Dunántúli Napló, 1969. május (26. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-03 / 98. szám

Vf?Sa oröfetärtal. egyesüljetek! Aro: 1 forlp Dunántúli napló Megyei vezetők V \ távirata Kxvi.évfolyam,98.»rám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1969. május 1., csütörtök Lvovba A Mohácsi Farostlemezgyár és Baranya megyei Tejipari Vállalat elnyerte a Minisztertanács és a SZOT Vörös Vándorzászlaját Földes László adta át a zászlót a mohácsiaknak, meleg kéz­fogás közepette gratulált a főmérnöknek, Amrik Lászlónak Új termékek, állandóan munka Ünnepségre jöttek össze tegnap délután félháromkor a Mohácsi Farostlemezgyár dolgozói. Mint már korábban hírt adtunk róla, az üzem! — mindössze 10 éves fönn­állása alatt — immár má­sodszor nyerte el a Minisz­tertanács és a SZOT Elnök­sége Vörös Vándorzászlaját. Az emelvényen — többek kö­zött — helyet foglalt Földes László, mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhe­lyettes, dr. Nagy József, az MSZMP Baranya megyei Bi­zottságának titkára, Szalon- tai Lajos, az EFEDOSZ tit­kára, Bogár József, az SZMT vezetőtitkára, Borsos János, a Mohácsi városi Pártbizott­ság első titkára. Steindl Lászlónak — az üzem párttitkárának — meg­nyitója után dr. Amrik Lász­ló főmérnök mondott ünnepi beszédet. Emlékeztette a je­lenlévőket az egy évvel ez­előtti, zászlóátadási ünnep­ségre. amikor is — a jelen pillanatban beteg — dr. Fáy Mihály igazgató ígéretet tett arra, hogy 1969-ben szeret­nék elnyerni a szép kitün­tető címet, a lehető legjobb munkával. Nos, az ígéret va­lóra vált. A főmérnök vázol­ta a múlt évi termelési ered­ményeket, majd így folytat­ta: — A múlt évben nyersle­mez termelésünket az 1967. esztendőhöz viszonyítva 2,6 százalékkal növeltük. Az I. osztályú részarány pedig 5 százalékos javulást hozott. Elmondotta, hogy a lakkos eljárással felületkezelt leme­zek mennyiségét — ugyan csak 1967-hez viszonyítva — 139,4 százalékkal növelték, a laminátos üzem pedig 106,7 százalékkal termelt többet, mint 1967-ben. A múlt esz­tendő második hónapjában — tekintettel a piaci igé­nyekre — a lakkosüzemben áttértek a folyamatos üze­meltetésre és ezzel az üzem­rész korábbi kapacitását kö­rülbelül 16 százalékkal nö­velték. Utalt arra, hogy a vállalat évi nyeresége 76 mil­lió 367 ezer forint volt. kö­vetkezésképpen 1 millió 500 ezer forintot osztottak ki nyereségrészesedés címén. — A múlt évben bővítet­tük a választékot is. Vállala­ti tervezéssel, kivitelezéssel elkészítettük a csempeután- zat-maró és lemezperforáló gépeket és ezzel megkezdtük az említett lemezek gyártását — folytatta dr. Amrik Lász­ló. Tavaly már az értékesítés is zavartalan volt, a keres­let meghaladta a kínálatot. Értékesítettek 11 millió 695 ezer négyzetméter farostle­mezt, ebből 2 millió 619 ezer négyzetméter felületkezelt formában, minőségben ke­rült piacra. A minőséggel kapcsolatos kifogás el­enyészően kevés volt: össze­sen mintegy 12 ezer forint kötbért fizettek csupán, és vagy 13 ezer forint árenged­ményt tettek, leminősítés miatt. Egyébként a gyár — éppen az önköltség kedvező alaku­lása miatt — 1969. január el­sejétől a nyers, illetve a lak­kos eljárással felületkezelt farostlemezek árát jelentő­sen csökkentette a la­minátos lemezek árát viszont emelte, de az előbbivel ko­rántsem arányban. A főmérnök beszámolója után Földes László minisz­terhelyettes ismertette a na­pokban Bécsben megkötött üzleti szerződés jelentőségét. Az osztrák Firma A. Fuder OHG. nevű gyár — a szerző­dés értelmében farostlemez­gyártó gépeket szállít le 1971 júliusától kezdődően. A gé­pek évi kapacitása 60 ezer tonna. Cserében 20—30 ezer tonna — úgynevezett papír­fát — szállítunk Ausztriába. A hatszoros élüzem, Bara­nya megyei Tejipari Vállalat, amely most ünnepli fennállá­sának 20. évfordulóját, 1968. évi kiemelkedő eredményeiért első ízben nyerte el a Minisz­tertanács és a SZOT elnöksé­gének vörös vándorzászlaját, valamint az ÉDOSZ és a MÉM által adományozott kitüntető Szocialista Munka Vállalat címet Ez alkalomból szerdán délután Pécsett a vállalat köz­ponti székházában ünnepi ülést tartottak, amelyen részt vett Rapai Gyula, a Megyei Pártbizottság első titkára, No- vics János a Megyei Pártbi­zottság titkára, Budai György a MÉM főosztályvezetője, dr. Solt István, az Országos Tej­ipari Tröszt vezérigazgatója. Jelen voltak a megye és a város párt és állami szervei­nek képviselői, de eljöttek a vállalat legtávolabbi üzemei­nek dolgozói is, hogy a jubi­leumi ünnepség kapcsán ré­szesei legyenek a magas ki­tüntetés átadásának. A zászlót és az azzal járó oklevelet, valamint pénzjutal­mat, a Minisztertanács és a SZOT elnöksége nevében Pu- tics József, az ÉDOSZ főtit­kára adta át, Kirchner And­rásnak, a vállalat igazgatójá­nak. Ünnepi beszédében Pu- tics József méltatta a válla­lat elmúlt évi kiemelkedő munkáját s a jubileumi ver­senyben elért sikereit. Az el- t múlt tíz év során a vállalat megduplázta termelését. Ta­valy 390 millió forint terme­lési értéket produkáltak. 2,3 százalékkal többet az elő­irányzottnál, 86 millió liter tejet vásároltak fel és azt 920 boltba „terítették”, tíz új ter­méket hoztak forgalomba, s Ízesített termékeik arányát 19 százalékkal növelték. Jelenleg a vállalat 35 féle tejterméket gyárt 63 különböző típusú ki­szerelésben, csomagolásban. Jó munkájukat bizonyítja, hogy a vállalat területén — min­denekelőtt Baranya megyé­ben — tavaly 14 százalékkal nőtt a lakosság tejfogyasztá­sa, ezen belül a falusi fo­A Mohácsi Farostlemezgyár további bővítése — amelynek tervezése rövidesen megkez­dődik — 480 millió forintba kerül. Várható, hogy 1973 januárjában az új üzemrész megkezdi a termelést. Ehhez a szép feladathoz kívánt sok sikert Földes László miniszterhelyettes, és dr. Nagy József, aki meleg szavakkal üdvözölte a gyár egész kollektíváját a Megyei Pártbizottság nevében. gyasztás 80 százalékkal emel­kedett. Külön hangsúlyt kapott az ünnepi beszédben az a jó és egyre javulóbb partneri kap­csolat, amelyet a vállalat az elmúlt év során a mezőgazda- sági termelő üzemekkel kiala­kított. Termelési mutatóinak megfelelően, kedvezően ala­kultak pénzügyi eredményeik is, nyereségüket, ami 18,5 millió forint lett, egy év alatt megduplázták, s az előző évi 15 nappal szemben tavaly 22,5 nap nyereségrészesedést fizettek ki átlagosan a dolgo­zóknak. Az ÉDOSZ főtitkára ünnepi beszédében nyomatékkai hang­súlyozta azt az örvendetes kö­rülményt, hogy tavaly július 1-el a vállalat teljesen ön­erőből, a munkatermelékeny­ség szinten tartásával vezette be a csökkentett heti 44 órás munkahetet, anélkül, hogy a dolgozók bérét ez érintette volna. Az is figyelemreméltó, hogy 2,3 százalékos átlagos béremelésen belül a fizikai dolgozók bére tavaly 4,4 szá­zalékkal emelkedett a válla­V. KUCEVOL elvtársnak, az Ukrán Kommunista Pár Lvovi Területi Bizottsága első titkárának, T. TELISEVSZKIJ elvtárs­nak, a Területi Tanács elnökének. Kedves Elvtársak! Május elseje, a nemzetkö­zi munkásosztály nagy ün­nepe alkalmából fogadják üdvözletünket, szívből jövő jókívánságainkat. Ezen a na­pon Önökkel és a többi or­szág dolgozóival együtt kö­szöntjük a világ proletariá­tusának internacionalista ösz- szefogását, a kizsákmányo­lás és a gyarmatosítás el­len küzdő népeket, a szocia­lista társadalom építőit. Kívánjuk önöknek, Lvov terület kommunistáinak, la­kóinak, hogy ünnepeljenek harcosan, örömtelién, hogy a munka napjaiban újult erő­vel érhessenek el újabb si­kereket a kommunista társa­dalom építésében, a világ bé­kéjének megőrzéséért vívott küzdelmükben, hogy tovább erősödjék a két testvérterü­let baráti összefogása, kap­csolata. RAPAI GYULA, a Megyei Pártbizottság első titkára PALKÓ SÁNDOR, a Megyei Tanács vb-elnöke latnál, a dolgozók élet- és munkakörülményeinek meg­javítására pedig 1,6 millió fo­rintot fordítottak. A Szocia­lista Munka Vállalata cím el­nyeréséért folyó versenybe a vállalat csaknem egész mun­káskollektívája benevezett, a 32 brigádból 31 már elnyerte a Szocialista brigád címet, s a vállalatnak mind a hat üze­me Szocialista Munkaüzem lett. A sok évi jó munka és az elmúlt évi kiemelkedő te­vékenység folytán a vállalat minden tekintetben kiérde­melte a magas kitüntetést, a Minisztertanács és a SZOT vándorzászlaját, melyet egy éven át őriznek majd. A szerdai ünnepség során Putics József, a vállalat öt dolgozójának nyújtotta át a miniszter nevében az Élelmi­szeripar Kiváló Dolgozója ki­tüntetést, további 236 dolgozó kapta meg a vállalat kiváló dolgozója jelvényt és okleve­let, dr. Szuper Márton, a vál­lalat napokban kinevezett új főmérnöke pedig a Munkaér­demrend bronz fokozata kor­mánykitüntetésben részesült Putics József ünnepi beszédét mondja Szokolai fel'*. ^ Egy év alatt megduplázták a nyereséget a Tejipari Vállalatnál *

Next

/
Oldalképek
Tartalom