Dunántúli Napló, 1969. augusztus (26. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-01 / 176. szám

Világ pro létárjai, egyesüljetek! Ära. M Dunántúli napló XXVI. évfolyam, 176. sióm Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1969. augusztus 1., péntek ló vásárt! 4 Minisztertanács Nagyközönség: déli 12 órától Pécs ünnepi külsőt öltött: a Széchenyi téri árbocokon a zászlók lengedeznek, s zász­lócskák százai szegélyezik a Rét utcai villanyoszlopokat is. A Köztársaság téri iskolák — az általános iskola és a tech­nikum — példa nélküli át­változáson mentek keresztül, átalakultak egy óriási áru­házzá, ahol a megye ipara 10 napra kipakolta áruit Örülök, hogy nem kell el­utaznom az ország más ré­szébe vásárt nézni. Ott vol­tam a tegnapi ünnepélyes eredményhirdetésén („polgár- mesterünk” Horváth Lajos osztotta ki a díjakat) s azt követő sajtófogadáson, örül­tem, mert komoly és szép dí­jakat osztottak, és ezekhez az elismerésekhez nem érdemte­lenül jutottak a benevezett, versengő termékek, örültem a sajtófogadásnak, mert — mi újságírók tudjuk —, Ma­gyarországon rangos, és fon­tos eseménynek kell annak lennie, ahol a sajtót külön is fogadják, örülök, nem utol­sósorban annak, hogy ma délelőtt 10 órakor Tímár Má­tyás miniszterelnök-helyet­tes nyitja meg vásárun­kat. Ez is rangot jelent. Nem hiszem, hogy amit láttam, csak látványos külsőségek. Van múltja Pécsett a ter­mékkiállításoknak, vásárok­nak? Nem nagy múlt. Talán csak lesz. Az elsőt, ha igaz 1847-ben rendezték. Szerény gyümölcskiállítás volt. Hosz- szabb szünet következett. Az első országos jellegű ipari kiállítást 1907-ben rendezték. A több hónapig tartó kiállí­tásnak — korabeli sajtó tük­rében is — komoly sikere volt. Látogatóinak száma ál­lítólag meghaladta a milliót 1960-ban Dél-Dunántúl szo­cialista mezőgazdasága je­lentkezett kiállítással Pécsett De ezek csak kiállítások vol­tak. Mint ahogy tanácsi vál­lalataink és kisipari szövet­kezeteink az utóbbi években már-már hagyományossá váló kiállítás sorozatai is. Külön- külön tartották. A méreteket érzékelteti: az egyik helye a Technika Háza nagyterme, a másiké a Nagy Lajos Gim­názium. Már csak ezért sem lehetett nagy közönség sike­rük. Nem is szólva arról, hogy ezek nem vásárok vol­tak. A kiállítások — tudom —, a többségnek nem hoztak különösebb üzleti sikert A mostani tehát a kezdet. Első ízben rendezik meg a Bara­nyai Ipari Vásárt A vásár, mint minden vá­sár, eszköz. Nem öncélú ma­gamutogatás. Iránytű. Talál­kozás a piaccal, találkozás — egymással. Fórum. A vásár­nak fontos, és hasznos funk­ciókat kell betöltenie. A me­gye iparát felölelő kiállítás és vásár a fogyasztókkal akar találkozni, új partnereket ke­res. Ma a gazdasági verseny kibontakozik, és egyre foko­zódik, vállalatainknak elen­gedhetetlenül szükségük lesz a piaci információkra: tájé­kozódásra a piaci igényekről, az igények várható alakulá­sáról. Másrészt a vásárok, egyben, a versenyszellemet erősítik. Nemcsak a kereske- itóem, hanem egyben, köz­vetlenül, a fogyasztók is vé­leményt nyilvánítanak a ki­állításról. Viszont: amit lát­tak, formálják a fogyasztói ízlést. Hatás, kölcsönhatás. Ezen felül közelebb kerül egymáshoz a minisztériumi, a tanácsi és a szövetkezeti ipar. összehasonlíthatják termé­keik minőségét, használható­ságát, csomagolását, az elért műszaki színvonalat, a mű­szaki fejlődés irányait. Ki­cserélhetik tapasztalataikat. Végül is a megye ipara tel­jes egészében bemutatkozik a Baranyai Ipari Vásáron : mennyit fejlődött, milyen eredményeket ért el az új gazdasági mechanizmusban. Ez a kezdet Hová, merre tart a vásár? Miképpen fej­lődik? Szakosodik-e? Tovább erősítik-e országos jellegét, vagy a későbbiekben a Dél­dunántúli megyéket vonják-e be? Lesz több külföldi kiál­lító? Nemcsak több jugoszláv, de más külföldi országok ki­állítói? Csupa kérdőjel. Vár­juk ki a vásár végét. Ta­pasztalatokat kell szerezni, a jövőről csak akkor beszél­hetünk. Reméljük, hogy sok kereskedőt fogadhatunk, örü­lünk, ha olyan új terméke­ket találnak, amelyek export­képesek is. Üdvözöljük a minisztériumi ipar, a tanácsi és a szövet­kezeti ipar, és a budapesti ipar kiállítóit. A kiállítók egy tucat híján majd szá­zan vannak. A vásáron be­mutatkozik Baranya nehéz­ipara, a bányászat, a villa- mosenergia- ipar, a gépgyár­tás, az építőanyagipar és az építőipar — bár, ha ez utób­bi, az igényeket, még nem képes kielégíteni. Felvonul megyénk élelmiszeripara, köz­tük az egyetlen külföldi, ju­goszláv cég. Üdvözöljük a bu­dapesti vállalatokat. Legna­gyobb részt a textilipart kép­viselik. Partnereket keresnek Baranyában. Űj mechaniz­mus, nem véletlen. Keresik a kapcsolatokat a kiskereske­delemmel, és persze a nagy­kereskedelemmel. Hiányoljuk viszont a Dél-Dunántúl — Tolna, Somogy — ipari és kereskedelmi vállalatait. Pro­duktumaikból semmit nem láthatunk. Reméljük, azért kereskedőik ellátogatnak a BIV-re, jövőre pedig bekap­csolódnak. A vásár látogatóit, a nagy- közönséget természetesen el­sősorban a könnyűipar ter­mékei fogják érdekelni a leg­jobban. Látnivaló van. Bizo­nyára jól szórakoznak a di­vatbemutatókon, megtetsze­nek a bemutatott modellek. Színes- és rajzfilmeket vetí­tenek. Az ezredik és a több­ezredik látogatót, mint min­den vásáron, a BIV-en is mega j ándékozzák. Ne feledkezzünk meg vége­zetül a rendezők, a vásár rendező bizottsága, a dekora­tőrök és mások munkájáról, akik felépítették a vásárt. Reméljük, sikerült a közel tízezer négyzetméternyi te­rületen vásári hangulatot te­remteni. Dicsérjük munkáju­kat Kívánunk: sikeres üzlete­ket. Üj piacokat. Mindnyá­junknak: Jó vásárt! Miklós vári Zoltán ülése A Kormány Tájékoztatá­si Hivatala közli: A Minisztertanács csü­törtökön ülést tartott. Meg­hallgatta Apró Antalnak, a kormány elnökhelyettesének tájékoztatóját a magyar— szovjet gazdasági és mű­szaki-tudományos együtt­működési kormányközi bi­zottság 8. üléséről. A bi­zottság megállapította, hogy lényegében mindkét fél tel­jesítette a legutóbbi, múlt év októberében tartott ülé­sén hozott határozatokat. Növelték a műszaki-tudo­mányos együttműködés ha­tékonyságát és intézkedése­ket tettek új együttműkö­dési formák kifejlesztésére. Jelentős munkát végeztek mindkét fél illetékes szer­vei az 1971—75. évi nép- gazdasági tervek összehan­golásában. A bizottság elismerően ér­tékelte a vegyipari műsza­ki-tudományos együttműkö­dés eddigi eredményeit, melynek során Magyaror­szág az utóbbi 10 évben a vegyipar, a kőolajfeldolgozó ipar és az alumíniumipar részére 20 komplett üzemet vásárolt teljes dokumentá­cióval a Szovjetuniótól, ugyanakkor 15 komplett mű­anyag- és lakkfestékgyártó berendezést szállított. Ma nyit a Baranyai Ipari Vásár A szakzsüri tizenkét termékcsoportot díjazott A nagydíj a Magyar Selyemipari Vállalaté Részlet a BIV kiállítási területéről. Előtérben a Baranya megyei Építőipari Vállalat homlokzati panelelemei. Győrbe látogatott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának hazánkban tar­tózkodó küldöttsége, élén Pjotr Mironovics Maserovval, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének tagjával, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagjával, a Be’o usz Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárával, csütörtökön Győrbe látogatott. Velük volt Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter, Pap János, az országgyűlés honvédelmi állandó bizottságának elnöke és F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A szovjet vendégeket Győr-Sopron megye határán a megye vezetői fogadták. Pataki Lászlónak, a megyei párt- bizottság első titkárának üdvözlő szavai után a küldött­ség a megyei tanácsot kereste fel, ahol Lombos Ferenc, a végrehajtó bizottság elnöke adott tájékoztatót a megye életéről, fejlődéséről, eredményeiről. Ezt követően a szov­jet vendégek elbeszélgettek a megye és a város vezetői­vel, országgyűlési képviselőivel. Nyers Rezső látogatása a Pamutipari Vállalatnál Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, csütörtökön meglátogatta a Pamutfonóipari Vállalatot, ahol délután munkásgyűlésen tájékoztatta a vállalat dolgo­zóit az időszerű kül- és bel­politikai kérdésekről. Az ország gazdasági helyze­téről szólva elmondotta, hogy a termelés növekedésének üteme a gazdasági élet kü­lönböző szektoraiban nem egyforma. A mezőgazdaság­ban az új mechanizmus beve­zetése óta valamelyest nőtt, az iparban pedig valamelyest lassult. 1964 óta az idén elő­reláthatólag már harmadszor javíthatjuk meg a búzaterme­lési rekordot, s nemcsak a hazai igényeket tudjuk kielé­gíteni, de kenyérgabonából most már exportra is gondol­hatunk. Az iparban a kereslet mó­dosulása lassította a termelés növekedését. A növekedés leg­fontosabb feltétele, hogy az iparvállalatok az Igényeknek megfelelő árut gyártsanak, s vállaljanak kockázatot is, ha ez szükséges. A Pamutfonó- ipari Vállalatnál ezt a lehe­tőséget felismerték, s ami­kor a belkereskedelem ren­delése csökkent, bár kockázat­tal, de olyan cikkeket kezd­tek gyártani, amelyekre az­után később új export-piacot sikerült szerezni. A párt illetékes vezető szervei szükségesnek tartják, hogy az 1968-as tapasztalatok alapján az állami szervek vizsgálják meg a nyereségré­szesedés elosztásának mód­szereit, beleértve a kategori­zálás fenntartásának vagy megszüntetésének kérdését. — Mindenesetre azt az elvet kell követni, hogy a részesedés a végzett munkával arányos, a munkásközvélemény számára áttekinthetőbb és egyértel­műbb legyen. Gyakorlatilag úgy érthető ez el, ha a része­sedés összege az alapbérekhez igazodik, az utóbbiaknak ugyanis ki kell fejezniük a végzett munkát. A zsűri értékelte és díjazta a Baranyai Ipari Vásárra be­nevezett termékeket. A díja­kat tegnap Horváth Lajos, a Pécsi városi Tanács vb-elnöke nyújtotta át. A Baranyai Ipari Vásár nagydíja: a Magyar Selyem­ipari Vállalaté. A vásár bi­zottság külön nagydíja: a Mecseki Szénbányáké. A Me­gyei Tanács különdíja: a Komlói Helyiipari Vállalaté. Pécs város Tanácsának külön­díja: a Pécsi Vegyesipari Vállalaté. A Baranya megyei KISZÖV különdíja: a Pécsi Faipari Ktsz-é. A BIV-en tizenkét ter­mékcsoportban osztottak még díjaikat. Első díjasok: a Sopiana Gépgyár műanyag fröccsentő- gépe, a B. m. Villamosipari és Gépjavító Ktsz papír elek- troforézis készüléke, a Pécsi Porcelángyár porcelán-fajansz mokkás készlete, a Mohácsi Farostlemezgyár farostlemez termékei, a Beton- és Vasbe­tonipari Művek, pécsi gyára, IV. típusú hétvégi háza, a Pécsi Faipari Ktsz „XV. La­jos” ebédlőgarnitúrája, és „Elegant” lakószobája, a Komlói Helyiipari Vállalat Viktória ülőgarnitúrája, a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár, yester fantázia szövete, a Magyar Selyemipari Vállalat „Poppea” muszlin hatású di­vatszövete, a Budaprint Pa­mutnyomóipari Vállalat Pan- nóia szintetikus női divatszö­vete, a Pécsi Kesztyűgyár 8528 modellszámú kesztyűje, a Pécsi Bőrgyár velour ruhá­zati bőre, a B. m. Tejipari Vállalat Ementáli sajtkészít­ményei, a Pamuttextil Művek „Fatime” munkaköpeny anya­ga, és a B. m. Szerelőipari és Szolgáltató Vállalat kaputele­fonja. Második díjat kaptak: a Mecseki Szénbányák, „Me­csek 15” típusú háztartási kis­kazánja, a Cserkúti Mezőgép- javító Vállalat HSZK—100 je­lű szerelőkészüléke, a Békés megyei Vegyesipari Vállalat ÉTI típusú gáztüzelésű ka­zánjai, a Pécsi Szikra Nyom­da klisé termékei, a Mecseki Szénbányák Szegfű utcai tár­sasházának tervei, a Fővárosi Kézműipari Vállalat kézicso- mózású összekötő szőnyegei, a Budapesti Harisnyagyár szin­tetikus gyermek harisnyanad­rágja. a Minőségi Cipőgyár Szigetvári Gyára női és leány­ka cipői, a Pécsi „Kossuth” Cipész Ktsz női cipői (pums), a Pécsi Pannónia Sörgyár „Márciusi” világos palacko­zott sörkülönlegessége, a „L amparf’ Zománcipari Mű­vek MF—100 típusú kétlángú háztartási gázfőzője, valamint a Pamuttextil Művek „Eszter” ágyneműje. Harmadik díjasok: a Me­cseki Szénbányák sújtólégbiz- tosan tekercselt motorjai, a B. m. Szerelőipari és Szolgál­tató Vállalat kábelhibakereső készüléke, a Fővárosi Gázké­szülékgyártó V. „Ónix” gáz- konvektor családja, a Pécsi Bútorgyár „Mecsek” szekrény­sora, a B. m. Állami Építő­ipari Vállalat mosott üveg­homlokzati burkoló elemei, a Komlói Helyiipari Vállalat 10-es számú férfi félcipője, a B. m. Háziipari Ktsz háziszőt­tesei, a Pécsi Kesztyű- és Bör- konfekció Ktsz kesztyű és bőrdíszmű termékei, és a Pécsi Minőségi Ruházati Ktsz hörcsög-bundája. A Baranyai Ipari Vásáron délben sajtófogadást tartot­tak. Dr. Nagy József ismer­tette a BIV célját, kiállítási anyagát és a vásár program­ját. A Baranyai Ipari Vásárt ma délelőtt 10 órakor Tímár Má­tyás, miniszterelnök-helyettes nyitja meg A nagyközönség számára a vásárt déli 12 óra­kor nyitják meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom