Dunántúli Napló, 1970. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-21 / 17. szám

Dtuumtmt ncitito 1970. fonnér SI. irrt Maate 1970. JANUAR 21 SZERDA { 5 Szeretettel köszöntjük { névnapjuk alkalmából Áe,nes J rterű kedues olvasóinkat l t A Nap kél 7.2S, nyugszik * IC.28 órakor. A Hold kél / 15.06, nyugszik 7.11 órakor. ÜSZŐI Társadalombiztosítási Valóságos „országúti vonat” haladt tegnap a harkányi úton Pécs felé. A* S-8s ÉPFU két Tátra vontatta, nagyteherbírású trélere, szállítmányával, egy óriási kotrógéppel a koradélutáni órákra szerencsésen megérkezett Pécsro. közleménye Az utóbbi időben mind na­gyobb számban kérnek dol­gozók a társadalombiztosí­tási ügyviteli szervektől mun­kaviszony-igazolást szabad­ságidő kiszámítása, jubileu­mi jutalomra jogosultság megállapítása, szolgálati idő figyelembevétele stb. érdeké­ben, tehát nem társadalom- biztosítási célra. Hasonló cél­ból kémek a nyugdíjasok is a társadalombiztosítási ügy­viteli szervektől olyan időre igazolást, amelyet már a nyugdíj-megállapító eljárás során figyelembe vettek és teljes részletességgel tartal­maz a nyugdíjas birtokában levő nyugdíj határozat. A munkaviszony-igazolási kérelmek nagv száma a mun­kában torlódást okoz, s emi­att olyan igazolások kiadá­sa szenved késedelmet, ame­lyek hiányában esetleg át­menetileg ellátatlanul marad- e hatnak a kérelmezők. Mindezek miatt, továbbá, mert szükségtelen is, az igazolást kérő munkáltatók a nyugdíjas dolgozóknál te­kintsenek el ezentúl új mun­kaviszony-igazolás beszerzé­sétől, támaszkodjanak a nyugdíjhatározatra, mely tar­talmazza a kívánt adatokat Ugyancsak szükségtelen a munkaviszony-adatokat iga­zolni az új mintájú munka­könyv bevezetését (1951. jú­lius 1-ét) követő időre, mert ezeket a munkakönyv hitelt- érdemlően tartalmazza. A társadalombiztosítási igazga­tóságok (kirendeltségek) ezért a jövőben csak az új min­tájú munkakönyv bevezetését megelőző időre vonatkozóan állítják ki a — nem társa­dalombiztosítási célból kért — munkaviszony-igazolásu­kat. akkor is. ha a kérelem valamennyi munkaviszonyra vonatkozik. ♦ — Áramszünet les* Január 25, 28-án 7.30—16.30 óráig Pécsbánya- rendező és környékén. (x) Újra termel az algyői 13-as Ax algyői 13-as kútnál — amelynél a szombati olaj- és gázkifúvás keletkezett — keddre virradóra eltávolították a záró­szerkezet működését akadályozó tárgyat. A kút, amelyet ezzel véglegesen „megzaboláztak”, reggeltől ismét teljes üzemmel termel. Részlegesen mindvégig termelt egy 12 milliméteres nyí­láson, a kifúvás ugyanis 20 mil­liméteres fúvókán következett be. Ezen a nyitáson, a kifúvás ideje alatt körülbelül 15 000 li­ter olaj ömlött szét a környé­ken. mintegy 300 méter bosszú sávban. Viszonylagos szerencse, hogy éppen a kitörés napjára a kutat környezd belvíztenger a hirtelen hőmérsékletcsökkenés következtében jégpáncéllá fa­gyott, s így az olaj nem ömlött szét az óriási vizes, sáros felü­leten. A kiömlött olaj azonnal megdermedt, s így egyelőre nem veszélyezteti a Tiszát. Most bul­dózerekkel hatalmas árkot, Illet­ve sáncot készítenek, hogy eset­leges olvadás ne ömlessze szét az olajat. Közben igyekeznek majd az olajat összegyűjteni, hogy elejét vegyék a folyó szennyezésének. ♦ ■ — A Soptana új gyártmá­nya. „KTL—04” a neve an­nak a létöltő gépnek, amelyet a Sopiana gépgyár műszaki és tervező kollektívája konst­ruált. Az első gép legyártása rövidesen befejeződik. A pró­baüzemelést a Szigetvári Kon­zervgyárban végzik eL — Pécsre költözik a nö­vényvédő állomás. A Buda­pesti Középülettervező Vál­lalat tervei alapján a Sze­derkényi Növényvédő Állo­más részére telephely épül Pécsett a pellérdi elágazás­nál. A 17 milliós beruházás­sal létesítendő irodaház, üzemrészek, laboratórium és javítócsarnok építését még a nyár elején elkezdik: a be­fejezés 1972. év végén vár­ható. — A Baranya megyei Elelml­szerkereskedelml Vállalat érte­síti kedves vásárlóit, hogy az újjáalakított 127. sz. élelmiszer- boltja (Fürst S. u. 44.) Január 23-án nyit. A bolt nyitvatartási Ideje: hétfőtől szombatig 7—14 óráig. (x) — Potsdamból mérnökök érkeztek a Tervező Vállalat­hoz a potsdami központi la­kótelep és egy negyven tan­termes iskola kiviteli tervei­nek előátvételére. A terveket a Tervező Vállalat dolgozói készítették. — Gésák, pagodák, Budd­ha. Ma délután fél hatkor a Doktor Sándor Művelődési Házban Horváth Ilona és Kablár János élménybeszá­molóval egybekötött színes diavetítést tartanak japáni útjukróL ♦ Kiváló együttesek A Művelődésügyi Miniszté­rium kétévenként ítéli oda az ország legjobb öntevékeny művészeti csoportjainak a kitüntető, kiváló együttes cí­met. Tegnap érkezett haza Budapestről annak az öt pé­csi művészeti együttesnek a vezetője, amely az 1968-ban és 1969-ben végzett munká­jáért kiváló együttes címet és oklevelet kapott. A Dok­tor Sándor Művelődési Ház országos hírű Bóbita báb­együttese, valamint a Mecsek Táncegyüttes már harmadíz­ben nyerte el, illetve őrizte meg kiváló minősítését A Művelődési Ház irodalmi színpada másodízben lett ki­váló együttes. Ugyancsak har­madízben nyerték el a kiváló címet a Nevelők Háza ka­marakórusának, valamint a I KPVDSZ Kultúrotthon szín­játszó csoportjának tagjai. ♦ — Tertlszter mintabolt — Jó­kai tér 2. A Centrum Aruház kezelésében (x) — Nylonharisnya 25,50 forin­tért, női kötény 22,20—26,90 fo­rintért, női nylon munkaköpeny, csak kis számokban, 140 forin­tért, férfinadrág, extra nagyság, hasméret 180—269 forintért, szl- nes olasz puplin férfiing, 40-es számig, 88 forintért vásárolható a Leértékelt áruk SaUal utcai boltjában. (x) Halálozás A Pécsi Vasutas Sportkör el­nöksége fájdalommal tudatja, hogy az egyesület alapító tagja, SZABÓ ISTVÁN sporttárs a PV- SK-ért kifejtett hosszú és ál­dozatos munkássága után janu­ár 18-án 84 éves korában el­hunyt. Emlékét kegyelettel meg­őrizzük. A PVSK sportolói, ve­zetői és pártoló tagsága. Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apó­sunk, testvérem, nagyapánk, dédapánk és kedves rokonunk, n.VORZSAK SZANISZLÖ nyug­díjas főaknász életének 85. évé­ben türelemmel viselt hosszú betegség után csendesen elhunyt. Temetése január 22-én, csütörtö­kön fél 3 órakor lesz a pécs- szabolcsi temetőben. A gyászoló család. Szomorú szívvel tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy drága jó édes­anyánk, nagyanyánk, anyósunk, nővérem, sógornőnk és kedves rokonunk, ÖZV. PORVAY JE­NÖVE nv. ítélőtábla! Mró özve­gye küzdelmes és áldozatos éle­tének 78. évében hosszú beteg­ség és szenvedés után 1970. ja­nuár 20-án elhunyt. Temetése Ja­nuár 23-án f*l 1 órakor lesz a pécsi központi temető Szent Mi­hál v kápolnájából. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagy­apánk, dédapánk, SUHA LIPÖT, volt vasas! lakos január 19-én csendesen elhunyt. Temetése Ja­nuár 24-én du. fél 4 órakor less a Vasas n-i temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó édesanyánk, ÖZV. ARADI JANOSNÉ, MAV-nyug- díjas, Pécs, Kis Ernő u. 13. s*. alatti lakos 78 éves korában el­hunyt. Temetése Január 23-án, pénteken 12 órakor lesz a köz­ponti temetőben. — A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy a legkedvesebb férj, édesapa, nagyapa és kedves rokon, SZA­BÓ JANOS, a Tejipari Vállalat nyugdíjasa 69 éves korában tü­relemmel viselt rövid szenvedés után elhunyt. Temetése Január 23-án, pénteken fél 2 órakor les* a Szent Mihály kápolnából. A gyászoló Szabó és Károlyi csa­lád. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, apa, testvér, nagy­apa, dédapa, após, sógor és ro­kon, RICHTER JENŐ nyugdíjas 1970. január 17-én hosszú szen­vedés után 71 éves korában el­hunyt. Temetése január 23-án, pénteken fél 3 órakor les* központi temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Jó feleség, édesanya, nagyanya, anyós, testvér, sógor­nő, VAGO GYULÁN® Sziebert Anna, volt sásdi lakos 1970. Ja­nuár 19-én hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése január 24-én, szombaton 2 órakor lesz a mohácsi temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretet* édesapa, após, nagy­papa, dédpapa, testvér, BAGOLY JANOS, AKÖV-nyugdíjas 75 éves korában elhunyt. Temetése Ja­nuár 22-én, csütörtökön fél 1 órakor lesz a közoonti temető­ben. A gyászoló család. Szomorú szívvel értesítjük ba­rátainkat, ismerőseinket, hogy DR. VÉGH ISTVÁN MAV-nyug- díjas 89 éves korában elhunyt. Temetése Január 2l-én, ma fél 3 órakor lesz a központi teme­tőben. A gyászoló család. Köszönet Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett halot­tunk, TÓTH FERENC MAV­nyugdíjas temetésén megjelené­sükkel, koszorúk, virágok kül­désével és bármi más módon fájdalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. A gyászoló csalók. — A TIT Munkácsy Mihály Szabadegyetem Szerelem, há­zasság, család előadássoroza­tának keretében január 22-én csütörtökön 18 órakor dr. Tóth Emil főorvos Szerelem és sze­xualitás címmel előadást tart a TIT Bartók klubjában. — ŰJ gyógyszertár épül Harkányban. Még az idén el­készül és átadják a másfél millió forintos költséggel épülő egyemeletes új gyógy­szertárat Harkányban. Az új létesítményben szolgálati la­kás is épüL — Üj sertéstelepek a me­gyében. A dunaszekcsői és a baranyahidvégi termelőszö­vetkezetek 29, illetve 25 mil­lió forintos beruházással ser­téstelepet létesítenek. A Ba­ranya megyei Magas- és Mélyépítő Vállalattal most tárgyalnak szerződéskötések ügyében. A Villányi Állami Gazdaság szintén tárgyal az építőkkel: a gazdaság egyik majorjában 22 millióért kí­vánnak sertéstelepet létesíte­ni. A munkákat a nyáron megkezdik. — Áramszünet lesz január ál­ig, 7—17 óráig Aranyhegy, Ro­dostó u., Donátus, Csurgodűlö, Zuma-szőlö, Aranyhegyi u., Kis- daindol, Bállcs u.. által határolt területen. (x) Tarkabarka A szülőszobában egy fiatal mama a telefon­könyvben lapozgat. Fel­figyel rá az ápolónő és segítségére siet: — Szép keresztnevet keres a babának? Hiszen azt a naptárban is meg­találhatja! — Csakhogy én veze­téknevet keresek neki. * — Kölcsönadnál ne­kem ezer forintot? — Nem. — Ezt megjegyzem ma­gamnak. — Na látod. De ha köl­csönadom, azt biztosan el­felejted. • A professzor felesége vizvezetékszerelőt hívott. Fizetéskor megjegyzi: — Ennyi pénz, ezért a pár perces munkáért! Ennyit egy akadémikus sem keres! — Éppen ezért lettem én vízvezetékszerelő. ár Az egyik skót megláto­gatja a másikat. Amik'or a szerény ebéd után tá­vozni készül, a házigazda így tartóztatja: — Csak nem akarsz már elmenni? Várj egy kicsit, még hátravan a frissítő. A vendég visszaül a helyére, t a házigazda ki­nyitja az ablakot * — Drágám, be kell vallanom neked vala­mit .. ^ — Az isten szerelmére, mit? — Nős vagyok. — Jaj, de megijesztet­tél, már azt gondoltam, ellopták az autódat — A KIOSZ pécsi szerve­zete értesíti a kisiparosokat, hogy dr. Somogyi Árpád, az SZTK jogtanácsosa TIT elő­adást tart január 21-én este 6 órakor a KISZ székházá­ban. A társadalombiztosítás és nyugdíj a kisiparban cím­mel. ♦ Az időváltozás és a betegségek, összefüggései, a „frontátvonu- lás” ártalmai sokak szemében babonának tűnnek. A Delta tu­dományos magazin új száma részletesen ismerteti a bebizo­nyított összefüggéseket az idő­járás és az emoer élete-halála, betegsége-egészsége között. Be­számol a lap egy világraszóló új magyár találmányról, a sok­szögű tengelyek készítésére al­kalmas esztergáról. Az emléke­zetbiológia dilemmája címen vá­zolja az idegélettan néhány megoldatlan kérdését, ír a mun­kára fogott plazmasugárról és a statisztikát készítő komputerről, a gázturbinás „országúti cirká­lókról”, a korszerű szőnyegpad­lókról és az újra tért hódító természetes textilliákról, a gyap­jú tökéletesítését szolgáló kuta­tásokról. Izgalmas cikk részle­tezi az antropológusok és pa­leontológusok kutatásának új eredményeit, az emberréválás , folyamatának hiányzó láncsze­me után; eszerint a homo sa­piens története nem csupán 55 ezer év, hanem kétannyi, vagy még több. A Delta gazdag hír- ! anyaga, száznál több fotója, hi- I reinek, tudományos érdekessé­geinek serege mellé ezúttal kér­dőívet melléket Közvélemény­kutatással kívánja felderíteni, hogy olvasói miként véleked­nek és mit kívánnak a negye­dik évfolyam küszöbén. ♦ — A SZEGEDI HADASZOK receptje szerint főzött, s a Paprikafeldolgozó Vállalat műszaki dolgozóinak találmá­nya alapján tartósított ha­lászlékockák híre már kül­földre is eljutott. A napokban mintegy 50 000 adagot küld­tek Ausztriába, Svájcba és Svédországba. Útra kész egy „kóstolószállítmány” az Egye­sült Államokba és az NSZK- ba is. — A MEOE Baranya me­gyei csoportja értesíti tagjait és az érdeklődőket, hogy ja­nuár 24-én délután 5 órakor Fehér Gyula, a boxer szak­osztály elnöke előadást tart A kutya tenyésztése, felneve­lése, takarmányozása címmel I a Hotel Torist étterem külön­termében. Január 26-án tag­gyűlést tartanak a fenti he­lyiségben. Kérik a tagokat, hogy a határozatképesség biztosítása érdekében minél nagyobb számban jelenjenek meg. ♦ Időjárásjelentés Várható időjárás szerda estig; változóan felhős, párás, hideg idő, szórványosan kisebb hava­zással. Éjszaka gyenge, napköz­ben mérsékelt szél. Többfelé köd, egy-két helyen zúzmara- képződés. — Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet ál­talában mínusz 7—12 fok között, a derült helyeken mínusz 15 fok körül. Legmagasabb nappali hő­mérséklet mínusz 2—7 fok kö­zött. ♦ — MflbSrSk, ruházati bórflX, PVC-padló legolcsóbban — Bór- bolt. Rákóczi út 18. (x) — Rekord-mennyiség fo­gyott az elmúlt évben pék­süteményből a pécsi élelmi­szer- és tejboltokban. A Pé­csi Sütőipari Vállalat csak­nem 41 millió kiflit és zsem­lét gyártott 1969-ben, 3 mil­lióval többet mint a korábbi években. — Áramszünet lesz január 23­lg, 7—18 óráig a Bartók B. u., Székelj Bertalan u.. Miklós u.. György u.. Surányi u.. Asztalos J. u., Bárány u., Zsolt u. által határolt területen. (x) ♦ A MÉK árai Az évszakhoz képest szokatla­nul olcsó a gyümölcs. Bősége­sen van fehér alma, kilónként 2,80-ért. A piros alma ára egy­ségesen 4,80. A körte kilónként C,40-ért kapható. A zöldpetrezse­lyem csomónként 1,20. Emelked­tek kissé I» burgonya-árak. A gülbaba 3,70, a rózsa 3,40, egyéb burgonya pedig 2,90-ért kapható. A jelenlegi árak; vöröshagyma 5,40, fokhaouna 28, kelkáposzta 4, fejeskápofcta 3 forint. A dió­belet 68, a tormát 18 forintért árusítják. A cékla 3,60, a kara­lábé 2,80, a sárgarépa 3,20, a petrezselyemgyökér 6 forint. A sütőtököt 2 forintért, a savanyú­káposztát 5 forintért kínálják. A tojás ára nem változott* dara­MSfamm Wagner­hangverseny Pécsett Nem véletlen, hogy rlOcá*. hallunk Wagner-zenét Pé- esett. Ezt a muzsikát — jól — előadni igen komoly fel­adatot jelent a legkiválóbb zenekaroknak és énekeseknek egyaránt. Wagner operáiban különleges szerepet kap a ze­nekar: sok esetben az éne­kesek helyett is övé a tema­tikus munka, a hősök lelki­világának ábrázolása, köve­tése a zenekar feladata. Ép­pen ezért Wagnernél tarta­lommá válik a máskor for­mai elemként feltűnő orkeszt- rális virtuozitás, a csillogó hang, a különleges hangszí­nek, a végletes dinamikai ellentétek. Mindezt természe­tesen e zene szenvedélyessé" ge, indulati gazdagsága okoz­za. Nem tagadjuk, féltettük ze­nekarunkat, képes lesz-e Wagner zenéjét nem egy mű­sorszámban, de egy egész hangverseny során méltón megszólaltatni. (Joggal ag­gódnak a zenekar felelős ve­zetői is: egyetlen hónap so­rán Wagner-est, kaposvári hangverseny, Bartók-est, ezek mellett a zenekar tagjainak többsége részt vesz a Színház West Side Story és Manón Lescaut bemutatásában is ... Rutinosabb zenekari rókák Is belefáradnak ilyen sorozatba, kérdés, mire lennének képe­sek.) Örömmel nyugtázzuk, hogy zenekarunk lelkesedése, am­bíciója ezúttal áthidalta a nagyobb nehézségeket. A Pécsi Filharmonikus Zenekar tudása javát nyújtotta. A ki­segítőkkel kibővített zenekar minden hangszercsoportja • reméltnél több erőre, csillo­gásra, finomságra, költői ki* fejezésre bizonyult képesnek. Sikerült elhitetnünk a pécsi közönséggel, hogy Wagner zenéje egyenértékű a legna­gyobbak alkotásaival. Wagnert énekelni kényes és sokszor nem hálás feladat. Külön intelligenciát igényel az arányok megtalálása, ér­ces hangra van szükség, hogy az átüssön a forrongó, vib­ráló zenekaron. Nos, a köz­reműködő énekesek, az Ál­lami Operaház művészei, mind igazi Wagner-énekesek. Hadnay György kiváló szín­padi érzékével, őszinte humo­rával muzikalitásával nagy hatással volt a közönségre, Sachs monológjaival a hang­versenydobogón is élő figu­rát teremtett. Tarnay Gyula többre képes a most hallott­nál. A hideg Időjárás első- sorban az érzékeny magas hangot támadja meg. Nem tökéletes diszpozíciója ellené­re megcsodálhattuk meleg, vivőerős, nagy csúcsokra ké­pes Wagner-tenorját. A leg­kedvezőbb benyomást talán Dunszt Mária keltette. Stílus- hű, átélt, nagyerejű, magával ragadó, a lírai finomságokra is rezonáló éneklése a leg­szebb reményekre jogosítja a fiatal énekesnőt. A hangversenyek neves dirigense, Lukács Miklós, Wagner zenéjének alapos Is­merője. Az Operaházban rendszeresen vezényli a leg­több Wagner-operát. A mi zenekarunk elé nem lépett teljesíthetetlen igényekkel. Legfőbb feladatának az épít­kezést, az arányok kellő be­tartását tartotta. Helyenként adósunk maradt azonban az­zal a szenvedélyességgel, amelv ezt a muzsikát igazán életteljessé és wagnerivé te­szi. Nyilván a kevés próba okozta, hogy az együttmű­ködés karmester és zenekar között nem volt minden eset­ben zavartalan, a vezénylő mozdulatok nem válhattak egyértelművé a muzsikusok számára. Jó lenne elérni, hogy a Pécsett szereplő ven­dég karmesterek — éoítve ugyan Nagy Ferenc alapos előkészítő munkájára. de mégis — több időt szánja­nak a? hangversenyek elő­készületeire! Ssesziay ZaeM 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom