Dunántúli Napló, 1970. július (27. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-01 / 152. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Aia: 80 fii! Miéi Dunántúlt napló XXVII. évfolyam, 152. szám Tervezés és közvélemény M íg egy fél év és befe­jezzük a harmadik öt­éves tervet. Sok mun­ka, szép sikerek, de nem egyszer idegtépő bosz- szúságok is „tarkították” az elmúlt esztendőket A vég­eredményt majd hírül adják különböző közlemények, sta­tisztikai jelentések. A „finis” még hátra van ugyan, de már a következő ötéves terv rajtja is közeledik. A negye­dik ötéves terv lényegében elkészült, — a kormány vég­ső jóváhagyása szükséges hozzá. A tervek a lakosság élet- körülményeinek jobb kielé­gítését szolgálják, — élet- színvonalának emelését. Ez­zel mindenki egyetért. A ter­veket, különböző adatokat a kormány jóváhagyása előtt még korai lenne publikálni, — de egy-két „irányszám” tájékozódás céljából megem­líthető. Pécsett például a ne­gyedik ötéves tervben 4400 tanácsi és szövetkezeti lakás felépítése a cél. A harmadik ötéves tervben felépült, il­letve felépülő 3300 lakással szemben. A következő ötéves tervben számolunk a sport- csarnok megépítésével, a Siklósi úti felüljáró elkészü­lésével, a meszesi iskolával. A tervek tehát elkészültek, de mit szól majd hozzá a közvélemény, egyetért-e a központi elképzelésekkel ? Mert a demokratizmus kiter­jesztése a dolgok minél jobb megismerését, a hozzászólást és a vitát is feltételezi. Ha pedig a tervekben rólunk van szó, — márpedig ki más ­ról lenne — akkor időben kívánunk tudomást szerezni azokról. Tény, hogy a köz­ponti elképzelések, tervek kialakítása támaszkodott a lakosság véleményére, igé­nyeire. Igény és lehetőség — ezek jó összehangolása te­remti meg a realitást. Az már most sem kétséges, hogy például a csak Pécs vonat­kozásában említett tervekkel egyet lehet érteni: kellenek az új lakások? Igen. Szük­séges az új sportcsarnok? Igen. Felmerült már ezer­szer a Siklósi úti felüljáró építésének fontossága? Igen. De sorolhatnánk a-többit is, — amelyekkel nemcsak egyetért a közvélemény, ha­nem megvalósításukat szen­vedélyesen sürgeti is már évek óta. D e nemcsak százmilliós nagyságú fejlesztésekből áll a terv. A lakosságot érdekli az új objektu­mok létrehozása, érdeklődve és tevékenyen részt vesz építésükben. De legalább ilyen érdeklődést tanúsít közvetlen környezetének — városrészének, utcájának — fejlődése iránt is. öt érdekli legjobban, hogy például épül-e és mikor a lakásához közel egy élelmiszerüzlet, érdekli, hogy utcáját mikor pormentesítik, vagy mikor kötheti be házába a vízve­zetéket? Ha pedig érdekli, akkor hozzá kíván szólni, netán vitatkozni is. Meg kell adni ehhez a lehetőséget. Egyrészt a tervek megismer- tetéséshez, másrészt vélemé­nyének kifejtéséhez. Mert, hogy mire költi a tanács pél­dául a fejlesztési alapját, — ehhez is joga van, sőt köte­lessége is beleszólni. A ter­vek végleges ismeretében tanácstagok, a Hazafias Nép­front aktívái hozzák majd felszínre gyűlések, beszélge­tések alapján a lakosság vé­leményét. Számos ötlet, ja­vaslat segítheti így terveink minél célszerűbb megvalósí­tását. Gar?,y Ferenc Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1970. július 1., szerda 1973 áprilisa helyett Hét hónappal korábban üzemel a BCM Bondor József miniszter sajtókonferenciája Az Építésügyi és Város- fejlesztési Minisztériumban kedden Bondor József épí­tésügyi és városfejlesztési miniszter sajtótájékoztatót tartott. Bondor József miniszter elmondotta, hogy az építő­ipar a harmadik ötéves terv­ben előirányzott 35—36 he­lyett 45,1 százalékkal növel­te termelését, már 1969 vé­géig. Az építési igények azonban jóval gyorsabban növekedtek. 14 millió négyzetméter az­beszt-cement lemezhez, és évi 33 kilométer hosszú azbeszt-cement csőhöz jut az építészet. A Szolnokon és Szentendrén épülő új betoncsőgyárak je­lentős segítséget nyújtanak majd a közműépítési program teljesítéséhez. ARATUNK Megkezdődtek a magyar—mongo I tárgyalások Ezért az idén is több mint tizmilliárd forint értékű építési megbízást kellett el­utasítani a vállalatoknak kapacitáshiány miatt. A negyedik ötéves tervben te­hát az a legfontosabb fel­adat, hogy az építőipari kapacitás lényeges bővíté­sével a kínálat megközelít­se, s lehetőleg elérje, telje­sítse az igényeket. A termelés növelésének egyik alapvető követelménye, az anyagellátás javítása. Az utóbbi években sikerült meg­oldani az egészségügyi por­celánáruk hazai gyártását. Felépült a Fémmunkás Vál­lalat új üzeme, amely éven­te 400 ezer négyzetméternyi különféle alumínium ablakok és egyéb nyílászáró szerkeze­teket gyárt magas színvona­lon. Orosházán új üveggyár építése kezdődött, s elkészül­tével ez az ipartelep egyma­ga több síküveget gyárt majd, mint jelenleg az egész hazai üvegipar. Megkezdték az ősziárpa aratását a kisharsányi termelő- szövetkezetben. Tegnap a déli órákban az aratócséplőgépek I megkezdték az ősziárpa betakarítását. I Ulan Bator. Kedden délelőtt a Mongol Nagy Népi Hurál elnöksé­gének tanácstermében meg­kezdődtek a hivatalos tár­gyalások Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és a kíséretében lévő magyar államférfiak, illetve a Mon­gol Népköztársaság vezetői között. A tárgyalásokon mongol részről jelen voltak Zs. Szambu, a Nagy Népi Hu­rál elnökségének elnöke, J. Cedenbal miniszterelnök, a Mongol Népi Forradalmi Párt KB első titkára, a mongol bárt és a kormány több vezetője. Magyar részről a megbe­szélésen részt vett Losonczi Pál, az Elnöki Tanács el­nöke, dr. Biró József külke­reskedelmi miniszter, Gye- nes András külügyminiszter­helyettes és Krajcsik Mi­hály, hazánk Ulánbátort nagykövete. A megbeszéléseket szívé­lyes elvtársi légkör és vala­mennyi érintett kérdésben a legteljesebb nézetazonosság jellemezte. A tárgyalások bevezetéseként Szambu és Cedenbal tolmácsolta a Mon­gol Népi Forradalmi Pár Központi Bizottságának, Nagy Népi Hurál elnöksé­gének és a mongol népnek testvéri, baráti üzvözletét Hangsúlyozták, hogy a Ma­gyar Népköztársaság Elnök Tanácsa elnökének és ki rétének baráti látogatása fontos hozzájárulás a kó ország közötti kapcsolatok továbbfejlesztéséhez. Az üdvözlő szavakra vá laszolva Losonczi Pál el mondotta, hogy a mostan látogatás célja az orszá­gaink és pártjaink között jó viszony elmélyítése, nemzetközi problémáknak é a két ország közötti együtt működés legidőszerűbb kér déseinek megtárgyalása. Losonczi Pál. és kíséret kora délután ünnepélyes ke retek között megkoszorúzd Vladimir Iljics Lenin ulan batori emlékművét. A dél utáni órákban az Elnöki Ta nács elnöke és kísérete meg tekintette a mongol fővá egyik büszkeségét: az ulan batori autójavító üzemet. Ma, szerdán reggel L scnczi Pál országjáró kö úton vesz részt. Két nap múlva vásárnyitás A Beremenden épülő, évi egymillió tonna kapacitású új cementmű a vállalatok szocialista összefogásának eredményeként 1973. ápri­lisa helyett .1973. augusz­tus 30-án megkezdi a munkát, ami terven felül 450 ezer tonna cementet jelent. Jövőre megkezdik a hejő- csabai 1,4 millió tonnás új cementgyár építését, s előre­láthatóan még a negyedik ötéves tervben termelni kezd az új beruházás. Hozzáfogtak a bélapátfalvai évi 1,4 millió tonna kapacitású cement­gyár építésének előkészítésé­hez is. Finiséhez érkezett a Pécsi Ipari Vásár rendezése, két nap múlva vásárnyitás. Teg­nap találkoztak a zsűri tag­jai, ma pedig megkezdődik a benevezett termékek zsűrizé­se. Íme a vásár menetrend­je: Július 2-án, délelőtt fél 12 órakor sajtófogadás a Rét ut­ca 41. szám alatt, az 500-as | Ipari Szakmunkásképző In- 1 tézet dísztermében. Ugyanitt ! délután 2 órakor díjkiosztás, j Bátaszéken évi 50—50 mil­lió tégla és cserép, továb­bá egymillió folyóméter alagcső gyártására tervez­nek új ipartelepet az eter­nitgyári és a selypi re­konstrukció eredményeként Július 3-án délelőtt 10 óra­kor ünnepélyes megnyitó. A II. Pécsi Ipari Vásárt és Ki­állítást Gáspár Sándor, a Po­litikai Bizottság tagja, a SZOT főtitkára nyitja meg. Az ünnepélyes megnyitót fo­gadás követi. J A vásár július 13-ig tart i nyitva, hétköznap 10—22 óráig, vasárnap 8—20 óráig | tart nyitva. A közönségdíja­kat július 13-án délután 4 1 órakor adják át. A táplálómból: Rogers sajtóértekezlete (2. oldal) Feltárják a bakonyai halomsírt (3. oldal) Miért szűnik meg a tájszínház? (3. oldal) Szakvélemények egy kandidátusi disszertációról 13. oldal) Termelni kezd a sombereki húsgyár (5. oldal) Magyar—portugál párttalálkozó A küldöttséget fogadta Kádár János Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására jú­nius második felében láto­gatást tett Magyarországon a Portugál Kommunista Párt küldöttsége: Alvaro Cunhal a párt főtitkára. Jósé Vito- riano a KB titkárság tagja és Carlos Britto, a Központi Bizottság tagja. A küldött­séget fogadta Kádár János, az MSZMP KB első titkára: a delegáció találkozott Ko­mócsin Zoltánnal, a Politi­kai Bizottság tagjával, a KB titkárával és a Központi Bi­zottság más képviselőivel. A portugál pártküldöttség magyarországi útja során lá­togatást tett ipari, mezőgaz­dasági üzemekben, kulturá­lis intézményekben, megis­merkedett a magyar dolgo­zók építő munkájával, élet- körülményeivel. A portugál kommunisták delegációja mindenütt nagy tiszteletté fogadták. A találkozók a kalmávai a két párt képvi selői kölcsönösen tájékoz t.atták egymást országai helyzetéről. pártjaik teve kenységéről, a nemzetköz kommunista és munkásmoz galom, valamint a nemzet közi helyzet időszerű kérdé seiben elfoglalt álláspont jukról. Az őszinte, elvtái> légkörű eszmecserék bizo nyitották, hogy az össze érintett kérdésben teljes nézetazonosság a két test vérpárt között. A Magyar Szociálist Munkáspárt Központi Bi zottságának képviselői kife jezték szolidaritásukat Portugál Kommunista Pár hősi harcával, amelyet a fa siszta diktatúra ellen, a de mokratikus rendszer kivívá sáért, a portugál gyarmat uralom felszámolásáért foly tat. A Portugál Kommunist Párt Központi Bizottságé nak képviselői elismerésü két tolmácsolták a szocializ mus magyarországi eredmé nveivel kapcsolatban, ame lyet úgy értékelnek, min nagy jelentőségű hozzájáru lást a nemzetközi munkás osztály és az összes orszá gok népeinek harcához Mindkét fél hangsúlyozta, : kommunista és munkáspár tok internacionalista együtt működésének, valamint a; összes antiimperialista er< összefogásának nagy fontos ságát és kölcsönösen kifejez ték törekvésüket a magya és a portugál kommunistái közötti kapcsolatok elmélyi tésére. w k TÁRSASJÁTÉK a VÍZBEN Szokolai felv. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom