Dunántúli Napló, 1971. február (28. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-02 / 27. szám

Ara: 88 fflléf Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXVIII. évfolyam, 27. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1971. február 2., kedd Gyümölcsöt hozó könyvek hónapja T izennégy éves hagyomá­nyainknak megfelelően az idei februárban is sor kerül a Mezőgazdasági Könyvhónapra. Ebben az év­ben Zala megye vállalta az egy hónapos rendezvénysoro­zat legfontosabb eseményei­vel kapcsolatban a házigazda szerepét. Zalaegerszegen ke­rült sor az ünnepi megnyi­tóra és az azzal járó könyv­kiállításra. Ugyanott rendez­nek meg olyan előadásokat és szakmai eszmecseréket, amelyek a korszerű növény- védelem szerepével, A ter­melés és műszaki fejlesztés iránya és hatása a szakem­ber és szakmunkás képzésre című témával, az élelmiszer- gazdaságnak a IV. ötéves terv időszakában végbemenő fejlesztésével, valamint a mai falu helyzete és az agrárér­telmiség kérdéskörével fog­lalkoznak. A 14. Mezőgazdasági Köriyvhónap során 29 új me­zőgazdasági szakmunka 122 ezer példánya kerül a köny­vesboltokba és a bizományo­sokhoz. Ezenkívül 500 féle egyéb mezőgazdasági szak­könyv áll a közönség rendel­kezésére. Országszerte könyv­kiállítások, szakelőadások so­ra, kereken 600 író-olvasó találkozó törekszik arra, hogy közelebb hozza egymás­hoz a mezőgazdasági szak- könyveket, szaklapokat és a falu embereit, továbbá a me­zőgazdaságban tevékenykedő értelmiségieket. Akadnak szenzációi is en­nek a hónapnak*. Például nyilván nagy érdeklődés fo­gadja majd a Vízgazdálko­dási Lexikon, vagy a kétkö­tetes növénytermesztési kézi­könyv megjelenését. Ezeknél is fontosabb azonban, hogy a mezőgazdasági szakköny­vek és szaklapok e hónap alkalmából is az eddiginél szélesebb körben váljanak a mezőgazdaság legkülönbö­zőbb területein dolgozó me­zei munkások, állattenyész­tők, a vezetői posztok betöl­tői kezében is a szakszerű és eredményes gazdálkodás se­gítőivé. T agadhatatlan, a mai ma­gyar falu kulturális éle­tében a mezőgazdasági szakkönyv és szaklap nem foglalta még el az őt megillető helyet Pedig alig van olyan könyv, amelynek for­gatása olyan gyorsan és kéz­zel foghatóan hozná meg a gyümölcsét, mintha valaki figyelemmel tanulmányoz mondjuk egy baracktermesz­tési szakmunkát vagy egy baromfi tenyésztési kéziköny­vet. Társadalmunknak létérde­kei fűződnek ahhoz, hogy mind többen ismerjék fel ezt. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az egyhónapos ese­ménysorozat minden rendez­vénye kapja meg a sikerhez szükséges támogatást és ér­deklődést. Akkor hoz a szó betű szerinti értelmében is gyümölcsöt az a többszáz­ezer könyv, amely nemcsak vásárlóra, de megértő föl­használóra is vár az idei Mezőgazdasági Könyvhónap alkalmából. Pécs és a megye vala­mennyi könyvesboltja ugyan­csak gazdag választékkal várja Baranya olvasni és ta­nulni szerető közönségét. Három űrhajóssal a fedélzeten Fellőtték az llpolló 14-et Szíriái párt- és kormányküldöttség Moszkvában Megkezdődtek a tárgyalások A holdraszállás még mindig kérdéses Houston : Magyar idő szerint vasárnap 21 óra 55 perckor fel­újították az eredeti indítási időpont előtt 8 perc 2 másod­perccel felfüggesztett visszaszámlálást, majd az Apolló 14. 41 perces késéssel, magyar idő szerint 22.03 órakor elindult útjára, majd 22.15 órakor föld körüli parkolópályára tért. As összekapcsolás sikerült Köves Tibor, az MTI tu­dósítója jelenti: Már az első órákban ku­darc fenyegette az Apollo 14. holdutazását. A, felhősödés okozta 40 perces késéstől el­tekintve normálisan startolt az űrhajó, de alig hagyta el földkörüli parkolópályáját, mindjárt a Hold felé vivő út első szakaszán váratlan technikai nehézségekbe üt­között, amelyek csaknem meghiúsították az egész vál­lalkozást. * A már viszonylag egyszerű rutinműveletnek számító „át­sorolási manőver” befejező mozzanata, a parancsnoki anyaűrhajó és a holdkomp összekapcsolása csak negyed­szeri próbálkozásra, úgyne­vezett „kemény dokkolással” sikerült. A föld körüli parkolópályá­ról a Hold felé irányított űr­komplexum még négy egy­ségből áll, méghozzá nem .ab­ban a sorrendben összekap­csolva, ahogyan a holdraszál- iáshoz érkeznie kell. Ekkor még az anyaűrhajóhoz kap­csolódik a rakétahájtómű harmadik fokozata, ehhez gyűrű formájú szerviz-egy­ség, ehhez pedig a holdkom­pot tartalmazó tartály csat­lakozik. Az átrendezési mű­velet során az anyaürhajó leválik a harmadik rakéta­fokozatról, majd 180 fokos szögben elfordulva dugósze- rűen kiképzett orr-részével szembekerül a holdkomp hengeres bemélyedésével, s végül az egymásba csúszó két egységet automatikusan be­kapcsolódó zárnyelvek rög­zítik egymáshoz. Az átrendezésnek ez a zá­rómozzanata, az úgynevezett dokkolás az első kísérletre nem sikerült: nem léptek működésbe a külső horog­zárnyelvek, amelyek felada- I ta. hogy lazán összetartsák a | két egységet, amíg a belső l zárnyelvekkel a szilárd rög­zítés megtörténik. Ezután még két sikertelen „nekifu­tásra” került sor, s a hous­toni űrhajózási központban már komor hangulatban la­tolgatták azt az eshetőséget, hogy az Apollo 14-et eset­leg dolgavégezetlenül kell visszahozni a földre. Az Apollo 14 ekkor már több mint négy órája volt úton és hozzávetőlegesen 18 ezer mérföldnyire távolodott el a Földtől. Shepard pa­rancsnok javasolta, hogy az anyaűrhajó kabinját nyomás- talanítva, s űrruhában ki­bújva a fülkéből, közvetlenül szemléljék meg, mi akadá­lyozza az összekapcsolódást. Shepard ugyanis több sérü­lésszerű karcolást észlelt a holdkomp hengeres bemélye­désén s ezeket akarta köze­lebbről megtekinteni. A houstoni központ azonban utasítást adott, hogy mielőtt ezzel próbálkoznának, tegye­nek meg egy végső kísérle­tet, ezúttal az előkapcsolást közvetlen „kemény dokko- lással”. A parancsnoki kabinban felszerelt színes tv-kamera előtt jól látható volt a ne­gyedszer közeledő holdkomp, majd megrázkódott a két test az összeütközéskor: az összekapcsolás sikerült. Az Apollo 14. három űrha­jósának hétfőn a kora reg­geli órákban sikerült hato­dik próbálkozásra összekap­csolni a parancsnoki kabint a holdkomppal és folytatni a repülést a Hold felé. Az a komoly nehézség azonban, amelyet le kellett győzniük, kérdésessé teszi, vajon le- szállhalnak-e a Holdra. A NASA egyik alkalmazottja a houstoni ellenőrző központ­ban kijelentette, hogy Alan Shepard parancsnok és két (Folytatás a 2. oldalon.) Hétfőn sziriai párt- és kormányküldöttség érkezett Moszkvába, élén Hafez Asz- szad tábornok miniszterel­nökkel és honvédelmi mi­niszterrel, az Arab Szocialis­ta Űjjászületés (Baath) párt­ja regionális vezetőségének tagjával. A látogatással összefüggés­ben külön figyelmet kelt az a tény. hogy Hafez Asszad nem csupán kormányküldött­séget. hanem egyúttal párt­delegációt is vezet Moszkvá­ba. vagyis a meghívó fél a szovjet kormányon kívül az SZKP Központi Bizottsága is. A Pravda aláhúzza: a szov­jet emberek üdvözlik a Szí­riái párt- és kormánykül­döttséget. s Hafez Asszad személyében az egész baráti szíriai népet. Moszkva : A Kremlben megkezdődtek a szovjet—szíriai tárgyalá­sok. amelyeken szovjet rész­ről Leonyid BreZsnyev, Nyi- kolaj Podgornij és Alekszej Koszigin, szíriai részről Ha­fez Asszad miniszterelnök és a szíriai párt- és kormány- küldöttség tagjai vesznek részt. Tovább épül Pécs városközpontja Folytatódik a KOJAL-székház és a közös irodaház építése Az év második felében lesz az új megyeháza alapkőletétele Az új városközpont — a Bajcsy-Zsilinszky, a Szabad­ság út. a Rákóczi út és a Szalai András utca által ha­tárolt területen — tovább Mérlesen a menyei képviselőcsoport munkája Százncgy fogadóóra, 63 beszámoló Ülést tartott tegnap Pé­csett az országgyűlési kép­viselők Baranya megyei cso­portja, az MTESZ klubjá­ban. A tanácskozáson részt vett Megyaszai József, a Megyei Pártbizottság osz­tályvezetője. Dr. Szabó József tájékoz­tatót mondott az országgyű­lés legközelebbi ülésszakával kapcsolatos feladatokról. Az 1970. évi képviselői munka értékeléséről készített összesítést Rameisl Ferencné ismertette. Az előadó elmon­dotta, hogy a megyei kép­viselőcsoport törvényhozó, el­lenőrző tevékenysége erősö­dött, munkájának tartalmi része fejlődött. A. parlament tagjainak vá­lasztókerületi munkája foko­zódott az elmúlt évben. Hat­vanhárom képviselői beszá­molót tartottak 1970-ben, ahol 7248 választópolgár ka­pott tájékoztatást az idősze­rű gazdasági és politikai kér­désekről. Képviselőink 104 fogadóórát tartottak, itt az állampolgárok 179 közérdekű bejelentést tettek. Az ország- gyűlés valamennyi üléssza­kán volt baranyai felszólaló. A képviselőcsoport elisme­réssel nyilatkozott arról és jónak tartja azt, hogy az országgyűlésen történt felszó­lalásokra mindenkor gyors és megnyugtató választ kap­nak a miniszterektől vagy az országos irányító szervektől. Jugoszláv diplomaták Mohácson és Pécsett Az elmúlt években teljesen megváltozott Pécsett a szamárkúti rét és környéke. A Mecseki Szénbányák külszíni fejtésénél alig látni embert, csak gépek dolgoznak a mélyre vájt kráter­ban. Naponta átlagosan 400 tonna aknaszenet, az Erőmű részére pedig 550 tonna 2500 kalóriás szenet hoznak „fel­színre” 50 méteres mélységből. A képen: a halalmas kráter­ban apró bogaraknak tűnnek a termelő és szállító gépek Krb János felvétele Nagysikerű népdalestet tar­tott vasárnap Mohácson a Bartók Béla Művelődési Ott­honban a Magyarországi Dél­szlávok Demokratikus Szö­vetsége. A rangos művészi eseményen, ahol a Belgrádi Rádió és Televízió szólistái adtak műsort — részt vett Géza Tikvicki, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz- j társaság budapesti nagykö­vete és a követség több ve­zető munkatársa, Ognyeno- vics Milán, az MDDSZ íő- j titkára és Mohács város ve­zetői. Ez alkalomból Bara­nyában volt Merki Ferenc, I a Horvátországi Magyarok 1 Szövetségének elnöke is. i A belgrádi szólisták vasár- ! nap délután Versend község- : ben is bemutatták művésze- { tűket. A délszláv népdalest hét­főn Pécsett a Nemzeti Szín­házban folytatódott, jugosz­láv diplomaták, a szövetség vezetői és Pécs város művé­szetkedvelői előtt. A népdalest után sikeres délszláv bált rendeztek az Olimpia étteremben. A Belgrádi Rádió és Tele­vízió művészegyüttese Pécs­ről Hercegszántóra utazik. Ütjük további állomása Ga- ra, Katymár, Baja lesz, de ellátogatnak a Budapest mel - letti délszlávlakta községek­be is. épül 1971-ben. A már meg­lévő létesítmények mellett ismét megindul a munka. Az új KÖJÁL-székház hét­szintes. impozáns létesítmény: kivitelezői munkákat a Ba­ranya megyei Állami Építő­ipari Vállalat végzi. A leg­újabb megállapodás szerint 1972 novemberére elkészül. Építési- költsége hozzávetőle­gesen 25 millió forint. A mel­lette lévő úgynevezett közös Irodaházat szintén folytatják — két hónappal előbb szeret­nék átadni, mint a KÖJÁL székhazát. Érdekesnek ígérkezik az új „megyeháza” — a Baranya megyei Tanács új épületének kivitelezése építői szempont­ból is, A munkákat az év második felében megindít­ják. Hogyan is néz majd ki? A főépület 11 szintes, 8 emele­tes — alagsor, mélyföldszint és magasföldszint adja ki a szintek számát. Az épület hossza hatvan méter. Előre­gyártott vasbeton elemekből, az úgynevezett UNIVÁZ-ból készül — így nagyon sok helyszíni beton-munkától mentes. Rendkívül gyorsan szerelhető, de ez a vázféle­ség magában rejt egy hátrál­tató tényezőt: egyfajta ge­renda hiánya, leállítja a mun­kát. Az új megyeháza teljes beruházási költsége 69,5 mil­lió forint. Ebből az összegből 23,5 millió a tömbbelsőben épülő vendéglátóipari egység­hez járul. Ugyanis a négy­szintes vendéglátó kombinát alagsorában garázsrendszer készül az új városközpont in­tézményei részére. Másrészt a negyedik szinten alakítják ki a megyeháza tanácster­mét. A központi székházat egy zárt függőfolyosó köti össze a vendéglátó kombi­náttal. Ezen a folyosón ke­resztül könnyen megközelít­hető a közel 300 főt befogadó tanácsterem. A komplexum tervét Köves Emil építész, a Pécsi Tervező Vállalat ter­vező mérnöke készítette. A „megyeháza” és a ven­déglátó kombinát átadási ha­táridejét illetően még konk­rét megállapodás nem szüle­tett. Amennyiben az indítás az év második felében meg­lesz, úgy az irodaház 1973 második félévében, a vendég­látó egység pedig 1974 má­sodik negyedében elkészüL

Next

/
Oldalképek
Tartalom