Dunántúli Napló, 1969. szeptember (26. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-02 / 202. szám

Ara; BO fiilé' Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló savi.évfolyam,202.szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1909.szeptember2.,kedd Hatalomátvétel Brazíliában í n neplőbe öltözött lányok és fiúk \ tartalomból: A termelékenység kulcsa (3 oldal) Keresetcsökkenés nélkül (3.) oldal) Ünnepnégsorozat Szigetváron (5. oldal) Líbiában kikiáltották a köztársaságot KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO Idrisz, a megdöntött király A bengházi rádió hétfőn reg­gel bejelentette, hogy a fegy­veres erők képviselőiből ala­kult „forradalmi parancsnok­ság tanácsa” megdöntötte a királyságot és kikiáltotta a Líbiai Köztársaságot. A tripoli rádió ugyancsak hétfőn reggel közölte, hogy Líbiában kijárási tilalmat ren­deltek el, és lezárták az or­szág valamennyi légi- és ten­geri kikötőjét. Az olajban gazdag észak­afrikai ország uralkodója a 78 éves Idrisz király jelenleg Tö­rökországban üdül. A forradalmi parancsnokság tanácsa hétfőn délelőtt kiált­ványt intézett az ország lakos­ságához. 1. 1960. szeptember 1-i ha­tállyal feloszlatták a korábbi rendszer törvényhozó szerveit. A volt vezetőknek a forrada­lom ellen irányuló mindenne­mű kísérletét erőteljesen letö­rik. 2. A forradalmi parancsnok­ság tanácsa a Líbiai Arab Köztársaság ügyeit intéző egyetlen illetékes szerv. Ebből következik, hogy a kormány- hivatalok, a tisztviselők és a rendfenntartó erők ezentúl a tanács hatáskörébe tartoznak. 3. A forradalmi parancsnok­ság tanácsa közölni óhajtja a lakossággal, hogy az ország adottságait figyelembe vevő „minden doktrínától mentes” szocialista Líbiát, azaz olyan haladó országot kíván terem­teni, amely szembeszáll majd a gyarmatosítással és a faj­gyűlölettel, s támogatja a gyarmati elnyomás: alatt élő országokat. 4. A tanács nagy fontosságot tulajdonít a harmadik világ országai összefogásának, to­vábbá a szociális és gazdasági elmaradottságuk felszámolásá­ra irányuló erőfeszítéseknek. 5. Állást foglal a Koránban foglalt erkölcsi elvek és a vallásszabadság mellett. Rio De Janeiro: A hétfőre virradó éjszaka Brazíliában háromtagú kato­nai junta vette át a hatalmat Costa E Silva elnöktől. A brazil hadsereg három fegyvernemének vezetőiből alakult triumvirátus „felhívás­sal fordult a néphez” és beje­lentette, hogy a 66 éves Costa E Silva vérkeringési zavarok­kal küzd, s így képtelen ellát­ni államelnöki teendőit. A tá­bornokok közölték, az orszá­got továbbra is rendeletekkel fogják kormányozni, és beje­lentették, hogy nem kerül sor a brazíliai kongresszus koráb­ban bejelentett újraösszehívá- sára. A közlemény azt is beje­lenti, hogy a triumvirátus — Tavares tábornok, Grünewald tengernagy és Souze E Mello légimarsall — azonnal vissza­adja a hatalmas Costa E Sil­va elnöknek, amint annak ál­lapota megengedi, hogy állam­elnöki teendőit ellássa. KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO Képünkön ketten a hármas juntából: (balról jobbra) Augusto Rademaker tengernagy, haditengerészeti miniszter és Marcio De Souza E Mello tábornok, a légierők minisztere. Bemutatkosott a Koreai Állatni Népi Együttes Egy hang a Széchenyi tér sarkán: — Adil kukcangi annunga? Százharmincezer pécsi a vállát vonogatná, ha a het­venöt koreai táncos nem ho­zott volna magával egyetlen tolmácsot így sikerül csak megfejteni a kérdést: — Merre van a színház? Megjöttek tehát a koreaiak. Moszkvából érkeztek Ma­gyarországra, innét Berlinbe mennek. Szombaton jártak Bugacon és a kecskeméti já­rásban, azóta tudják, hogy a gulyást koreai nyelven kagi- huknak hívják. Persze nem gulyás, csak annak távol-ke­leti megfelelője, de a messzi­ről jött táncosok szerint majd­nem ugyanolyan az íze. — A tárgyilagosság kedvéért le kell írni, hogy egyetlen bugaci pásztor sem evett még kagi- hukot, így a kérdés maradjon eldöntetlen. Ételügyben még annyit: — Egyszer koreai vendége­ket vittünk el magyar halász- csárdába és lestük, hogy mi­lyen hatása lesz a papriká­nak. De semmi sziszegés, már­pedig külföldieknél ez a szo­kás ilyenkor. Kérdezzük: íz­lik? Felelik: nagyon jó, csak nem elég erős. Kiderült, hogy az ő paprikájuk tízszer erő­sebb a miénknél. Aki a sztorit meséli: dr. Váradi György. Három évig M kint Távol-Keleten, mint az Esti Budapest és a Ma-1 gyár Rádió tudósítója, jelen- ’ leg a koreai együttes műsorát konferálja. De jön Kim Nam O elvtárs, a Koreai Állami Népi Együt­tes művészeti vezetője, s be­mutatja társulatát a pécsi ol­vasóknak: — Tizenkét éve alakult az együttes. Azóta a Szovjetunió­ban, Csehszlovákiában, Albá­niában, Lengyelországban, Romániában, Magyarországon és Lengyelországban jártunk, ezen kívül Kínában, Mongó­liában, Vietnamban, Indoné­ziában, Algériában, Kubában és Irakban. Az a célunk, hogy a kettészakadt ország egyesí­téséért a művészet eszközei­vel harcoljunk. Műsoruk népi táncaiból ki­emelkedik a legyezőtánc. Azt mondja dr. Váradi György, hogy ezt a finomságot csak a koreai nők kecsességével lehet megvalósítani. Ez a tánc a ko­reai folklór egyik gyöngysze­me. De politikai mondani­valókat is kifejeznek, ilyen például a Harcoló déli föld című táncuk. Mind a női, mind a férfi kamarakórus, mind pedig a vegyeskar hal­latlanul muzikális, kristály- tiszta. Sőt, remekül énekel­nek egy sor magyar dalt, ma­gyar nyelven. Sajátos penge­tés hangszerük a kajagum, hasonlít a citerához, de na- I gyobb, szélesebb. Két féle van belőle, az egyikből, a húszhú- rosból az ügyes játékos szin­te emberi hangot ki tud csal­ni. Az együttes tegnap este mutatta be műsorát a Pécsi Nemzeti Színházban. Földessy Dénes Megkezdődött a tanítás Az 1969—70-es oktatási év menetrendje Kinevezések (5. oldal) Szúrópróbák a „premieren“ (5. oldal) Szeptember elsejével, tegnap Pécsett is megkezdődött az új tanév. Ismét benépesült * város diákokkal, a tanulók ezrei jelentek meg az általános és középiskolák évnyitóin. A képen; szülők, diákok lepik el az utcát a belvárosi iskola évnyitója után. Tanévnyitó az öthónapos páriiskoián Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága okta­tási igazgatósága irányí­tása alatt működő öthó­napos pártiskola vezetői és hallgatói tegnap tar­tották évnyitó ünnepsé­güket. Dr. Tóth József igaz­gató bevezető, üdvözlő szavai után Földes And- rásné, a Megyei Pártbi­zottság párt- és tömeg­szervezeti osztályvezető­je köszöntötte azt az öt­vennyolc hallgatót, aki a különböző oktatási for­mák között az egyik leg­jelentősebbet választotta az elméleti kérdések ta­nulmányozására, elsajá­títására. A megnyitó napján délután a filozófia beve­zető témáinak ismerte­tésével a hallgatók ta­nulmányaikat megkezd­ték. Hétfőn az ország 5700 álta­lános és mintegy 580 közép­iskolájában ünnepélyes külső­ségek között megnyitották az 1969—70-es tanévet. Az álta­lános iskolai ünnepségeken mindenütt külön köszöntötték idősebb társaik a legfiatalab- bakat, az elsősöket, akik — 124 ezren — most lépték át először az iskola küszöbét. Az Ünnepségeken az igazgatók tá­jékoztatták a diákokat és a szülőket az iskolai élet tar­talmi és szervezeti kérdéseivel összefüggő legfontosabb tudni­valókról. A tanítás ma kez­dődik. Ami az oktatási év „menet­rendjét” illeti: a művelődés- ügyi miniszter utasítása értel­mében a tanulók első félévi osztályzatait a téli szünidőben sorrakerülő osztályozó érte­kezleten zárják le és a szünet utáni első tanítási napon hoz­zák a szülők tudomására. A népszámlálás miatt a téli szün­idő a szokásosnál hosszabb lesz: 1969. december 22-től 1970. január 14-ig tart. Az írásbeli érettségit, képe­sítő vizsgát valamennyi közép­iskolában nappali tagozaton 1970. május 11 és 18-a között tartják. A jó termés egyik alapfeltétele a Jó vetőmag Csak ellenőrzött magvakat lehet vetni A jó termés egyik alapfel­tétele a jó vetőmag — ezt mindenki tudja. Az 1968-ban életbeléptetett vetőmagtörvény éppen ezért írta elő: csak fémzárolt, illetve államilag el­lenőrzött magvakat lehet for­galmazni, illetve vetni. Tavaly 514 mintát ellenőriztettek a tu együttes énekkara énekel. Erb János felvétele megyei vetőmagfelügyelőség­gel a termelőszövetkezetek, idén azonban mintha minden­ki megfeledkezett volna erről a fontos Törvényről... — Százegy szövetkezet van a megyében — mondja Feny­vesi László, a Vetőmagfel­ügyelőség helyettes vezetője —, de eddig mindössze 16 „ko­pogtatott” az ajtónkon. Au­gusztus végéig 68 beküldött mintát vizsgáltunk meg, illet­ve minősítettünk, s a tapasz­talatok meglehetősen vegye­sek. A vetőmagtermelő állami gazdaságokban eddig fémzá­rolt őszi búzák életképessége például messze elmaradt az előző évek eredményeitől, s a hírek szerint ez országos je­lenség. Szolgáltatásaink díj­mentesek, éppen ezért érthe­tetlen. a tsz-vezetők részéről tapasztalható közömbösség. Pedig biztosra senki sem me­het! Tavaly például a meg­vizsgált minták — búza, őszi árpa és rozs —, 56 százaléka volt szabványszerű, 29 száza­léka tisztítás után vált alkal­massá vetésre, 3 százalékát — az alacsony csírázóképes­ség miatt —, csak súlytöbblet­tel javasoltuk vetésre, 7 szá­zalékánál a tisztaságot kifo­gásoltuk, s 5 százalékát teljes egészében alkalmatlannak mi­nősítettük. Az idei eredmé­nyek, sajnos, ennél jóval rosz- szabbaknak ígérkeznek, éppen ezért nagyon sokba kerülhet ez a közömbösség ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom