Dunántúli Napló, 1970. augusztus (27. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-22 / 196. szám

p DUNANTÜLI NAPLÓ 1970. augusztus 22. llku Pál vezetésével Kildatíséfl rázott Velencébe a kulturális úiszterek világkonferenciájára 1970: a magyar—román kereskedelmi forgalom rekordéve Szerződéskötések a következő évekre llku Pál művelődésügyi mi­niszter vezetésével pénteken magyar küldöttség utazott Olaszországba. A delegáció résztvesz az UNESCO tagál­lamok kulturális miniszterei­nek augusztus 24—szeptember 2. között Velencében sorra- kerülő világkonferenciáján. A tanácskozáson kultúrpolitikai kérdéseket vitatnak meg. A küldöttség búcsúztatásá­ra a Keleti pályaudvaron megjelent dr. Orbán László, a művelődésügyi miniszter első helyettese, Gyenes And­rás külügyminiszter-helyettes, dr. Rosta Endre, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének el­nöke, valamint a Művelődés- ügyi Minisztérium több veze­tő beosztású munkatársa. Ez évben mintegy 38—40 százalékos forgalomnöveke­dés várható a magyar—ro­mán kereskedelemben. A kölcsönös áruszállítások ér­téke előreláthatólag megkö­zelíti a százmillió rubelt. Ilymódon a két ország kö­zötti árucsere eléri az eddi­gi legnagyobb szintet. Az 1970-re vonatkozó jegyző­könyv egyébként a hosszú- lejáratú megállapodás éves előirányzatánál 35 százalék­kal nagyobb forgalmat ter­vezett, s ez a cél minden valószínűség szerint meg­valósul. 1200 román tehervagon ke­rült a MÁV-hoz, ez évben pedig 1300-nak az import­jával számolnak. A magyar külkereskede­lem az idén először impor­tál Romániából kis teher­gépkocsikat. A mezőgazdaság részére kukorica vetőgépek, kultivátorok és billenő pót­kocsik érkeznek. Hagyomá­nyos importcikkeknek szá­mítanak a kőolajipari és építőipari gépek, valamint a szódatermékek, a bükk és fenyő fűrészáruk és a cső­vezetéken érkező földgáz. Magyar vezetők üdvözlő távirata Románia nemzeti ünnepe alkalmából KADAR JANOS, az MSZMP KB első titkára, LOSONCZI PAL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke ém FOCK JENŐ, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke üdvözlő táviratot küldött NICOLAE CEAUSESCU elvtársnak, a Román Kommunista Párt főtitkárának, a Román Szocialista Köztársaság Államtanácsa elnökének, ION GHEORGHE MAURER elvtársnak, a Román Szocialista Köztársaság Minisztertanácsa elnökének. „A román nép nagy nemzeti ünnepe, Románia felszabadulásá­nak 26. évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnök! Tanácsa, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, a magyar nép és a magunk nevében szívélyes üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük Önöknek és a szocializmust építő román népnek. Meggyőződésünk, hogy népeink barátsága, államaink fejlődő kapcsolatai hozzájárulnak a szocialista világrendszer erősödéséhez, a béke ügyének védelméhez» — hangzik egyebek között a távirat. Ülésezett a Varsói Szerződés tagállamai politikai tanácskozó testületé ♦ BAD HERSFELD: A Bad Hersfeld-ben lakó 14 éves Dieter Handtke-t kelle­mes meglepetés érte csütör­tökön. Levelet kapott Athén­ból, amelyben arról értesí­tették, hogy a borospalack, amelyet négy évvel ezelőtt engedett bele a Rajna vízé­be, megérkezett Kréta szige­tére. A palackban ott volt a fiú neve és címe. 4 MIAMI: Vasárnap este Ku­bába térítették az amerikai Delta légitársaság Atlanta és Sa­vannah között közlekedő járatát. Mint Washingtonban közölték, a Georgia állam felett eltérített gép 62 utassal fedélzetén bizton­ságosan földet ért Havannában. 4 MONTEVIDEO: A Mon- tevideoban bebörtönzött Tu- pamaros gerillák egyik ügy­védje csütörtökön azzal vá­dolta meg a rendőrséget, hogy a letartóztatottak egyi­kéből kábítószerrel próbált vallomást kicsikarni a Tupa- maros által elrabolt két dip­lomata hollétére vonatkozó­an. 4 WASHINGTON: McCloskey, az amerikai külügyminisztérium szóvivője csütörtökön közölte, hogy az amerikai kormány dön­tött a kambodzsai kormánynak nyújtandó fegyverszállítások programja ügyében. A szóvivő ugyanakkor nem volt hajlandó részleteket ismertetni. ♦ WASHINGTON: Egy kongresszusi albizottság csü­törtökön javasolta az ameri­kai törvényhozásnak: köve­teljék az autó- és repülőgép- ipartól, hogy 1975-ig gyárt­sanak szennyezésmentes jár­műveket. Detroitban 1980-ra ígérték a szennyezésmentes gépkocsik kifejlesztését. 4 MOSZKVA: A moszkvai Barátság Házában csütörtökön ünnepi estet tartottak a ma­gyar alkotmány napja alkalmá­ból. Az estet J. F. Karpova, az OSZSZSZK Minisztertanácsának elnökhelyettese nyitotta .meg. 4 TOKIO: A Japánban dühöngő Anita tájfun pén­teken reggel elérte Shikoku szigetét. Az óránként 180 ki­lométeres sebességgel szá­guldó szél hét embert meg­ölt. A halálos esetek több­ségét a tájfunt követő föld­csuszamlások okozták. ♦ A 80. vietnami értekezlet Párizsban Megérkezése után a harmadik héten már távolmaradt a Viet­nammal foglalkozó párizsi kon­ferencia csütörtökön megtartott •0. üléséről David Bruce nagy­követ, az amerikai küldöttség újonnan kinevezett vezetője. A minden különösebb esemé­nyek nélkül lefolyt találkozó után tartott sajtóértekezletén Nguyen Thanh Le, a VDK kül­döttségének szóvivője megerő­sítette, hogy Xuan Thuy minisz­ter, a VDK küldöttségének ve­zetője többhavi távoliét után, augusztus végén vagy szeptem­ber elején visszaérkezik Párizs­ba. ♦ ♦ ANTWERPEN: Az ant­werpeni kikötőben csütörtö­kön folyékony állapotban lé­vő rovarirtó szert tartalma­zó hordók gurultak le egy teherautóról. A kiömlő fo­lyadék a meleg levegő hatá­sára gáznemű halmazállapo­tot vett fel, és veszedelme­sen kezdett terjedni. A rend­őrség lezárta á kikötőhöz ve­zető fő közlekedési utat, és gázálarcos tűzoltók érkeztek a színhelyre. A teherautó há­rom utasát és tizenkét rend­őrt tárházba szállítottak. Nasszer—Husszein megbeszélés Kairó: Pénteken délelőtt folytatta kairói tárgyalásait Nasszer egyiptomi elnök és Husszein jardániai uralkodó. Hivatalos források egybe­hangzóan állítják, hogy az egyiptomi—Jordániái tárgya­lások homlokterében a közel- keleti válság politikai meg­oldásával kapcsolatos közös stratégia áll. ♦ 4 TOULON: Csütörtökön este a touloni hadikikötőtől körül­belül egy tengeri mérföldnyi távolságban a víz felszínén ösz- szeütközött két tengeralattjáró. Egyikük, a „Galatee”, a francia haditengerészet tulajdonában volt, a másik, amely a „Naria Van Riebeeck” nevet viseli, a Dél-Afrikai Köztársaság számára készült, ♦ SVDBRUY: Legalább négy ember vesztette életét a kanadai Ontario tarto­mányban, ahová csütörtökön tört be egy hurrikán. Sud- bruy bányászvároskában szá­zak váltak hajléktalanná és sebesültek meg: a szél fákat és elektromos vezetékeket szakított ki, házakat rombolt le. A károkat 6 millió dol­lárra becsülik. 4- GENF: Genfben, a Nemze­tek Palotájában, a tengerek és óceánok fenéktérségének békés felhasználásával foglalkozó ENSZ-bizottság csütörtöki ülé­sén nyilatkozatot fogadtak el és abban elítélik az idegbénító gá­zokkal megtöltött amerikai kon­ténerek elsüllyesztését' az At­lanti óceánban, ♦ ADDISZ ABEBA: Az Afrikai Egységszervezet Fel- szabadítási Bizottsága csütör­tökön javaslatot tett egy szankciós bizottság felállí­tására. Ez a bizottság meg­bízást kapna arra, hogy ak­ciótervet dolgozzon ki az afrikai fajüldöző rendszerek­kel kapcsolatot tartó orszá­gok ellen. 4 MOSZKVA: A szovjet párt­ós kormányküldöttség, amely Kirill Mazurovnak, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjának, a Szovjetunió Minisztertanácsa el­ső elnökhelyettesének vezetésé­vel részt vett a Korea felszaba­dításának 25. évfordulója alkal­mából rendezett ünnepségeken, csütörtökön Phenjánból hazáér- kezett Moszkvába. A legdinamikusabban a gépek, berendezések forgal­ma nő. A magyar üzemekből többek között 4 millió rubel értékű . szerszámgép, másfél millió rubel értékű mérő- és ellenőrző műszer, továbbá élelmiszeripari, konfekció- ipari, cipőipari gépek kerül­nek a román gyárakba. Ez évben kezdte meg a MO- GÜRT az Autotraktorul Külkereskedelmi Vállalattal kötött szerződés alapján az Ikarus-buszok szállítását. A Tungsram több mint két és félmillió elektronikus rádió és televíziós vevőcsövet, nagymennyiségű fénycsövet és speciális lámpát szállít Romániába. Romániából egyre több vasúti tehervagon érkezik a MÁV kocsiparkjának bőví­téséhez. 1968-ban 600, tavaly A nyugatnémet sajtóban megjelent adatokból kiderül, hogy 1955 és 1965 között az NSZK hadügyminisztériuma mintegy 84 milliárd márkát fordított fegyverkezésre. A Bundeswehr fegyverraktárai­ba új harckocsik és páncélo­zott járművek tüzérségi fegy­verek harci repülőgépek, kü­lönféle típusú gépkocsik ke­rültek. A Bundeswehr harckocsizó és gépesített hadosztályait Leopard-tankokkal és Mar- der-típusú páncélozott szállí­tójárművekkel látják el. Folyik az előkészület egy olyan, több rendeltetésű har­Moszkva: Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke pénteken a Kremlben fogadta Amintore Fanfanit, az olasz szenátus elnökét. Mint Moszkvában közölték, a megbeszélés baráti légkör­ben folyt le. * Vlagyimir Kiriltim, a Szov­jetunió Minisztertanácsának A magyar—román keres­kedelmi kapcsolatok további erőteljes fejlesztését célozzák a következő évekre, de fő­ként 1971-re megkötött ma­gánjogi szerződések és a je­lenlegi élénk kereskedelmi tárgyalások. Az eddigi üz­letkötések szerint a magyar vállalatok többek között három száztonnás úszódarut, 70 luxus Ikarus autóbuszt és 50 csuklósbuszt, továbbá 13 lucernaszárító berende­zést szállítanak jövőre. Elad­tak 1.2 millió rubel érték­ben szerszámgépeket is. A jövő évi importkötések kö­zött szerepel 600 kéttenge­lyes fedett vasúti teherva­gon és 300 négytengelyes fe­dett vasúti kocsi. A magyar vállalatok a jövő évre más- félmillió rubel értékű bú­tort rendeltek. d repülőgép építésére, amely a nyugatnémet légierők Star­fighter-típusú sugárhajtásos vadászbombázóinak a helyé­be lépne Ezen kívül tervezik Phantom-vadászbombázók vá­sárlását az Egyesült Államok­tól. A nyugatnémet haditenge­részet az utóbbi években ra­kétákkal felszerelt három torpedórombolót kapott, ame­lyeket az Egyesült Államok­ban építettek. Napirenden van tengeralattjárók, szállí­tód és partraszállító hajók, valamint rakétával ellátott gyorsnaszádok új szériájának építése is. elnökhelyettese, a Tudomá­nyos és Műszaki Állami Bi­zottság elnöke pénteken megbeszélést folytatott a Szovjetunió és Olaszország gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködésének kérdéseiről Amintore Fan- fanlvai, az olasz szenátus el­nökével. (Folytatás az 1. oldalról) [ ja, az NSZEP Központi Bi- j zottságának titkára, H. Axen, | az NSZEP Központi Bízott- j sága Politikai Bizottságának póttagja, az NSZEP Központi Bizottságának titkára, O. Winzer, az NSZEP Központi Bizottságának tagja, az NDK külügyminisztere; N. Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köz­társaság Államtanácsának el­nöke, I. G. Maurer, az RKP Központi Bizottsága Végre­hajtó Bizottságának és ál­landó elnökségének tagja, az RSZK Minisztertanácsának elnöke, P. Niculescu-Mizil, az RKP Központi Bizottsága Végrehajtó Bizottságának és állandó elnökségének tagja, az RKP Központi Bizottsá­gának titkára, C. Manescu, az RKP Központi Bizottságának tagja, az RSZK külügymi­nisztere. L. I. Brezsnyev, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottságának fő­titkára, N. V. Podgornij, az SZKP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tag­ja, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének elnö­ke. A. N. Koszigin, az SZKP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke. A. P. Kirilenko, az SZKP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, az SZKP Központi Bizottsá­gának titkára, K. F. Katusev, az SZKP Központi Bizottsá­gának titkára. A. A. Gromi- ko, az SZKP Központi Bi­zottságának tagja, a Szovjet­unió külügyminisztere, K. V. Ruszakov, az SZKP Közpon­ti Revíziós Bizottságának tagja, az SZKP Központi Bi­zottságának osztályvezetője. Az ülés célja az volt, hogy azon megvitassák az időszerű nemzetközi kérdéseket, a Varsói Szerződéshez tartozó szocialista országok közötti kapcsolatok kialakult gya­korlatának megfelelően. Fő figyelmet szenteltek a jelenlegi európai helyzetnek, amely általános vélemény szerint fontos befolyást gya­korol az egész világhelyzetre. A résztvevők megállapítot­ták hogy a Szovjetunió én az NSZK tárgyalásai és az 1970. augusztus 12-én aláírt szerződés fontos lépés a fe­szültség enyhítésének és az európai helyzet normalizálá­sának útján, megfelel min­den nép érdekeinek és szol­gálni fogja minden európai ország aktív államközi kap­csolatai fejlesztésének ügyét, a békés egymás mellett élés elvei alapján. A résztvevők kifejezték azt az eltökélt szándékukat, hogy megteszik a tőlük függő további lépé­seket az európai biztonság megerősítésének irányában, egyebek között — más érde­kelt országokkal együtt — aktív intézkedéseket fogana­tosítanak annak érdekében, hogy az összeurópai értekez­let összehívására vonatkozó, mind átfogóbb támogatásra találó javaslat a legközeleb­bi jövőben realizálódjék. Ismét kifejezték azt a meggyőződésüket, hogy a szocialista országok közötti testvéri kapcsolatok és sok­oldalú együttműködés erő­sítése a béke és az európai biztonság szavatolásának zá­loga. Az ülés a teljes egyetér­tés, a barátság és az együtt­működés szellemében folyt le. Hazautazás Moszkva Augusztus 20-án, a Varsói Szerződés tagállamai politi­kai tanácskozó testületé ülé­sének befejeztével, hazauta­zott Moszkvából: N. Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köztár­saság Államtanácsának el­nöke, I. G. Maurer, az RKP Központi Bizottsága Végre­hajtó Bizottságának és állan­dó elnökségének tagja, az RSZK Minisztertanácsának elnöke, P. Niculescu-Mizil, az RKP Központi Bizottsága Végrehajtó Bizottságának és állandó elnökségének tagja, az RKP Központi Bizottságá­nak titkára, C. Manescu, az RKP Központi Bizottságának tagja, az RSZK külügymi­nisztere; G. Husák, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, L. Strougal, a CSKP Központi Bizottsága Elnökségének tag­ja, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányának elnöke. J. Marko, a CSKP Központi Bizottságának tag­ja, az CSSZK külügyminisz­tere. A lapzártakor érkezett je­lentés szerint ugyancsak ha­zautazott a bolgár, a lengyel és az NDK delegációinak tagjai is. A magasrangú vendégeket L. I. Brezsnyev, A. N. Koszi­gin, A. J. Pelse, G. I. Voro­nov, K. F. Katusev, valamint A. A. Gromiko, az SZKP Központi Bizottságának tag­ja, a Szovjetunió külügymi­nisztere, K. V. P.uszakov, az SZKP Központi Revíziós Bi­zottságának tagja, az SZKP Központi Bizottságának osz­tályvezetője búcsúztatta. Külpolitikai kislexikon Tizenkétezer kilométer a barátság szolgálatában Csaknem 12 000 kilométert tesz meg Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, augusztus 21. és 31. közötti afrikai útján, ame­lyen hivatalos, baráti látogatást tesz a Szudáni Demokratikus Köztársaságban, a Tanzániai Egj^esült Köztársaságban és az Egyesült Arab Köztársaságban. Szudán 1956-ban nyerte el függetlenségét, de már 1958. no­vember 17-én katonai puccsista kormány ragadta magához a ha­talmat. A katonai diktatúrát 1964 októberében népi mozgal­mak döntötték meg, de később ez a rezsim reakciós pártok koalíciós kormányának adta át helyet. A haladásért küzdő erők 1969. május 25-én megdöntötték a reakciós rezsimet. Az új kor­mány a haladó pártok, köztük a Szudáni Kommunista Párt képviselőiből alakult meg, s pre ramnyilatkozatában leszö­gezte, hogy demokratikus bel­politikát aníiimperialista kül­politikát kíván folytatni, barát­ságban akar élni a haladó arab országokkal és fejleszteni akarja kapcsolatait a szocialista világ országaival. A 2,5 millió négyzetkilométer , kiterjedésű és csaknem 15 mil­lió lakosú Szudáxt1 gazdaságilag gyengén fejlett agrárország, ahol | az ipar és a bányászat jelenték­telen szerepet tölt be a nemzeti jövedelem létrehozásában. Gya­pottermelése a nemzeti jövede­lem 65 százalékát, az exportnak pedig az 50—70 százalékát adja. A mai Tanzánia Tanganyika és Zanzibár egyesüléséből jött létre. Az ország gazdasági éle­tének kulcspozíciói ä független­ség elnyerése után is a nyugati, főként az angol tőke kezén ma­radtak. Julius Nyerere elnök kezdeményezésére első lépés­ként „tanzániálták” a hadsere­get, 1967 elején államosították a nagybankokat, s ezt az önálló gazdaság megteremtésére irá- j nyúló további lépések követték. I Nyerere 1969. október 8-án, a Szovjetunióban tett látogatása során, a függetlenség megszilár­dítását, a külső agresszió, a neokolonializmus és a külföldről szított belső felforgató tevékeny­ség elleni védekezést jelölte meg a Tanzánia előtt álló fő felada­toknak, mert csak ezek megva­lósításával lehetséges a szocia­lista Tanzánia felépítése. Az ásványi kincsekben gazdag, kb. 940 ezer négyzetkilométeres és 12,6 millió lakosú ország bá­nyászata még jelenleg is kül­földi, elsősorban angol vállala­tok kezében van. 1940-ben fedez­ték fel az első gyémántlelőhe­lyet. Aranyat, ólmot, rezet, cin­ket, wolframot, foszfátot és ko- lurpbltot ugyancsak bőségesen találtak Tanzániában. Az Egyesült Arab Köztársaság jelenlegi helyzetét és politiká­ját az 1967. július 5-én végrehaj­tott izraeli agresszió következ­ményei, illetve annak felszámo­lására irányuló erőfeszítések ha­tározzák meg. Ez a politika közismert a napi események­ből. Az EAK csaknem egymillió négyzetkilométeres területének nagy része csapadéknélküli siva­tag. A kb. 32 millió lakosa ezért majdnem teljes egészében a Ní­lus völgyében telepedett le. A Szovjetunió segítségével felépí­tett Nílus-gát 800 000 hektár föld öntözését teszi lehetővé, a közel­múltban teljes kapacitással üzembehelyezett erőmű pedig 10 milliárd kilowattóra áramot ter­mel. Az EAK a Közel-Kelet térségé­ben az egyik gazdaságilag leg­fejlettebb ország. Az ipar 1952- től rendkívül gyors ütemben fej­lődött. Az ásványi kincsek közül Visebb-nagyobb mennyiségben kőolajat, szenet, vasércet, wolf- ramot, aranyat, gipszet, salét­romot, talkumot, titánt és nik­kelt termelnek ki. Erőteljes fej­lődést mutat a kohászati ipar. A kitermelt kőolajat hazai fino­mítókban dolgozzák fel. A me­zőgazdaság növényi termékei közül a gyapot a legjelentősebb. Bonn milliárdos hadi megrendelése az Egyesült Államoktól Fanfani tárgyalása a Kremlben h A á

Next

/
Oldalképek
Tartalom