Dunántúli Napló, 1970. október (27. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-01 / 230. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ara: 80 fillér Dunántúli napló xxvn.évfolyam,230.szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1970 október 1., csütörtök Megnyílt az országgyűlés őszi ülésszaka Szerdán délelőtt 11 órakor megnyílt az or­szággyűlés őszi ülésszaka. Az ülésen részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titká­ra, Fock Jenő, a Forradalmi Munkás-Pa­raszt Kormány elnöke, továbbá Apró Antal, Fehér Lajos, Kállai Gyula, Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, va­lamint a Politikai Bizottság póttagjai, a Központi Bizottság titkárai és a kormány tagjai. A diplomáciai páholyokban helyet foglalt a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője. Az ülést Kállai Gyula, az országgyűlés el­nöke nyitotta meg, aki a napirend előtt ke­gy eletes szavakkal emlékezett meg Nasszer elnök haláláról. Az országgyűlés egyperces néma felállás­sal adózott a kiváló államférfi emlékének. Az elnöklő Kállai Gyula bejelentette, hogy g N épköztársaság Elnöki Tanácsa — az or­szággyűlés ez év június 28-án berekesztett ülésszaka óta alkotott — törvényerejű ren­deletéiről szóló jelentését az alkotmány ren­delkezésének megfelelően az országgyűlés­nek bemutatta, azt a képviselők kézhez kapták. Az országgyűlés az Elnöki Tanács jelentését tudomásul vette. Az elnök javaslatára ezután az ország- gyűlés elfogadta az ülésszak tárgysorozatát. A napirend a következő: © A népgazdaság negyedik ötéves tervé­ről szóló törvényjavaslat. © Az országgyűlési képviselők és a ta­nácstagok választásáról szóló, 1986. évi III. törvény módosítására vonatkozó törvény- javaslat. © Interpelláció. Az országgyűlés ezután a napirend sze­rint megkezdte a népgazdaság IV. ötéves tervéről szóló törvényjavaslat tárgyalását. Párdi Imre, az Országos Tervhivatal el­nöke emelkedett szólásra. Törvényjavaslat a IV. ötéves tervről Az Országos Tervhivatal elnökének beszéde Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt képviselő elvtársak! A Forradalmi Munkás-Pa­raszt Kormány megbízásából az országgyűlés elé terjesz­tem a IV. ötévps terv tör­vényjavaslatát. A IV. ötéves tervben az alapkérdés az, hogy a szükségleteket kielé­gítő, hatékony fejlesztést biz­tosítsunk, de a fejlődés csak akkor hatékony, ha átmene­tileg sem keletkezik feszült­ség az erőforrások és a fel­használási tervek között. A IV. ötéves tervben di­namikus gazdasági növeke­désre törekszünk, úgy azon­ban, hogy az eddiginél na­gyobb súlyt helyezünk a ked­vezőbb strukturális fejlődés­re, a hatékonyabb, verseny­képesebb termelési folyama­tok biztosítására. Ehhez azonban az szüksé­ges, hogy tovább erősítsük gazdaságunk egyensúlyát, jobb összhangot teremtve a pénzjövedelmek és a velük szemben álló áru- és szol­gáltatások kapacitásai között, továbbá a gazdaságos export- képesség és a növekedéssel járó importigények között, s gazdaságunk növekedését en­nek a célnak megfelelően szabályozzuk. Ez IV. ötéves tervünk egyik legfontosabb gondolata. A nemzeti jövedelem elosz­tásánál két fontos tendenciát kívánunk támogatni: egyfelől biztosítani akarjuk, hogy a fogyasztás a nemzeti jövede­lem növekedésével arányosan emelkedjék, másfelől erősödő vonása lesz gazdasági fejlő­désünknek, hogy a beruhá­zási tevékenységben a lakos­ság életkörülményeit közvet­lenül javító célok súlya nő. Itt mindenekelőtt a lakásépí­tésre, a lakásépítéshez kap­csolódó közműfejlesztésre, a lakossági szolgáltatások tá­mogatására előirányzott álla­mi eszközök nagymértékű növekedését hangsúlyozom. A IV. ötéves tervben fog­lalt gazdaságpolitikai célok elérésének elengedhetetlen követelménye, hogy a mű­szaki fejlesztés a mindenna­pos cselekvés gyakorlatává váljék és következetesen ér­vényesüljön mind a termelő munkában, mind az irányítá­si módszerek fejlesztésében, mind pedig a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban. Ésszerűbben minden területen! Tisztelt képviselő elvtársak! A jövőben energikusabban kell arra törekednünk, hogy a társadalom erőforrásainak felhasználását az eddiginél ésszerűbben szervezzük meg a gazdaság minden területén. Feladatunk olyan körülmé­nyek kialakulásának elősegí­tése, amelyek között a nép- gazdasági és a vállalati szin­tű intézkedések nyomán — mindenütt növekszik az alkalmazott munkaerő ter­melékenysége, — a gazdasági eredménye­ket viszonylagosan kis beru­házási ráfordításokkal érik el, — a termelési és forgalmi szférában lekötött forgóesz­közök növekedése nem ha­ladja meg a közgazdaságilag indokolt mértéket, mert a ter­melési kooperációkat és az értékesítési folyamatokat egy­re tökéletesebben szervezik meg. Hogyan szolgálja ötéves ter­vünk a hatékonyság-javulást? Mindenekelőtt úgy, hogy a fejlesztési politikát és az irá­nyítási módszerek tökéletesí­tését egyaránt ennek a cél­nak a szolgálatába állítja. Figyelmet érdemelnek fej­lesztéspolitikánknak azok a főbb irányvonalai, amelyek meggyőződésünk szerint elő fogják segíteni gazdaságunk teljesítőképességének növeke­dését. Ezek: — a termelési szerkezet korszerűsítése, .— a gazdaság infrastruk­turális bázisának erősítése, a tudományos és műszaki fej­lesztési feladatok támogatása és — a nemzetközi gazdasági együttműködés további fej­lesztése. A gazdasági fejlődésnek nemcsak a gazdasági növeke­dés a mércéje, hanem a ha­ladó strukturális változás is. Ezért alapvető érdekünk az ilyen változások elősegítése. Ebben a szerkezeti változás­ban egyrészt a világszerte megnyilvánuló műszaki-tudo­mányos forradalomnak, más­részt szocialista társadal­munk sajátos törvényszerű­ségeinek kell kifejzésre jut­nia, figyelembe véve érde­keltségünket a nemzeti gaz­daságok fokozottabb össze­kapcsolódásában. A IV. ötéves terv gazdaság- fejlesztési programjában is előtérben állnak a strukturá­lis haladást szolgáló törekvé­seink. A terv ebben á vonat­kozásban két irányvonalat követ: nagyobb figyelmet szentel a meglevő termelőka­pacitások fokozatos korszerű­sítésére, mind a termékek, mind a technológiai folyama­tok tekintetében, helyenként azok átrendezésével; ugyan­akkor a központi erőforrások jelentős részét meghatározott strukturális fejlődés szolgála­tába állítja olymódon, hogy kiemel néhány különösen ak­tuális fejlesztési célt. A műanyagok mennyisége megkétszereződik A IV. ötéves tervben jelen­tős eszközöket irányzunk elő az energiaszerkezet további korszerűsítésére. Energiafel­használásunkban a szénhidro­gének részesedése 1955-ben 16 százalék volt, 1965-re 27 szá­zalékra növekedett, 1975-re pedig eléri majd az 55—60 százalékot. Ez a program nagy mértékben érinti a lakossá­got is, hiszen ez azt jelenti, hogy a tervidőszak végére a háztartások mintegy 65 szá­zalékát tudjuk majd gázzal ellátni. Kényelmesebbé, kul­turáltabbá válik ezáltal a la­kások nagy részének hőellá­tása. A villamosenergia ter­melés és a szénhidrogének kitermelése és felhasználása érdekében 47 milliárd forint beruházást irányzunk elő, ami 1 egyharmaddal több, mint amennyit a III. ötéves terv időszakában erre a célra for­dítottunk. A tervidőszakban az energiahordozók területén már most is nagyjelentőségű együttműködés bővítése érde­kében megépül a. Barátság kőolajvezeték második vonala. Tovább folytatjuk a mű­anyagipari fejlesztést. Ez az­zal az előnnyel jár, hogy a termelési oldalon korszerű petrolkémiai ipar bontakozik ki hazánkban, a felhasználók területén viszont a költsége­ket csökkentő, vagy verseny­képesebb termelési eljárások műanyagbázisa növekszik. Erőteljesen fejlesztjük műtrá­gyagyártásunkat, hogy a me­zőgazdaságban tovább tudjuk növelni az egységnyi földte-' Közlemény a kommunista és munkáspártok képviselőinek találkozó iáról 1970. szeptember 28-tól 80-ig 45 kommunista és munkás­párt képviselői Budapesten eszmecserét folytattak az impe­rializmus elleni harc* néhány időszerű kérdéséről. A küldöttségek kifejezték pártjaik készségét, hogy erő­feszítéseket tesznek a kommunisták és más antiimperalista szervezetek, erők összeforrottságának megerősítésére, együtt­működésük kiszélesítésére az egyenjogúság alapján, s fokoz­zák szolidaritásukat az imperializmus elleni közös harcban, A találkozó tárgyilagos légkörben, az elvtársiasság és szolidaritás szellemében zajlott le. rületre _ számított termelő munka eredményességét. A fejlesztések nyomán a hazánkban előállított mű­anyagok mennyisége megkét­szereződik, . összetétele kor­szerűbbé válik, a műtrágya- termelésünk hatóanyagban pedig az 1970. évi 507 ezer tonnáról 1975-re 912 ezer tonnára, tehát 80 százalékkal növekszik. Az importot is fi­gyelembe véve az 1 hektárra jutó felhasználás 1960-ban még 24 kilogramm volt, az 1970-es évben már 110 kilo­grammra, az 1975-ös eszten­dőre pedig 190 kilogrammra nő. Magyarország számottevő bauxitvagyona lehetővé teszi olyan alumíniumipar kiépíté­sét. amely az ország belső szükségleteinek kielégítésében és az exportban is nagy sze­repet játszhat. Ezért arra tö­rekszünk, hogy maximálisan kihasználjuk lehetőségeinket. A nemzetközi, mindenekelőtt a Szovjetunióval való együtt­működés és a hazai terme­lésnövekedés alapján a je­lenleginél mintegy 30 száza­lékkal több alumínium-fém áll majd rendelkezésünkre. Nagy feldolgozóipari beruhá­zásaink nyomán körülbelül 70 százalékkal növekszik a félgyártmányok termelése. Tovább fejlődik a kedvezőb­bem értékesíthető és haszno­sítható késztermékek gyártá­sa is. 1975-re évi autóbúszterme- lésünk meghaladja a 10 000 darabot és így a tervidőszak­ban a szocialista nemzetközi együttműködés alapján gép­iparunk Európa egyik legna­gyobb autóbuszexportőrjévé fejlődik. Gépiparunk egészére nem a nagyarányú mennyiségi fej­lődés lesz a jellemző. A leg­fontosabb előttünk álló fel­adat, korszerűsíteni a gyárt­mánystruktúrát, a technoló­giát, növelni a termelés mű­szaki színvonalát, fez a terv irányvonala, mert ez á haté­konyság javításának legfon­tosabb feltétele. A korszerű gépipari terme­lés fejlődését szolgálja az a nagyjelentőségű program, amelyet a KGST-országok összefogásával a számítás- technikai eszközök termelésé­nek és felhasználásának te­rületén hajtunk végre. Figye­lembe véve a részt vevő válla­latok fejlesztési alapjait és a költségvetésből előirányzott összeget is, 9 milliárd forint­ra tehető a program teljes beruházási előirányzata. Le­hetővé válik, hogy a jelenle­gi 80 számítógéppel szemben 1975-re mintegy 400 elektro­nikus számítógépet üzemel­tessünk. A mi viszonyaink között ez már minőségi vál­tozást jelent majd a számí­tástechnika széles körben tör­ténő alkalmazásában a tudo­mányos kutatás és a gazda­ságirányítás területén. Az építőipari teljesítőké­pesség növelése érdekében az építőiparban, az építőanyag- iparban, valamint az építési technikát szolgáló egyéb fej­lesztésekre 34 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez kéthar­maddal nagyobb, mint ameny- nyit hasonló-célra a III. öt­éves terv időszakában fel­használtunk Ugyancsak kiemelkedő je­lentőségű a könnyűiparban a ruházati termékek termelő kapacitás bővítésének és kor­szerűsítésének programja, va­lamint a papír-cellulózipar fejlesztése. Megoldjuk a húskérdést A termelés hatékonyságát javító szerkezeti fejlesztések a mezőgazdaságban is jelen­tősek. Fő célunk a hústerme­lés fellendítése olymódon, hogy a takarmány-felhaszná­lás hatékonysága is növeked­jék, s a termelési idő is csök­kenjen. Ezért a nagyüzemi állattenyésztés további fej­lesztésének többmilliárdos programját indítjuk meg a tervidőszakban. Szükségletek változásával összhangban javítjuk a vetés- szerkezetet és a technikai eszközök, valamint az agro­technika fejlesztésével tovább kívánjuk növelni a termés­hozamokat. A kenyérgabona (Folytatás a 3. oldalon} i

Next

/
Oldalképek
Tartalom