Dunántúli Napló, 1969. november (26. évfolyam, 254-279. szám)

1969-11-28 / 276. szám

4 Dtmanvmi navt« 1969. november 28. Bfiasfe £ 1969. NOVEMBER 28 PÉNTEK < Szeretettel kőszöntjük J névnapjuk alkalmából Stefánia J nevű kedves olvasóinkat * t J A Nap kél 7.07, nyugszik J 15.57 órakor. A Hold kél J W.28, nyugszik 11.09 órakor. * S S S /////(f///✓#>/ / V/ / felszabadulás krónikája NOVEMBER 25. A 2. ukrán front csapatai át­kelnek a Dunán és támadásba lendülnek a Mohácstól délre eső területen. A németek a harcok körzetében SS részlegeket és rohamlövegekkel ellátott had­osztályokat vonnak össze és több ellentámadást kísérelnek meg. E harcok során felszaba­dul Kölked, Majs, Udvar, A Nyilaskeresztes Párt Hun­garista Mozgalom pécsi nemzet­ségvezetője fehivást tesz közzé a Dunántúlban. Utasítja a nem­zetségek tagjait, hogy igazolvá­nyukat, a pártba való belépé­sük napjának megállapítása vé­gett okvetlenül mutassák be a központban. „Ezen kötelezettség elmulasztása azzal a következ­ménnyel jár, hogy a Nyilas­keresztes Párt Hungarista Moz­galom rendes tagjai közé a mulasztó testvéreket nem vehet­jük fér, NOVEMBER 26. A megye keleti felén tovább folytatódik a szovjet csapatok előrenyomulása több irányban. Felszabadul Nagynyárád, Boly, Szajk, Dunaszekcső. A vissza­vonuló német egységek megron­gálják a táviróberendezéseket, felrobbantják a hidakat. A pellérdi körjegyző távbeszé­lőn jelenti, hogy utasítást kapott a Futura-raktár kiürítésére. A gabonarakodáshoz a pellérdi le­ventéket rendelte ki, azonban a rk. plébános a munkálatok el­végzésétől eltiltotta őket, arra való hivatkozással, hogy isten­tiszteleten kell résztvenniük. A főszolgabíró felhívta a csendőr- parancsnokságot, hogy a kör­jegyzőt karhatalommal támogas­sa a munkaerő kirendelésében. Pécsre megérkeznek a 31. SS páncélosgránát hadosztály al­egységei, akiket erősítésül vezé­nyeltek ide a város megtartása érdekében. A Nyilaskeresztes Párt bara­nyai vezetősége „Fegyveres Nemzetszolgálat” alakulataiba való önkéntes jelentkezésre hív fel minden 16 éven felüli ifjút és férfit, aki nem teljesít tény­leges katonai szolgálatot, „bele­értve a leventéket és a közép- iskolásokat is Egy szovjet hadtest közvetle­nül Mohácsnál átkel a Dunán és rohammal elfoglalja a vá­rost. NOVEMBER 27. A 31. SS páncélos hadosztály egységei Szederkéyiy és Belvárd- gyula körzetében próbálják fel­tartani a Pécs felé törő szovjet csapatokat. A Vörös Hadsereg itt harcoló katonái felmorzsol­ják az ellenséges erőket és to­vább haladnak nyugati irányba. Elérik Hird—Romonya—Nagykő- zár— Szőkéd vonalát. Pécsett egész nap már erős ágyúdörgés hallatszik délkelet felől. A IV. honv. kér. parancs­nokság azonnali hatállyal elren­deli Pécs váro6 polgári, anyagi és katonai kiürítését. A német és magyar katonai alakulatok autókkal, teher- és személygép­kocsikkal hurcolják el a rak­tárak készleteit. Felbomlik a rend. fosztogatások kezdődnek, a dohánygyár árukészletét ka­tonai csoportok és civilek szét­hordják. A vasúti munkások szabotálják a kiürítést. NOVEMBER 38. Felszabadul Kozármisleny, Kis­béré nd, Üjpetre. A Pécs elfog­lalására irányuló hadműveletet délről a Pécsudvardtól keletre és Liptód—Kátoly vonalában elhe- helyezkedő csapatok biztosítják. Ugyanezen a napon a 64. lö­vészhadtest átkel a Karasica csatornán és felszámolja az el­lenség ellenállását Villány kör­zetében. Felszabadul llócska, Ivándárda és Ida-majot. A 32. gárda gépesített dandár Szinyin századparancsnok veze­tésével estére bejut Pécs keleti szélén a külvárosba. Majd a felzárkózó szovjet egységek egész éjjel folytatják benyomu­lásukat a városba. November 29-én délelőtt Pécs, % megyeszékhely felszabadul* Kísérleti iskolák Kétnapos tudományos ülés keretében értékelték a Ta­nárképző Főiskolán a kísérleti iskolák jelenlegi helyzetét, eredményeit. November 26-án a Bolyai János Matematikai Társulat ! rendezésében dr. Lénárd Ferenc, a Magyar tudományos Aka- j démia Pszichológiai Intézetének tudományos osztályvezetője I beszámolt az intézet kísérleti iskoláiban végzett kutató mun- ; káról. Tegnap ugyancsak a Társulat rendezésében, dr. Gábor Endréné, az Országos Pedagógiai Intézet docense, adott tá­jékoztatást az OPI irányítása mellett működő kísérleti isko­lák munkájáról, korszerű nevelési módszereiről. Az ülés végeztével a résztvevők megállapítottak, hogy a két intézettel való kapcsolat hasznos az új tanügyi reform és a korszerű pedagógiai nevelés szempontjából, és egyben segít az elméleti-gyakorlati problémák helyés megoldásá­ban is. Irodalmi estek a Főiskolán A jubileum jegyében ezen a héten a Tanárképző Főis­kolán is gazdag programmal köszöntik a város felszaba­dulásának évfordulóját. Szer­dán este az I. évesek szer­vezte új stúdió színpad az újgörög lírából összeállított műsorát mutatta be. Tegnap pécsi írók részvételével író— olvasó találkozó volt a Ta­nárképzőn. Ma a II. éves orosz szakos hallgatók szer­vezésében a díszteremben ün­nepi műsor lesz, amelyen a hazánkban állomásozó egyik szovjet egység Komszomol küldöttségén kívül a KISZ- Bizottság vendégeiként Pé­csett tartózkodó Ívovi dele­gáció is megjelenik. — PÉCS VÁROS felszaba­dulásának 25. éves évfordu­lója tiszteletére ünnepélyes megemlékezést tartott tegnap este Pécsett a Liszt hangver­seny-teremben a Postás Párt- szervezet, a Postás Szakszer­vezet Területi Bizottsága, a KISZ-szervezet és a Posta- igazgatóság. A negyedszáza­dos évforduló alkalmából ün­nepi beszédet mondott dr. Jávor János, a Postaigazga­tóság szb-titkára. Az ünnep­ség második részében a Bu­dapesti Postás Szimfonikus Zenekar adott hangversenyt, dr. Vasadi Balogh Lajos ze­neigazgató vezényletével. Énekszámokkal közreműköd­tek: Vigh Irén és Karizs Bé­la operaénekesek. — Pécs 25 éve címmel ve­télkedőt tartottak tegnap es­te az ifjúsági klubok részé­re a Doktor Sándor Művelő­dési Házban. A város ne­gyedszázados életének leg­fontosabb politikai, gazdasá­gi és kulturális eseményeit érintő kérdésekre a Pécsi Or­vostudományi Egyetem, a József Attila Művelődési Ház, valamint a Doktor Sándor Művelődési Ház ifjúsági klub­jának 3—3 fős csapatai ad­tak választ. A nagysikerű ju­bileumi vetélkedőt a József Attila Művelődési Ház csa­pata nyerte és egy serleget kapott ajándékba. Megaján­dékozták egyébként a vetél­kedő valamennyi részvevő­jét. — KLUBEST. A Kisgrafi- kai Barátok Köre Pécsett a MTESZ klubjában december 1-én 16.30 órakor klubestet tart. Az est keretében vetí­tettképes előadásban beszá­molnak Németh Lajos művé­szettörténész, kandidátus könyvéről. — Munkaruházati bolt — Sál­lal u. 8. — a Centrum Aruház kezelésében. (x) Halálozás Fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyám, nagy­anyánk, dédanyánk, ÖZVEGY KÁLMÁN ISTVÁNNÉ 86 éves korában elhunyt. Temetése december 1-én, hétfőn fél 2 órakor les* a központi te­metőben. A gyászoló család. Köszönet Ezúton mondunk köszöne­tét mindazoknak a kedves rokonoknak és Ismerősök­nek, akik felejthetetlen drá­ga halottunk, OZV. GÄBE NANDORNÉ temetésén részt vettek, fájdalmunkat koszo­rúk és virágok küldésével enyhíteni Igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a Ven­déglátó Vállalat vezeöínek, dolgozóinak a szép búcsúzta­tásért, az I. számú Bölcsödé vezetőjének és dolgozóinak a virágokért és a mély együtt­érzésért. A gyászoló család. , — Emlékünnepség. A me­| szesi munkásszálló nagyter- : mében, J’écs felszabadulásá­nak 25. évfordulója alkalmá­ból, november 28-án 15 óra­kor emlékünnepséget rendez­nek. Ünnepi beszédet dr. Ta- j kács József, a Hazafias Nép- • front városi titkára mond, I majd a Janus' Pannonius Gimnázium növendékei ünne­pi műsort adnak. A műsor után a felszabadulást fény­képekkel és dokumentumok­kal bemutató kiállítás nyílik. — Szövetkezeti szakembe­rek látogatása Szentlőrincen. A Közgazdasági Társaság megyei csoportja szövetkeze­ti szekciója szervezésében szövetkezeti szakemberek egésznapos látogatást tettek a szentlőrinci ÁFÉSZ keres­kedelmi egységeiben, ipari üzemeiben, továbbá az Út­törő Tsz kacsótai üzemegy­ségében. 3ön a hideg korszak? A meteorológiai és a geológiai tudományok két hazai társadalmi egyesü­lete, a Magyar Meteoro­lógiai Társaság és a Ma­gyarhoni Földtani Társu­lat csütörtökön közös pa- leoklimatológiai tanácsko­zást rendezett, amelyen tíz tudományos kutató tartott előadást. Dr. Berkes Zoltán kandidátus érdekes kö­vetkeztetésre jutott az utóbbi 200 év éghajlat­ingadozásainak elemzésé­vel. A vizsgálatok sze­rint 1880 óta egy fokkal emelkedett a középhőmér­séklet. Okát még nem tár­ta fel a tudomány, de so­kan a naptevékenység fo­kozódásával magyarázzák, mert ennek periódusa nagyjából megegyezik a középhőmérséklet emel­kedésének időszakával. Dr. Berkes Zoltán rá­mutatott azonban arra, hogy még sok egyéb té­nyező hatása is közreját­szik az éghajlati változá­sokban. Véleménye sze­rint az ember ipari tevé­kenysége az egyik fontos hatás. A széntüzeléssel, majd a benzin és az olaj felhasználásának széles­körű elterjedésével ugyan­is lényegesen emelkedett a Föld légkörének szén­dioxid-tartalma. A szén­dioxidban dúsabb levegő pedig „üvegházi burkola­tot” von a Föld köré, mert a napsugárzást jól áteresz­ti, de a talajból kisugár­zó meleget visszatartja, nem engedi kozmikus utakra. A napfolttevé­kenység — amelynek leg­utóbbi maximuma 1957- ben volt — fokozatosan csökken, s csak e ténye­ző alapján nézve, meg­kezdődött a földi éghaj­lat lehűléses periódusa. A következő időszak lesz te­hát a széndioxiddúsulásos hipotézis vizsgája, mert szétválik az éghajlat fel- melegedésének e két té­nyezője, s néhány évtized után kapunk választ »rra, melyik hatás, — a nap- tevékenység vagy a szén­dioxid-tartalom növeke­dése — befolyásolja job­ban az éghajlatot Szülőföldünk — Baranya Dr. Lajos László: Nevelők Háza Pécsett — Könyvtári napok. A Bá­nyász Szakszervezet körzeti könyvtára Felszabadulási könyvtári napok címmel ren­dezvénysorozatot szervez Komlón. A megnyitóra 28-án kerül sor a Zrínyi Művelő­dési Házban. Az ünnepség keretében úttörő—veterán találkozót is tartanak. — „LAUDATIO SZIGE- TIANA”, azaz Sziget dicsé­rete címmel sugározza ma 22 óra 30 perckor a Kossuth adó Farkas Ferenc zenekari művét. Két tárgy nyeremény­sorsolás decemberben Decemberben a havi szo­kásos tárgynyereményhúzá- son kívül rendkívüli juta­lomsorsolást is rendez a Sportfogadási és Lottóigaz­gatóság. A két húzáson ösz- szesen 2000 nyereményt — főnyereményként négy örök­lakást és három személygép­kocsit — sorsolnak ki. — A rendkívüli lottó-jutalomsor­solást december 27-én, a szo­kásos havi húzást december 28-án tartják. — Áramszünet lesz november 29-ig 7—16 óráig a Bartók B. u„ Szekffl u., Damjanich u„ Bá­rány u., Jurisits M. u. által ha­tárolt területen. <x) — Figyelmetlenül lépett a járdáról az úttestre szerdán délelőtt Pécsett, a Rákóczi út 5-ös számú ház előtt Lan- govics Antalné 30 éves pécsi lakos. A gyalogost egy teher­autó elütötte. A baleset kö­vetkeztében Langovics An­talné súlyos sérülést szenve­dett. — Tánciskola kezdődik decem­ber 2-án, kedden 19 órakor a Vasutas Kultúrotthonban, Vára- dy Antal u. 7/2. sz. — Vezeti: Balog. (x) — FELHÍVÁS! Előkészítő tan­folyam a Kereskedelmi és Ven­déglátóipari Főiskola felvételi vizsgájára. A Kereskedelmi és Vendéglátóipar! Főiskola az 1970 —71-es tanév felvételi vizsgájára előkészítő tanfolyamot indít. Az előkészítő tanfolyam 1970. janu­ár 15-t6l június 15-ig tart. Az előkészítő tanfolyam tantárgyai: matematika, kémia. A tanfo­lyam önköltséges, a résztvevők 450 forint tandíjat fizetnek. Je­lentkezés; 1969. december ló-ig. Felvilágosítást és jelentkezési la­pot Baranya. Somogy és Tolna megyében lakók részére a Ke­reskedelmi Szakközépiskolában, Pécs, Bét u. 1«. sz. alatt. Nagy Sándor, a konzultációs központ vezetője ad. (x) — Áramszünet lesz november 29-lg 7—16 óráig • Bartók B. u., Székely B. u., Miklós u., György u.. Damjanich u.. Bárány u., Zsolt u., Szekfű u„ Jurisits M. u. által határolt területen. — 28-lg 7—16 óráig Engels u., Dó­zsa Gy úttól a Lujza útig ter­jedő szakaszán, valamint Előre u.. Muskotály u., Bittner A. u. területé«. (x) Nappali fény Szegeden Csütörtöktől éjszaka is nappali fény árasztja el a szegedi Klauzál teret és a Kárász utca egy részét: ha­talmas tartóoszlopra több mint 3000 watt teljesítmé­nyű higanygőzlámpa-koszo­rút szereltek, amely világító- toronyként árasztja a fényt a környéken. Rövidesen to­vábbi 10 hasonló őriáslámpát szerelnek "fel a korzón, a Széchenyi téren. A város kőrútjain, sugárútjain már több ezer neon-és higanygőz- lámpa ontja a fényt — IFJÚMUNKÁS DELE­GÁCIÓ érkezik Lvovból, Pécs testvérvárosából szom­baton hajnalban Pécsre. A héttagú küldöttség a KISZ Baranya megyei Bizottsága vendégeként hat napot tölt Baranyában. — Tűz keletkezett tegnap délután Pécsett a Kossuth Lajos utca 6-os számú ház­ban. Baracska László magán­kisiparos műhelyében egy szabálytalanul üzemeltetett olajtüzelésű kályha lángra lobbantotta a mellette lévő állványt. A tüzet a pécsi tűz­oltók eloltották. — KARÁCSONYRA AJÁNLA­TUNK! Férfi fehér ing 41 forin­tért, színes olasz puplin Ing 88 forintért, női divatos fél kötény 16,40 forintért, melles kötény 26,90 forintért, nylonharisnya 25,50—28,90 forintért, női szövet­ruha 74—140 forintért, fiúöltöny 7—9 évesnek 190—210 forintért, terllster férfinadrág 219 forin­tért és még sokszáz féle ruhá­zati áruféleség 20—60 százalékos engedménnyel vásárolható a LE­ÉRTÉKELT ARUK Sallal u*—' boltjában. {X) Betörésaoroxat Pécsett Csütörtökön virradóra betörök garázdálkodtak a város délnyu­gati részén. Ismeretlen tettesek behatoltak a MER Megyeri úton lévő pénztárába, és megkísérel­ték a páncélszekrényt felfeszfte- ni, amelyben közel százezer fo­rint volt. A betörők különféle szerszámokkal próbálkoztak, amelyek eltörtek, így szerencsé­re a páncélszekrényt nem sike­rült kinyitni. Ezután a szomszéd épületben lévő, a Baranya megyei Ven­déglátó Vállalat által üzemelte­tett büfébe mentek, ahol a nyit­va hagyott fiókból 3200 forintot, valamint különféle italokat vit­tek el. Ütjük a Patyolat raktár­helyiségébe vezetett, ahonnan egy lemezkazettát vettek ma­gukhoz, amelyben húszezer fo­rint értékű benzin- és gázolaj- bélyeg volt. A Mártírok útja 15- ben lévő élelmiszerboltba as ud­vari ajtón hatoltak be, Innen több kiló szalámit és kolbászt, valamint jelentős mennyiségű italt vittek magukkal. A betö­rések színhelyén mindenütt van­dál pusztítást végeztek, törték, zúzták a berendezéseket. Az is­meretlen tettesek kézrekerítésé- te a nyomozás megindult» ANYAK0NYV PÉCS SZÜLETTEK: Storcz Edina, Lipóczki Zoltán, Varga Mihály, Tari József, Vida István, Pesti Andrea, Barícs Zoltán, Koncsos János, Unger Gyöngyi, Kulcsár László, Rózsa­hegyi József, Bakány Szilvia, Vranesics Gabriella, Rausch Andrea, Lukovich Eszter, Bodai Éva, Banai Ferenc, Mohai Ag­nes, Végh Beáta, Sarkadi Zsu­zsanna, Fenyvesi Zsolt, Zobokl Gábor, Acs Rita, Medvés Ildikó, Várbíró Zsuzsanna, Bakler Nor­bert, Várhelyi Attila, Gyulai Bernadett, Kövér Tímea, Kis Andrea, Kis László, Hoffecker Andrea, Söjtöry Hajnalka, Nagy Zsolt, Rózsavölgyi Csaba, Földes! Károly, Szőke Zoltán, Hirth Ta­más, Gáli Zoltán, Szuhán Gyön­gyi, Szilasi Tamás, Lőrincz Csil­la, Müller Anita, Kotsch Kinga, Király Zsolt, Gubicza László, Dékány-Szabó Ján is, Majorosi László, Biró Ildikó, Katona Zol­tán, Csulik Melinda, Krécsó Eri­ka, Dajka Erzsébet, Csuka Já­nos, Szalai Anita, Tillai Katalin. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Szabados János és Varga Ka­talin, Litkei István és Hemm Ilona, Kreka Ferenc és Misán di Hajnalka, Papp János és Ger­gely Jolán, Perák János és Küb- ler Veronika, Rácz József és Czeglédi Mária, Galgóczi Antal és Veller Erzsébet, Szak János és Kész Rozália, Szurcsik László és Herbai Ilona, Kozma Béla és Vicze Eszter, Maul János és Elek Julianna, Tóth Ferenc és Szilbereisz Zsuzsanna, Felde La­jos és Király Irén, Kiss József és Dobos Erzsébet, Vertike De­zső és Fűzi Magdolna, Borbás Géza és Bisztricki Anna, Tatai Csaba és Gombos Éva, Albrecht János és Vajda Erzsébet, Szőke Kálmán és Bálint Zsuzsanna, Katona András és Czugéber Er­zsébet, Molnár László és dr. Lá­zár Eleonóra, Kiss Attila és BO- gáthy Erzsébet, Simkó András és Vaneva Diankova Tenka, Fa­zekas Pál és Kishala» Margit, Kövér Lajos és Neumajer Juli­anna. Csokonai István és Csa- nády Lívia, Nemes Gyula és Ba- gl Olga, Kern Adám és Schmidt Éva, Hegyes László és Szabó Ilona, Ajtony! József és Üj Zsu­zsanna, Schmidt József és Mik- lesz Edit. MEGHALTAK: Jaczbó Ferencné sz. Balog Ka­talin, Szitás Károlyné sz. Fetter Irén, Heimrich Antal, Hagyó Jó- zsefné sz. Pallér Margit, Ribacz Györgyné sz. Fekete Erzsébet, Gungl György, Keller Jánosné sz. Kuszinger Júlia, Hirling Gé­zán é sz. Krapp Ida, Kutor Jó- zsefné sz. Kató Mária, Olasz Jó­zsef, Keim József, Boda Lajos- né sz. Friedel Mária, Varga Ist­ván, Schmidt Józsefné sz. KI each Mária, Bartal Zsigmond, Szen­de! Józsefné sz. Németh Mar­git, Jankovich Jenöné sz. Pá­linkás Ilona, Garé Nándorné sz. Benhardt Ilona, Szántó Simonné sz. Eilinsfeld Erzsébet, Kovács Józsefné sz. Bekker Katalin, Dómján Józsefné sz. Kis Rozá­lia, Kecskeméti Jánosné sz. Vol- csányi Katalin. Kis Ferenc, Nagy-Juhász Péterné sz. Nagy Jusztina, Radó Józsefné sz. Tér- na! Teréz, Hock Mihály, dr. Mráz Tibor, Schmidt Anna, Nagy Lajos, dr. Radó Dezső, dr. Várhidy Györgyné sz. Kor- hetz Mária, Polics Antal, Szik- szal Jánosné sz. Varga Róza, Becker Györgyné sz. Rumszauer Elvira, Andrékovics József, Kál­mán Istvánná sz. Tolnai Vilma, Varga Antal. KOMLÓ SZÜLETTEK: Nagy Zsófia, Tolnai Éva, Vár­helyi János, Dobosi Tünde, Vi­téz Tímea, Hoffercsik Mónika, Székely Zsolt, Fehér Éva, Papp Tamás, Papp Zoltán, Dávid Eni­kő, Andrasek Károly, Szilágyi János, Kovács Tímea, Dreher Róbert, Németh Ágnes, Balogh Miklós, Németh Gábor, Kalá- nyos János, Csepreghy Erika. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kiss Pál és Ferenczi Erzsébet, Kirsch Péter és Ferk Ibolyka. MEGHALTÁK: Nagy János, Horváth József, Izsó Árpád, Katona Félixné sz. Asztalos Erzsébet, Falkai Hen- rikné sz. Koch Éva, Wudi Péter. MOHÁCS SZÜLETTEK : Czett Erika, Mehring Noémi* Kardos Judit, Böjtös Imre, Fu- derer Anita, Bánfalvi Katalin, Losoncz Judit, Kulutácz Tamás, Ebert Zoltán, Weintraut Edit, Kirsehing Zoltán, Feriencsik Ár­pád. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kovács Zsolt és Kovács Irén, Lengi György és Rettig Mária. MEGHALTAK: Bátai Sándorné sz. Sztanyó Mária, Schampieur Oszkár, Vas Mihályné sz. Tasi Éva, Szmer- kács Dezsőné sz. Hahn Mária, Kun Ferenc, Dürr Imre Henrik- né sz. Leitz Anna, Dudás Fe­rencné sz. Bertanicz Mária, März István. SZIGETVAR SZÜLETTEK: Czuez Béla, Weszner Csaba, Orsós István, Magyar Szilvia, MÜlner István. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Farka. József és Károly Er­zsébet, Snleder József és Varga Edit. MEGHALTAK: Bagoly István, Derkács József, Füló* Béhh k á

Next

/
Oldalképek
Tartalom