Dunántúli Napló, 1970. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-01 / 51. szám

írat 1 farin' Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXVII. évfolyam, 51. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1970. március 1., vasárnap Fiatalok Érthetően nagy várakozás előzte meg pártunk Közpon­ti Bizottságának legutóbbi ülését Természetes, hogy a fiatalok legnagyobb érdeklő­dését saját problémájuk elemzése váltotta ki. Az if­júsági szervezet, az állami és társadalmi szervek együtt­működésének célját és értel­mét a Központi Bizottság mindenekelőtt abban látja, hogy segítségével gyorsabban növekedjenek a fiatalok ta­nulásához, munkájához, mű­velődéséhez, testedzéséhez szükséges korszerű feltételek, hogy több megértést és tá­mogatást kapjanak a fiatalok gondjaik, problémáik meg­oldásához. Életünk, boldogulásunk, fejlődésünk számos és na­gyon lényeges összefüggésben van a fiatalok helyzetével is. Nem vitás: sok eredményes tett, intézkedés járult ahhoz, hogy ifjúságunk többsége jól tanul, becsületesen dolgozik, munkájánál derekasan kive­szi részét a ma és a holnap építéséből. Elismerjük, meg­becsüljük őket. Mindez ko­rántsem jelenti, hogy „min­den rendben van”. Tükrö­ződnek a gondok a tanács­kozásról megjelent közle­ményből Is. A párt a köze­lebbi és távolabbi intézkedé­sek egész sorának előkészí­tését kéri az illetékes intéz­ményektől és hatóságoktól az ifjúság politikai, gazdasági és szociális helyzetének további javítása érdekében. Akad tennivaló megyénk­ben is, ahol mintegy 30 ezer fiatalt számlál a KlSZ-szer- vezet. A fiatalok száma ter­mészetesen ennél jóval több. Már csak a számukat figye­lembe véve: arányosan kép­viseltetik-e magukat a kü­lönböző testületekben, veze­tőségekben? — Egyértelmű „nem” a válasz. Helyenként még a 14—20 évesek a K1SZ- ben is kiszorulnak saját ve­zető testületükből. Megyénk­ben — a járási, városi szin­tig — a legutóbb megválasz­tott új tisztségviselők, bi­zottsági, vb-tagok között is kevés az említett korosztály aránya, holott a 14—20 évesek a KTSZ-tagok kétharmadát adják. De nemcsak „mennyiségi” arányról van szó, — téves lenne csak ebből a szem­pontból vizsgálni helyzetüket. A Központi Bizottság állás- foglalása azt a szemléletet su­gározza, hogy a maga helyén minden felnőtt személyesen, tehát nem hivatalból is fe­lelős az ifjúságért, hiszen minden ember szülő, vagy nevelő, vezető vagy munka­társ, akinek társadalmi kö­telessége a példamutatás, a tapasztalatok átadása, a fia­talok ma sem könnyű útjá­nak egyengetése. Hogyan, mi­ben? A fiatal befejezi tanul­mányait, új közösségbe kell beilleszkednie a termelő, az alkotó munka megkezdésekor. Sok múlik itt nemcsak a be­lépőn, hanem a befogadókon is! Sok akadály leküzdése után következik a családala­pítás. Maga a család, a lakás, az önálló életcél megterem­tése, megvalósulásának se­gítése is kötetre való egyéni, de ugyanakkor közösségi problémát is hoz magával. Már csak az itt említettekben való segítségnyújtás is bő ten­nivalót ró az idősebbekre, ta­pasztaltabbakra. A segítség- adás mikéntjére ne várjunk „felsőbb utasításokra”, — ezernyi gond enyhítését, or­voslását segíthetik az üze­mek, intézmények, a lakás­gondoktól a szórakozási le­hetőség megteremtéséig. — A konkrét tennivalókért néz­zünk szét házunk táján mind a fiatalok, mind a közösség érdekében. A kettőt nem le­het elválasztani. Külügyminiszterünk hazaérkezett Belgiumból Az európai biztonság állt a tárgyalások középpontjában Péter János külügyminisz­ter, aki Pierre Harmel belga külügyminiszter meghívására hivatalos látogatást tett Bel­giumban, szombat este visz- szaérkezett Budapestre. Vele együtt hazatértek a Külügy­minisztériumnak, a Kulturá­lis Kapcsolatok Intézetének és a Külkereskedelmi Mi­nisztériumnak azok a vezető beosztású munkatársai, akik külügyminiszterünket külföl­di útjára elkísérték. Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese, Szilágyi Béla külügyminiszter-helyettes és a Külügyminisztérium több vezető munkatársa. Jelen volt a belga királyság buda­pesti nagykövetségének kép­viselője. A megérkezés után a kül­ügyminiszter röviden így fog­lalta össze belgiumi útjának tapasztalatait: — Belga kollégám, Pierre Harmel úr meghívására utaz­tunk Belgiumba, aki három évvel ezelőtt vendégünk volt, tehát jóval az európai biz­tonsági értekezlet összehívá­sát javasló budapesti felhí­vás közzététele előtt járt ná­lunk. Már akkori tárgyalá­saink során is foglalkoztunk az európai biztonság kérdé­sével, s mostani megbeszélé­seink egyik fő témája is ez volt. A másik pedig — ezzel szoros összefüggésben — or­szágaink kapcsolatainak to­vábbfejlesztése — Tanácskozásaink téma­körét. s légkörét természete­sen nagymértékben az hatá­rozta meg, hogy a Magyar Népköztársaság a Varsói Szerződés tagállama, Belgium pedig a NATO-hoz tartozik. Így lényegében különböző alapállásból kiindulva köze­lítettük meg a kérdéseket, s kerestük azokat a közös pon­tokat, amelyekben felelőssé­get tudunk vállalni bizonyos fokú együttműködésért az európai biztonság megterem­tése érdekében. — Eszmecseréink nagyon őszinte, nyílt szellemben foly­tak, s végeredményben azzal a meggyőződéssel jöttem el Belgiumból, hogy érlelődnek a feltételek az európai biz­tonsági konferencia összehí­vására. E cél elérése azon­ban még rengeteg tennivalót I1 Fizetésemelés a főiskolákon 25—80 forintos óradíjak Alsó-felső határos bérrendszer "Mint ismeretes, a kormány határozatot hozott a felső- oktatási intézmények okta­tóinak, valamint technikai és egyéb dolgozóinak béremelé­séről. Az erről szóló végre­hajtási utasítás most jelent meg a Művelődésügyi Köz­lönyben. A kormányhatározat értelmében március 1-i ha­tállyal az oktatók átlagosan 17 százalékos, a különböző más kategóriákban dolgozók pedig átlagosan 9 százalékos béremelésben részesülnek. A bérrendezés mintegy 10 500 oktatót és 13 800 műszaki, gazdasági, adminisztratív és kisegítő dolgozót érint, s az összeg évente mintegy 110 millió forintot tesz ki, ide számítva az oktatásban részt vevő külső szakemberek föl­emelt óra- és vizsgadíjait is. A bérrendezéssel kapcso­latban dr. Polinszky Károly művelődésügyi miniszterhe­lyettes a következő nyilat­kozatot adta: — A bérrendezés előkészí­tése során végzett széleskörű vizsgálatok azt mutatták, hogy a felsőoktatási intézmé­nyek oktatóinak és dolgozói­nak bérszínvonala lényege­sen elmaradt a népgazdaság egyéb területein foglalkozta­tott hasonló képzettségű, fel­készültségű és beosztású dol­gozók bérszínvonalától. Az alacsony bérszínvonal a töb­bi között nehezítette például az oktatói utánpótlást, mivel a magasan képzett szakem­berek szívesebben helyezked­tek el a nagyobb keresetet biztosító termelő üzemekben. — A kormányhatározat a béremeléssel egyidejűleg a felsőoktatási intézményekre is kiterjeszti az egyébként általános, úgynevezett alsó­felső határos bérrendszert. Ez megszünteti a felsőokta­tási intézményekben az ed­digi merev, elsősorban a szol­gálati időn alapuló bérezést és ezáltal jobban szolgálja majd a mennyiségi és minő­ségi munka értékelését és el­ismerését. Ugyanakkor az új bérrendszer biztosítja azt is, hogy a felsőoktatási intéz­mények dolgozóinak bére há­romévenként — az utasítás­ban munkakörönként megha­tározott összeggel, 80—150 forintig — automatikusan emelkedjék. A bérnövekedés­nek természetesen nem ez az egyetlen útja, mert ezen túl­menően az évenként biztosí­tott bérfejlesztés is további lehetőséget tartogat. A felső- oktatási intézmények a külső előadók részére intézményen­ként és a foglalkozások jel­legének megfelelően az óra­díjakat 25—80 forint között állapíthatják meg, ezen belül az összeg nagyságát a rektor határozza meg, az előadás színvonalának figyelembe vé­telével. követel, igen sokat kell még tennünk e feladat érdeké­ben. Kormányunk — a Var­sói Szerződés tagállamaival együtt — következetesen, fá­radhatatlanul fog tevékeny­kedni a továbbiakban is azért, hogy Európa és a világ békéje szempontjából oly nagyjelentőségű nemzetközi konferencia mielőbb létre­jöjjön. Nemzetközi tudóstalálkozó Csillagda a Havihegyen A középkor nagy ma­gyar költője, Janus Pan­nonius, már a XV. szá­zad közepén csillagvizsgá­lót álmodott Pécsre, amelynek akkoriban püspöke volt. A tudomá­nyokat pártoló humanista elgondolása szerint a Me­cseken csillagdát állítot­tak volna fel — és itt tu­dós emberek kutatták vol­na az égbolt rejtelmeit. Janus Pannonius terve félezer éven át nem való­sulhatott meg, most azon­ban a Tudományos Isme­retterjesztő Társulat kez­deményezésére felépül a csillagvizsgáló. A TIT szép gondolata: a tudományos intézményt 1972. április 12-én, Janus Pannonius halálának 500. évforduló­ján, avatják majd fel, s így adóznak a nagy hu­manista emlékének. Ebből az alkalomból nemzetközi tudóstalálkozót rendeznek Pécsett. A Pécsi Tervező Válla­lat mérnökei már elkészí­tették a tanulmánytervet. Az építkezéshez Pécs vá­ros és Baranya megye Ta­nácsa, valamint a SZOT jelentős pénzösszegekkel, a pécsi-baranyai üzemek, vállalatok, intézmények dolgozói és a lakosság pe­dig társadalmi munkával járul hozzá. Már kijelöl­ték a csillagda végleges helyét is: a tettyei város­rész felett emelkedő Havi­hegyen — az ősi Mária- kápolna közelében — épül fel. Szerdára összehívták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány 13. paragrafusának második bekezdése alapján az országgyűlést 1970. március 4-én, szerdán délelőtt 11 órára összehívta. Lámpafüzér a Lánchídon Reflektor ok hal világítják meg a tanácsköztársasági emlékművet és a Bécsi kaput Budapest már eddig is hangulatos esti városképe újabb látványossággal gya­rapszik : hazánk felszabadu­lásának negyedszázados év­fordulója tiszteletére díszki­világítást kap a főváros több jellegzetes pontja. A Fővárosi Tanács Közmű és Mélyépí­tési Főigazgatóságán hetven olyan középületet, szobrot és műemléket tartanak szá­mon, amelynek körvonalait, architektúráját ünnepi alkal­makkor nagy fényerejű ref­lektorokkal világítják meg. Számuk most tovább növek­szik: fényköntöst kap a Lánc­híd, a Felvonulási tér Vörös- katona-szobra és a Budai vár Bécsi kapuja. Fábián Béla­emléktábla Mánián Mánián, szombaton emlék- ünnepséget rendezett a KISZ és a Hazafias Népfront Kom­ló városi Bizottsága a ne­gyedszázada hősi halált halt partizánfiú Fábián Béla tisz­teletére, aki 1945 februárjá­ban a barcsi Dráva-híd fel- robbantásával megakadályoz­ta a németek átkelését, s közben életét vesztette. Az ünnepségen részt vett Fábián Béla édesanyja s testvére, valamint a Petőfi-brigád több partizántagja is. A Fő utca 52. számú házon — itt született és élt valaha Fábián Béla — emléktáblát helyez­tek el, amelyet a Magyar Partizánszövetség nevében Nagy Sándor hajdani parti­zánharcos leplezett le. Ezt követően a művelődési ott­honban a Fábián :salád tag­jai és az egykori partizánok találkoztak a helybeli fiata­lokkal, s elbeszélgettek ve­lük a negyedszázados ese­ményekről, emlékekről. A legnagyobb feladatot a Lánchíd kivilágítása jelen­tette. A szakemberek már évek óta keresték a legalkal­masabb megoldást, próbál­gatták, hogy milyen lampa- rendszer bontja ki legtetszőb- ben a Lánchíd lendületes vonalait. A választás végül az úgynevezett pontvilágítás­ra esett: a láncívekre és a korlát hosszában a hídpályá- ra — körülbelül hatvan cen­timéteres távközönként —■ több mint ezer kisméretű lámpatestet helyeznek el. Így esténként világító pontok sorozata rajzolja majd ki a híd körvonalait. (A tervezők szerint nem is nagyon távol­ról a pontok szinte fény­vonallá olvadnak össze). A kapuzatok eddigi világítását megtartják, s jódlámpák fé­nyével erősítik. A Lánchíd új fényköntöse több mint egymillió forintba kerül. Kiss István szobrászművész tanácsköztársasági emlékmű­ve, a Felvonulási téren álló rohamléptű Vöröskatona is díszkivilágítást kap: a kör­nyező fákról, oszlopokról éri majd a fényszórók „derítő fénye”. A megvilágításnak ez a típusa elmossa az éles kontúrokat, s szinte nappali látványt ad. A Bécsi kapu kivilágítását ugyancsak fényszórókkal old­ják meg: bástyaszerű tömb­jét esténként több ezer wat­tal emelik ki a várfalak sö­tét hátteréből. A pesti fények egy másik gazdája a Fővárosi Neonbe­rendezéseket Gyártó Vállalat szintén készül az ünnepre: április 4-ig Budapest főbb út­vonalain hatvanhét nagyobb és huszonhét kisebb méretű neonreklámot szerelnek föl. Az Építők útja Uránvárosban az épülő tizenhét emeletesről. Erb János felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom