Dunántúli Napló, 1970. május (27. évfolyam, 101-126. szám)

1970-05-03 / 102. szám

4 ‘Dtmímtttit rt atnö * 1970. május 4. Szeretettel köszönljük névnapjuk alkalmából Flórián ' nevű kedves olvasóinkat y A Nap kél 1.23, nyugszik ^ 18,59 órakor, A Hold kél 3,26, nyugszik 18.02 órakor. y íW////////0///////////////////////////////, Tizenegy baleset A kettős ünnepen tizenegy bal­eset történt a közutakon. Április 30-án este hét órakor Zsigmond Sándor, 35 éves ka- tádfai lakos a meredek Nyíl ut­cából az Aradi vértanúk útjára akart kihajtani személygépkocsi­jával. Fékje felihondta a szol­gálatot, s így — keresztülrohan­va az úttesten — a szemközti kőkerítésnek futott. Felesége sú­lyos, ő maga könnyű sérülést szenvedett. * Május 1-én délben nyolcvanöt kilométeres sebességgel motoro­zott Szászváron keresztül Sár­közi Sándor 20 éves váraljai és masa, Kója Sándor 18 éves szász­vári lakos. Az úttest baloldalán* tértek és ott összeütköztek Tor­nyán Mihály 39 éves budapesti lakos személygépkocsijával. A szabálytalankodó Sárközi súlyos sérüléseket, utasa könnyű sérü­lést szenvedett. Siklós és Harkány között Pá- vics Miliov 35 éves jugoszláv ál­lampolgár meg akarta előzni Guzsnyáv György 49 éves ta­nár gépkocsiját, előzés közben azonban összeütköztek és mind­ketten az árokba borultak. Guzs­nyáv György súlyosan, felesége könnyebben megsérült. n , Május 2-án délben Uj Zoltán 2o éves pécsi lakos Turony és Szalánia között árokba borult személygépkocsijával. A baleset o^a; gyorshajtás. Utasai közül UJ Ferencné, valamint Szaniszló Józsefné súlyos sérüléseket szen­vedtek. Ezerötszáz turista. Az Idegenforgalmi Hivatal tájékoztatása szerint május elsején és másodlkán tizenöt csoport hatszáz résztvevővel látogatta meg Pécs városát. Minden szálláshely zsúfolásig tömve volt. Siklóson, Harkányban, Szigetváron, Sikondán, Abaligeten, valamint Pécsváradon több mint nyolc­száz turistát helyeztek el. Tegnap á belvárosban úgyszólván lehetetlen volt a közlekedés a nyüzsgő belföldi és külföldi, elsősorban jugoszláv kocsiktól. — Pillanatfelvétel a Széchenyi térről. Foto: Erb János Túl a mélyponton A kettős munkaszüneti napon — s különösen szombaton ->■ mostoha volt az Időjárás a kirándulni szándékozókhoz. A strandok üresen maradtak,, fürdőruha helyett télikabátba öltöztek az emberek. A Meteorológiai Intézet szerint a leg­utóbbi egy hét alatt két hónapot esett vissza az időjárás. Hétfőn még a május 25-nek megfelelő volt a hőmérséklet, szombaton már olyan volt az idő, mint más években március 25-ón. A Jeges-tengeri áramlat pillanatnyilag majdnem egy­millió négyzetkilométernyi területet tölt meg a Kárpát-me­dence, továbbá Csehszlovákia, Németország és a Szovjetunió nyugati részei fölött, ez a légtömeg azonban most már hely­ben örvénylik, utánpótlása nincsen. Mivel Európa déli vidé­keiről kánikulai meleg áramlik észak felé, mo6t már az idő­járás javulásával számolhatunk, a hideg tavasz mélypontján szombaton túljutottunk. Május 2-án Hárfás Mihály *9 éles pécsi autóbuszvezető a GC 1 1-og-es rendszámú autóbusszal délután negyed ötkor Rácváros­ban az árokba csúszott. Utasa az autóbusznak nem volt, sze­mélyi sérülés nem történt, azon­ban kiderült, hogy Hárfás itta­san vezette gépjárművét. — Lakberendezési áruház és pince-borozó Szigetváron. A SZÖVTERV Vállalat elké­szítette a 11 millió forintos költséggel Szigetváron létesü­lő szövetkezeti irodaház be­ruházási programját. A két­szintes épület alagsorában pince-borozót, a földszinten lakberendezési áruházat, az emeleten pedig irodákat ala­kít ki a helyi fogyasztási szövetkezet. 1 — Kérem azt a személyt, áld április 30-án a Kossuth L. u. 12. szám alatti cipőboltból táskámat elvitte, jutassa vissza Iratokkal együtt a benne lévő címre, (x) — Baranyai népművelők Budapesten. Negyven füg­getlenített baranyai népmű­velő utazott május 2-án Bu­dapestre tapasztalatcserére. Háromnapos látogatásuk so­rán több tárlatlátogatás is szerepel programjukban. — Jó hir a barkácsolóknak. A keresett ÉVIG barkács- készlet árát 1400-ról 800 fo­rintra mérsékelte az Ezer­mester és Üttörőbolt Válla­lat. A kiváló minőségű áru­ból jelentős mennyiséget ka­pott a pécsi Ezermester bolt. — Korszerű kisvendéglőt épít Boly központjában a he­lyi fogyasztási szövetkezet. A régi vasbolt helyén másfél millió forintos költséggel lé­tesülő, városi rangú vendéglő még a nyár folyamán elké­szül. •- Betyár nevű pultkutyám el­veszett. Értesítés, Jutalom mel­lett, Pécsvárad, Kossuth u. 3*. sz. Beck címre. (ac> VILLANYSZERELŐ SZAKMÁRA ipari tanulókat felvesz A MEGYESZER VÁLLALAT Pécs, Lyceum utca 4. sz. A kisipar kiváló dolgo­zói. Az OKISZ elnöksége a kisipar kiváló dolgozója címmel tüntette ki Balog Györgyöt és Kovács Jenőt, a Pécsi Faipari Szövetkezet üzemvezetőit. — Színes PVC-padló 24,80 Ft/ kg. Műbőrök leértékelt őrön. pőrbolt, Rákóczi út 16. (x) — Szakosztályi ülés. A Pécsi Tudományegyetem Ál­lam- és Jogtudományi Kará­nak Polgári Jog I. tanszéke, a tanszék mellett működő tudományos munkaközösség, a Magyar Jogász Szövetség és a TIT megyei szervezete ma ás május 11-én 10 órai kezdettel a Jogtudományi Kár IV. sz. tantermében (Pécs, 48-as tér 1. I. em.) szakosztályi ülést tart. A mai ül& napirendje: A tár­sadalombiztosítás Időszerű kérdései. Előadó dr. Somogyi Árpád jogi csoportvezető. Május 11-én: A nyugdíjbiz­tosítás helyzete és problé­mái. Előadó dr. Mikes Fe­renc osztályvezető. Időjárásjelentés Várható Időjárás hétfő estig: Időnként megnövekedő felhőzet, legfeljebb néhány helyen futó­eső. Mérsékelt, napközben kissé megélénkülő, változó Irányú szél. A nappali felmelegedés fokoza­tosan erősödik, várható legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet ó—5, legmagasabb nappali hő­mérséklet 12—11 fok között. — A Magyar Fotóművé­szek Szövetsége a Fészek­klubban tartotta 1970. évi tisztújító közgyűlését. A fő­városin kívül legnagyobb létszámú pécsi csoportot Szendrődy István, Tóth Ká­roly és dr. Szász János kép­viselte, aki felszólalásában a fiatalokkal való fokozott törődés sürgősségét hangsú­lyozta, tekintettel a fényké­pezés következő évtől kez­dődő főiskolai oktatására. Árvízvédelmi készültség a Dunán — Bánffy György szavalja az URH adás hétfőn 19 óra 52 perckor kezdődő műso­rában Babits Mihály: He- phaisztosz című versét. Csü­törtökön a Petőfi rádió mű­sorában este 22 óra 11 perc­kor a Pécsi Balettről hall­hatunk riportműsort. Ugyan­ezen a napon a televízióban 22 óra 40 perckor Csuka Zoltán beszélget nemzetköri költőtalálkozó egyik vendé­gével — Mirodrag Pavlovic- csal. A lottó nyerőszámai 4, 62, 73, 79, 84 A 1». játékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négytalálatot «8 fogadó ért el, nyereményük egyenként 80 978 forint. Három találata 3554 fogadónak volt, nyereményük egyenként 547 fo­rint. A kéttalálatos szelvények száma 101177, ezekre egyenként 20 forintot fizetnek. — Betörőt fogott eL Pest­erzsébeten a Kossuth Lajos utca. 27—29. számú ház egyik lakásába bemászott az ablakon Rapp Béla 19 éves mázoló s táskarádiót, kar­órát és pénzt akart elemelni. A lakás tulajdonosa feléb­redt a zajra, elfogta a bün­tetett előéletű hívatlan ven­déget, és átadta a helyszínre érkező rendőrnek. A Duna áradása miatt a Dél-dunántúli Vízügyi Igaz­gatóság elrendelte az első­fokú árvízvédelmi készültsé­get. Az Intézkedést az tet­te szükségessé, hogy szerdán a folyó magassága Mohácson elérte a 750 centimétert, csü­törtökön pedig a vizszint 770 centiméterre növekedett. Az árhullám az ünnepek alatt tovább tartott és vasárnap reggel Mohácson már 783 centiméter volt a vízmagas­ság. Az Országos Vízügyi Központ előrejelzésé szerint valószínűleg 785 centiméter­rel tetőzik a vízállás, majd hétfőtől kezdve apadás vár­ható. Baranya területén a Duna még sehol sem lépett ki a medréből és az árterületek sem kerültek víz alá. Ha egy újabb árhullám esetén a vízmagasság Mohácsnál túllépi a 800 centimétert, a Vízügyi Igazgatóság elrendeli a másodfokú készültséget. — Dr. Bíró József külke­reskedelmi miniszter meghí­vására vasárnap néhány na­pos magyarországi látoga­tásra Budapestre érkezett Gunnar Lange svéd keres­kedelemügyi miniszter. A Ferihegyi repülőtéren dr. Bí­ró József, dr. Szalai Béla külkereskedelmi miniszter­helyettes, a külügyminiszté­rium és a külkereskedelmi minisztérium több vezető munkatársa fogadta. Ott volt Sigge Lilliehöök, a svéd királyság budapesti nagy­követe. — Tánciskola kezdődik május 8-ón, péntek este fél 7-kor a KPVDSZ Műv. Házban, József utca U. sz, Vezeti Hermann, (x) Beruházás, jövedelem . A Központi Statisztikai Hivatal most első ízben pub­likált statisztikai havi köz­leményében, hogy a Beruhá­zási Bank és a Magyar Nemzeti Bank a tárgyalt hónapokban milyen összege­ket folyósított. Eszerint 1910 első negyedében a beruhá­zási tevékenység fokozódott; folyóárakon számítva január 1-től március végéig 12,3 milliárd forintot folyósítot­tak beruházásokra, 14 száza­lékkal többet, mint egy év­vel ezelőtt. A közeljövőben azt is elemzik, hogy az ár­színvonal emelkedését leszá­mítva hogyan alakultak a beruházásokhoz Igénybe vett összegek. A lakosság pénzbevételeit ismertető táblázatból kitű­nik, hogy munkabér, része­sedés, társadalombiztosítási kifizetések stb. címén a la­kosság pénzjövedelme 1970 első negyedévében 36 mil­liárd forint volt, 5 százalék­kal több mint egy évvel ko­rábban. Nemzetközi költőtalálkozó 1,1a kezdődnek meg Buda­pesten a másodízben meg­rendezett nemzetközi költő­találkozó rendezvényei. Má­tól kezdve egy héten keresz­tül váltakozva, Budapesten és a Balatonon zajlanak majd hazánk és Európa kü­lönböző országaiból érkezett költők baráti találkozói, esz­mecseréi. A tanácskozások középpontjában ..A költé­szet a háború után” c. té­ma áll. Pécsről Csorba Győ­ző és Pákolitz István uta­zott a találkozóra. Első ízben 1966-ban ren­dezték meg Magyarországon a nemzetközi költőtalálkozót. Akkor 'ÁRION címmel több­nyelvű nemzetközi költői al­manach is megjelent. Ennek második száma 1968-ban lá­tott napvilágot, s a mostani találkozóra ismét új szám­mal jelentkezik ez a kiad­vány. A költőtalálkozó prog­ramjáról, rendezvényeiről rendszeresen beszámol a te­levízió is. — Különleges. elemmel működő órákat kapott az NDK-ból a pécsi, Bem utcai óra- és ékszerbolt. A nép­művészeti motívumokkal dí­szített weimari porcelán tá­nyérra dolgozott szerkezei felhúzás nélkül jár egy más­fél Voltos elemmel, egy esz­tendeig. — A Déli pályaudvar utas­ellátó büféjében lángra lob­bant egy propán-bután gáz­palack. Varga Sándor 29 éves elárusító az égő palac­kot a büféből kidobta a pá­lyaudvarra, ahol az felrob­bant. A közelben tartózko­dók közül Sápi Gyula 43 éves siófoki lakos súlyosan megsérült, ketten pedig könnyebb sérülést (Szenved­tek. Utánrendelés — Európai színvonallal jelentkezett a Pécsi Faipari Szövetkezet a nemzetközi piacra. Engem új termékei­nek minősége ragadott meg — mondotta Jeah Roth, a svájci JAROTEX faipari cég tulajdonosa, aki négy napig tartózkodott Pécsett. Látoga­tásának elsődleges célja: utánrendelés. — Kapcsolatunk négy éves. Zömében Pécsről vásárolok. Évente közel négymillió fo­rintért. de vásárlásaim vo­lumenét szívesen növelném, ha a minőség nem változik. Igen jó a pécsi kézimunka. Svájcban kedveltek a szövet­kezet XV. és XIII. Lajos, valamint Stuart Mária gar­nitúrái. Jean Roth a vásárláson kí­vül a svájci igényeknek meg­felelően fontos szakmai taná­csokat is adót a pécsieknek. Bemutatót tartott a bútor­felület kezeléséről. Magyar- országon még nem volt ilyen jellegű tapasztalatcsere. A JAROTEX cég Európa leg­modernebb felületkezelő üze­me. • — H. T. — KÜRTI ANDRÁS 9. — Egyetértek önnel — szólalt meg Ewans professzor. — Amit ‘mondott, logikus. Mégis volna egy közbevető indítványom. Mielőtt el­indulnánk, körül kellene néznünk. Ott, balkéz felé, magasan kiemel­kedik a többi közül egy hatalmas fa. Annak a tetejéről messzire el lehetne látni. Hátha kapunk vala­mi támpontot? Nem táplálok vér­mes reményeket, hiszen ez a vidék a világ leggyérebben lakott helyei közé tartozik, nem régen láttam egy népsűrűségi tabellát, ha jól emlék­szem, errefelé egy négyzetkilomé­terén nulla egész két tized ember él. Az esély tehát minimális, mégis meg kellene próbálkoznunk vele. . Bobo, a knock-aut király, aki kez­dettől nagyon ingerülten hallgatta a professzor okfejtését, közelebbié-- pett Ewanshoz. — Hogyan érti ezt, miszter? Meg­magyarázná nekünk azzal az okos beszédével, hogy hogyan lehet egy ember nulla egész két tized? A geológus meghökkent, kissé hátrább lépett, megköszörülte a torkát. — Khm ... Rrról van szó, ké­rem ... — Arról van szó — szakította félbe gorombán a bajnok —, hogy minden tojásfejű jenki hülyének nézi azokat, akiknek nincs legalább három diplomájuk. Nekem és ba­rátaimnak nincs, de azért meg van a magunkhoz való eszünk. Nulla egész két tizedes ember — olyan nincs! Az ilyennek ötször kellene kisebbnek, könnyebbnek lennie, mint mi vagyunk. Ilyen súlycsoport nem létezik! Ki látott harminc­harmincöt centi magas, tíz-tizenöt kilós emberkéket? Még a törpék is nagyobbak. Szóval — ez egy nagy hazugság! Ezt meg kellett monda­nom, mert nem lehet nekivágni a világnak úgy, hogy egy öreg gringó már az elején elkezd össze-vissza beszélni, és félre akarja vezetni az egész társaságot! — Kikérem magamnak ezt a han­got! — kiáltotta a professzor. Talán tettlegességig is elfajult volna a vita, ha közbe nem lép An­na asszony, aki eddig a földön ülő légikisasszony bokájával foglala­toskodott, néhány szakavatott moz­dulattal azt rántotta helyre. Most felugrott, Bobo elé állt. — Nyughass, kisfiam! — intette rendre. — A tudomány nagy dolog, te ahhoz nem értessz. ne üsd bele az orrodat! Ha ez a miszter fél akar mászni arra a fára. hogy egy négy­zetkilométeren belül találjon egy olyan apró emberkét magának, bi­zonyára tudja, hogy mit csinál. A mulatt fiú' lesütötte a szemet, félrevonult. A Mama Barilla pa­rancsnokhoz fordult, aki kissé tá­volabb, közvetlenül a víz partján állott, és a vállát borogatta. — Parancsnok — mondta Anna asszony —, önnek mi az állás­pontja? A főpilóta felegyenesedett, meg­fordult, körülhordozta tekintetét a társaságon. — Mennünk kell — jelentette ki határozottan. — Elindulunk a folyó­parton, felfelé. De nem most, rög­tön. Izabella kisasszonynak legalább egy órát pihentetnie kell a lábát, hogy velünk tarthasson. Ez a kény- szerűség lehetővé teszi, hogy a pro­fesszor úr elgondolását is megvaló­sítsuk. ö és talán a két magyar utasunk ellátogathatna ahhoz a carnaubapálmához. Ml pedig közben összegyűjtünk egy ebédre valót azokból a halakból, amelyeket a robbanás elkábított, tüzet rakunk, megsütjük őket nyárson. Állapod­junk meg abban, hogy másfélórán belül a professzor úr különítménye visszatér. Akkor eszünk, aztán út­nak indulunk. Rendben van? Min­denki egyetért? Hát akkor, szeren­csés felderítést!... Mi pedig fog­junk munkához! Ewans intett a szőke magyarnak, az karonfogta társát, és a három­tagú kis osztag benyomult a fák, a bokrok közé. A professzor nyaká­ban ott lógott Juanita színházi lát­csöve, a bal karja könyökhajlatá­ban a piros napernyő. Elnyelte őket a sűrűség. TV. Fejezet • CIDADE DE OURO A légikisasszony bizsu-iránytűje segítségével toronyiránt vágtak ne­ki a rengetegnek, amerre a profesz- szor mutatta. Így aztán majdnem öt óra alatt tették meg a kétkilo- méteres utat a településig. Kúsztak, másztak, a ruha cafatokban lógot,t róluk, bőrüket ág karcolta, tüske tépte, néhányan, Campomanes úr, Juanita és Izabella Espla erőik vé­géhez értek, mire bejutottak a Ci- dade de ouro. röviden Ciduro, azaz az Aranyváros központjába. (Folytatása következik) 1 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom