Dunántúli Napló, 1970. február (27. évfolyam, 28-51. szám)

1970-02-01 / 28. szám

Ara: f farki* Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXVII. évfolyam, 27. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja mo.februári.,vasárnap Közös erővel A széthúzás megosztja erőnket, az összefogás meg­sokszorozza. Ismert fc fiait oktató latin atya példája a vesszőnyalábbal, melynek egyetlen szála önmagában könnyen eltörhető, de az egész együtt ellenáll az erő­szaknak. ' A „közös erővel többre me­gyünk” nyilvánvaló igazsá­gát mégis időről időre meg kell erősítenünk, mert mint­ha elfelejtenénk. Pedig több területen rendelet is van rá, mint pl. a művelődéspolitika célkitűzéseinek eredménye­sebb megvalósítása és a kü­lönböző szerveknél a nép­művelési feladatokra rendel­kezésre álló eszközök gazda­ságos felhasználása érdeké­ben kiadott 4/1965. számú M. M. rendelet a művelődési otthonok és közművelődési könyvtárak közös fenntartá­sáról. Hazánkban bőven akad példa arra, hogy mi követ­kezik abból, ha a vállalatok a rendelkezésükre álló eszkö­zökből önmaguk létesítettek művelődési termet (olykor csak . termecskét) holott a 3—4 vállalat együttes erővel korszerű művelődési otthont, könyvtárat is építhetett vol­na az egy lakóterületen élő dolgozóinak. Sajnos, szűkebb hazánk történetében is talá­lunk példát arra, hogy amíg illetékesek és nem illetéke­sek azt vitatták: ki adjon és mennyit, ki adja a pénzt, és ki a telket, ki irányítson és ki ne, addig szépen elveszett a központi beruházási összeg, elvitte más város, vagy me­gye. Sok sző esik mostanában egy központi, valóban kor­szérű, városunk és megyénk rangjához méltó, az igénye­ket kielégítő művelődési ott­hon létesítéséről, ifjúsági ház, filmszínház, korszerű szállo­da építéséről. Bizonyos, hogy mindez sok pénzt, utánjárást jelent. De más is: a helyi erők maxi­mális összefogásának sürgős igényét. Mert jóllehet, az il­letékesek nagy és hosszú harcok elé néznek, többször kivirágzik még a Mecsek ol­dalban a mandulafa, amíg ezek a tervek megvalósul­nak, de végül mégis megvaló­sulhatnak, meg kell valósul­niuk, ha összefog megye és város, szervek és vállalatok, mindenki, aki csak valamit is tehet az ügyben. Hisz van nálunk az össze­fogásnak is sok szép példája: a képtár, a zenei éleit fejlesz­tése, rendezvények támoga­tása, szervezése, pályázatok hirdetése stb. Kezek nyúlnak egymás felé. Lépjünk is hoz­zá egyet-egyet innen is, on­nan is, hogy az egyre gon­dolást most már a közös tett kövesse. Magunkért tesz- szük, szűkebb hazánkért Du­nántúlnak ezért a csak erő­szakkal szétválasztható poli­tikai, földrajzi, gazdasági egy­séget jelentő szép részéért, Pécs-Baranyáért Dr. Borsos Jóisef Hazaérkezett1 az NDK-ból Kádár János és Fock Jenő ! Dr. Dimény Imre megnyitotta Szekszárdim a mezőgazdasági könyvhónapol Kádár János és Fock Jenő szombaton hazaérkezett az NDK-ból. Képünkön: Kádár elv­társ megérkezését követően nyilatkozik a riportereknek a pályaudvaron. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Fock Jenő, a Po­litikai Bizottság tagja, a For­radalmi Munkás-Paraszt Kor­mány elnöke, — akik a Né­met Szocialista Egységpárt Központi Bizottsága és a Német Demokratikus Köztár­saság Minisztertanácsa meg­hívására baráti látogatást tettek az NDK-ban, — szom­baton délelőtt visszaérkeztek Budapestre. Fogadásukra a Nyugati pályaudvaron meg­jelentek: Komócsin Zoltán és Nyers Rezső, a Politikai Bi­zottság tagjai, a Központi Bi­zottság titkárai, dr. Ajtai Miklós, a Politikai Bizottság póttagja, a kormány elnök­helyettese, dr. Csanádi Gyögy közlekedés- és postaügyi mi­niszter, Péter János külügy­miniszter, Gyenes András és Jakab Sándor az MSZMP Központi Bizottságának osz­tályvezetői. Ugyancsak jelen volt dr. Herbert Plaschke, a Német Demokratikus Köztár­saság budapesti nagykövete. Szekszárdon szombaton megnyílt a 13. országos me­zőgazdasági könyvhónap. A Soós Sándor városi művelő­dési házban tartott ünnepség díszelnökségében helyet fog­lalt dr. Dimény Imre mező- gazdasági és élelmezésügyi miniszter és Hunya István, a MEDOSZ elnöke. Dr. Dimény Imre mondott megnyitó beszédet. A mi­niszter felhívta a tsz-ek, gaz­daságok vezetőinek figyelmét arra: a zárszámadás utáni időszakban az egész évben végzett munka eredményei mellett mérlegeljék azt is, milyen lehetőségek adódnak a szakkönyvek népszerűsíté­sére, könyvtárszoba, olvasó- helyiség létesítésére. A szel­lemi erő bekapcsolása a ter­melés fejlesztésébe sürgős tennivaló, s erre most, a me­zőgazdasági , könyvhónap so­rán számos alkalom nyílik. A falvakban és a városok­ban rendezendő író-olvasó találkozók, előadások, anké­tok alkalmasak a szakiroda- lom iránti érdeklődés felkel­tésére. Kétségtelen, hogy az Magyar vállalatok az osakai nemzetközi vásáron A magyar vállalatok érdek­lődése megnőtt a japán üz­letkötési lehetőségek iránt; ezt bizonyítja, hogy a HUNG- EXPO rendezésében minden eddiginél nagyobb számban vesznek részt az áprilisi osa­kai gépipari nemzetközi vá­sáron. A magyar kiállítók 150 négyzetméteres területet bé­reltek. A MEDICOR, amely­nek orvosi berendezései a ta­valyi tokiói kiállításon érdek­lődést keltettek, most egész sor újdonsággal próbál be­tömi a japán piacra. Bemutatják a komplett kór­házi berendezéseket és az ipari röntgen-készüléket. A kiállítás egyik érdekessége lesz a modern magyar koz­metikai szalon. A NIKEX ez­úttal kizárólag találmányokat kínál eladásra, miután köz­tudomású, hogy japán a sza­badalmak vételében élenjáró helyet foglal el. A NIKEX is­merteti például az újfajta rozsdagátló eljárást és a De- meter-féle ivóvíztisztító be­rendezést A japán második legna­gyobb városában megtartan­dó vásáron a HUNG EXPO üz_ letkötő irodát nyit, ahol az érdeklődő szakembereket tá­jékozhatják a magyarországi üzletkötési lehetőségekről. 30 millió forint értékű terv \ * Pécsre új áruházat, Szigetvárra 500 ágyas kórházat terveznek élelmiszergazdaság előtt álló feladatok eredményes meg­oldásához sok támogatást ad­hatnak a szakkönyvek — hangsúlyozta dr. Dimény Imre. Ugyancsak szombaton a szekszárdi Béri Balogh Ádárn múzeumban dr. Sárkány Pál igazgató megnj. otta a Me­zőgazdasági Könyvkiadó Vál­lalat 20 éves fennállása és a könyvhónap alkalmából rendezett mezőgazdasági szak­könyvkiállítást. A bemuta­tott mintegy 600 szakkönyv­ből kb. kétmillió 400 ezer pél­dány kapható szerte az or­szágban. Az idei könyvhó­napban 30 új mezőgazdasági szakkönyvvel gazdagodik s szakirodalom. A kiállított könyveket a jubiláló vállalat a Tolna megyei Könyvtárnak ajándékozta. — Eddig mintegy 30 millió forint az értéke azoknak a terveknek, amelyeket ez évre nálunk megrendeltek — mondja Bálint János, a Pécsi Tervező Vállalat igazgatója. — De ez nem végleges ösz- szeg, mert ebben az évben még kaphatunk megrende*- lést... A legjelentősebb tervekből említ néhányat Megrendel­ték tőlük a pécsi új Centrum Aruház terveit — Nagyon szép feladat, megoldása azonban nagy kö­rültekintést és alapos hely­felmérést Igényel — mondja az igazgató. A megvalósítására két le­hetőség kínálkozik. Az egyik: a Sallai utcában épülne fel, a másik lehetőség a Kossuth téren. Több szempontot kell figyelembe venni: például tisztázni a közművel kapcso­latos kérdéseket aztán a pé­csi pincerendszer bizonyos szakaszát is alaposan meg kell ismerni. Ha a Sallai ut­cában épülne fel, akkor „vá­sárló utcákat” is terveznek, sok kirakattal, ahol az érdek­lődők már az „utcáknak’' ki­képzett kirakatsorokban né­zegethetnék az árukat, tájé­kozódhatnának. Ha a Kos­suth téren, akkor az épület mind a térre, mind a Rákóczi útra nézne. Folyamatos feladatként dol­goznak a pécsi lakótelepek — Kertváros, Szigeti út északi oldala —■ épületeinek terve­zésén, a városközpontban fel­épülő MHSZ székház, a SZOT székház és még. számos ob­jektum létesítésével kapcso­latos feladatokon. ­— Nagyon jelentős munká­nak tartom többek között a szigetvári 500 ágyas általá­nos és elmekórház tervezését — folytatja az igazgató. — Nagyon átgondolt hálózatfej­lesztési tervek szerint épül majd Szigetváron az új ob­jektum. Készítjük a tanul­mánytervet és reméljük eb­ben az évben a programterv is elkészül. Százmillió fo­rintot is meghaladó építke­zésről van szó... A Pécsi Tervező Vállalat kollektívája már úgyszólván „specializálta magát” a sör­gyárak tervezésére. Többek között itt „ringatták bölcső­jét” a nagykanizsai sörgyár­nak is. A Mezőgazdasági és Élelmezésipari Minisztérium megkereste a vállalatot: Szentesen új sörgyárat kí­vánjak építtetni. Nem ke­vesebb, mint félmilliárdos létesítményről van szó. Ha a tárgyalások realizá­lódnak, akkor még ebben az évben hozzálátnak a munká­hoz. Itt készülnek majd a nagyatádi 460 ágyas kórház tervei, a kaposvári kórház rekonstrukciója, a nagykani­zsai ABC áruház tervei... Munkájuk iránt nemcsak belföldön, hanem külföldön is jelentős az érdeklődés. NDK megrendelésre készítettek 4000 lakásos lakótelepek terveit, tej porgy árat... — Elsődleges feladatnak tartjuk a hazai igények ki­elégítését — mondja az igaz­gató. — Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy el­zárkózunk a külföldi meg­rendelések elől. Az NDK-ba irányuló munkánkat akár megháromszorozhatnánk, de ennek előfeltétele a megfele­lő kapacitás is... Számos or­szág érdeklődik, adna külön­böző megbízatást Tervez a vállalat saját ma­gának is, mert — mint mond­ják — épületüket „kinőtték”. Már folynak a tárgyalások új épületük helyének kijelölésé­ről. G. W. A tartalomból: A CSKP KB gazdasági határozata (2. oldal) Autós «ondok Baranyában (3. oldal) A toronyépítők a tavaszra várnak (3. oldal) Két hónappal a robbanás után (3. oldal) Tavasszal átadják a Barbakánt (4. oldal) Az idei zöldáruellátásról (4. oldal) Harminchat jelöltet fogadtak az állam- és jogtudományok doktorává tegnap, Pécsett a Tudományegyetemen. A kari tanács tagjai — élükön dr. Szotáczky Mihály dékánnal —> pontosan 11 órakor vonultak be, a szülőkkel, ismerősökkel, hallgatókkal szinültig telt díszterembe. A doktoravató tanácsülés megnyitása után dr. Judi István dékánhelyettes előtt esküt tettek a jelöltek, majd a kari tanács tagjai kézfogással a jelölteket doktorrá fogadták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom