Dunántúli Napló, 1970. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-30 / 25. szám

4 fiunanttiit navia 1970. január 30. (MMfe 197*. JANUÁR I 30 PÉNTEK 5 J Szeretettel köszönijük £ névnapjuk alkalmából Mártonka j resti# kedves olvasóinkat r * r r J A Kap kel 7.14, nyugszik ' 14.42 órakor. A Hold kél r #.14, nyugszik S.SS órakor. 4» S S repress f — Németh István, ország- gyűlési képviselő beszámolót tart ma — pénteken — dél­után egy órakor Szabadszent­király községben. — Főnővér változás. Ja­nuár 29-én ünnepélyes ke­retek között búcsúztatták el a Xavér utcai Szociális Ott­hon másfél évtizeden át volt főnővérét, a nyugalomba vo­nuló dr. Járai Ferencnét. Ugyanakkor iktatták be új munkakörébe Sabacz István­jáét, az újonnan kinevezett főnővért. Mit kell tennem, Az állampolgárok személyi igazolványának cseréjére a legkülönbözőbb okokból ke­rülhet sor. így például: le­járt az érvényességi időtar­tama. megrongálódott, betelt stb. © Lejárt személyi igazol­ványt abban az évben kell cserélni, amelyben az érvé­nyessége megszűnik. © A cserét a lakóhely sze­rinti városban a rendőrkapi­tányságokon, Pécsett, Kilián Gy. u. 3, továbbá Pécsvára- don, Szentlőrincen a tiszti­őrsökön végzik. © Helyes, ha a mezőgaz­daságban dolgozók a lejárt személyi igazolványaikat még a téli hónapokban, a tavaszi munkák megkezdése előtt elvégzik. Ehhez a rend­őrség minden segítséget meg­ad. © A cseréhez szükséges kellékek: a) régi személyi igazol­vány, b) 2 db fehérsarkos, szem­benézed személyi igazolvány­fénykép, amely két hónap­nál nem régibb, ej 10 forintos okmánybé­lyeg, d) szabályosan kitöltött és aláírt adatlap, I — Portechnikai módszerek ! és vizsgálatok címmel ma 12 órakor a Hőerőműben tudo­mányos előadást tart az Ener­giagazdálkodási Tudományos Egyesület pécsi csoportja. Horváth László, az erőmű üzemmérnöke előadásában a célszerű üzemviteli kérdése­ken kívül az elektrofilterek működéséről és — a városi levegő tisztaságának érdeké­ben — felhasználásuk mód­jairól is tájékoztatja a részt­vevőket. — Anna Margit festőművész képeiből nyílik kiállítás feb­ruár 1-én délelőtt 11 órakor a pécsi Modern Magyar Kép­tárban. A kiállítást Láncz Sándor művészettörténész nyitja meg. — ŰJ könyvtár Szentlőrin­cen. A járási és a községi ta­nács közösen vásárolt egy házat 200 ezer forintért, ame­lyet átalakítanak és tataroz- ! nak, s itt kap helyet a köz­ség új könyvtára. Előrelátha­tóan a munka március 25-re befejeződik. — Olvasó-szoba nyílt a Mecseki Ércbánya Vállalat Hajnóczi utcai munkásszálló­jában. Az önkormányzati bi­zottság javaslatára a C-épü- let III. emeletén rendezték be az olvasót, ahol 34 féle napi és hetilap, folyóirat, irodalmi és politikai kiadvány talál­ható. A lapokat — mintegy 10 ezer forint értékben — a vállalat szakszervezeti bizott­sága rendelte meg. I ej abban az esetben, ha a személyi igazolványban vala­milyen adatváltozás van, ak­kor az azt bizonyító okira­tot is be kell mutatni (pl. a személyi igazolványban hely­telenül volt feltüntetve az anyja neve, vagy szülebési éve stb.). © Az ADATLAP beszerez­hető bármelyik postahivatal­nál. © Az ADATLAPOT a hát­oldalán lévő tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kell pontosan kitölteni. © A kitöltött adatlapot alá kell írni: «) a személyi igazolványt cserélő személynek, bj a szállásadónak, ej a lakónyilvántartókönyv­vezetőnek. © A kiváltott új személyi igazolványt a kézhezvételtől számított három napon be­lül be kell mutatni a lakó- njálván tartókönyv-vezetőnek, vidéken a községi tanácsnak, illetve kirendeltségnek. © Végezetül a pécsiek le­járó személyi igazolvány cse­réjének idejét, módját az il­letékes rendőrhatóság az új­ság útján külön is közli. — Három kiállítással sze­repel a Baranya megyei Mú­zeumok Szervezete a mohácsi busójáráson. Baranya magyar főkötői, a baranyai délszláv temetők művészete című fo­tókiállítás, és a Busójárás- busómaszkok című kiállítá­sok nagy érdeklődésre tart­hatnak számot. — Megjött a régvárt víz! Közel egy éve csappant meg a Tettye forráshozama any- nyira, hogy a város vízellátá­sában komoly gondot oko­zott. A várva-várt víz meg­érkezett: a forrás hozama olymértékben emelkedett, hogy a város nagyrészét ké­pes ellátni. A kevésbé ked­velt Duna-vízből ezután az eddigi napi 12 ezer köbméter helyett elegendő a napi 4 ezer köbméter felhasználása. — Február 1-én a KtSZtSV Steinmetz Miklós Művelődési Házban műsoros Ifjúsági bál 17 —23 óráig. A műsorban fellép: Kézdy György Karlnthy-est cí­mű önálló műsorral. A KI MIT TUD-nyertes Sáfrán testvérek. — Belépődíj 7 forint. (X) ♦ Jégkarnevál a Balatonon A város 25 éves felszaba­dulási ünnepségsorozatának keretében február 8-án jég- kameválf rendeznek Siófo­kon. A Balaton leglátványo­sabb téli programjának ígér­kező jégkameválon az or­szágban először rendeznek fakutya-versenyt. Az első tíz helyezett a nyáron vízisí­bajnokságon vesz részt, s aki elsőként ér célba, annak a Pannónia Szálloda és Ven­déglátó Vállalat kéthetes be­utalót ad a siófoki Európa Szállóba. A helyezetteket hosszabb-rövidebb ideig tar­tó siófoki nyaralással jutal­mazzák. A versenyre min­denki jelentkezhet, még a helyszínen is. ♦ « Munkaruhádat! balt — Sál­lá! u. 8.. — A Centrum Arüház kezelésében. ÍX) — Csőtörés a Kolozsvár Ut­cában. Tegnap délben az ott- lakók nyomócsőtörést jelen­tettek a Pécsi Víz- és Csa­tornaművek szerelőinek. Emiatt a Kolozsvár utca ele­jén, a Semmelweis utcáig le­zárták a vizet A hibát a vál­lalat szerelői a tegnap esti órákban elhárították, a víz­szolgáltatás az éjszaka hely­reállt ♦ Időjárásjelentés Várható időjárás péntek estig: változóan felhős idő, szórványos* futó havazások, A helyenként élénk északnyugati, északi szél fokozatosan mérséklődik. Az éj­szakai lehűlés erősödik. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet mínusz 5—10, legmaga­sabb nappali hőmérséklet plusz 1—mínusz 4 fok között, ha ki kel! cserélni a személyi igazolványt? Halálozás Minden külön értesítés helyett fájdalomtól megtölt szívvel tu­datjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy DR. PÉTERFFY ZOLTÁN 1970. január 27-én tragikus hir­telenséggel elhunyt. Temetése február 2-án, hétfőn 1 órakor lesz a pécsi központi temető ra­vatalozójából. A gyászoló család. Drága édesanyánk, nagyanyánk és dédanyánk, ÖZV. FERRO PÁLNÉ szül. Bassák Mária hosszú szen­vedés után elhunyt. Temetése január 31-én, szombaton 3 óra­kor lesz a pécsbányai temető­ben. A gyászoló Ludwig család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleség, édesanya, test­vér, nagymama és anyós, KASZTI SÁNDORNÉ szül. Kaposi Irén 45 éves korá­ban elhunyt. Temetése február 2-án, hétfőn 12 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló Kaszti és Halmai család, vala­mint a széleskörű rokonság. Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy szeretett nővérem, nénénk és dédikém, ZIMONYI GYÜRGY- NÉ nyugdíjas 74 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése február 2-án, hétfőn 2 órakor lesz a központi temető­ben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, NIKOLICS JÁNOSNÉ 68 éves korában el­hunyt. Temetése február 2-án, hétfőn fél 3 órakor lesz. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, hogy drága Jó édesapám, ópi- kánk, dédikénk, KOVÁCS ISTVÁN kovácsmester (Athinai u. 34. se.) 87 éves korában 1970. január 27- én csendesen elhunyt. Temetése február 2-án, hétfőn fél 1 óra­kor lesz a Szent Mihály kápol­nából. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, drága édes­apánk, nagypapánk, apósunk és kedves rokonunk, LICZKI LÁSZLÓ nyugdíjas, málomí lakos 69 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Teme­tése február 2-án, hétfőn 3 óra­kor lesz a pécsi központi teme­tőben. A gyászoló család. Köszönet Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik drága halottunk, JUHÁSZ LAJOS temetésén meg­jelenésűkkel, koszorúk, virágok és részvéttávlratok küldésével fájdalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. Külön köszönet a ház va­lamennyi lakóinak és a kedves munkatársaknak. — A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett halot­tunk, HEIM LAJOS temetésén megjelenésükkel, koszorúk és virágok küldésével vagy távirat­ban és levélben nagy gyászunk­ban együttérzésüket nyilvánítot­ták, s ezzel fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. — A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett tulok tunk. KING GYORGYN8 szül. Jeneczkt Anna temetésén részt vettek, koszbrűk, virágok kül­désével fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászol, család. Ezúttal mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett ha­lottunk, ID. FONYOD ISTVÁN temetésén megjelentek, virágok­kal és koszorúkkal enyhítették fájdalmunkat. KUlön köszönetét mondunk a jé barátoknak, szom­szédoknak és ismerősöknek, A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik szeretett halot­tunk, SUHA LIFOT temetésén megjelenésükkel, virágok, ko­szorúk küldésével fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyá­szoló család. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett ha­lottunk, PAPP ROZALIA teme­tésén részt vettek, koszorúk, virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló CSRlád. Köszönetét mondunk a kedves rokonoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen édesanyánk | és nagyanyánk, KISS-KOVACS JANOSNE temetésén részvétük­kel fájdalmunkat enyhíteni igye- ; keztek. Külön köszönetét mon- j dunk a Fodrászipari Vállalat ! pártszervezetének, a 4-os üzlet dolgozóinak, a Mecseki Szénbá- | nyák Villamosüzem, hírközlés, , valamint az Országos Kutató és I Fúró Vállalat dolgozóinak. — A ' gyászoló Kiss-Kovics és Piégel í család. — Harminchárom fős szov- ] Jet komszomolista csoportot j látott vendégül tegnap a Ba­ranya megyei Élelmiszerke­reskedelmi Vállalat KISZ- szervezete. A csoport Nyugat- Urálból érkezett az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iro­da szervezésében, tíz napot tartózkodik hazánkban. Pé­csett illetve Baranyában töl­tenek néhány napot, ez idő alátt ellátogatnak a megye nevezetesebb helységeibe, ki­rándulóhelyeire. — Ts* bekötőutak. Elké­szült az 1971. évi majorbe- kötőutak tervezete, amely szerint az elkövetkező esz­tendőben Baranyában 18 ter­melőszövetkezet mintegy 15 kilométer hosszúságú bekötő­utat kap állami beruházás­ból. Nehéz diagnózis doktor út" — mondja egy, hölgy a pszichiáter­nek — „nagyon aggódom á férjemért: azt hiszi ma­gáról, hogy én vágyók!" „Nagyon, nagyon érde­kes! Küldje ide hozzám!” „De hiszen itt vagyok, doktor úr!" — A „Les Lettres francai* ses* Című francia irodalmi és művészeti hetilap legutób­bi januári száma terjedelmes cikket közöl Sára Sándor Feldobott kő című filmjéről, s címoldalon közli Balázso- vits Lajos képét. A cikk szer­zője, Michel Capdenae egy­ben beszámol a legutolsó pé­csi filmszemlén szerzett be­nyomásairól is. — Felnőttek ée házaspárok tánciskolája február 5-én, csü­törtököd 19.3# órakor kezdődik a Vasutas KuKúrotthonban. — Várady Antal u. 7/1. — Vezeti: Balog. (x) Van oltógumi! Lapunk miit évi április t-1 számában Szóvá tettük a pécsi szőlősgazdák panaszát, hogy ép­pen a sáőlőoltások idején nem lehet oltógumlt kapni. A Gumi- házból szerzett értesülésünk sze­rint már most beszerezheti min­denki oltóguml-szükségletét, mert j bőséggel áll rendelkezésre. £s I ha egyelőre nem Is lehet még ■ oltani, célszerű már most besze­rezni, mert — ahogy mifelénk mondják: „Mit lehessen tudni, hogy később lehet-e kapni”. ♦ — A KISZ Pécs városi Bizott­sága mellett működő ifjúsági utazást csoport aktivistái febru­ár i-től kezdve minden kedden éw csütörtökön délután fél 5-től 7-1 g rendszeres ügyeletet tarta­nak az utazás lránt érdeklődő fiatalok számára a Doktor Sín- dot Művelődési Házban (Déryné a. 18.). — Áramszünet lesz január Sí­ig 7—17 óráig Aranyhegy, Doná­j tus, Csurgódűlő, Zuma-szőlő, Aranyhegyi u.. Klsdalndol. Bá- Ucs ü. által határolt területen. (x) Tanulmányok Dél-Dunántúl történetéből 1944-1948. Felszabadulásunk 25. év­fordulója tiszteletére Tanul­mányok Dél-Dunántúl törté­netéből 1944—1948 címmel Pécs város Tanácsa művelő­désügyi osztálya tanulmány- kötetet jelentetett meg. A több mint 200 oldalas könyv Fehér István, Komanovics József és Szentistványi Gyu- láné írásait tartalmazza. A könyvet mától kezdve Pé­csett a Művelt Nép Könyv- terjesztő Vállalat, Kossuth L. u. 48. sz. alatti boltja hozza forgalomba. ♦ — Villamosítás. Az elmúlt esztendő során kétmillió 95 ezer forintos célcsoportos ál­lami beruházással tizenkét tsz számára készült villamos bekötővezeték. Legnagyobb mérvű hálózatépítésre a som- bereki, mágocsi valamint a himesházai termelőszövetke­zetekben került sor. — A Pécsi Vízmű értesíti a lakosságot, hogy 1978. február 2-án 7-től 16 óráig a meszes! víztorony övezetében, 1970. feb­ruár 4-én 7-től 16 óráig a rigó­dért övezetben áramszünet lesz. Ezért a fenti napokon az érin­tett területeken vízhiány vár­ható. (x) — Közel kétezer látogató tekintette meg a Doktor Sán­dor Művelődési Központ Iparművészeti Stúdiójának kiállítását a Tudomány és Technika Háza kiállító ter­mében. A kiállítás vasárnap zárult. — A 12. »z. AKÖV közli, hogy a 3«. 36 és 37-es viszonylatszámú autóbuszok péntek reggeli üzem-» kezdettől ismét a Rókus utcán át közlekednek« — Hátba szúrta szomszéd« iát. Tanka Ferenc 41 éves, fűtő, komlói lakos szerdán este egy régebbi eredetű vi­szály miatt szóváltásba keve­redett szomszédjával Léber Rajmondnéval, majd Tanka kést rántott és hátba szúrta a 30 éves asszonyt. Léber Rajmondné súlyos sérülést szenvedett, a mentők a kom­lói kórházba szállították. Tanka Ferencet a rendőrség előzetes letartóztatásba he­lyezte, a vizsgálat folyamat­ban van. SZOMBATON ESTE nagy farsangi bál A TETTYE VENDÉGLŐBEN Zene: KÖVÄRI VILI ÉS SZÓLISTÁI Áramszünet Áramszünet lesz február 2-án 6—17 óráig nagyfeszültségű fe­szültségáttérés miatt az Arpéd- tető, Tárna u.. Vörös csillag u„ Fürst S. u., Munkásőr u., Tűz­oltó u., Gorkij u., Török I, u., Óvoda u., Népfront u.. Baltika u.. Margit u„ Vörösmarty .u.. Katona J. u„ Borbála u„ Ibo­lya u,. Szabó I. u., Kedves u., Auróra u., Csők I. ü., Vörös- | hadsereg u„ Árpád u.. Hun u., ! Arany J. u., Botond u.. Sudár í I. u.. Dobó K. u.. Április 4. u., Klapka u.. Egyenlőség u., Szü- I rét u., Kinizsi u., Perényi u., Csokonai u., Vesselényj u.. Csa­pó J. u., Tököly u„ Jószeren­csét u., Szabadságharc u., Ba­rátság u„ Irinyi J. u„ Bányász vértanúk U., Bródi S. u., Krú­dy Gy. u., Frankéi Leó u.. Szeptember 6. tér, Korvin O. u.. Fekete gyémánt tér, Kölcsey u.. Thuri u„ Testvériség u.t Hege­dűs M. u., Tolbuhln u. egész szakaszán. Petőfi laktanya, Deák F. u., Andrási u., Buzsáki u„ Karancs u., Fürst S. u.. Búza­virág u., Balassi B. u„ Nemzet­őr u„ Kocsis L u., Kömjáth A. u., Szondy Gy. u.. Dobó I. u., Aknász u.. ötéves terv u., Bocskai u., Apafii u., Zsdanov I u.. Féltig u., Keller J. u., Szta- ; hanov u., Kirov u., Május 1. U., | Bánoml u., Nagybányaréti völgy, szabolcsi tsz. valamint a n. sz. • téglagyár területén. I Áramszünet lesz február 3-án I 6—17 óráig a Fürst S. u., Dózsa 1 Gy. u., Diós! u., Előd u., Almos u., Gyár u.. Alkotás u., Remény I u., Ságvári Z. u„ Csaba u.. Tál­tos u„ Gyula u., Kuba u., Géza u.. Felszabadulás u„ Nagyhídi u., Kokszmű-lakótelep Edison u., Gomba u., Hőerőmű-lakóte­lep, Fürj u., Rigó u., Basamalo­mi u.. Basamalomi dűlő, Kisba- lokány a., Bulgár a., Diczmalom a., Bankó P. Cinka Panna u., Nárcisz u., Eozin u., Mész- kemence u„ Darázs u., Bara- nyavár u., Pélmonostor u., Pó­lya u., Zsolnay V, u„ Temető u., Kilián Gy. u., Alsóbalokány u.. Felsőbalokány u., Halász u., Major u. által határolt terüle­ten. Áramszünet lesz február 4-én 6—17 óráig a Február 24. u., Kormoskősor. Vajda J. u., Kom. játh A. u.. Aknász u., Engels u., Blaha Lujza u.. Meszesdűlő, Dózsa György u.. Hétvezér u„ Csöpp u., Derűs u„ Piroska u.. Diósdűlő, Dagály u., Avar u.. Bokor u„ Délibáb u., Vadász u., Endre u.. Rippl-Rónai u., Béla u.. Csillag u., Hold u.. Ady E. u., Kiss Ernő u.. Vöröskereszt u.. Rudas L. u., Katalin u., Fel- sővámház u„ Farkas I. u., Fel­sőbalokány u., Alsóbalokány u., Harangöntő u., Lánc u.. Irányi D. tér, Kossuth L. u.. Sörház utcától keletre. Nagy Lajos u., Egyetem u., Koller u., Béri Ba­logh u., Lenke u., Rákóczi út, Könyök u., Márton u., Alsóhavi u.. Orsolya u., Malomszeg u., Törekvés u.. Hegyalja u„ Gyo­pár u.. Havihegy, Zerge u„ Zsig- mond u., Mező I. u., Tátra u., Marx u., Török u., Besenyő u.. Kun u., Székely u.. Jász u., Bá­nyász u., Bártfa u., Kisplricsiz- ma u., Rigóderdűlő, Vidámpark, Alsó-, Felső-, Középgyükés, Ka­nyar u., Muskotály u„ Engels u.p Veterán u.. Előre u., Bittner A. u„ Május 1. u., November 7. u.. Lámpásvölgy, András-bánya- völgy, Istenáldásvölgy. András u., Flórián u., Debreceni M. u., Gödör u„ Zöldelő u. Selmec u„ Káposztásvölgyi u., Kórház u.. Kórház tér. Károly u., Sétatér u., Martinovits u.. Körmije u., Gesztenyés u„ Zsolnay-lakőtelep által határolt területen. ANYAKÖN.YV PÉCS SZÜLETTEK; Illés András, Vörös Andrea, Gép Zoltán, Wally Zoltán, Mag­da Gábor, Balogh Bálint, Simon Gábor, Horváth László Sasvári Ildikó, Érát Ildikó, Pétersz Ár­pád, Kreka Eszter, Kovács Sán­dor, Nagy Gábor, Pintér Agnes, Kiss Judit. Szigeti Zoltán, Hor­váth János, Kretz Gyöngyi, Bár­dos Anikó. Tröszt Péter, Dóczt Violetta, Kurucz Éva, Dobos Csanád, Dobos Szabolcs, Dobos Dezső, Szebeni Péter, Kovács Edit, Nagy Krisztina, Zodenyak Zsolt, Baráth Zsoit, Rákosi Ildi­kó, Kalányos Attila, Molnár Gá­bor, Várnai Levente, Selymes Attila, Szűcs Pál, Bánky Géza, Tiegemann József, Mundli And­rás, Ganos Andrea, Obányai Gabriella, Scbmemler Károly, Balogh József, Kovács Tímea? Schram József, Dékány Gábor, Kovács Ágnes, Páprádi Csanád, Bába Tamás, Lengvári István, Kislak! Péter, Rudolf Ildikó, Nagy-Bózsóky Gábor, Mándii Il­dikó, Fóris Csaba, Csörnyei Gé­za, Murátb Eszter, Batka Nor­bert, Kamarás Péter, Tóth Zsu­zsanna, Győri Mónika. Móricz Anikó, Hont! Géza, Köves Ag­nes, Pető Katalin, Sebők Éva, VőrÖsváczky János, Dinya Illés, Hortobágyi Attila. Hartmann Antal, Molnár Mónika, Csima Attila, Daczó Tünde, Alsószeg! Eszter, HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK; Palkovics Sándor és Borca Éva, Péter János és Macsánik Mária. Egédi Ferenc és Hock Etelka, Schleining József és Ta­si Erzsébet, Feldmeyer Lajos és Farkas Klára, Karanylc László és Joó Margit, Tallász István és Bodor Mária, Bodor József és Kecskés Katalin, Kutas László és Wiandt Ilona, Fülöp József és Toldi Erzsébet, Inotai László és Üjfalusi Erzsébet, Kovács Je­nő és Krum Ilona, Kecskés Pál és Hunyadi Jolán, Borbély Gyu­la és Martin Terézia, Tér Ist­ván és Azarkándi Margit. Nyíló Péter és Tzentz Anna, Bodány Lajos és Mihics Éva, Turbékl Sándor és Szederkényi Irén, Czen© Miklós és Hodossy Ag­nes, Simor Péter és Világos Er­zsébet, Megyesi-Schwartz pál­mán és Máriás Ildikó, Kaszás Sándor és Takács Erzsébet, Radnai Péter és Sólyom Ilona, Schneider István és Lőrincz Er­zsébet, Cibra Ferenc és Török Ilona, Rácz Gyula és Csete Ida, Kozári Ferenc és Zirman Mária, Haraszti János és Herendi Er­zsébet, Pakuts Péter és Sztra- nyák Jolán, Mischl Ferenc és Ribarits Zita, Gráin Mihály és Horváth Rozália. MEGHALTAK; Várnai Ottó, Ilii György, Ku- zsinszki Andrásné sz. Kill Ma ria, Dvorák Szaniszló, Aradi Mártonné sz. Gilich Margit, Ara­di Jánosné sz. Krammer Mária, Márton Jánosné sz. Ringlaub Teréz, Megyer Sándor, Papp Ro­zália, Nemes Péter, Jarabek Alajos, Szarka Sándorné sz. Németh Margit, Bóka István, Rabati Ferencné sz. Kovács Ka­talin, Juhász Imre, Müller Já­nos, Richter Jenő, Szabó István, Tankovics Jánosné sz. Klier Te­réz, Ember ovics Márk, Kandel Adolfné sz. Kandel Fanni, Borsó Lajosné sz. Németh Júlia, öröm János, Belső-Ronta Márk, Fonyo István, Farkas Jánosné sz. Sza­bó Margit, Hasznos Pál, Csertán Gyuláné sz. Gnandt Anna, Brach- mann János, Major Gusztávné sz. Papp Irén, Nagy Györgyné sz. Mázán Agnes, Sashegyi Sán­dor, Furus Géza, Tóth György, Szászvári György, Majorosi Gyu­la, Bödör Jánosné sz. Vargha Margit, Baumgartl Róza, Scholcz Hirdegard, Nagy Andrásné sz. Ress Zsuzsanna, Vágó Gyulánc sz. Szibert Anna, Porvay Jenö­né sz. Majos Margit, Meggyes Sándorné sz. Sobersze-Tegján Lenke, Kis-Kovács Jánosné sz. Fülöp Julianna, Juhász Lajos, Kovács Ilona, Lengyel Péter, Halász Dezső, Ifkovics Pálné sz. Török Mária, Stieger Tivadar, Heim Lajos, Lovas Ferencné sz. Rengei Erzsébet. KOMLÓ SZÜLETTEK; Szegődi Róbert, Rück Angéla, Schaff Éva, Pap Andrea, Grün- vald Ildikó, Kiss Ildikó, Kocsis Agnes, Schmidt Irén, Lomb Éva. Bencs Krisztina, Orsós Mária. Kalányos Péter. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Pribék Lajos és Czukor Ilona. Hörömpő Sándor és Kiss Mag­dolna, Ulmer József és Kánya Ilona, Bede József és Kiss Viola. MEGHALTAK; Rácz János, Herner Ferenc, Orsós Anna, Voko Imréné sz Karsa Anna Fór Imréné sz. Marton Rozália, Terjánecz lm réné sz. Csór Erzsébet, MOHÄCS SZÜLETTEK: Nagy Csilla. Péter Erzsébet. Riba Szilvia, Rózsahegyi Gábor. Pólyák Erzsébet, Filákovies Zsu zsanna, Vida Erika, Gojákovics Anna, Szabó Csilla, Grisnik Zol­tán, Klement Ferenc, Kovács József, Hafner Valéria. Kiss Zol­tán, Jakabos Gergely, Tavas Szilvia, Hugyecz Tímea, Németh Zoltán. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK; Arnold József és Flaskai Má­ria, Mórocz Péter és Domonics Katalin. MEGHALTAK; PahI János Mohó. sánin Pálné sz. Pávkovics, Agnes, Petrovics Sándorné sz Hübert Natália, Krepp József. Szajcsán Mátyás, Szűcs József, Katona György. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom