Dunántúli Napló, 1970. május (27. évfolyam, 101-126. szám)

1970-05-01 / 101. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! krii 1 forint Dunántúli napló mu.évfolyam.ioi.szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1970. május 1., péntek Május 1. Május elseje a munkás­osztály nemzetközi ünnepe alkalmával forrón köszönt­jük Baranya megye és Pécs város dolgozóit. Május 1. nemzetközi ün­nep, a társadalom leghala­dóbb osztályának minden ál­lamhatárt áttörő közös örö­me és büszkesége. Május 1-e nem valamiféle merengés a múlton, hanem cselekvő rész­vételt tételez fel a jelen har­caiban, a szebb, szabadabb jövő megalapozásában. Ilyen gondolatok és érzések töltik el május 1. igaz híveit, a föld minden országában. A magyar munkásosztály is tudja és számon is tartja, hogy mennyien vannak még, akik puskagolyót kaphatnak a forradalmi tüntetésekért, vagy gumibotot egyetlen méltatlankodó szóért. A harc még hosszú lesz, de minden nap közelebb hozza az em­beriséget a szocializmus vi­lágméretű győzelméhez. A mai napon a munkás- osztály nemzetközi összefo­gását jelképező vörös zászlók alatt vonulnak a dolgozók milliói szerte a világon. A május elsejei demonstráció­ban, az erő és összefogás is kifejezésre jut az imperializ­mus ellen, a szocializmusért, a békéért. Milliók és száz­milliók juttatják kifejezésre szolidaritásukat a hős viet­nami néppel. Elítélik az iz­raeli agressziót és azokat a reakciós köröket, akik támo­gatják és bátorítják őket. Ebben az esztendőben az évfordulók, ünnepi dátumok, megemlékezések sűrűn köve­tik egymást. Huszonöt éve szabadult fel hazánk, kapi­tulált a fasiszta Németország és véget ért a történelem legszömyűbb háborúja. Száz éve született Lenin, az orosz nép nagy fia, a nemzetközi munkásmozgalom vezéralak­ja. Megyénk dolgozói tudják, hogy mit jelentett számunk­ra a felszabadulás. Soha nem tapasztalt munkaverseny- mozgalom bontakozott ki. Az egyszerű hétköznapok sodrá­sában, a munkában, a hős­tettek ezreit jegyzik fel a történelem krónikásai. Az 1969-es év eredményei­nek értékelésére a közelmúlt­ban került sor. Megyénkben is három üzem, a Bolyi Ál­lami Gazdaság, a Mohácsi Farostlemezgyár és a Minő­ségi Cipőgyár szigetvári gyár­egysége a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászla­ja kitüntetést kapta. Hét vál­lalatot illettek a Kiváló vál­lalat és több üzemet az Él- üzem megtisztelő címmel. Az illetékes szervek döntése örö­met és jogos büszkeséget vál­tott ki az érintett kollektí­váknál. Örömeikben mi is osztozunk és sikereikhez szívből gratulálunk. Bízunk abban, hogy a ma­gas elismerés arra kötelezi a kitüntetett kollektívákat, és példájuk nyomán megyénk minden dolgozó kollektívá­ját, hogy a felszabadulási versenyben és annak folyta­tásaként a párt X. kongresz- szusa tiszteletére most ki­bontakozó kongresszusi mun­kaversenyben újabb munka­sikereket érnek el. Üdvözöljük a hétköznapok hőseit, a példamutatóan helyt­álló munkásokat, a szocialis­ta brigádok tagjait, a falvak dolgos parasztságát, a tudo­mány, a kultúra és a művé­szet dolgozóit. Köszöntjük mindazokat, akik a felszaba­dulás óta elért eredményeink hordozói, szocialista társadal­munk építői. Kívánunk további munka­sikereket, erőt, egészséget, bókét és boldogságot. Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsa Újabb baranyai üzemek kapcsolódnak be a kongresszusi munkaversenybe A Bolyt Állami Gazdaság egyedülálló sikersorozata Hetedszer is elnyerték a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándorzászlaját — Losonczi Pál üdvözlő távirata „A felszabadulási munka­versenyt az MSZMP X. kong­resszusa jegyében és tisztele­tére kongresszusi verseny­ként tovább folytatjuk, meg­őrizve és továbbfejlesztve a munka lendületét” — hang­zott el a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsának április 28-i plénumán. A felhívás­hoz Baranyában elsőként a Mecseki Szénbányák legna­gyobb termelőüzemének; a kétszeres Élüzem címmel ki­tüntetett Kossuth-bánya kol­lektívája kapcsolódott. Vál­lalták, hogy az üzem tervét 101,5 százalékra teljesítik és 15 000 tonna többlettermelést érnek el év végéig. — A gyors csatlakozás nem ma­radt követők nélkül. Mecseki Ércbánya Vállalat A MÉV április 29-én tar­tott ünnepi brigádértekezle­tén az I. számú Bányaüzem kongresszusi felhívást tett: az üzem gazdasági vállalása­it élüzem szinten teljesítik. A felhívás nyomán az Érc­dúsító üzem dolgozói vállal­ták: terven felül 6 millió fo­rint nyereséget érnek el. Az I. sz. Bányaüzem Zalka Má­té szocialista brigádja a bri­gádok közül elsőnek csatla­kozott a mozgalomhoz: éves tervüket 110 szá zalékra emel­ték. Bőrgyár A bőrgyáriak az országos központ hét gyáregységének szocialista munkaversenyé­ben az elsők lettek. A ver­senybe bekapcsolódott 46 bri­gád közül tizennégyen elő­ször tettek vállalást. Tíz al­kalommal nyerte el a szo­I cialista brigád címet a Kál­lai Éva, Petőfi Sándor és a Táncsics Mihály brigád. — Már a kongresszusi felhívás előtt elhatározták, hogy a felszabadulási munkaversenyt az év Végéig folytatják. A felhívás nyomán megszüle­tett a döntés: rövid időn be­lül — az országos vállalat koncepciói alapján —kap­csolódnak a kongresszusi ver­senyhez. bőrgyár A Magyar Országos Sör­ipari Vállalat Kiváló válla­lat cím elnyerése nyomán a Pécsi Pannónia Sörgyár ki­váló gyáregység lett. — A kongresszusi munkaverseny­hez a felhívás pillanatában kapcsolódtak: idei vállalásuk 530 ezer hektoliter sör gyár­tása. A gyár vezetősége a szocialista brigádokkal kar­öltve megkezdte a kongresz- szusi verseny előkészületeit: a terwállalás, -emelés lehe­tőségének számbavételét. — Mecseki Szénbányák A kongresszusi versenyfel­hívás és Kossuth-bánya csat­lakozása nyomán az összes üzemben megkezdték a ké­szülődést. A munkaverseny­ben idén 490 brigád vesz részt 11 200 fővel. A szocia­lista üzem cím elnyeréséért Béta-akna, Szabolcs-bánya és Üjhegy versenyez. Idén első ízben a Vállalat kiváló bri­gádja mozgalmat is megszer­vezik. A versenynevezés fel­tétele legalább *5 évi szocia­lista cím birtoklása. Célul tűzte ki a vállalat az MT és a SZOT vándor­zászló elnyerését. A Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándorzászió átadási ünnepségen dr. Soós Gábor elvtárs mondott beszédet, majd átadta a zászlót. Szokolai felv. Egyedülálló eredményeket és egyedülálló elismeréssoro­zatot mc adhat magáénak a Bolyi Állami Gazdaság: 1961 óta immár hetedszer nyerték el a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándorzászlaját Az ünnepélyes zászlóátadásra tegnap délután a községi filmszínházban került sor. Az ez alkalomból rendezett nagy­gyűlésen megjelent dr. Soós Gábor, mezőgazdasági és élel­mezési miniszterhelyettes, dr. Nagy József, a Baranya me­gyei Pártbizottság titkára, Micsuk László, a MEDOSZ Központi Vezetőségének tit­kára, dr. Földvári János, a Megyei Tanács végrehajtó bi­zottságának elnökhelyettese, dr. Mentényi Miklós, az Ál­lami Gazdaságok Központjá­nak vezérigazgató-helyettese, Ambrus Lajos, a Mohácsi já­rási Pártbizottság első titká­ra, Kovács József, a KISZ Megyei Bizottságának titká­ra, Szabó Mátyás, a bolyi ter­melőszövetkezet elnöke, or­szággyűlési képviselő és Du­dás József, az Állami Gazda­ságok Baranya—Tolna me­gyei főosztályának vezetője is A vendégeket és az ünnepei­teket Fóris Kálmán, az Ál­lami Gazdaság pártbizottsá­gának titkára köszöntötte, majd dr. Soós Gábor minisz­terhelyettes mondott ünnepi beszédet. Hazánkban 2600 állami gazdasági, illetve termelőszö­vetkezet van. A mezőgazda­1970 májusa Erb János felvétele ság fejlődése különösen az elmúlt öt évben volt jelentős, amit bizonyít az a tény is. hogy népgazdaságunk ezen ágazata a III. ötéves tervet a tervezettnél egy évvel ko­rábban, tehát már tavaly be­fejezte. Dr. Soós Gábor az ál­lami gazdaságok teljesítmé­nyéről szólva mindenekelőtt a termelési érték és a nye­reség nagymérvű növekedé­sének jelentőségét hangsú­lyozta. Tavaly 16,7 milliárd forint halmozott termelési ér­téket produkáltak e gazda­ságok. Bolyban különösen nagy volt a fejlődés: egyet­len év alatt 22 százalékkal nőtt a termelés volumene. — 101,3 millió forint nyereséget értek el, mely nyereségtö­meggel az állami gazdaságok sorában a második helyet foglalják el. A Minisztertanács és a SZOT Elnöksége megbízásá­ból beszéde végén dr. Soós GáDor átadta Kisjakab La­josnak, a gazdaság igazgató­jának, a vándorzászló elnye­réséről tanúskodó díszokleve­let. Kisjakab Lajos válaszbe­szédében a 27 ezer holdon gazdálkodó gazdaság dolgozói nevében megígérte: mindent elkövetnek, hogy jövőre is Bolyban maradhasson a zászló. A zászlóátadási ünnepség keretében kitüntetésekre is sor került. A mezőgazdasági és élelmezési miniszter kima­gasló munkateljesítményeik alapján a „Mezőgazdaság Ki­váló Dolgozója” jelvénnyel és oklevéllel tüntette ki dr. Ba- zsik Lászlót. Endresz Jánost. Jurák Istvánt. Márton Pált, Müller Jánost. Rózsa Józse­fet, Tröszt Jánost. Túri Já­nost és Zeitvogel Jánost. — Harminchatan Kiváló dolgo­zó jelvényt, illetve oklevelet kaptak. Az állami gazdaság igazgatósága a kitüntetett dol­gozók között 87 ezer forintot osztott szét. A Bolyi Állami Gazdaság dolgozóit és vezetőit e nem mindennapi sikersorozat al­kalmából a megye és a mo­hácsi járás számos vezetője köszöntötte. Dísztáviratban gratulált a nagyszerű ered­ményeket elért kollektívának Losonczi Pál. a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke, Dimény Imre, mezőgazdasági és élelmezési miniszter és Kovács István, a MEDOSZ főtitkára is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom