő Üjabb 456 nyereményautó Pénleken és szombaton gépkocsinyereiném betétkönyv-sorsolás Az Országos Takarékpénztár február 19-én és 20-án Budapesten, az Egyetemi Színpadon rendezi a gépkocsi- nyeremény-betétkönyvek 39. sorsolását. A húzáson az október 31-ig váltott és január 31-én még érvényben volt ötezer és tízezer forintos nyereménybetétkönyvek vesznek részt. A húzás első részét, a Budapesten váltott betétkönyvek sorsolását, pénteken délután 15 órai kezdettel tartják, szom­baton délelőtt 9 órai kezdettel pedig a vidéken váltott betét­könyvek nyereményeit sorsolják. A kétnapos húzáson össze­sen 456 személygépkocsi talál gazdára. Az ötezer forintos betétkönyvekre összesen 313, a tízezer forintosokra 143 autó jut. A Budapesten váltott könyvek között összesen 204, a vidékiekre pedig 252 személyautót — Opel, Vauxhall, Renault, Polski Fiat, Moszkvics, Wartburg, Skoda, Zaporozsec, Tra­bant típusú kocsikat — sorsolnak ki. Szomorú számok A demográfiai hullámvölgy következtében — az iskolába já­rók számával párhuzamosan — országos viszonylatban 8—9 szá­zalékkal csökkent a tanulóbal­esetek száma is. A biztosítási kárkifizetések összege viszont emelkedett, ami a balesetek sú­lyosbodására utal. Baranya megyében a balese­tek számának csökkenése csu­pán 4 százalék, ezen belül Pécs részaránya 61 százalékot tesz ki, ami — 1969-hez viszonyítva — ugrásszerű emelkedés. Baleseti kártérítést megyénk­ben 1970-ben 1279 tanuló kapott 391 000 forint összegben, ami mintegy negyvenezer forinttal több az előző évinél. — Uzlctházat épít Majson a Mohács és Vidéke ÁFÉSZ. A létesítmény 2 és fél millió forintba kerül, lesz benne italbolt, presszó és vegyescikk bolt. A kivitelező a mohácsi TÖVÁJLL. — Társadalmi munka. Tek- lafalun a KISZ-szervezet és a sportkör társadalmi mun­kában elvállalta az általános iskola előtti park rendbeho­zatalát. összesen 10 ezer fo­rint értékű munkát ajánlot­tak fel. — Nekiment a ló a vonat­nak. Kedden a koraesti órá­ban Pécs és Mecsekalja kö­zött a pécs—dombó?*ári gyors- tehervonat elgázolta a pálya­testen bolyongó, felszerszá- i mozott lovat. A ló a helyszí- j nen kimúlt. Gazdája ismeret­len. — Sásdon — a helybeli Bú­zakalász Tsz keretében esz­perantó csoport alakult. Ez az első termelőszövetkezeti eszperantó klub a Dunántú­lon. A nemzetközi nyelv sás- di barátai a Cejano, azaz bú­zavirág nevet adták tóé tár­saságuknál?:. Az eszperantó csoportnak máris 37 tagja van, többségük szövetkezeti dolgozó, illetve azok gyerme­kei. — Vizsgálatot végzett Pécs élelmiszerüzleteiben a ke­reskedelmi felügyelőség. Negyven boltban tartottak el­lenőrzést és kiderült, hogy mindössze 11 üzletben tart­ják be az üvegek visszavál­tásával kapcsolatos rendelke­zéseket. — Klubházat adtak át Má­rlakéménden. Az épület, amelyben a könyvtár, a szak- [ körök és a KISZ kapott he­lyet, 180 ezer forintjába ke­rült a tanácsnak, a mária- kéméndiek pedig 32 ezer fo­rint értékű társadalmi mun­kát végeztek. Idő járásjelentés Várható időjárás csütörtök es­tig: általában erősen felhős idő, többfelé esővel, a nyugati me­gyékben esetleg havasesővel. Fő­ként a Dunántúlon helyenként erős északi, északkeleti szél. A nappali felmelegedés keleten is gyengül. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1—6, leg­magasabb nappali hőmérséklet 3—8 fok között. — Üj könyvek. Dénes Zsó­fia: Szivárvány — Hervay— Sajó: Családi ház építés — Adamson: Életem — Dombi J.: Nápoly — Surányi: Autó­saknak, motorosoknak taná­csolom — Tájékoztató a ma­gyar felsőoktatási intézmé­nyekről — Cs. Tompos: Gö­rögország építészete — Varga Katalin: Mosó Masa mosodá­ja. — A legújabb milliomos. Földi János vendéglátóipari dolgozó részére —, aki a lottó hatodik játékhetén ötös talá­latot ért el — szerdán Gyön­gyösön az Országos Takarék­pénztár járási fiókjában ki­fizették a főnyereményt, amelynek összege — az Ille­ték levonása után — 1 millió 972 000 forint. Földi János teljes összeget betétként el­helyezte az OTP gyöngyösi járási fiókjában, és ugyanott letétbe helyezte a betétköny­vet is. — 49 százalékos engedménnyel műszál fiú tngpulóver, csíkos 1— 5 évesnek 93 Ft helyett 57 Ft. 6—12 évesnek 154 Ft helyett 93 Ft-ért, érkezett a Leértékelt Aruk Sállal u. boltjába. (x) • Négy szinesdiaprogram ■égy országról A Mecseki Fotoklub a Doktor Sándor Művelődési Házzal közős rendezésben négy szí nesd ia-előadást ren­dez az első félévben. A prog­ramok a már megszokott pénteki napokon, este hét órakor kezdődnek a művelő­dési központ nagytermében, az első február 19-én. „Itália ”70” címmel Tillai Ernő mutat be egy elképzelt — de türistaútlevéllel 4 hét alatt valóban bejárható — olaszországi utazást Velencé­től Paestumig. Az előadás három szerző közel 400 fel­vételéből álló dia-anyagára épüL A teljesség igénye nél­kül, a fotók képi szépsége alapján válogatva elsősorban művészettörténeti, építészeti érdeklődéssel ismertet meg harmincöt várossal, a leg­szebb itáliai tájakkal. A színesdia-előadás előtt nyitják meg a Mecseki Foto- klub soronkövetkező kamara- I kiállítását „A Mecseki Foto- ■ klub képalbumainak bemu- I tatása” címmel. A hét filmjei KITÖRÉS Ezt az új magyar filmet, amely a fiatal generáció problémáit és életérzését kutatja, Bacsó Péter rendezte, ugyancsak ő és Kon- rád György írta. Az új színes film főszerepeiben két új tehet­séges fiatal színésszel ismerked­hetnek meg a nézők, Oszter Sándorral és Lendvai Katalinnal. A skarlAtruhás NO A gxíneg francia—olas* fiira főszereplőt Monica Vitti, Robert Hossein és Maurice Ronet. Jean Valéré rendező egy vagyonából kiforgatott és szerelmében csa­lódott nő életének utolsó hetét ábrázolja. A történet a párizsi „jóléti” társadalomba nyújt be­pillantást. — Üj szociális létesítmény készült el a kaposvári vasút­állomáson. A 10 millió forin­tos költséggel kialakított, négyszintes épületben az ál­lomás mintegy 1000 dolgozó­ja jut tisztálkodási, pihenési lehetőséghez: hideg-melegvíz, csempézett fürdők, zuhanyo­zók, öltözők és ruhaszárító- helyiségek állnak rendelkezé­sükre. — Űj buszokat kapott az autóközlekedési vállalat, öt IKARUS 66 típusú autóbuszt már munkábaállítottak, teg­nap érkezett egy újabb csuk­lós busz is, amely ma járja először Pécs utcáit. Március végéig még több társasgép- koesl érkezését várják a vál­lalatnál. — Siklósi hajdina — oszt­rák hurkába. Az ÁFÉSZ öt­ven vagonnyi hajdinát ad el osztrák cégeiknek az idén, amelyek ugyancsak Siklósról rendeltek tíz vagon kölest is madáreleségnek. Jövőre ugyanennyi hajdina és köles megrendelésére, s egy na­gyobb tétel napraforgó ex­portjára számítanak. — Ittas embert gázoltak él. Nagy György 44 éves bogád- mindszenti lakos kedden este Bogádmindszent és Baksa kö­zött haladt személyautójával. A 19-es kilométerkőnél a menetirány szerinti baloldal­ról felé szaladt Bata Kálmán 52 éves ózd falusi lakos és megállítani igyekezett a ko­csit. Az ittas embert elütötte az autó. A sérültet súlyos, de I nem életveszélyes állapotban 1 szállították kórházba. Kiváló szakszövetkezet liélszáz közül a lesi jobb Magyarországon 700 kis­állattenyésztő társulás mű­ködik, s ezek között is a leg­jobb eredményeket a pécsi Mecsek Kisállattenyésztő Szakszövetkezet érte el az elmúlt esztendőben. A nem­rég megtartott mérlegbeszá­moló közgyűlésen dr. Csík- vári László, a Magyar Házi­nyúl és Prémesállattenyész­tők Egyesületének elnöke az országban először a Kiváló szakszövetkezet kitüntetést adományozta a szövetkezet­nek. Az ünnepségen többen kaptak Kiváló dolgozó kitün­tetést és pénzjutalmat. A szakszövetkezet 1967- ben szakcsoportból alakult szakszövetkezetté és azóta töretlenül fejlődik. A tagság a legkülönbözőbb foglalko­zású emberekből tevődik ösz- sze, akik otthon találták meg a jövedelemkiegészités leg­jobb formáját. Ez a népgaz­daságnak sem közömbös, mert a nyúltenyésztés az egyik legjobb dollárkiterme­lő. A nyúlhústermedés éven­te országosan 30—35 száza­lékkal emelkedik. A szövet­kezet vezetősége a tagoknak állandó szakmai tanácsadást ad és tavaly több, mint 150 vagon takarmányt szállított a tenyésztőknek. 469 aktív nyulász van a megyében, csak 1970-ben tíz­ezer tenyészállatot neveltek, s ebből ötezerkétszázat az ország tenyésztőinek adtak el. Tavaly a baranyaiak 100 ezer pecsenyényulat expor­táltak — főként Olaszország­ba. A tervek szerint ebben az évben tízezer tenyészálla­tot értékesítenek, s harminc­öt vagon nyulat exportálnak. S még egy adat: a szövet­kezet 1970-ben 18,5 millió forintos forgalmat bonyolí­tott le és egymillió forint saját vagyonnal rendelkezik. — Baranyai lueernascénáa híznak a svájci tehenek. Húsz éves szünet után az idén is­mét szénarendelés érkezett Svájcból. A kitűnő minőségű baranyai lucernából már út­nak indult az első szállít­mány, ötven vagon rakomány. A másik ötven vagonnyi is rövidesen eljut a címzetthez. A cég már jelezte, hogy jö­vőre ismét nagyobb tétel ta­karmányt szándékozik vásá­rolni. — Űjabb mini. A rózsafai önkéntes tűzoltótestület is a gépesített egységek sorába lépett: Zsuk-típusú mini-tűz­oltó autót kaptak. Még eb­ben az évben a szertár kor­szerűsítésére is sor kerül. A beruházás előirányzata 100 ezer forint. — Figyelem! lfl-én egy órakor Pécsre érkező pesti személyvona­ton felejtett német gyártmányú, nylon zsákban lévő, zárdugattyús légpuskámat elvitte egy kb. 25— 30 év körüli férfi. Aki tud róla, nyomravezet, 200 Ft-ot és egy pár új cipőt kap jutalomba. Ér­tesítsen, vagy keressen fel, az útiköltséget megtérítem. Címem: Temóczy András, Pécs, Megyeri út 96. (x) 9. A hyderabadi zenei és táncmű­vészeti akadémiára volt hivatalos a csoport egyik délelőtt. Egyszerű, egyemeletes épületben volt az aka­démia. a kapuja előtt pompás, vö­rösvirágú buganvill-bokrok dísze­legtek, kavicsos udvara olyanféle­képp festett, mint egy csendes vil­láé. De már a kapuig kiszűrődött az indiai muzsika sokféle hangja. Egy kisebb tanteremben kislány ült a földön és énekelt. A mellette lévőben sorbaüttek a lányok a Sző­nyegen. és szi táron — ezen a gitár­szerű, ősi hangszeren — gyakorol­tak. A tanárnő szemben velük, alacsony des/kadobogón ült — ugyancsak törökülésben. A harma­dik teremben a szitár édestestvére, a vina szólt néhány fiatalember kezében. Hegedüórát is láttunk; a tanár a földön ülve nem az álla alat, hanem a lábujjánál tartotta a hegedűt (Indiában úgy honosult meg a hegedű, hogy hozzáidomult a régi hangszerekhez). Egy fehér- inges tanár, egy személyre mérete­zett szobácskábán, önfeledten éne­kelt, kísérte magát, s rezzenéstele­nül nézett szembe a nyitott ajtón bekukucskáló látogatókkal. Az akadémián csak klasszikus indiai zenét és táncot tanítanak. Ez itt A ZENE és A TÁNC. Ha­marosan bekísértek bennünket egy nagyobb terembe — itt lettek első­ízben nézők a táncosokból. Ahma- ram mester szitáron játszott észak­indiai hindusztán stílusban, s az egybeépített, két rövid dob, a táb­la kísérte. Azután sorban követ­keztek a többi tanárok,, szólt a hegedű, a vina, a 'mrdangam... Végül egy fiatal táncosnő, Miss Gayathri, az intézet egyik, tízen- hatéves tehetsége a klasszikus déli táncot, a bharatanatyamot, ezt a kézjelekkel-szemmozgással bőven ékített, vallásos táncot adta elő, amelyet hajdan isten szolgálóleá­nyai, a templomi táncosnők táncol­tak. A kis táncosnő száriját széles fémöv fogta össze, karját, bokáját fémcsengők, karikák díszítették. A mályvavörösbe és aranyba öltözött, bájos táncosnő — hosszú fekete haj fonata és hatalmas, fekete sze­me — valamennyiünket elbűvölt. Ez a tánc a forgó ventillátor alatt, dob és női énekszó kíséretével (a háttérben a szőnyeges dobogó, egy csukott hegedűtök) — mintha meg­nyílt volna előttünk egy kis ajtó az indiai művészet múltja, de egy­ben mai gazdagságának igazi ter­mészete felé... S lám, a Nawab Salar Jung Mú­zeumban, ahol többek közt csodá­latos régi miniatúrák gyönyörű gyűjteményét őrzik, a szemüveges kis múzeológuslány büszkén vezet­te az európai vendégeket az ala­pító Salar Jung herceg Európában összevásárolt „kincseihez”, velencei csillárok, régi órák, klasszicizáló szobrok rendszertelen halmazához, és — „amit okvetlenül meg kell nézni” — egy fele Mefisztó—fele Margit, rémes szobormonstrum­hoz ... BANGALORE Bangalore még délebbre van, mint Hyderabad. Barátságos, tágas, szellős város, széles utcáin jobban öltözött, nyugodt emberek sétál­nak, emporiumaiban rengeteg szan­tálfa-faragás, festett teafa tárgyak, ébenfa elefántok, olajmécsek, réz­tálak, ezüst. Rendezett, sőt, körül­kerített, óriási piacán külön utcája a rézműveseknek, külön utcája a selyemszövőknek; kelmefestőknek, bizsusoknak, virágkötőknek, ter­ménykereskedőknek. Persze, min­dent árulnak itt, vacak vásári mű­anyagot, vallási szertartásokhoz szükséges porfestéket, illatos kenő­csöket is — s itt láttam a bizonyí­tékot, hogy Indiában mindenki árul valamit: sovány öreg kucorgóit a járda szélén, s maga mellett a földön húsz szem tökmagot rendez­getett ... S most, amikor már benne já­runk a decemberben, végképp ki­bontakozik körülöttünk a nyár. A Hotel Bangalore tetőteraszán jól­esik az ágakat lobogtató szél' a mindent elöntő napsütésben. Lent a házak fehér kockái párába bur­kolóznak, s egészen távol hegyek szürkés vonulata dereng. A kerí­tések, karcsú pálmatörzsek, falom­bok között egy-egy fehér turbán villan, ökröskordé döcög, szól a töf-töf duda, repdesnek a fekete varjak, ezek a vijjogóhangú, óriási állatok. Délelőttönként sokan na­poznak fent a teraszon (itt csak selyemgyárat, szantál-feldolgozót láthatnánk, de sajnos nem látunk), Dómján Marika és Hegedűs Magdi öltenek legelőbb „augusztusi” szint... (Folytatása következik)

Next

/
Oldalképek
Tartalom