Dunántúli Napló, 1969. október (26. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-17 / 241. szám

/ 4 Dunaninu napio 1969. október 17. ftönsfe 17 I9tí9. OKIOBE1S \ PÉNTEK j névnapjuk alkalmából ' Hedvig nevű kedves olvasóinkat { A Nap kél 6.05, nyugszik ' 16.53 órakor. A Hold kél * 13.21, nyugszik 20.59 órakor. >✓/✓/✓////■ / Mi a teendő? Csomagot akarok külföldre küldeni Általában kétféle csomagot le­het küldeni külföldre: a) A kedvezményes díjszabású »kis csomagot”. b) Egyéb csomagot. (p A kedvezményes díjszabású „kis csomag”-ot a világ minden tájára küldhetünk. Néhány or­szág azonban e csomagokat nem fogadja. (Ilyen országok: Kana­da, Chile, Uruguay, Vietnam.) a) A kiscsomag súlya egy kilo­grammig terjedhet, a benne kül­dött érték a 250 forintot nem haladhatja meg. Ezek általában ajándékok (nem kereskedelmi jellegű dolgok) lehetnek. b) A szocialista országok kö­zül azokba, amelyekkel megálla­podásunk van az értékhatár 400 forint, szemben a fentebbi 250 forinttal. Ezek az országok: Bul­gária, Csehszlovákia, Német De­mokratikus Köztársaság, Szov­jetunió. Csak meghatározott cikkek küldhetők ezen érték­' határig. c) A csomagolás módja a szo­kásos, általában zsineggel kell átkötni (nem csomózva). d) A csomag, levelet, vagy olyan dolgot nem tartalmazhat, amely a vámnyilatkozaton nem szerepel. Helyes, ha a csomag­ban bent is elhelyezzük a címet. e) csomagot ajánlott feladó­vevénnyel kell feladni és mellé­kelni kell a vámárunyilatkozatot is annyi .példányban, ahány az adott országban szükséges. (Erre vonatkozó tájékoztatást a felvevő postahivatal ad.) f) Ezekhez a csomagokhoz nem kell a Nemzeti Bank engedélye. (2) Az egyéb csomagoknál a következőket kell szem előtt tartani: a) A csomag küldéséhez (tar­talmához) a Nemzeti Bank en­gedélye szükséges. b) Csatolni kell a szükséges példányszámú vámár unyilatkoza- tot. c) A csomagolás módját az előírások szerint kell megvaló­sítani (doboz, láda stb. Ez attól függ hogy melyik ország­ba küldik a csomagot és mit tartalmaz.) d) A csomagot nemzetközi szállítólevéllel kell feladni. Dí­jazása súly szerint történik. Jeliszejev űrhajós édesanyja Pécsett Emikor olvastuk a lapokban, hogy a Szojuz 8. ür- J hajó fedélzeti mérnöke Alekszej Jeliszejev, a Szov­jetunió hőse immár másodszor repült a világűrbe, nem is gondoltunk arra, hogy a Jeliszejev családot kedves baráti kapcsolatok fűzik Pécshez. Az űrhajós édesanyja, Valen- tyina Ivanovna Jeliszejeva többször is járt Pécsett, mint a szovjet bőripari kutatóintézet munkatársa kétízben a Bőrgyárba is ellátogatott. A nemrég lezajlott moszkvai bőripari világkiállításon részt vett Bérezi Pál, a Pécsi Bőrgyár igazgatója is. Talál­kozott Valentyina Ivanovnávál, akivel együtt megtekintet­ték a magyar bőripar kiállítását is és kellemes órákat töl­töttek együtt városnézéssel. Jeliszejeva, noha már évekkel ezelőtt járt a Bőrgyár­ban, még jól emlékezett a gyárra, dicsérte a szép velúr- készítményeket, kíváncsian érdeklődött a rostműbörgyártás problémáiról A beszélgetések során mesélt a családjáról is. Elmondta, hogy nagyon büszke Alekszej fiára, aki űr­hajós, de akiért a legtöbbet aggódik. Akkor még nem ke­ringett a Szojuz 8. a világűrben. íSS—2SS — Áramszünet lesz október 22- én 11—16 óráig Rókus u., Kis- rókus u., Zója u., Kosztolányi D. u., Budai Nagy A. u., Steinmetz kapitány tér északi részén. Alkot­mány u.. Rókusatja, Édesanyák út.ia déli része által határolt terü­leten. — November 15-ig naponta fél 8-tól 15.30-ig, szombaton ll-ig. Sirály u.. Mária-dűlŐ, Ürög déli részén. Alsóhegy, Orögi út által határolt területen. Október 25-ig naponta fél 8-tól J 6.30-ig Endresz Gy. u.. Faludy F. u., Lotz K. u., Szigeti út déli részén. (x) koiiw/oinol­küldöttség Lvovból Tegnap délelőtt a Lvov területi Komszomo] bizott­ság és a Baranya megyei KISZ bizottság közötti együttműködési tervnek megfelelően szovjet ifjúsági küldöttség érkezett Pécsre Anatolij Panyikarszkijnak, a Lvov területi Komszomol- bizottság szervező titkárá­nak vezetésével. A delegá­ció tagjai: Katyerina Kon- kievics és Jurij Resetyila, a Lvov területi Komszomol- bizottság munkatársai. A vendégeket délután a me­gyei KISZ bizottságon Pető- házi Szilveszter, a KISZ Ba­ranya megyei bizottságának első titkára fogadta. A dél­utáni órákban Pécs neveze­tességeit tekintették meg. — Kolbe Mihály festőmű- j vész kiállítását ma délután | fél 6 órakor nyitja meg Mar- í tyn Ferenc Mohácson a Kos- ■ suth filmszínház kiállítótermé­ben. — Újvidéki meghívás. Csü- I törtökön Márk Bertalannak, a | Tanárképző Főiskola igazgató- j jának vezetésével Újvidékre utazott az a küldöttség, amely 1 az Újvidéki Egyetem Magyar I Tanszékének 10 éves fennáll á- i sa alkalmával rendezett ün- ! népségeken vesz részt. A dele- ! gáció tagjai: dr. Kolta Ferenc | és dr. Temesi Mihály, a Fő- j iskola magyar irodalmi illetve j nyelvi tanszékének vezetője — Tegnap a Bolyi Kossuth Tsz-ben a Duna és a Karasica menti Termelőszövetkezetek I Területi Szövetsége és a Tej- I ipari Vállalat közösen üzem- látogatással egybekötött ta- ; pasztalatcserét tartott. A ta- ! pasztalatcsere tárgya a tej I bakteriológiai vizsgálata volt. — A Dél-dunántúli Áramszolgál­tató Vállalat komlói kirendeltsége I értesíti a lakosságot, hogy Kom­lón, a gadányi település villamo- ; sításához kiépített 20 kV-os nagy- ; feszültségű vezetékei és transzfor- i mátorállomást október 20-án fe- | szültség alá helyezi. A vezeték I érintése halálos. (x) — Új tó Sikondán. A Me­j cseki Szénbányák 300 ezer fo- í rintot ajánlott fel Sikonda to- ! vábbfejlesztése céljából A komlói városi tanács az elkö- j vetkezendő időben az üdülő­telep közművesítését kívánja I teljessé tenni, illetve új ta- I vacskát épít — a sportnorgá- I szók örömére. „ Szőrniekiállitás(> a Dráva partján A Dráva-part napsütötte ligeterdőiben a szőrmés-bun- dás állatkák nagy csoport­ja sütkérezik a mostani szép őszi napokon. Ezen a há­borítatlan ártéri területen még ma is viszonylag nagy számban élnek mókusok, nyusztok, nyestek, hermeli­nek és menyétek. Az erdőt járó vadászok és favágók megfigyelése szerint a kü­lönben rendkívül óvatos ál­latok, amelyek napközben búvóhelyükön tartózkodnak és csak éjszaka indulnak zsákmányszerző útra, most tisztásokon, elhagyott fész­kekben és faágakon napoz­nak. Valóságos eleven ..szőr­mekiállítás” ez. Az emberek nem háborgatják nyugalmu­kat, hiszen ezek az állatok a Dráva mente gazdag élő­világának ritka, kiveszőfél­ben lévő példányai. — Új könyvek. Bálint La­jos: Vastaps, Erdős László: A professzor jubileuma, Hunya- dy József: A Napisten fiai, Kahana Mózes: íratlan tör­vények könyve. E. M. Re­marque: Három baj társ, Soós Zoltán: Játék a fegyverekkel. — Halva találták az utcán. Kerékpárjával Keresztespuszta belterületén közlekedett szer­dán délután Dulka Andor ke­resztespusztai lakos. Feltehe­tően szívroham következtében leesett a kerékpárról és a helyszínen meghalt. Szülőföldünk — Baranya Boda Miklós: Forum Uraimm — Márványfeldolgozó üze­met létesítenek Siklóson. A tervek szerint a jövő év má­sodik felében belga gyártmá­nyú szeletelő berendezésekkel megkezdik a termelést. — Tánciskola kezdődik október 24-én, pénteken este fél 7 órakor a KPVDSZ Művelődési Házban — József u. 15. Vezeti Hermann, (x) — Halált okozott a felborult lovaskocsi. Szerdán este lovas­kocsival közlekedett Szeder­kényben Ádám Boldizsár hely­beli lakos. Menet közben az egyik kerék eltörött és a ko­csi felborult. A rakomány te­tején ülő Éber ling József né leesett és a helyszínen meg­halt. Időjárásjelentés Várható időjárás péntek estig: időnként kissé megnövekvő fel­hőzet, eső nélkül. Éjszaka gyen­ge, napközben mérsékelt, változó irányú szél. Hajnalban és kora délelőtt sokfelé párásság, köd, egy-két helyen ködszitálás. Vár­ható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 5—10 fok között, leg­magasabb nappali hőmérséklet a tartósan ködös helyeken 15, máshol 20 fok körül. * A Meteorológiai Intézet hétfőig szóló távolabbi előrejelzése szerint a legalacsonyabb hajnali hőmér­séklet 4—a legmagasabb nappali hőmérséklet 17—22 fok között, a tartósan ködös helyeken pedig 15 fok körül lesz. Jelentős mennyi­ségű eső hazánkban sehol sem várható. Az ember tragédiája a tv-ben A Budapesti Művészeti Hetek programját gazdagít­ja az idén a televízió és a rádió a magyar drámairo­dalom egy-egy gyöngysze­mének műsorra tűzésével. Madách: Az ember tragé­diája című drámájának te­levíziós változatát október 19-én, 19 óra 30 perces kez­dettel mutatják be a kép­ernyőn, Szinetár Miklós ren­dezésében, Huszti Péterrel, Moór Marianhal és Mensá- ros Lászlóval a főszerepek­ben. Ugyancsak a művészeti hetekre újította fel a rádió Katona József: Bánk bán­ját, Barlay Gusztáv rende­zésében. A felújítást októ­ber 20-án sugározzák. — TANFOLYAMOKAT INDÍT a Pécsi Zipemovszky Károly Tech­nikum megfelelő jelentkező ese­tén: 1. műszaki haladó rgjztanfo- lyam. 2. kazánfűtő-tanfolyam. — Jelentkezni a technikum igazgató­ságán lehet. (Pécs, 48-as tér 2. Telefon: 25-71.) (x) — Üj tánciskola kezdődik októ­ber 21-én, kedden 19 órakor a Vasutas Kultúrotthonban, Várad! Antal u 7/2. Vezeti: Balog. (x) ANYAKÖNYV PÉCS * I Halálozás Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó édesanya, nagy­mama. anyós és kedves ro­kon. ÖZV. GÄI. IMRÉNÉ do- nátusi lakos 71 éves korában elhunyt. Temetése október 20- án, hétfőn fél 4 órakor les* a központi temetőben. A gyá­szoló család. Köszönet Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, HARGITAI BÉLA temetésén részt vettek, koszo­rúk és virágok küldésével fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik felejthetetlen halottunk. BIST El ZOLTANNE elhunyta alkalmából gyászunk­ban osztoztak. Megjelenésük­kel, koszorúk, virágok küldé­sével nagy fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön kö­szönetét- mondunk a B. m. Éi.elmiszerkereskedelmi Válla­lat vezetőségének, dolgozóinak, a MÉV II. üzem vezetőségé­nek, a IV. körzet dolgozóinak, rokonoknak, munkatársaknak, barátoknak, ismerősöknek. A gyászoló család. Köszönetünket fejezzük ld mindazoknak, akik felejthetet­len halottunk, KRIVANEK LA­JOS elhunyta alkalmából mély gyászunkban osztoztak, a te­metésén részt vettek, koszo­rúk, virágok küldésével mély­séges fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk rokonainknak, jó ba­rátainknak, volt műszaki mun­katársainak, a jó szomszédok­nak és a Szikra Nyomda dol­gozóinak. Felesége és fia. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, GRÓF JANOSNÉ te­metésén megjelenésükkel, ko­szorúk, virágok küldésével mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a nagykozári tsz vezetőségének, pártvezetőségé­nek, tagságának, munkatársai­nak, a bogádi és nagykozári általános iskolák tanárainak, tanulóinak, rokonoknak és szomszédoknak. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét mindazon rokonoknak és is­merősöknek, akik szeretett ha­lottunk, HOLLÓSI (Henrik) ALAJOS temetésén megjelen­tek, koszorúk és virágok kül­désével részvétüket nyilvání­tották. Külön köszönetét mon­dunk Pécsbánya Bányaüzem szakszervezeti blzoitságának. A gyászoló család. SZÜLETTEK: Kiss Ferenc, Ormai Zoltán, Tislér Ildikó, Burek Tamás, Lelkes Ágnes, Tóth Gabriella, Földi Gábor, Tóth Krisztina, Kaluber Marianna, Kovács Fe­renc, Szalay Gábor. Tóth Imre. Pammer Szilvia, Stágl Géza, Prém-Börényi Zoltán, Fejes Ani­kó, Kelemen Tünde. László Beá­ta, Imre Ildikó, Velner Eszter, Farkas Anita, Németh Miklós, Kalló Mária, Kaiser Gizella, Szalay Rita, Kereszti Katalin, Borsos Péter, Bóli Hajnalka, Sá­gi Zoltán, Sági Tibor, Kru- zsely László, Markó Andrea, Läufer László, Fuchs Csaba, Szalai Éva, Pichler Péter, An- derkó Ferenc, Bán Éva, Ba­ranyai Gábor, Novreczky 2Joltán, Fellai Éva, Hetesi Ildikó, Bojtor Tamás, Löki Gábor, Oszlánszki I László. Szalai Szilvia, Varga i Eleonóra, Wágner Éva, Ham- ! vas Gábor, Simon Tamás, Csor- j dás Attila. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Schildneuer Ferenc és Ver- I bőczi Adrien. Enyezdi István és | Betlehem Erzsébet, dr. Kovács György és dr. Csizmádia Mar­git, Visegrády Tamás és RÖsch I Alma, Kolonics László és Grün- vald Irén, Pétiké József és Laki Erzsébet, és Pétermann Kovács Attila és Tamás Ibolya, ] Gombosi Géza és Markovics Ka- | talin, Tóth Gyula és Szíjártó ! Julianna, Szabó Géza és Palkó i Gizella, Hrudimszky József és I Szentkút! Mária, Sztankovics j Ágoston és Raics Mária, Be- | nedek György és Parragi Éva, | Megyeri Ferenc és Tamás Esz­ter, Serbán István és Antalfi ! Erzsébet, Végh Miklós és í Brodszky Erzsébet. MEGHALTAK: Bólyi Károlyné sz. Evetovics Anna, Király József, Tamás Györgyné sz. Kéri Rozália, Miskei Sándorné sz. Máj dák Mária, Horváth József, Tóth Gé­za, Berta Józsefné sz. Király Mária, Horváth-Halas Antal, Kertész Károlyné sz. Galam- bosi Gizella, Báder Terézia, dr. Nagy Lajos, Péchy Kálmánné sz. Nagy Melinda, Marti Vincé- né sz. Gál Anna, Balázs József, Gál Imréné sz. Krausz Éva, Pukli An tahié sz. Jakabos Má­ria, Bencze Lajosné sz. Csaj ági Erzsébet. Erb Istvánná sz. Bö- röcz Erzsébet, Krabath József­né sz. Karácsonyi Mária, Petkó József, Krivanek Lajos, Gyimesi Ferencné sz. Berki Ilona, Varga Józsefné sz. Varga Teréz, Por- vai József, Kiss Ferencné sz. Lukács Etel, Taksonyi János, Puruczki Jolán. Kovács Imréné sz. Vitéz Katalin. KOMLÓ SZÜLETTEK: HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kelemen László és Bomai Katalin, Bornai János és Fá­bián Erzsébet. Kispál Zoltán és Molnár Gyöngyi. MEGHALTAK: Czikora Istvánná sz. Lőrincz Rozália, Spahr Károlyné sz. Csalogovits Hildegard, Eperjesi Ernőné sz. Tomola Mária, Bá­lint István, Unger Sándorné sz. Vágner Katalin, Schett Rudolf. MOHÁCS SZÜLETTEK: Ambrus Norbert, Ahmann Ró­bert, Varga Csaba, Balog Gá­bor, Pávkovics Gábor, Vinkert László, Panghy Anna, Sallai Éva. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Schmidt János és Hammer Mária, Tóth Sándor és König Teréz. Sándor Kálmán és Koz­ma Valéria, dr. Péter János és Simonovics Mária. MEGHALTAK: Pfeiffer József, Báli Jánosné sz. Stéhli Apollónia, Juhász Lászlóné sz. Dobos Katalin, Linyák Ferencné sz. Béres Ve­ronika, Vidák György. Csirke Ferenc Márton Gábor, Tóth Ildikó, Tóth Ákos és Bicskei Tibor, Végh Zoit 'n, Fe­Lovász Győző deles Zita, Goes Gábor. Huszár Mária, Tavaií Miklós. Szabó Éva. Szakcsi Mária. Gelen­Sándor, Varjú Jenő, Lehőcz Csordás Mária. Szilvia, Vicze Mónika, Albert 1 Anna, László, SZIGETVÁR. SZÜLEI Auguszt Éva. ít Pál Gábor, Őrös Kecsumber Kataiin, Ildikó, Abel Anita, Margit, Aranka, Vucskics Ősbemutatók a filmszemlén Az idő ablakai Személyes vallomással kell kezdeni; nagyon szeretem a tudományos fantasztikus fil­meket. Még a naivitást, az emberi problémák leegysze­rűsítését Is el lehet nézni, ha a tudományos fantázia olyan új utakra vezeti a né­zőt, amin érdekes sétálni — vagy száguldozni. Különben is, korunk tudományos fan­táziája lényegesen színesebb, mint a művészeteké. S fur­csa paradox módon, mintha a XX. század meséje is egy­ben a tudományos fantasz­tikus irodalom és filmművé­szet lenne. így van ez akkor is, ha tudjuk, hogy minden utópia nem tud mást nyújta­ni, mint azoknak a viszo­nyoknak az előrevetítését, amelyek az utópia megszüle­tésének idejére jellemzőek. E hosszú bevezetésre azért volt szükség, mert a Kuczka Péter forgatókönyvéből ké­szült Az idő ablakai című film, Fehér Tamás rendezésé­ben, magán viseli e műfaj minden vonzó tulajdonságát és minden gyengéjét is. Ér­dekes és sokat ígérő az alap­helyzet, s hogy tudományo­san mennyire megalapozott ez az utópia, azt mi sem bi­zonyítja jobban, mint azok a kísérletek, amelyeket ma is folytatnak a hibernálással. Tegyük mindjárt hozzá, hogy technikailag ez az utópikus alaphelyzet meglepően jól van megoldva ebben a film­ben. Azért e meglepetés, mert filmgyártásunk techni­kai adottságai közismerten nem a legjobbak, s az sem titok, hogy nem vagyunk a világ leggazdagabb anyagi feltételei között dolgozó film­iparral megáldva. Márpedig a látványosság, a technikai látványosság is, igen anyag- igényes. Nos hát, ebben a filmben a technikai színvo­nal ellen nem lehet kifogá­sunk, illúziókeltően van meg­oldva az egész földalatti hi- bemáló-rer dszer. S ha szerencsésnek tartot­tuk az utópia tudományos ré­szét, nem mondhatunk mást a dramaturgia alaphelyzetről sem. öt ember, akik mind különböző időszakokban vá­lasztották az átmeneti halált, öt ismeretlen karakterű, öt, feltehetően különböző nemzet tagjai, különböző jellemmel és társadalmi beidegzettség- gel — mindez igazán kitűnő lehetőség egy dráma számá­ra, vagy akár egy pszicho­lógiai kísérlet illusztrálására. Mit csinál, hogyan viselkedik öt ember, amikor a föld alatt egymásra találnak. Az elkerülhetetlen naivitá­sok azonban, már itt teret kapnak a filmben, s talán na­gyobb arányban, semmint azt s műfaj elkerülhetetlen vele­járójának tarthatnánk. A sze­replő három nő és két férfi jellemének, múltjának meg­ismerése után már nem úgy viselkednek, mint igazi em­beri lények, az ellentmondá­sok állandóan változó harmó­niáját teremtve gondolataik és cselekedeteik között, hanem úgy, mint a felállított kép­let emberi illusztrációi. S amikor kiderül a Gábor Mik­lós megformálta figura múlt­ja, akkor a történet már la­pos utópisztikus krimivé vál­tozik: sikerül-e a menekülés ez elől az őrült pasas elől? Ettől kezdve, már a tech­nikai érdekességek sem tud­ják lekötni a nézőt, s elma­rad az igazi izgalom is. Fe­hér Tamás rendező nemzet­közi színészgárdát szerződte­tett a produkcióhoz, s ha va­lahol, úgy ebben a filmben ez indokolt. Végül is azonban a szereplőknek nem maradt más feladata, mint a felállí­tott képlet illusztrációja. Ezt Iván Andonov igen jól, de a többi szereplő is becsülettel megoldja. — bel — — ÖTVEN MÉTERES KÚT­BA ESETT. Schmidt András epöli lakos ittas állapotban beleesett Tokodon egy 50 mé­ter mély. használaton kívüli száraz kútba. Tűzoltók men­tették ki, súlyos állcyootban az esztergomi kórházba szállítot­ták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom