Dunántúli Napló, 1969. szeptember (26. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-23 / 220. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ara: 1 forint napló xxvi.évfolyam,21?.sió» Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 21.,vasárnap Szocialista országok levele Korszerűsítsük a háztájit! A közelmúltban hozták *’*■ nyilvánosságra a Me­zőgazdasági- és Élelmezés- ügyi Minisztériumnak azt az intézkedését, hogy háztáji kocaállomány növelése érde­kében bevezetik az úgyneve­zett törlesztéses kocaakciót. A megyei állatforgalmi és húsipari vállalatok a közös gazdaságokkal történt előze­tes megállapodás szerint ki­válogatják a tsz-eknél hizla­lásra leszerződött sertések közül a továbbtenyésztésre alkalmas egyedeket. Ezeket adják át a háztáji és egyéni gazdaságoknak, tolónként 22 forintos áron. Ugyanennyit kap a tsz az átadott koca­süldőkért. Az akcióban részt vevő háztáji és egyéni gaz­daságok 1970. november 30- ig természetben téríthetik meg az átvett süldő vétel­árát. Segíti a háztáji termelést az is, hogy országosan öt­ezer vagon baromfitáphoz juthatnak a kistermelők. A tápot csérét ákarmányért kaphatják a terményforgal­mi vállalatoktól; Mindkét intézkedésben az a törekvés jut kifejezésre, hogy az állami gazdaságok és a tsz-ek nagyüzemi ter­melésének lehető legerőtelje­sebb fejlesztésével egyidejű­leg hasznosuljanak a háztá­ji és a kisegítő gazdaságok termelési lehetőségei is. Nép­gazdaságunk érdekei megkí­vánják, hogy ne csökkenjen tovább, hanem növekedjék ne csupán a nagyüzemi, ha­nem a háztáji állatállomány és termelés is. Ezért van előkészületben néhány to­vábbi gazdaságpolitikai in­tézkedés is, amely fokozza a háztájiban a termelési kedvet. Addig is, amíg az ilyen hatású rendelkezések napvi­lágot látnak, minden terme­lőszövetkezetnek módja van serkenteni a háztáji terme­lést Korszerűsíteni nemcsak a nagyüzemeket lehet, hanem a háztáji gazdálkodást is. S bevált, új termelési eljárások is alkalmazhatók benne. Jól teszik azok a szövetkezetek, amelyek ennek érdekében szakembert bíznak meg a háztáji gazdaságok szakmai segítésével. Ez a megoldás egyébként azért is elismerést érdemel és példamutató, mert hozzájárul a tsz-tagok szakképzettségének növelése mellett az állategészségügyi követelmények betartásához is. M ind nagyobb teret hó­dít a háztájiból kike­rülő áruk szervezett, közös értékesítése. Ennek az elő­nye nem merül ki abban, hogy időt takarítanak meg, g esetenként jobb árat érnek el általa a tsz-tagok. A me­zőgazdasági termelésben mind nagyobb lesz az áruk szabványainak, egyöntetűsé­gének a szerepe, ami nem­csak az export-, hanem a belföldi árakban is kifeje­zésre jut. Sokféle lehetőség van a háztáji termelés, gazdálko­dás fejlesztésére, korszerűsí­tésére. Erre törekszik az ál­lam, ez az érdeke a tsz- tagságnak, a kisegítő gazda­ságok tulajdonosainak, s a tsz-eknek is. S a termelő- szövetkezetek igen sokat te­hetnek ennek a közös érdek­nek- a szolgálatában. ■ U Thanthoz New York: Az ENSZ-közgyűlés 24. ülésszakán résztvevő belorusz, bolgár, magyar, mongol, lengyel, román, szovjet, ukrán és csehszlovák küldöttség 1969. szeptember 19-én levelet inté­zett U Thanthoz, az ENSZ főtitkárához: Húszéves q bolyi termelőszövetkezet Jubileumi ünnepség A tartalomból: Barátok között nincsenek titkok (2. oldal) Pécs is ott van a szorítóban... (3. oldal) Van foganatja a képviselő felszólalásának (4. oldal) Sörös trófeák (4. oldal) A levélben a küldöttségek kormányaik megbízásából ké­rik a főtitkárt tűzzék fontos és sürgős kérdésként az ENSZ- közgyűlés 24. ülésszakának napirendjére ezt a kérdést: „a vegyi- és baktérium (biológiai) fegyverek kidolgozásának, elő­állításának, készletei felhal­mozásának eltiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló nemzetközi egyezmény megkötése”. Amikor e kérdésnek a köz­gyűlésben való megvitatását indítványozzák, a fenti álla­mok kormányai abból indul­nak ki, hogy olyan veszedel­mes, tömegpusztító fegyverek teljes kiküszöbölése az álla­mok fegyvertárából, mint ami- nők a vegyi- és baktérium (biológiai) fegyverek, a népek békéjének és biztonságának fenntartását és megszilárdítá­sát szolgálná. Az említett or­szágok kormányai időszerűnek és halaszthatatlanul szüksé­gesnek tartják e probléma megoldását, különösen a je­lenlegi viszonyok között, ami­kor sok országban munkála­tok folynak a vegyi- és bak­téri umfegyverek tökéletesíté­sére, gyártására és készletei­nek felhalmozására. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy az em­beriség áldozatává válhat egy olyan háborúnak, amelyben vegyi- és baktériumfegyvere­ket használnak, mert egy ilyen háború következményei súlyos kihatással lennének a civili­záció egész fejlődésére, az emberiség jövőjére. Az ENSZ, valamint a lesze­relési bizottság keretei között a vegyi- és baktériumfegyve­reket illetően eddig kifejtett erőfeszítések bizonyos reményt keltő eredményekkel jártak. Az ENSZ-közgyűlés több határozata, amelyeket a tag­államok túlnyomj többsége elfogadott, leszögezte, milyen nagy jelentőségű az 1925. jú­nius 17-én kelt genfi jegyző­könyv, amely eltiltotta a foj­tó, mérgező és más hasonló gázok és bakteriológiai eszkö­zök háborúban való használa­tát és fontos, általánosan el­ismert nemzetközi jogszabá­lyokat tartalmaz. (Folytatás a 2. oldalon.) Érdekes, változatos program Hova utazzunk? November 7. Moszkvában — Nyolc nap Rómában és Nápolyban — Szilveszterezés Berlinben és Varsóban Érdekes és változatos prog­ramot kínál az IBUSZ pécsi irodája, és az EXPRESSZ If­júsági és Diák Utazási Iroda megyei kirendeltsége az ősz­szel, vagy télen utazni vá­gyóknak. A tapasztalat szerint prospektusok jóval több utat hirdetnek, mint az elmúlt években. Az EXPRESSZ, gon­dolva a soromkövetkező isko­lai kirándulásokra, országjá­rásokra, lehetőséget nyújt a „sláger”-országrészek: Mátra, Bükk, Sopron és Kőszeg láto­gatására. A külföldi utak is közked­veltek, jelenleg egy csoport tartózkodik az Egyesült Arab Köztársaságban, Japánban és Angliában. Október elején in­dul egy csoport a nyolcnapos Róma—Nápoly útvonalon. No­vember 7-re két csoportot is indítanak Moszkvába, ezek résztvevői felejthetetlen em­lékkel gazdagodnak a Vörös téri ünnepségeken. A téli sportok kedvelői még jelentkezhetnek a december­ben induló Krakkó—Zakopane útra, amely szép tíz napot ígér a Lemgyel-Tátrában. Ugyancsak jelentkezhetnek még a hagyományos szilvesz­teri utakra az érdeklődők: Varsóban, Krakkóban, Berlin­ben, illetve Lipcsében kezdhe­tik meg az új évet. Az IBUSZ pécsi irodája szintén sok belföldi, országjá­ró utat indít. Észak-Magyar- ország és a Dunántúl festői szépségű tájai, városai az úti­célok. A külföldre vágyók a leg­különbözőbb igényeiket elé­gíthetik ki: a 950 forintos Uzs- garodi négynapos út és a 27 ezer forintos Indiai körutazás között elég széles skálája mu­tatkozik a külföldi utaknak. Tíznapos üdülés a Magas-Tát- rában, szlovákiai körút, kü­lönvonat Opatijába, Berlin— Potsdam—Lipcse utazás hét napra. Szépnek ígérkezik . a tíznapos NDK-körutazás is. Romániában meglátogathatják Bukarestet, Kolozsvárt, Ma­rosvásárhelyt, körutazást te­hetnek az odaigyekvők Er­délyben. A Szovjetunióba szervezett utak közül a legérdekesebb a tíznapos Moszkva—Tbiliszi— Jereván—Baku repülőút, mind­össze 4000 forintért. Szabó Mátyás elvtárs, a termelőszövetkezet Kossuth-díjas elnöke, ünnepi beszédét mondja. Ünnepi közgyűlésen köszön­tötték a Bolyi „Kossuth” Me­zőgazdasági Termelőszövetkezet megalakulásának 20. évfordu­lóját tegnap este a közös gaz­daság székházában. A jubileu­mi ünnepségen részt vett és az elnökségben foglalt helyet Rapai Gyula, az MSZMP KB tagja, a Megyei Pártbizottság első titkára, Palkó Sándor, az MSZMP KB tagja, a Baranya megyei Tanács vb-elnöke, No- vics Janos, a Megyei Pártbi­zottság titkára, Nagy Sándor, a MÉSZÖV elnöke, dr. Föld­vári János, a Megyei Tanács vb-elnökhelyettese, valamint a mohácsi járás párt- és állami vezetői, a társadalmi- és tö­megszervezetek, továbbá a megyei fegyveres testületek képviselői. A tagság nevében Zsuró János alapító tag kö­szöntötte a vendégeket, közöt­tük a testvérszövetkezeteket és a patronálókat, majd Szabó Mátyás Állami díjas tsz-elnök ünnepi beszédben méltatta a közös gazdaság két évtizedét. Négy bolyi gazda: Szabó András, Zsuró János, Dósa Pál és Bozsér István a negy­venes évek végén, egy szep­temberi napon elhatározta: termelőszövetkezetet alapít. Két héten belül tizenhét csa­lád társult hozzájuk. Volt ki­lenc lovuk, tíz szarvasmarhá­juk, négy ekéjük, boronájuk és 344 kataszteri hold földjük. Az akkori csoport elnökének Szabó Istvánt választották, SZŐLÖSKERTEK KIRÁLYNŐJE aki már nincs az élők sorá­ban. 1950-ben léptek egyet a bo- lyiak előre. A társult embe­rek közös erőfeszítését a fa­lu köves útja választotta ket­té. Egyik oldalon az „Árpád” másikon a „Haladás” Terme­lőszövetkezet irodáiban ter­vezgettek, onnan irányították a munkát. Jobban kéne ezt csinálni — mondották sokan. — Tegyünk valamit! Két év múlva, 1952- ben változás állt be a falu életében. Az együvétartozás a nemzetiségi összefogás szim­bólumaként „Kossuth” neve alatt egyesült a két tsz; Az­óta szívás akarattal együttes erővel haladtak előre. Előbb csak Baranyában figyeltek fel rájuk, később országos hír­névre tettek szert. Az elnök irodájában lévő vitrinben ser­legek, plakettek, érmék soka­sága igazolja kiváló eredmé­nyeiket. A Kossuth Termelőszövet­kezet gazdái 4320 kataszteri holdon termelnek. A hétszáz- negyvenöt tag vagyona 1950- ben 1 millió 254 ezer forint volt, 1968-ban már 61.5 mil­lió forintot mutatott könyve­lésük, Beszédes számok. 1952- ben 15.10 forintot ért egy munkaegység, tavaly 52 fo­rintot fizettek egységenként. Átlagkeresetük oldaláról szá­molva egy napi jövedelmük 105 forint volt 1968-ban. Egy gazda egy évi keresete 1952- ben 3400, tavaly már 22 500 forint volt. A szorgalom, a szakértés dicsérete a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándor­zászlaja és a Magyar Forra­dalmi Munkás-Paraszt Kor­mány díszoklevele, a vele já­ró 60 ezer forint jutalom, melyet 1963-ban kaptak. — 1965. április 4-én pedig Szabó Mátyás elnököt és Pleskonics Antal párttitkárt a termelő- szövetkezetben elért kimagas­ló eredményeikért — meg­osztva — Állami díjban ré­szesítették. E magas kitüntetés tulajdo­nosai: Szabó Mátyás Bolyban, Pleskonics Antal Töttösön mondott tegnap este ünnepi beszédet a jubileumi közgyű­lésen. Zsuró Jánosnak, Dósa Pál­nak, Nemzeti Józsefnek, Har- tai Józsefnek, Schwarcz Já­nosnak és Mang Bélának, akik 20 éve tagjai a termelő- szövetkezetnek átnyújtották a „Kiváló Termelőszövetkezeti Dolgozó” jelvényt. Ezt az ala­pítványt és a vele járó jutal­mat 50 gazda kapta meg 15, illetve 10 éves tagsága és jó munkája elismeréséül. Nagy István Összeül az országgyűlés A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány 12. pa­ragrafusának (2) bekezdése alapján az országgyűlést 1969. szeptember 24-én, szerdán 11 órára összehívta. Baranyai tsz-küldöttség utazott Bulgáriába Vasárnap, a hajnali gyors­sal elutazott Pécsről az a 38 tagú termelőszövetkezeti cso­port, amely a következő két hétben Szófia, Plovdiv, Vár­na, Sliva és Trnava érinté­sével szakmai körúton vesz részt Bulgáriában. A tanul­mányutat a Duna és Karasi- ca menti Tsz Szövetség szer­vezte tagszövetkezetei részé­re, a negyven tagszövetkezet­ből 32 küldte el szakembe­rét. A csoportot dr. Majzik Jeremiás, a Tsz Szövetség titkára vezeti. MA: Polgári védelmi nap Komlón Ma reggel a szirénák meg­szólalásával kezdődik meg Komlón a polgári védelem kiképzési tervének megfele­lően az ellenőrző harcászati gyakorlat. Ezzel kapcsolat­ban ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a gyakorlat időtartamára — tehát a dél­előtti órákban — a Komlóra vezető összes utakat lezár­ják, mivel a feltételezés sze­rint a várost radioaktív ki­szóródás következtében su­gárfertőzés éri és a résztvevő szakszolgálati egységek men­tesítési munkákat végeznek. A légiriadó idején tehát Komlón minden átmenő for­galom szünetel és csak a fel­oldás után indul meg a köz­lekedés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom