Dunántúli Napló, 1970. december (27. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-12 / 291. szám

8 DUNÄNTÜLI NAPLÓ 1910. december 12 Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DB. STIRLING KAROLY nyugdíjas főkönyvelő dec. 8-án 67 éves korában váratlanul el­hunyt. Temetése dec. 16-án, szer­dán 2 órakor lesz a központi te­metőben. Gyászoló neje, dr. Stirling, Horváth és Rózsás csa­lád. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyós, nagymama, dédi PFUND JANOSNÉ 74 éves korában elhunyt. Teme­tése dec. 16-án, szerdán 1 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, drága édesapánk és kedves ro­konunk CSIBA KALMAN bőrgyári dolgozó 58 éves korá­ban váratlanul elhunyt. Teme­tése dec. 16-án, szerdán fél 2 órakor lesz a Szt. Mihály ká­polnából. A gyászoló család. Köszönet Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazoknak, akik felejt­hetetlen halottunk PUTZ MÁTYÁS temetésén részt vettek és fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a beremendi ÁFÉSZ dolgozóinak, a rokonok­nak, barátoknak, ismerősöknek a sok szép virágért. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszö­netét mindazoknak, akik DR. RIHMER LASZLÓNÉ temetésén, vagy gyászmiséjén megjelentek, koszorúkkal, virá­gokkal enyhítették fájdalmunkat. Külön köszönetét mondunk a Mecseki Szénbányák igazgatósá­gának, a beruházási, pénzügyi és mélyépítő osztályoknak, B. m. Tervező V. dolgozóinak, a Megyei Főügyészség vezetőségé­nek, az I. Belklinika sugár la­borjának, a Titán V. tisztvise­lőinek, a Pécsi Bányász Sport­kör vezetőségének és a labda- j rúgó szakosztálynak, somogy- : bányatelepi bányász akadémiá- I nak és művelődési ház vezető­ségének, valamint az Ybl Miklós 1 u. 12/b sz. lakóház minden lakó- I jának. — A gyászoló család. Jelenthessetek as építőipar b a! AIV. ötéves terv szép feladatai 3 Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói előtt Megfelelő kereset — Magas pótlékok — Szálloda jellegű ellátás — Kedvezményes utazás a munkásjáratokon — Minden szombat szabadszombat — Áramszünet lesz 10—24-ig 7— 16 óráig Táncsics M. utcában. 19-ig 7—16 óráig Móra F. u., Lő­tér u., Nyárfa u., Bogár u., Me­gyeri út, Kertész u.. Gyulai P. u. által határolt területen. (x) 19 • Bejárónőt keresek. Érdek­lődni szombat 2 órától, vasár nao eeész nao. Ru­das László u. 32. SZIKVÍZKIHORD6T F ELVESZEK. Lehet nmed íj as is. Villányi László. Pécs. Felső balokány u, 42. Gyermeket ts ellátó ház­tartási alkalmazottat ke­vesek naDi 4—8 órára. Dr Somodv. Semmelweis Fakitermelést vállalok. — ..Salát fűrész” ielieére a Salla-t ti. hirdetőbe. _ Szolóforeatást és minden nemű földmunkát válla­Összkomfortos kertes csa. ládi ház beköltözhetően el­adó. Két család részére is mesfelelő. Zeree u. 33. alatt Kisebb családi ház (új), a város szélén eladó. — .,140” jeliEére a Sailai u. hirdetőbe Szőlőtelepítésre alkalmas földterület eladó, három- szobás nyaralóval. gyü­mölcsössel. ..Pécs környé­ki” jeiieére a Sailai u. hirdetőbe __________________ U jmecsefeaLiai. 2 szoba, összkomfortos. távfűtéses, erkély es. IV. emeleti szö­vetkezeti lakás eladó kész­pénzért + OTP átválla­lással. Ajánlatokat: ..Té­len” leiigére a Sailai u. Hirdetőbe vetel-elada a tíallai u. hirdetőbe Orvosnak irodáknak kivá­lóan alkalmas háromszobá^ nagyméretű, modern laká­somat elcserélném kettő- szobásra ..Rákóczi úton” leltjére a Bem u hirde­tőbe _________. _______ B útorozott szoba diákok­nak vaev gyermektelen házaspárnak kiadó. Rácvá­ros _ 51 /a._________________ R ülőn bejáratú, üres albér­leti szoba konyha házas- oárnak kiadó. III. kér., KovácsteleD. Hóvirág u, ■36 1. ___________________ A radi vértanúk útja 53. számú házban. nagyon szép főbérleti, összkom­fortos háromszobás laká­som ráfizetéssel elcserél­ném egv Székely Berta­lan és Hunyadi út kö- ( zötti házzal, vagv esetleg i egv hasonló főbérleti la- I kassal. Bezdán bácsi. I ingatlan Családi házhely eladó. — ..Urán végállomás” .ieligé- re a Sailai u. hirdetőbe. Pécstől 35—40 km-es kör­zetben nagy istálló-oa.itát vennék lebontásra Vála­szokat- ..Méret” ieligére a Sailai u. hirdetőbe ké­rek,______________________ _ E ladó két szoba össz­komfort házrész beköltöz­hetően. ..Bontásra kerül” jeligére a Bem u hir­detőbe___________________ 3 00 négyszögöl szőlő, gyü­mölcsös 24-es busz végál­lomásánál eladó Érdek­lődni : Mecsekszentkút. 39._ Eladó beköltözhető. há- , romszobás úi családi ház. ■ Pécs. Erdély u. 19. _______ j H arkányban nyaralót ven- i nék. Cím: Fehér László. Szesszárd. Beloiannisz u. i 35^__szánv_________________ S zövetkezeti lakás eladó. ..Belváros” jeligére a Sal­!ai_u. hirdetőbe._________ i Szőlő présházzal, pincével, felszereléssel, szántó, Diós- viszlón. állomás közelében, olcsón eladó. Pécs. Gizel­la _u^JL___________________ , A zonnal beköltözhető lakó­mentes családi ház eladó. Megtekinthető: Szilágyi Dezső u 35. mindennap du. 2—3_ óra között._____ M odern, kétszobás gará- zsos öröklakás beköltözhe­tően eladó ..Központhoz közel” jeligére a Hunya­di _ úti__hirdetőbe.__________ , K ettüszobá« kertes családi ház beköltözhetően eladó. Cím: Pécs-Vasas L. Orosz Gyula u. 50.____________ ! 1 éven belül beköltözhető. 1 szoba komfortos, szö­vetkezeti lakást, vagv tár­sas laki észt vennék, kész­pénz 4- OTP átvállalás­sal .Minden érdekel” iel­igére a Sailai u. hirde­tőbe________________________, K ircbb szőlő eladó az Üröci-hegyen. Ui pince és ciszterna van Cim: Vizner Ferenc. Pécs Kossuth La­ics u. 41. Küjö- álló kertes c^iátii házat vevrák életjáradékra, helyette behárooi modern, kényelme'-. Irkást biztosí­tok Készpénz 4- életjá­radék” te’teére a Sailai u. hirdetőbe______________ E ladó Közép-Daindol 87 ben 285 négyszögöl terü­let úi szoba konyha be­költözhetően KAGYLÓFOTEL, spedarugóe ágybetét, modern garnitú ra '5 db 3950 forinttól) részletre is kapható! V A J T A kárpitos Pécs, Déryné u. 13 Telefon: 36-75. Eladó 2 darab 130—160 kg-os fiatal hízott sertés. Érdeklődni: Kertváros. Ra­kéta utca 19. HármasszekrénTek Ká­lók garnitúrák reka­tniék heverök kombi­náltszekrények. eeyeb szén bútorok olcsón vá­sárolhatók Mártírok u. 16. ss. Hálóbutort vennék. Ár­ajánlatokat: ..Olcsó” jel­igére a Bem u. hirdető­be. ________. ___________ F i.lodendron 14 levéllel el­adó. Alpári Gyula u 14. Húsbolt felett.____________ 180 feg-os hízó eladó. Ko- vácstelep Liliom u. 28. Magyarszék Kossuth u. 32.. két darab nagytejelő, ötéves kijáró bori as te­hén eladó.________________ V alódi bőrkabátok 8—12 éves fiúknak, külföldi női ruhák 36-os cipők, rövid rókabunda eladó. Foearas u._13._____________________ I rb,a bundák eladók. NóJ barna. modern bakíis zöld. Vasárnap egész nap. Hétköznap délután. Pécs. Ilona u. 19._______________ 50 literes villanybojler, könyvszekrény kétszemé­lyes. nagy rekamié. köny­vespolc. ovális, nagy asz. tál. eladó Rákóczi út 63.. emelet iobb._______________ Részletfizetésre rekamiék. garnitúrák, fotelágyak. — Kérjen képes árjegyzéket. Román kárpitos. Buda­pest Nagymező u. hatvan­hat_______________________< J ó állapotban levő háló­szobabútor. két- és három- ajtós szekrény eladó Ér­deklődni: Dr. Farkas. Komló. Berek u 17.. du. 18 óra után. ____________ K itűnő minősítésű szülők­től 3 hetes kuvasz köly­kök eladók. Kőszegi Pécs. Hunyadi J. út 62. A hosszúra nyúlt ősz kedvezett az építőiparnak, de az elmúlt napokban megérkezett téli hideg sem okoz külö­nösebb gondot a Baranya megyei Állami Építőipari Vál­lalatnak. Az egész évi építési program gondos ütemezése révén a munkahelyek zöménél belső munkálatokat végez­nek a dolgozók a téli hónapok idején. Ezért nincs ma már az építőiparnak idény-jellege, hiszen a vállalat is egész éven át foglalkoztatni tudja a dolgozókat és a kényszerű fagyszabadság tulajdonképpen megszűnt. Sőt, ma is szá­mos munkaalkalomra van lehetőség. A vállalat munkaügyi osztálya (Pécs, Rákóczi út 56.) az összes építőipari szakmában vesz fel dolgozókat. Példá­ul: asztalos, ács-állványozó, épületbádogos, hideg-meleg burkoló, építőgépész, festő és mázoló, kőfaragó, kőműves, | központifűtés-szerelő, műköves, üveges, vasszerelő, villany- I szerelő, víz-gázszerelő. De van felvétel a nem kimondottan építőipari szak­mákban is: targoncavezető, dömperes, tehergépkocsi-vezető, darukocsi vezető, esztergályos, gépszerelő, gépkocsivezető, ív- és lánghegesztő, kovács, épület- és géplakatos. Akik nem rendelkeznek szakképzettséggel, elhelyezkedhetnek kubikos, rakodó, segédmunkás munkakörbe. A vállalat előrelátó módon szakmát is ad a képzettség nélküli dol­gozók kezébe. Minden esztendőben indítanak gépkezelői tanfolyamot, jelen pillanatban pedig ács szakmára van átképző tanfolyam, de kiképeznek kellő jelentkezés esetén hőszigetelő, panelszerelő és panelgyártó szakmunkásokat is. Az Így szerzett szakmunkásbizonyítvány természetesen vállalaton belüli munkaviszonyra érvényes, egyébként pe- ! dig a képzettség megszerzése után magasabb bérkategóriá- ba kerülnek. A vállalat munkarendjében heti 44 órás munkaidő ér- I vényesül. Fentiekkel arra, hogy az építőiparra már nem jellemző az idényjelleg, mégis, a téli munkarend kivé­telével a nyári időszakban megnyúlik a napi munkaidő. Vagyis: a téli hónapokban, november—december—január— február időszakában, napi 8, illetve heti 40 órát dolgoz­nak az építkezéseken. A többi hónapokban a napi mun­kaidő 9 óra 25 perc. Minden szombat szabadszombat, ez alól csak a telepített üzemek kivételek. Itt kell megjegyezni, hogy a - vállalatnál, karácsony és Űjév között szünetel a munka és így főleg a távollakók elverhetik a hosszú téli szünetel, amelyre természetesen megkapják a fizetést. A rendelet értelmében — és ez minden iparágra vonatkozik — a dolgozó évi szabadságá­nak bizonyos részévéi szabadon rendelkezik. De az építő­iparban és így itt a vállalatnál is. ezt a kedvezményt még megtoldottak egy másik kedvezménnyel. Az a dolgozó, aki Kitűnő Schunda cimbalom áron alul. sürgősen eladó. Szerda és csütörtök ki­vételével minden nan meg­tekinthető. Kanosvar Be­loiannisz u. 45. Felajánlunk 30 vagon I—II. o. lucerna­szénát KISBALASAN PRÉSELVE. MEGEGYEZÉSES ÁRON. ESETLEG VAGONBA RAKVA IS. TOVÁBBÁ 30 SZÁZALÉKOS ENGEDMÉNN1EL ÜJ. UE—2S-AS ALK. RÉSZEKET. bikali Állami gazdaság. BIKAL. Flrrelen ! Legújabb divat. Női szőrme sapka, kucsma. gallér. Ragyogó sziliekben. Vásároljon Divatára-üzletben. Nagy Lajos n. 9. sz. Gépipari Szakiskolánál Er» darab 160—180 ke-os hízotf. sertés eladó Ma- kártető 1. tíiüekék ér- I deklődnl csak délelőtt. Betonvas és vörösréz hen­geres fürdőkályha eladó. Kalinin út 4. Pálos temp­lomnál _____________________ 1 j 2 darab. kb. 180 ke-os : hízott sertés eladó. Ko­vács teleD Monostor u. 24. I Csapó_______________________ I 8 éve» éverwk részére. 2 j darab fehér panoíix bun- I da eladó. Dióst út 23. | 200 literes vashordó csaD­I pal állvánnyal. 200 fm í használt léc. 14 fm. hor- | ganyzott. kerítésdrót. ve- i randa ablak eladó Perczel j u. 15., emelet. Szénásv. Karácsonyi vásár: 50—60 cm-es gyökeres karácsony- I fa. nagyobb mennyiségben ! k eladó. Pécs. Alsóbalo­j kánv U- 57,______________ i Eladó: tizedes mérleg, j zsírosvéndők. bor.iúbőr fér- ; fi kabát strapára. Drapp ! krombi női télikabát ol- I csón. Pécs. Ady Endre u. ‘ 26. szám. Ünnepekre fajtiszta boraimból vegyen! OLASZRIZLING. TRAMINI. FURMINT. BÁNÁTI RIZL1NG. HÁRSLEVELŰ. SILLER. Óbor Is kapható. 25 literen felül. Balatoni Béla, Máriagyüd. CX-es Trabant eladó. Pécs- váratl. Rákóczi út 20. SZEMÉLYGÉPKOCSINAK j GARÁZST BÉRELNÉNK Endrt« György át közelében. Jelentkezés? MEZÖBER Pécs Felsőmalom n. 24. s/ám. 1. sz. ajtó. GOMBATHÜZÓGÉP hozzá minden nagyságban sablon, kézimunka drukkoláshoz minták, egybe eladók. Keczánné. Sellye. Vasút a. 8. Panofix midi-maxi fekete bunda 38 cm vallszéles- séggel eladó. Missura. Va­sas n. ..B” utca 12. __ D iófa ebédlőbútor ió ál­lapotban és egv festett szobabútor eladó. Nagy Flórián q. 17.____________ F iatal hízók eladók. Gyarmatiné. Megyeri úti vasúti sorompónál. ELADÓ 19 TONNA8 HÍDMÉRLEG. 50—2000 kr-ir körszámlapos mérleg. Érdeklődni: ÁFÉSZ MÉRLEG JAVÍTÓ. Görcsöny vagy Pécs. Szabó József u. 5. 150—180 kg-os hízók el­adók. Kertváros. Egressy i 4 darab 180—200 kllo­u. 16 ______________I grammos hízók eladók. P écs Pósa utca 41. 160—180 ke-os. fiatal hí­zok eladók. III kér.. Rácváros 54 /I General Electric diktafon és külföldi 39-es. fehér | női korcsolyacipő korcso­Kízctt sertések eladók lyával igényesnek eladó. Nárcisz u. 5. szám alatt. Telefon- 50-31. NAPOS BAROMFI­SZÜKSÉGLETÉT már most biztosítsa 1971. évre naposcsibe. kacsa előjegyzést felveszünk. SZEDERKÉNYI ÁFÉSZ BAROMFIBOLT. Pécs. Rceős utca. (Nagypiac) Nyitva 8—12 óráig. Hízott sertések eladók. Ti­bor cuoca 67. ____ T öbb hízó eladó. 140—200 kg-ig. Kispostavölgy 17. szám._____________________ N agyképernyős tv eladó. Érdeklődni: Kossuth La- io<= u. 15. Méteráru bolt­ban ________________ Z ongora bécsi, rövid el­adó. Kolozsvár u. 6.. föld­szint. baL Eladó 7 hónapos faitiszta drótszőrű foxi hím kutya. Felszabadulás út.ia 33. Bélyeggyűjtemények — magyar — 12-es irhabun­da eladók. Jókai u. 51. m. 3.___________________ H ízott sertések eladók. — Kertváros. Készül út 35. Konyhabútor eladó. Pel- lérd. Petőfi a. 13, Hízott sertések eladók. Pécs. Rippl-Rónai u. 5. ! (A Zsolnay-gvár mögött), j Eladó 1 darab kb. 210 kg-os hússertés. Tündér 1 u.__38. _ Herczegék. ______ F ehér íróasztal kétajtós ! fehér üveges műszerezek- j rény eladók Esti órák- : ban. Munkácsy Mihály u > 7 Zólyomi________________ 2 darab hízott sertés el- | adó. Pécs Káposztásvölgy 3. szám____________________ E ladó 200 kg-os hízó. — Kertváros Orgona u. 14. 2 darab olalos hordó el­adó. 450 forint Balogh. Orsolya u 16 Pikó villanyvasút, sokféle tartozék, magvar bélyeg- sorozatok. blokkok, első- napi borítékév.iáratok. al­bum. porszívó. villany­borotva olcsón eladó. Hon­véd u. 1 I. emelet 27.. vasárnap egész nap. GRUNDIG TK 140 L. tí­pus (NSZK gyártmány) Úi. eladó. mikrofonnal. Ugyanitt stúdió minőségű undergrand és beat fel­vételeket készítek. TS 340-es HIFI magnóval. — Cim: Pécs. Fürst Sándor u. 73. V. 1. 18 óra után. Olcsón eladó új német háztartási robotgép, fekete női műszőrme bunda, vi­lágos hálószobabútor, oe- hel.vdunnák Érdeklődni hétköznap 17 óra után. Pécs Ady Endre ti. 7. 33 455 Trabant Limousin kiutalást átadok ..Hús­vét” Ielieére a Hunyadi úti hirdetőbe PIROS SKODA S 100-AS 6000 km-rel eladó. Vókány. Kossuth u. 13. Jó állapotban panorámás Opel Record olcsón eladó. Telefon: 16-40,819. 601-ES TRABANT COMBI 30 000 km-rel »fctAA Hétköznap; Temető utca 39. sz. (Balokány nál). SIKLÓS ÉS KURNVÉKE. Figyelem ! Rosas olajkályha és háztartási gépek javítását kérheti. Telefonon: Siklós 2 4 0. & I------I H ízók eladók. Kovácste­leD. Hajnalka U. 19. Trabant 601-es 22 ezer km-rel sürgősen eladó. Érdeklődni: Jókai tér. — ..ÉVA” Ruházati Boltban. Autóparkolásra helvet ad­nék udvaromban. Gyár ma­tiné Hargita u. 15. _ 1971 második félévi Tra­bant Limousin kiutaláso­mat elcserélném közeljövő­ben érkező Trabant vagy Zaporozsec kiutalásra. I. kér.. Frankel Leó u. 23. Bandi (Szombat. vasár­nap). ___________________ P olski Fiat 1300-as. 0 km-es eladó. Érdeklőd­ni: 52-28-as telefonon. 17 óra után.__________________ I C F-es Trabant, Combi ló j állapotban eladó. Neibauer István Siklós. Fels zaba- | dulás u. 62. Wartburg de Luxe kiutalás átadó. Ajánlatokat: ..Feb­ruári” ieligére * Sailai u. hirdetőbe. 600-as. CI-8 Trabant eladó. Losonc u. 20.__szám.___________________ S koda Octávia Super ki­tűnő állapotban, olcsón eladó. Pécs. Engels út 26. szám._____________ T eljesen ú.1 fehér Trabant eladó. Érdeklődni 14 órá­tól. Polláck Mihály u. 5. Kisnagy.___________________ 5 6-os Opel Record tarta­lékmotorral és diíerenciál- lal. elfogadható áron és egy 66-os Opel Kadett sürgősen eladó. 14 óra után. Pécs. Erzsébet u. 8. Eladó egy hordozható le­mezgarázs kiskocsinak. Felsővámház u. 40. Csa­lód!._______________________ K eresek 350-es IZS-t Üzem­képes állapotban. lehet rendszám nélküli vagy karambolozott. Ármegjelö­léssel. Horváth György Mecsekalja. Nagymegye dű­lő _4.___________________ CZ-s Trabant 601-es új­szerű állapotban eladó. — Sellye Mező Imre u. 73 445-ös Skoda személygépko­csi és 350 kem-es IZS motorkerékpár eladók. Cím: Pécs. I. Szabó István u. 1 vegyes Idősebbek eltartását szőlő­in gatlanért is vállalnánk. Lakás nem szükséges. — ..Megértés” jeligére a Suliul U. hirdetőbu. A PÉCS-B ARANY AI BERUHÁZÁSI VÁLLALAT ÁRVERÉSEN ÉRTÉKESÍTI a bontásra kerülő Rózsa Ferenc utca 23-as. 25-ös námé épületeket. As árverés helye: Pécs. Sailai utea 1. ssám. Ideje: 1970. december 14.. hétfő 8 óra. JÓL JÖVEDELMEZŐ SZŐLŐ. GYÜMÖLCSÖS bérbeadó. ..Délután” jeligére a Sailai u. hirdetőbe. Mindennemű kárpitozott bútor javítását, áthúzását rövid határidővel válla lom. Kárpitos. Lomb u. 4. Kertváros. ____________ R ÓKABŐRÖK kidolgozását vállalom iíinármühelv. Pécs Dankó Pista a. ÍRÓGÉP, számológép kibérelhető. megvá­sárolható és javítá­sok.. Jókai u. S. Tel.: Í7-6I D A ü E R T hideg-meleg eljárással, garanciával készít Molnár Geisler Eta «. i I egész évi szabadságát a téli hónapokban egyszerre veszi ki, az jogosult hat nap fizetett pótszabadságra is. Ez előnyt jelent a dolgozóknak is, a vállalatnak is. I Az újonnan belépő munkavállalót természetesen az ér- ! dekli elsősorban, hogy mennyi a havi kereset? Ez ért- ; hető. ! Nos, a Baranya megyei Állami Építőipari Vállalatnál a munkások zöme teljesítménybérben dolgozik. így a vég- I zett munka szerint alakul a kereset. Ezenkívül al­kalmanként premizálják a kiemelkedő jelentőségű mun­kát, vagy mondjuk a vállalt feladatok határidő előtti ; teljesítését. Egyébként a 100 százalékos teljesítmény esetén az alábbi bért kapja a dolgozó: 9,80 forint órabér: villanyszerelő, bádogos, közpomtifűtés- ! szerelő, víz-gáz szerelő, közmű-hegesztő, műköves, aszta- I los és lakatos szakmában. [ 9,30 forint: kőműves, kőfaragó, ács-állványozó, festő-má­zoló, hideg-meleg burkoló, tetőfedő, szigetelő, aszfaltozó, beton vas-szerelő, építőgépszerelő, panelgyártó szakmunkáé, üveges, panelszerelő szakmunkás, ív- és lánghegesztő. 8,70 forint: állványozó, felépítményes, keramzitüzemi adagoló munkás. 8,50 forint: kubikos, betonozó. 8,20 forint: vagonrakó, betanított panelgyártó munkás, keramzitüzemi égető, és azok a segédmunkások, akik tetőfedő, szigetelő, meleg-hidegburkoló szakmunkások mel­lett dolgoznak, illetve munkájukba besegítenek, 7,60 forintot kap óránként a szerelőipari szakmunkások mellett segédkező dolgozó, a segédmunkások bére pedig általában 6,80 forint. Mindezt tehát 100 százalékos teljesítménynél kell alapul venni, mert a kereset aztán a túlteljesítés mértékétől függően természetesen növekszik, A dolgozó keresetét növeli továbbá a 15 százalékos idénypótlék, amennyiben úgynevezett „változó munkahe­lyen” tevékenykedik, tehát nem telepített üzemben, mint mondjuk a panelgyár. a lakatosüzem, a gép- és gépjavito- üzem... stb. Jelentős mértékben emelkedik a jövedelem a különélési pótlékkal. Itt bizonyos szabályok érvényesüJnek. Az a dolgozó, aki távol él lakhelyétől és nem tud haza­térni naponta, vagy pedig napi hazautazás esetén is ott­honától 14 órát meghaladó időt tölt el a munkahelyen, illetve utazással, 10 forint, ha családfenntartó akkor 15 forint a napi különélési pótlék. Ha pedig munkáját nem a vállalat székhelyén végzi, akkor ez az összeg naponta öt forinttal emelkedik a családfenntartónál, illet­ve a családdal nem rendelkezőnél is. Nagyjából tehát „ez van á borítékban”. De a vállalat meg számos más juttatásban is részesíti a dolgozót. Az új belépő például 3 hónapot meghaladó munkaviszony esetén már megkapja a szakmájának meg­felelő munkaruhát, bizonyos kihordási időszakra. Védő­ruha viszont azonnal, a belépés pillanatától megjár! Rend­kívül kedvezményes az üzemi étkezés. Az ebéd 4,40 forint a teljes napi háromszori étkezésért is mindössze 9,85 fo­rintot fizet a dolgozó, a többi költséget — amit tetemes összeg — a vállalat fedezi. A vállalat többhelyütt rendelkezik munkásszállóval. A legmodernebb szálló Pécsett, Űj-Me- csekalján van. A négyszemélyes szobákban heverők álla­nak a lakók rendelkezésére, továbbá beépített szekrény, távfűtés, villany, illetve hideg-melegvíz szolgáltatás. A szállóban szórakozási lehetőség is akad bőven. Itt van egyébként az önkiszolgáló rendszerű nagyon szép étterem, büfé, aztán a klubszobákban televízió- és rádiókészülék, játszhatnak asztaliteniszt, sakkot, biliárdot, vagy akár rex-asztalon. Ugyan csak az épület egyik szárnyán van a nemzetközi versenyekre is alkalmas, korszerűen felszerelt teke-pálya. Az épület mögött kispályás futballmérkőzések­re nyílik alkalom. A szállólakó — mindezért — havonta nem egészen 150—200 forintot fizet, ezt egyébként már maga a különélési pótlék is fedezi. Ha a napi háromszori étkezési költséget is figyelembevesszük, a szállón élő dol­gozó teljes havi „rezsije” nem haladja meg az ötszáz fo­rintot sem. Ez pedig még a legalacsonyabb keresetű dol­gozó jövedelmének is alig egyharmada. A többi a „tiszta­pénz”, amelyet családjának juttat, vagy saját ruházkodá­sára, vásárlásra, szórakozásra fordíthat. A vállalatnak 33 Ikarus autóbusza szállítja naponta a dolgozókat haza és munkába. Kedvezményben részesül­nek a hetente, vagy havonta hazajárók is. Az üdülés ma már hozzátartozik minden dolgozó ember életrendjéhez. A vállalatnak nem rég készült el Harkányban a nagyon szép, modem, háromemeletes üdülője, ahol kellemes na­pokat tölthet el a dolgozó akár egyedül, akár családjá­val, elfogadható költség ellenében. Természetesen a szak- szervezeti beutalás olcsóbb, ez többnyire Balatonra szol. I A vállalat egyébként több külföldi testvérvállalattal áll kapcsolatban. Így arra is lehetőség nyílik, — hogy al- ! kalomadtán — a csereüdültetésre kötött szerződés alapján — a vállalat dolgozói közül néhányan kijutnak Csehszlo­vákiába, NDK-ba, Lengyelországba, Jugoszláviába. Ami az egyéb szórakozási lehetőségeket illeti: jelentkezni lehet a vállalat valamennyi sportszakosztályába. Különösen jó eredményeket ér el minden esztendőben a teke-csapat, vagy a kézilabda-csapat. Minden évben megrendezik a vállalati labdarúgó-bajnokságot is, amely derűs színfoltja a szabadidőnek. A munkásszállókon rendszeresen van filmvetítés,- a vállalatnak kiterjedt kölcsönkönyvtár-háló- zata van, ezenkívül működik a színjátszó-kör és a muii- káskórus is. A vállalat dolgozó-kollektívája évről évre nagyobb és szebb feladatokat hajtott végre. Érdemes erről is be­szélni, hiszen való igaz, hogy a vállalat dolgozóinak ke- zenyomát őrzi a nagyon szép tv-torony, az egyetemi vá­rosrész, azon belül a 400 ágyas klinika, aztán a modem városrész, Űjmecsekalja, a korszerű Szigetvári Konzerv­gyár, Beremenden a modem lakótelep, úthálózat és a gyorsforgalmú bekötővasút. A jövőben szintén komoly ter­veket realizál majd a vállalat, a negyedik ötéves terv időszakában. Ehhez új és új munkáskézre van szükség I és természetesen, becsületes, áldozatos munkára is. Ezért j fogadja szívesen az új belépő dolgozókat a Baranya me~ j gyei Állami Építőipari Vállalat. (-) — Pénz*, időt, erőt takarít meg, ha ágyneműje szintetikus krepp! Leszállított áron kapható a Hal téri Ruházati Boltban, különböző színekben. Tekintse meg választékunkat. (x)

Next

/
Oldalképek
Tartalom