Dunántúli Napló, 1970. december (27. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-17 / 295. szám

1970. december 17. DUNÁNTÚLI NAPLÓ \ •• Ötezres sertéstelep Mágoeson Termelőszövetkezeti állat- tenyésztési szakemberek lá­togatták meg tegnap a má- gocsi Béke Tsz épülő új ser­téstelepét. A vendégeket Vi- rágh Ferenc főállattenyésztő tájékoztatta a gazdaság ál­lattenyésztő tevékenységéről és bemutatta az új telepet, amely az év végéig készül el. Jelenleg 2950 hízó és süldő, valamint 347 koca van már a telepen, amelyet 5000 sertés tartására méreteztek. — 24 millió forintos költ­séggel létesítettük ezt a te­lepet — mondotta a főállat­tenyésztő. — Saját trafóál­lomása, vízvezetékrendszere és olajvezetékhálózata van. Saját vágóhídunk és húsfel­dolgozó üzemünk lesz 3500 sertés feldolgozását tervez­zük töltelékárunak, zsírnak, szalonnának. A vendégek elismeréssel járják az épületeket, melyek egyikében a választós mala­cok vannak, a másikban a kocák vannak... A malacok csaknem vala­mennyien meg vannak fázva. Bükkösdi József telepveze­tő panaszolja: — Amióta fűteni kellene, nem kapunk rendesen fűtő­olajat. Az épületeket nem tudjuk a kívánt hőfokra fel- fűteni. Január 1-től: — Következmény? — Hetenként 8—10 mala­cot kell levágnunk főleg a hűlés miatt. Az épületek mellett ott he­vernek az újonnan érkezett takarmánysilók. Most készí­tik az alapokat, jövő héten kezdik a szerelésüket. Ezek­ből csöveken továbbítják majd a sertésekhez a takar­mányt A látogatás végén Kerner Menyhért szentlőrinci főál­lattenyésztőt kértük meg ta­pasztalatainak összegezésére: — A telep ésszerű elren­dezése kedvező feltételeket biztosít a termelőszövetkezet sertéstenyésztési elképzelé­seinek valóraváltásához. A mindenfelé tapasztalt rend és tisztaság a gondozók kiváló munkáját dicséri. Nagyon jó ötletnek tartom a saját vá­góhidat, ami a szükséges szelektáláshoz nyújt segítsé­get. A nem tetsző állatot bármikor ki lehet emelni, elhullás nincs, a továbbtar- tás szempontjából értéktelen egyebeket kedvező áron ér­tékesítheti a szövetkezet. A Mecsek- és Drávamenti Termelőszövetkezetek Szö­vetsége által rendezett tanul­mányút résztvevői megláto­Egységcs egészségügyi rendszer Komlón A Komló városi Tanács végrehajtó bizottsága tegna­pi ülésén határozatot hozott a kórház-rendelőintézeti egy­ség, lényegében az egységes egészségügyi rendszer kiala­kításáról. Ennek értelmében január elsejétől a kórházi és kórházon kívüli betegellátás szakmai és gazdasági irányí­tása — az eddigiektől elté­rően — azonos szervezet fel­adata lesz. két új gabona siló készült el Sárbogárdon Az egyik nyolcvan vagon kapacitású gabonatárolót szürke színű poliészterből építették meg, s készítői arra kíváncsiak, hogyan reagál majd a műanyag a tárolási körülményekre. Az építés költsége mintegy 800 000 fo­rint volt. A másik tároló hat darab hullámosított vaslemezből készült, egyenként hatvan vagon kapacitású „henger­ből” áll. összeszerelésük lé­nyegesen rövidebb időt vett igénybe, mint a hagyomá­nyos építkezés. Az új siló jól gépesíthető, s lényegesen ol­csóbb, mint a hagyományos módon épített összeszere­lése. felépítése 7 millió fo­rintba került. — Kézimunkaszakfcör. A ezabadszentkirályi Béke Ter­melőszövetkezet asszonyai ké­zimunka szakkört szerveztek. A foglalkozások április 30-ig tartanak. Ezt követően kiállí­táson mutatják be a legjob­ban sikerült darabokat. A téma alig több mint egy esztendőn belül harmad­ízben került a vb-ülés napi­rendjére, annak ellenére, hogy a testület már első al­kalommal helyes, szükséges és a betegek érdekében álló feladatnak tekintette az in­dítvány alapvető elveinek megvalósítását. Egyben le­szögezte azonban, hogy a vá­rosi kórház, a rendelőintézet, a körzeti rendelők és az üzemorvosi hálózat egységes szervezetté alakítása csak alapos előkészítés után nyújt­hatja a várt előnyöket. A végrehajtó bizottság dr. Pálvölgyi Lászlót, a városi kórház jelenlegi igazgató­főorvosát bízta meg a kór­ház-rendelőintézeti egység vezetésével. Három új kemence Vásárosdombón rFegnap indult a harma­A dik kemence is, éppen bronzot csapoltak. Egyelőre próba — január 1-én indul a nagyüzem a vásárosdom- bói színesfém-öntödében. Moziból alakították át az öntödét, amely a sásdi ÁFÉSZ kezelésében műkö­dik. Tavaly decemberében csapoltak először, s azóta sok változáson ment keresz­tül a házi műhely. Közvet­lenül a beindulás után a piaci igények, a megrende­lők sora további fejlesztésre sarkallt. Rájöttek a vezetők, hogy jó minőséget adni és állni a versenyt a „nagyok­kal” csak korszerű körülmé­nyek között lehet. Egy fél éve indult el a rekonstruk­ció — a napokban elkészül­tek. Négyszeresére nő tehát januártól a termelés — az gatták a Bikali Állami Gaz­daság nyúltenyészetét is H.I. I- Nádor Katalin / kiállítása Budapesten | Évezredek | plasztikája > A pécsi fotóművész, Nádor ( $ Katalin a domborművek, ér- ? < mek, régi dísztárgyak, kulti- £ ( kus relikviák plasztikus szép- $ í ségét keresi és sugároztatja s ; múzeumi fotóival. „Mú- l S zetimi?” A .jelzők mindig ? s szűkítenek, skatulyáznak, de ; ( a pontos tárgyi meghatározás S ? nem mindig oszlat el félre- < értést, mint szerepe lenne, ? 5 olykor újabb félreértések for- > j rása. Ahogy Nádor Katalin > í fotói esetében is. Az optikája S S ugyanis nem a múzeumi szak- ) / emberé, látásmódja sem a le- c l letben főként régiség értéket S S kutató múzeológusé. Bár bu- ) ? dapesti kiállításán elsősorban l < bronzkori, avarkori és egyéb S S múzeumi leletek fényképei ) > láthatók, a részletek esztéti- < < kumát kinagyító, figyelem > S összpontosító technikája nem ? ) az idő, inkább az időtlen mű- ( i vészi szépség rendje szerint £ ( választja meg tárgyát. így j S kerülnek logikus természe- 1 ? tességgel egymás mellé Szer- J s vátiusz Jenő Leánykompozí- ) ) ciója a longobárd és avar } j fibulák, fülönfüggők és Így S s párosulnak KapoU Antal né- $ > pies, de előkelőén suta fa- c ( rágott figurái a kelta pénz s s elragadóan szökellő lódom- ) > borításával, a IS. és szá- < < zadi groteszkségükben meg- S s kapó busómaszkok Asszónyi ? > Tamás érmeivel. i Mint a felsorolásból is kitti- ? ( nik, Nádor Katalin szemét, ( < művészi egyéniségét a plast- > > tikai három dimenzió síkban ) ? való megjelenítése foglalkoz- £ j tatja, és az kortól független > ) vonzalom. Egyedül a gró- ^ ? teszkségre való hajlama az, S s ami főleg a múzeumi tárgyak S > közt szelektál. Elmúlt ét- 2 ( századok ránk maradt tár- s s gyaiból ez a jellegzetesen > > modern groteszk szemlélet < < képes akár a legmaibb mű- s s vészét vívmányait, hatásait ) ) is felfedezni. S Múzeumok, iskolák régi ? ) gondja: hogyan lehetne kő- l < zönség, az ifjúság képzőmü- S > vészeti kultúráját úgy fej- <| \ leszteni, hogy a kiállítások < s állandó látogatói legyenek. > S íme, egy példa, mint megfe- ? ? lelő közvetítő eszköz: Nádor ( ( Katalin személytelen, hivat- 5 > kodás nélküli „tárlatvezeté- c s Némety László l eddigi százezer forintos havi öntés négyszázezerre nő. öntenek alumíniumot, bronzot és rezet. Jelenleg közel 15-en dolgoznak a rész­legben. Megrendelőik — ahogy terjedt a dombóiak híre —, úgy szaporodtak. Először a Pécsi Sopiana Gépgyár je­lentkezett. Most már sok helyre dolgoznak, s a sort olyan nagyvállalatok neve fémjelzi, mint a GANZ Vil­lamossági Művek, a Mecha­nikai Mérőműszerek Gyára és az építőipari vállalatok többsége. Az alapanyagot a Metallöglóbus Fémipari és Értékesítő Vállalat szállítja. Szarka Imre, az üzem he­lyettes vezetője elmondotta, hogy már a jövő év első ne­Demi Sec, Demi Doux, Reservée Doux Pécsi pezsgő mini-palackokban Demi iec, Demi Doux, Reservée Doux. E három pé­csi pezsgőfajta a Kiváló Áruk Fóruma közreműködésével különleges rangra emelkedett. Elismerték kiválóságukat és minőségük állandóságát. A száraz és félédes pezsgő után az édes hétfőn kapta meg az elismerő oklevelet. Azóta a pezsgöüzem csomagoló jában naponta kétezer palackra ra­gasztják rá a Kiváló Áruk Fóruma megkülönböztető védjegyét. A csomagolás a gyártás befejezését jelenti. Az I. Ist­ván téri házaktól a Sallai DoV.umentumdiáma a Rosenberg házaspárról Rosenbergék a vádlottak padján (Vajda Márta és Győri Emil, jobbra Baracsi Ferenc) A jövő dönt a múltról...“ Egy amerikai rendőr jön szembe velem a szűk folyo­són, míg Sík Ferenc rendezőt keresem. A tányérsapkája kissé nagy, de a hatás így is tökéletes. A nézőtéren a televízió négy vietnami gyakornoká­nak társaságában Várady Györgyöt is itt látom. A te- levízói A kutyás férfi fel­vételére készül a próba után. Sík Ferenc, Donald Freed amerikai író Nyomozás c. darabjának rendezője feszül­ten figyeli a nyakában lógó stopperórát. Elcsendesednek a színpad mögött a munká­sok, a nézőtérre sötétség te­lepedik. Bejön ifj. Kőmives Sándor, a magasban függő vetítővásznon film pereg ... Donald Freednek, az egyik amerikai egyetem dramatur­gia tanárának a Nyomozás volt az első darabja. 1969- ben Cleveland-ben mutatták be először. Amire a darab végétért, újságírók hada ro­hanta meg a színházat, vol­tak, akik «helikopteren ér­gyedévének kapacitását lekö­tötték. Különösen sokat je­lentett, hogy az épületsor ut­ca felőli részéből elköltözött a vegyesbolt is. Új helyisé­gek szabadultak fel, lett min­taraktár és formázóhelyiség. Különben az egész öntöde létesítése — mindent bele­számítva másfél millió forint­ba került. Remélik, hogy ez az összeg pár év alatt meg­térül. A jövő évi terv is ké­szen van már: ötmillió fo­rint nagyságrendben szeret­nének előállítani különböző öntvényeket. Az öntödének még egy ér­dekessége van: a baranyai ÁFÉSZ-ek közül a sásdiak „mertek” először és elsőként ilyen létesítményt létrehozni. keztek. A nézőtéren ugyanis ott ült egy személy, a doku­mentumdráma alapjául szol­gáló ügy elítéltjei közül az egyetlen, aki túlélté az an­nakidején nemzetközi felhá­borodást és tiltakozást ki­váltó pert. A dráma fősze­replői ugyanis Julius Rosen­berg és Ethel Rosenberg, akiket 1950-ben tartóztattak le, s 1953-ban végrehajtot­ták rajtuk a halálos ítéletet Kémkedéssel, atomtitkok el­árulásával vádolták őket — alaptalanul. Donald Freed szándéka az, hogy a per ku­lisszái mögé pillantson, mert ahogy az egyik szereplő mondja: „A jövő dönt a múltról”. — Azt hiszem, nálunk po­litikai szenzáció jellege nincs a darabnak, mert eldöntött dolog, hogy nem kémkedés­ről volt szó. Számomra a műfaji izgalmasság az elsőd­leges. Tárgyalásról, kémper­ről, ha úgy tetszik, krimiről van szó, amit nagyon érde­kesen, kettős színpaddal ol­dottunk meg. Az egyikben folyik a tárgyalás, a mási­kon életképszerű jelenetek peregnek, egy-egy snittel. Ezek a zsánerszerű jelenetek az események menetében időben hol hátra, hol előre szaladnak — mondja Sík Fe­renc, a próba szünetében. A szereposztásban a Ro­senberg házaspárt Győri Emil és Vajda Márta játsz- sza. A bíró szerepében Kézdy Györgyöt, az ügyészé­ben Baracsi Ferencet, a vé­dőében Paál Lászlót láthatja a közönség. A kétrészes do­kumentumdrámához a Pécsi Nemzeti Színház zenekará­nak egyik tagja, Mérész Ig­nác állított össze zenét. Be­mutató december 20-án, va­sárnap este hét órakor lesz. Egyébként a darabot az ősbemutató után ezév ápri­lisban a Broadway-n is elő­adták. A pécsi bemutató lesz az első Európában. Marafkó László utcáig húzódó pince-utcák- oan legkeveseob két-három évet tölt el a pezsgő amíg különlegesen öltöztetett pa­lackokban elindulhat fogyasz­tókat hódító útjára. A pezs­gőgyártás az I. István téri üzem első szintjén kezdődik, ahol három, egyenként 24 hektós tartályban cukorral és borral elegyítik a gonddal válogatott borokat. Innen jut a pezsgőnek való a töltőbe, ott palackokba, onnan a pince-utcákba. amelyekben pillanatnyilag közel három­millió üveg pezsgőt érlelnek. A pincefalon Itt éppúgy meg­terem a penész, mint ahol csak egyszerű bort tárolnak. Csakhogy ez nem nemes pe­nész. A penésznek az érlelő- dés szempontjából Itt nincs jelentősége, hiszen a palac­kokat hermetikusan lezárják, mielőtt az érlelőbe kerülnek. A pezsgős pince abban is el­üt a borostól, hogy az érle­lés nem hordókban, hanem palackokban történik. — Miért? — Mert a hordók nem bír­nák ki azt, amit a palackok: a hét-nyolc atmoszféra nyo­mást ... Vén Mihály pezsgőüzem­vezető négy éve látja el tisztségét. Az üzemnek szinte minden nagyobb sikere ehhez a négy évhez fűződik. A si­kerek summázva: a pécsi pezsgő hírneves lett ismét. Az I. István téri házak kertjei alatt járunk. Itt van­nak a legfrissebb pezsgők, de itt tartják a legöregebbe­ket is. Ezek két és fél, három évesek. Ebben a pincerészben éppen a palackok átrakásá­val foglalkozik egy három­tagú asszonybrigád. Az átra­kás, az érlelési időszak fon­tos mozzanata. — Veszélyes ez a munka? — Eléggé. Gyakran robban­nak az üvegek. Azért dol­goznak dróthálóval a fejü­kön az asszonyok. Amikor megtisztítják és különböző likőrökkel színesí­tik, illatosítják az érett pezs­gőt, legalább még egy hóna­pig külön pincerészben pi­hentetik. Körülbelül nyolc­vanezer pezsgő van a pihe­nőben. Édes. félédes, száraz, piros és fehér. — Mitől lesz piros a pezs­gő? — A piros pezsgőnek vil­lányi vörös az alapanyaga. — Igaz, hogy pezsgőnek minden gyenge bor meg­felel? Vén Mihály derül: — Tévhitet kell eloszlat­nom. Csak a laikusok hiszik, hogy az élvezhetetlen bor pezsgőnek jó. A pezsgő alap­bornak kifogástalan minősé­gűnek és teljesen tiszta ízű­nek kell lennie, ezért na­gyon megválogatjuk, mit ve­szünk. Még így is a kiválo­gatott bornak 20—30 százalé­kát a további vizsgálatok, kezelések során alkalmatlan­nak minősítjük. Ilyenkor, karácsony és szilveszter táján többször gondolunk a Dezsgőt gyártók­ra, mint egyébként. A pezsgő üzem dolgozói már napok óta tíz órát dolgoznak a szokásos nyolc helyett, a kereskede­lem egyre kéri a pezsgőszál­lítmányokat. öt-hatezer pa­lack hagyja el naponta az üzemet, s ezzel a teljesít­ménnyel megközelítik az évi egymillió palackot. Még meg­lepetést is tartogatnak kará­csonyra: átlátszó műanyag­csomagolásban. amelyben effy-eev fehér és oiros pezs­gőt párosítanak, mini-oalac- kokat küldenek a nécsi üz­letekbe. hangulatos ajándék­nak valót. Harsányi Márta — Kél francia gyártmányú hómarót vásárolt a Komlói Városgazdálkodási Vállalat. Ezek a berendezések a ko­rábban beszerzett univerzá­lis köztisztasági munkagé­pekhez kaocsolhatók és kis méretük révén elsősorban a Járdák és közterek hóebelca- rftásának gondjain enyhíte­nek majd. I 1 I Filmszínházból színesfémöntöde

Next

/
Oldalképek
Tartalom