Dunántúli Napló, 1969. április (26. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-04 / 78. szám

\ 1969. ópríTis 4. Dtrvjantmi nopio 18 Ál.«. A 5 Néry&énapos kisgyermek mellé nyugdíjas pedagó­gust keresek. Érdeklődni: Rókus 13. 16—18 óráig KERESKEDELMI UTAZÓKAT ÉRTÉKESÍTŐKET ?6 és másodállásba felveszünk. Jelentkezés Önéletrajzzal MAGT A» hirdető Budapest, V.. Felszabadulás tér L „Ruházat 263” j elígér® Három szoba ősszkomfor- , tos. családi ház eladó, -cés-ilet, OVP átvállald ■ ,e, íc ti égés. Szigetvár Vá a. 11. ____ i Lscbb házat, vagy iaü i'észt keresek megvéiei. lü ezer kp. -I- r észle o. ..Ez évben beköltözhető” jeligére a Saliai u. hir­detőbe._____________________ l iirden ház. kerttel eladó. ..Nagy’’ jeligére a Saliai u. hirdetőbe. _ Nagyváiy. Peoöfi utca 35/a. sz. ház beköltözhetően el­adó. _ Telek eiadó müút mellett. 383 négyszögöl, rajta levő álalaki tna to épületekkel, pincével. ár-megegyezéssel. „Vasas II.” jeligére a Saliai u. hirdetőbe. Magaslati úton beneveznék társasházba. ..Másfélszo­bás 1970” jeligére a Saliai u. hirdetőbe. Eladó 464 négyszögöl sző- j lő. a pellérdi hegyen. Ér- | deklödni: Pellérd. Petőfi u. 3. apróhirdetés Üdülőnek (16—20 személyre) Hárrnetönöt teresül* I Sent járó beteg mellé. | ©gésznapos elfoglaltsággal, i . Szeretettel várjuk” jel- . igére a Saliai u. hirde- tőbe. Dolgozó férfi üres albér­leti szobát keres. „Távfű­tés. komfort előnyben” jel­igére a Saliai u. hirde­tőbe. vagy kisvendéglőnek alkál- j más. 7 szobás, nagy tár- | salgós. teljes komfortú j villa, a 7. út mellett, ál- i lomáshoz. vízhez közel, központban eladó. Ba’aton- lellén. Cím: Stotz Mihály. Beköltözhetően eladó Anna utca 18. sz. házban. 3 szobás, összkomfortos örök- lakás. Emeleten jobbra. _ Nagyváty. Kossuth utca 32. sz. ház eladó. Hétszáz négyszögöl._______________ Á ron alul eladom fonyódi, öt helyiségből álló ház­részemet. Érdeklődni: Sza­bó Kálmán. Alsóbéla telep, Révész utca. VENNÉK PÉCSEN másfél vagy kettő­szobás, összkomfortos, távfűtéses lakást, el­ső vagy második emeleten. Mielőbb beköltözhetőséggel. „Készpénz 180 000’’ jel­igére a Saliai ». hirde­tőbe. Elcserélném egy szoba, összkomfortos, házfelügye­lői lakásomat hasonló fő­bérletire vagy nagyobbra, vagy szép szoba, kony- fcásra. .Meszes’9 jeligére a Saliai u. hirdetőbe. Elcserélném belvárosi, 2 szoba összkomfortos laká­somat hasonlóra. Érdek­lődni lehet ünnepnap reg­gel 8—15 óráig. Kulich Gy. u. 18. ÜZLETHELYISÉGET PÉCSETT S® m3 nagyuár^t átvennénk (tehet mellék* utcában Is). Kártalanítást fizetünk. „S a ® ▼ e t k © s ® t°* jeligére a Bem utcai hirdetőbe kérjük a leveleket 387 négyszögöl szőlő. Pécs- bányatelep, Istenálcfás- völgyben eladó. Érdeklőd­ni: Pécsbányatelep, Ká­roly u. 8. Garat. ______ 3 szoba. összkomfortos ház beköltözhetően eladó. Tolbuhin üt 193. _ Malomi szőlőhegyen. a harkányi müút mellett 1100 négyszögöl szőlő, megosztva is eladó. Ér­deklődni : Lőtér u. 6. Vasas ÍI-n 432 négyszög­öl telek házhelynek, meg­osztva is eladó. „Elsőren­dű” jeligére a Saliai u. hirdetőbe._________________ Eladó Hosszúhetény kül­területén kertészetre alkal­mas 1600 négyszögöl szántóföld és gyümölcsös, öntözési lehetőséggel. 3 szobás házzal. pincével. Azonnali beköltözéssel. Ér­deklődni: Hosszúhetény. Kossuth u. 48. Albérletbe házaspárt fel­vennék. .,236” jeligére a •Saliai u. hirdetőbe. INSATLAN Családi ház. háromszobás, komfortos, lakó nélkül, fi­zetési könnyítéssel, beköl­tözhetően eladó. Pécs, Hajnal u 1. Baranya megye, Bükkösd községben. Becsalt u. 19- szám. két szoba, konyha, melléképület két hold te­ilet. gyümölcsössel eladó. Balatonlellei társasüdülő­ben egyszobás lakás eladó. , .összkomfortos’ ’ jeligére a Ballal u. hirdetőbe.____ ö sszkomfortos, kertes csa­ládi ház beköltözhetően eladó. Szigetvár. Hársfa u. 21._____________________ M akár legszebb részén, Alsómakár 29. sz. alatt, 3x200 négyszögöl terület »etegség miatt minden el- ogadható árért sürgősen eladó. Érdeklődni: Jakab­hegyl út 4. _____________ P arti villa, kettő szoba, parkettás fürdőszobás, hi­deg, meleg víz. gáz, nagy teraszos eladó. „Fonyód- liget” jeligére a Saliai u. hirdetőbe.________________ 1 hold szőlő gyümölcsfák- ■ kai épülettel eladó, ..Ma- 1 kár” jeligére a dallal u. hirdetőbe. Szőlő és gyümölcsös. 284 j négyszögöl. Aranyhegy Só- j lycmdülőben új épülettel, ! pincével, ciszternával el- J adó Érdeklődni: Homok | u 4 . - — - i Vennék házrészt szoba, kony hás lakással, augusz- . tusi beköltözéssel Levele­ket: Sárpilis. Tanács. Bo- 1 dór István nevére kérem. Elcserélném kétszobás csa­ládi házam lVa—2 táv- j fütéses nem szövetkezeti ; lakáéra Pécs. Nagyvárad u. 2S.____ i C sertetün szőlőnek, gyű- J mölcsösnek alkalmas terű- , let olcsón eladó. Érdek- ; lődni: Ssabolcsfalu. Wes­selór.yl u. 11.___ H áz eladó. Pécsvárad. Vár utca 1U____________________1 B eköltözhető, kertes csalá di ház. 1 szoba, konyha, ; kamra. 150 négyszögöl te- j lek. Víz. villany, sertés- ! tartási lehetőség van. Ára: I 120 ezer. Marx út 32. ! Érdeklődni délután 3 után. 1 Beköltözhető. 3 szobás, összkomfortos ház eladó. I andler u. 14/2, Beköltuzbetö család] liáz a belvárosban eladó. Ér­deklődni: Rudas László u. 21.. emelet. Vágóéknál. Eladó szoba, konyhás ház­rész beköltözhetően. Ér­deklődni április 9-től na­ponta 9—3-ig. „Manci” jeligére a Saliai u. hir­detőbe. ' Fonyódon 170 négyszögöl telek eladó. Pintér László. Fonyód. Bástya utca. | Eladó egy házhely, bérbe- ! adó gyümölcsös, szőlő. — j Pécs Alkotmány u. 27. Pianínó angolmechanikás. eladó vagy bérbeadó. Ybl Miklós u. 4., földszint 1. Uránvárosi postánál. Maryar bélyeggyűjtemény 1960-tól sorok, blokkok el­adók, Huth Árpád. Szi­lág ypuszta. Boroshordók: 10—25 hl. között. 1-től 3 forint liter­árban eladók. Pécs, Me­csek u. 5. Kovácsné. Te­lefon: 14-73. 17 óra után. Elcserélném 1 szoba, ossz- I komfortos, meszesi. sző- i vetkezeti lakásomat. 2 . :'zaba. összkomfortos, táv- j f/.tésesre. költségtérítéssel, 'elef on: 65-56. vagy 45-19. akás: Dobó I. u. 82. II /8. ___________________ , K érem, hogy „Tavasz 69” ^ jeligés pontosabb választ adjon. .Azonnali megegye­zés” jeligére a Saliai u. hirdetőbe. KOMBINÁLT GARNITÚRÁK. háromajtós szekré­nyek hálószoba gar­nitúrák. fotelágyak és egyéb szép bútor- tárgyak állandóan vásárolhatók SOÓKY bútorüzletében, Zsolnay u. 1. szám. 1 darab I. osztálályú. 6 éves. 10 mázsás, 9 hóna­pos vemhes tehén és 1 éves üsző borjával, halál eset miatt eladó. Hosszú­hetény. Iskola u. 40. Ba- loghné. „ETAGE" kiskazánt, radiátort hozzá szükség szerint GÁZCSÖVET és egyéb SZERELVÉNYT ajánlunk 9. SZ. VASBOLT. PÉCS. KOSSUTH L. tJ.,9. Telefon: 20-67 ÁLLAMI VÁLLALATOK, MAGÁNOSOK, FIGYELEM! Nagykonyhai vegyes A »0 jj p rr tüzelésű és villany­tűzhely, valamint háztartási gáztűzhely mélyen leértékelt áron, sürgősen ELADÓ. Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat Pécs, Rákóczi út 56., anyagosztály. Ui.: Deákné. Telefon: 22-25. Pécs Dolgozókat felvesznek 6ÉP3ÁRMÜ CG-i Trabant 600-as sze­mélygépkocsi kifogástalan állapotban eladó. Turony, Kossuth u. 39. _________ 6 01-es Trabant kitűnő ál­lapotban eladó. Pécs, Már­ton u. 10. A Beton- és Vasbetonipari Mű­vek Gyára 44 órás munkaidő-fog­lalkoztatással hirdi telepére női és férfi segédmunkásokat alkalmaz. . Kereseti lehetőség 1400—1800, illet- i ve 1800—2200 forint. Pécsi telepére | ! gépkocsirakodót vesz fel. jelent- 1 kezés a hirdi telep vezetőjénél, | Hird, vasútállomás, illetve pécsi j i telep vezetőjénél. Pécs9 Bolgár Néphadsereg u. 10. (14529) k Megfelelő képesítéssel és mező- gazdasági gyakorlattal rendelkező terv- és személyzeti munkaügyi előadót keres (kapcsolt munka­kör) pécsi központtal rendelkező szakvállalat. Ajánlkozásokat fel­vételi igény képesítés megjelölé­sével, önéletrajzzal együtt kérjük „Baranya 6941” jeligére a Saliai utcai hirdetőbe. (14524) * Kőműves segédmunkásokat ke- ! résünk. Pécsi járási Építő Ktsz. ! Pécs, Saliai u. 11. (14523) * I Géplakatost, esztergályost, TMK- : villanyszerelőt felveszünk. Pécsi járási Építő Ktsz, Felszabadulás | u. 16. (14520) i örportást felvesz az Építőgép- gyártó Vállalat 7. sz. Gyára, Pécs, Vasút u. 2, jelentkezés a munka­ügyön. (14508) * Közgazdasági technikumi vég­zettségű gyors- és gépírót felve­szünk, kifogástalan helyesírás ese­tén lehet kezdő is. Számítástech­nikai Vállalat, Tüzér U. 5. (14492) k Csordást felveszünk. Jelentkezés: Bagó Istvánnál, Arany osgadány. Fizetés megegyezés szerint. (14479) Gyakorlattal rendelkező kép tett anyagkönyvelőt felveszünk Jelentkezés „Szövetkezet” jeligéi*« a Hunyadi úti hirdetőbe. (45^ k Mérnöki munkához fizikai mu3S~ kavállalókat szerződéssel alkalmai külszolgálatos munkakörbe az Er­dőrendezőség. Ugyanott műszaki rajzolót is felvesznek. Je!entke~ zés: Pécs, Rét u. 8. ül. em, (355) *.V Villanyszerelők mellé fiatal se­gédmunkásokat felveszünk. — Je­lentkezés: Pécs, Lyceum u. munkaügyön, (457) Pécs-Borbálateles». Veterán u 12. sz ikerház azonnal beköltözhetően, két család részére. megosztva is, OTP átvállalással eladó. A 6-os főút mellett ház­helynek és kertészkedésre alkalmas 2000 négyszögöl telek eladó. Patacs. Patak u. 14. ____________________ 76 4 négyszögöl szőlő Kö­zép-Daindol Hegyháton el­adó. Érdeklődni du. 4—6. Mecsek u. 15. Schmldtné. Eladó építési lehetőséggel 800 négyszögöl parlag, megosztva is. Nagy-Dain- doi 70. Fekete.___________ Dombóvár. Árpád utca 50. fél ház. szoba, kony­ha beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Kajtos Ger­gely, Sásd. Pozsonyi 25. Belvárosi, szoba, konyhás házrészt adnék kis ke.rt^®1 és tulajdonjoggal (gaz. iiz bent van), mtóléi vagy egy szoba, ősszkomfor- taT «bérletért. ..XóltséS nélkül” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._____________ 60 0 négyszögöl föld a pel­lérdi elágazásnál eladó. Zetkin Klára _u. 4.____ K ertes házrész, két szoba, konyha éléskamra, mosdó, faház. pince, ipari árain és csatornázva van. be­költözhetően. 120 ezerért eladó. Érdeklődni: Kert- város. Készül út 20. Két szoba, konyhás lakó­ház. melléképületekkel nagy kert. termő fákkal eladó. Pécs mellett, bura- járat óránként. Érdeklődni állandóan a helyszínen. Nagykozár. Szövetkezeti u. 4. sz. _______________ 2 szobás szövetkezeti la­kást átvennék. „Kész­MENYASSZONYI ÉS KOSZORÜS- LANY ruhák kölcsönzése Megye u. 4. pénz” len hirdetőbe. Belvárosi. háromszobás komfortos. íőbérleti laká­somat elcserélném kétszo­bás. összkomfortosra. — „Nem Uránvár os” Jeligé­rea Saliai u. hirdetőbe. Két «sóba, összkomfortos lakást keresek I. emeletig, magas költségtérítéssel. — Cím: „Egészséges” jeligé- re a Saliai u. hirdetőbe. Eladó Jókarban levő elő­szoba szoba. konyha, spájzós. külön mosókony- hás családi ház. Kész­pénzért. Ágoston köz 1/a. ősszel beköltözhető. _______ K ét szoba, összkomfortos, szövetkezeti lakás eladó, vapy családi házra cserél­hető. „Április. május” jehgére a Saliai hir­detőbe. BARANYATERV T a tanácsok és vállalatok magas- és mély­építési beruházásait, a szaktanácsadástól a létesítmény használatba vételéig megtervezi, megszervezi, lebonyolítja a BARANYATERV B. m. Tanács Tervező Vállalata, Pécs, Zrínyi u. 11. Telefon: 13-68, 10-71 Légfűtő berendezését OLAJTÜZELÉSRE Átalakítom FRIEDRICH Rákóczi út 37. Tel.2 .23-87. Díszfák. díszcserjék. fe­nyők. rózsák, évelők és glatíiólusgumók nagy vá­lasztékban megrendelhetők a Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat faisko­lájából. RÓZSÁK: nagyobb tétel esetén 20%-os áren­gedménnyel. Árjegyzéket külön igénylésre küldünk. Levélcím: Pécs. Lenin tér 5. Telefon: 52-26. Fais­kola 31-85. Eltartásra magamhoz ven­nék egy idősebb személyt, aki betegség, vagy magas korára való tekintettel ápolásra szorul. Tágas lakásomban nyugodt életet biztosítok. „Csendes ott­hon” jeligére a Saliai u. hirdetőbe. TELEVÍZIÓ, mosógép, rádió, centrifuga, porszívó javítás garanciával Házhoz megyünk Tel.: 43-38, 42-88 Rendeljen KERfTÉSDRóTOT. díjmentesem helyszínre szálifi Ungváry Josse f, Vaj siló, TeL: SS. Két pár evezőscsónak, mo­torcsónaknak is használ­ható és 250 köbcentis mo­tor külön is eladó. ,,Bo­day” jeligére a Bem ut- cal hirdetőbe.___________ S üldők és malacok eladók. Pécs. Hl.. Pellérdi út 31. Teher- és személy- gépkocsik elhelyezésére állandó jelleggel garázst keresünk Cím: Tempó Ksz, Pécs, Rákóczi u. 45. GÉPÍRÁS ÉS GYORSÍRÁS tanítását vállalom Pécs, Anna u. 2. TÜZIFA­FORESZELÉS? TAMÁS! Tel.: 33-91. György u. 6. VMIVISZTÓ. ESKA és egyéb kiskazántulajdonosok figyelmébe! KÉNYELMES, GAZDASÁGOS. KORSZERŰ LAKASFÜTÉST BIZTOSÍT A PGIN-4. G tfpusú automata o é a j eg rr Raktárról kiszolgáljuk, vagy előjegyzést felveszünk, kívánságra prospektust küldünk 9. SZ. VASBOLT. PÉCS, KOSSUTH L. U. 9. Telefon: 20-67 adás-vétel Kiváló rózsafajtákból, bo­kor- baba- futórózsa kapható Díjtalan árjegy­zéket küld. Palkó ker­tész. Budapest. XV.. Csil- iagfürt u. 8. 1 darab 5 éves tehén. ,6 hónapos vemhes, még jól fejhető és egy 4 éves sod­rott kancaló eladó. Kő­vágószőlős Rákóczi u. 14. OLCSÓ háló, ebédlő, sex­ionok heverők. kombi- binált bútor. konyha­bútor eladó. Alkotmány n. 7. as. Kórház térnél. ______ R ÓZSAK! Gyönyörű újdonságokban, orgonák, díszcserjék, virághagymák óriási választék­ban. Méltányos árak. Kérje díj­mentes, színes nagy árjegyzé­künket, SZÁLKÁI dísznövénykerté­szete, Budapest, VI., Népköztársaság u. 8. szám. Eladó 2 bika. 325 kg-os és 1360 kg-os. Kökény. Kossuth u. 7.____________ „ Mecsek” háló eladó. — Kertváros. Víg u. 23.___ F écs-Málom, Kis o. 5. szám alatt 6 darab süldő eladó._________________ E ladó 4 hónapos süldők. Rippl-Rónai u. 5. Zsolnay- domb. ESZTERHAZY­KOCSI, új parasztkocsi eladó. Siklósi út 7. Bélyeggyűjtemény eladó 1915-től 1969-ig vagy kü­lön 1914-ig. „Alkalmi vé­tel” jeligére a komlói hirdetőbe. Crowr.corder. Japán tás­kamagnó eladó. Megtekint­hető 5—6-án. Péter Ist­vánná. Bem u. 2. Könyvszekrény és íróasztal eladó. „Igényes vevő” Jel­igére a Saliai u. hirde­tőbe. _____________________ 3 hónapos süldők eladók. Tündér u. 42. Zsolnay gyár _mögötfc._____________ 2 darab erős sodrott ló, kitűnő állapotban eladó. Pécs. Vasas Il.„ Szövet­kezet u. 46. Zongora eladó. Homok U. 4.__szám.__________________ E ladó tízhetes bikaborjú. Harkány. Kossuth L. u. 90. sz. alatt. Eladó DKV motorváz, tank rellé, lánc és oldal- kocsi. Pesti festő. Pécs­bánya. _____________________ 2 50 köbcentis. BMW mo­torkerékpár olcsón eladó. Petőfi u. 3._______________ W artburg kiutalást, vagy nulla kilométereset mi- előbbre átveszek Pécs, Kiirt _u. _ 17/1.____________ S koda Octávia jó állapot­ban eladó. Érdeklődni: Pécs. Tüzér u. 20. 7—16 óráig._____________ S koda eladó. Mártírok u. 28. sz.___________________ M űszaki vizsgázott Topoli- nó eladó. Irányár: 15 000. Megtekinthető egész nap. Szántó Kovács J. ti. 6. Balatincz. HÁZASSÁG Józan életű, jól kereső szakmunkás feleségül venne egyszerű komoly gondol­kodású. ’ 29 év körüli, vi­déki, vagy városi nőt. — „Diszkrét'• jeligére a Bem utcai hirdetőbe.___________ 41 éves. magányos férfi házasság céljából megismer­kedne hozzáillő nővel 35 -45-ig. „Molett nők előnyben” jeligére a Bem utcai hirdetői».__________ 1 G5 cm magas, barna fia­talember. 25 éves korig megismerkedne lánnyal, vagy elvált asszonnyal házasság céljából. „Majd megegyezünk” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Két értelmiségi fiatalember keresi intelligens nők is­meretségét házasság céljá­ból. 20—28-ig. Csak fény­képes levelekre válaszolok. Cím: Pécs. L pf. 115. 38 éve« özvegy vagyok. Férjhez mennék korban hozzámillő olyan férfihez, ki megértő férj tudna len­ni. „Piros szegfű” Jeligére a Saliai u. hirdetőbe. 32 éves. független, barna, középtermetű. kissé mo­lett nő. lakással rendelke­ző házasság céljából meg­ismerkedne szintén függet­len. józanéletű jómodo­rú férfivel 40 évesig. — ..Diszkrét” jeligére a SaL. lai u. hirdetőbe. _________ 6 2 éve«, nagyon rendes, magányos asszony férjhez menne intelligens. jobb körülmények között élő, nyugdíjashoz. Házam van. „Nem Jó a magány” Jel­igére & Saliai u. hirde­tőbe.______________________ M egismerkedés ingatlan­nal hozzám hasonló, egyedülálló. független, rendes férfivel 46—52-ig házasság céljából, részle­tes fényképes levélre vá­laszolok. .Vidéki” 1e!1gé- re a Saliai u. hirdetőbe. Vidéki lány saját házzal rendelkezik, Józanéletü, egyedülálló férjet keres 30—38-ig. „Árva” jeligére a Saliai u. hirdetőbe. A Pellérdi Üj Barázda Mg. Tsz építőrészlege felvételre keres két szakképzett festő szakmunkást. — Fizetés FM-norma alapján. Jelent­kezés: Pellérden, az építésvezető­nél. (14478) * 44 órás munkahéttel dolgozó, te= lepített iparvállalat felvételre ke­res tervosztályvezetőt, anyaggaz­dálkodási osztályvezetőt és üzem­gazdászt. Fizetés megegyezés sze­rint. Részletes, kézzel írott ön­életrajzot „Üzemgazdász” jeligére április 8-íg kérjük a Magyar Hir­dető Saliai utcai kirendeltségéhez leadni. (14310) k Asztalos, bádogos, fűtésszerelő, lemezlakatos szakmunkásokat és segédmunkásokat felveszünk. Pé­csi Építő és Tatarozó Vállalat. Pécs, Tímár o. 23. (14413) KUBIKOSOKAT, férfi segédmunkásokat FELVESZ a Vegyiműveket Szerelő Vállalat pécsi építésvezetősége 5 napos, 44 órás munkahét Fizetés teljesítmény + prémium Vidékiek részére ingyenes IBUSZ-szállást biztosítunk Napi 19,— Ft külszolgálati díjat fizetünk Jelentkezés Pécs, Felszabadulás útja 113. (GÁZMŰVEK) Gépkocsivezetőket és dömper- vezetőket vesz fel a B. m. Állami Építőipari Vállalat, Jelentkezés a garázsmestemél. Pécs, Czinderi m (14412) * Közgazdasági érettségivel ren~ öelkező női és férfi munkaerőt alkalmaz a B. m. Állami Építő­ipari Vállalat. Különböző admi­nisztratív munkakörbe. Jelentke­zés önéletrajzzal a személyzeti osztályon. Pécs, Rákóczi út 56. (14411) k Asztalos szakmunkásokat és fa­ipari gépmunkásokat azonnal fel­veszünk. Pécsi Bútorgyár, Somo­gyi B. u. 6. (14332) * Gépkocsivezetőket felveszünk. — Tejipari Szállítási Vállalat. Pécs, Szigeti út 69o (14363) k Azonnalira felveszünk autóvilla­mossági szerelőket, hálózati vil­lanyszerelőt, motorszerelőket, esz­tergályost és segédmunkásokat. Jelentkezés 5. ÉPFU Megyeri u. SO, Üzemvezetőnél. (14223) k Férfi segédmunkásokat felvesz a Pécsi Porcelángyár. (14219) k A Pécsi Fémipari Vállalat fel­vételre keres esztergályos, laka­tos, autószerelő, karosszérialaka­tos, gk. villamossági műszerész szakmunkásokat, valamint férfi és női segédmunkásokat heti 44 órás munkaidőre. Jelentkezés: Pécs, Felsőmalom u. 13 (14183) * A Pécsi Hőerőmű Vállalat csök­kentett munkaidő-beosztásban egy ács és egy üveges szakmunkást, valamint férfi segédmunkásokat keres felvételre. (14126) * Az Épftőgépgyártó Vállalat 7. sz. gyára felvesz lakatos és hegesztő szakmunkásokat. — Jelentkezés: Pécs, Vasút u. 2, munkaügy. (87966) k A Pécsi Hőszolgáltató Vállalat azonnali felvételre keres kazán­fűtő, csőszerelő és fűtésszerelő szakmunkásokat és segédmunká­sokat. Jelentkezés: a Pécs* Tüzér u. 20. sz. alatti telep vezet őjé- néi. (87916) k Vfzvezetékszerelő és csőszerelő szakmunkásokat hálózatépítéshez, segédmunkásokat, villamosgépke­zelőket és génáoolókat, kőműve­seket és éjjeliőröket, úszómestere­ket állandó munkára felveszünk. Vízmüvek, Zólyom u. 2. L em. 2. (1391) & A Komlói Városi Kórház felvesz ápolónőket és diétásnővért. Jelent­kezés a gazdasági vezetőnél. (1385) * Perfekt gép- és gyorsírót kere­sünk számlázó! munkakörbe. — TITAN Kereskedelmi Vállalat pé­csi raktárháza. Pécs, Lenin tér 6. sz» (461) k EBGV Soplana Gépgyára, Pécs, Regős u. 8. gépipari technikust, valamint TMK-munkára villany- szerelőt felvesz. 44 órás munka­hét biztosítva. Jelentkezés a gyár személyzeti osztályán. (462) Bérelszámolót keres a Tempó Ktsz sürgősen. Jelentkezés» Rá­kóczi út 45, főkönyvelőnél, (463® A Szentlőrinci Tangazdaság fel­vesz hosszabb mezőgazdasági traktorszerelői gyakorlattal ren- I delkező traktorszerelőt és ugyan­csak hosszabb gyakorlattal ren- I delkező mezőgazdasági gépszere­lőt. Jelentkezést írásban kérjük, í — Próbaidő egy hónap. Fizetés megegyezés szerint. Lakást adni I nem tudunk,, de munkásszállás ! van, üzemi konyhával. Felvétel esetén az utazási költséget meg­térítjük. (434) * | Felvételre keresünk gépjármű­vezetői jogosítvánnyal rendelkező 1 exkavátorkezeiőt, TMK-segédmun- kást, autószerelőket — nyugdijat* ; is lehet —, öntözőautó-vezetőket, I útkarbantartó segédmunkásokat, ( gépkocsirakodókat és úttisztító munkásokat. Jelentkezés a Pécsi ! Köztisztasági és Ütkarbantartú I Vállalatnál, Pécs, Rózsa Ferenc ! u. 17. szám alatt. (433) I * ! ötnapos, 44 órás munkahéttel ! dolgozó nagyvállalat, azonnali be- i lépéssel felvételre keres kazinc- i harcikat, pécsi, pétfürdői, székes- I fehérvári és budapesti munkahe- I lyeire kiváló képességű csőszerelő és hegesztő szakmunkásokat, vala­mint szerelési területen jártas be­tanított és segédmunkásokat. Ha­zai területen végzett «*• kb. hat­hónapos — munkavégzés után kül­földi szerelési kiküldetést, magas kereseti lehetőséget, üzerni étke­zést, korszerű munkásszállást, vi­déken külszolgálati díjat, utazási kedvezményt biztosítunk. Jelent­kezni íehet a Vegyiműveket Sze­relő Vállalat, Op. XV., Mogyoród útja 42. sz. alatti központjában, valamint az alábbi kirendeltsé­gein: Budapest, X., Mázsa u. 3—5, Budapest, VII.. Rottenbiller u. 26, Kazincbarcika. BVK Vegyszer, ki- rendeltség, Székesfehérvár, Ikarus Gyártelep, Vegyszer Kiren .1 űtség, Pétfürdő, Nitrogénművek, Vegy­szer Kirendeltség. (4774> k Szigetvári munkahelyünkre épí­tőipari gépek üzemeltetésében, gyakorlott főgépészt és általános | lakatost, hegesztő vizsgával feí- i veszünk. — 44 órás munkahét. ~ [ DUVIÉP, Kaposvár. Jókai liget. (2073) * Sajtkezelői munkakörbe férfi ; munkaerőt keresünk. Heti 44 órás ! munkaidővel. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: Pécs, Felsza- j badulás u. 16., Sajtpince vezető­jénél. (—) I * FelvesznÜk kőműves szakmun kásokat és férfi segédmunkásokat kőművesek melle. — Jelentkezés: Tempó Ktsz, Pécs, Saliai u. 15. sz. alatti építésvezetőségen. (14584) k Acs, kőműves szakmunkást, re­dőny, parketta, nyílászáró szerke­zetek gyártásában jártas asztalos szakmunkásokat, betanított fa ipari gépmunkasokat, gépkocsira­kodókat, segédmunkásoka felve­szünk. — TÜZÉP, Pécs. Rákóczi út 46. (14515) k A MEZÖBER Kirendeltség gya­korlott gépírókat felvesz. Gyors­írni tudók előnyben. Cím: Felső" malom u. 24. (14566) k Takarítónőt felveszünk reggeli és esti munkamegosztással. MÉH Vállalat, Doktor S. u. 14. Jelent­kezés 8-án 9 órától. (14614) k Felveszünk hidegburkoló, festő­mázoló, vízvezetékszerelő szak­munkásokat építésvezetőségeinkre. Jól jár, ha hozzánk jön dolgozni. Minden szombat szabadi Az épí­tőiparban alkalmazott összes ked­vezmények, pótlékok, munkásszál­lás, olcsó térítéses étkezieiés, hét­végi kedvezményes hazautazás. Külön bérelt autóbuszjáratok. — Magas keresetek. Kiemelt építke­zések. Tervteljesítési célprémiu­mok, hűségjutalommal növelt nye­reségrészesedés. Cím: Nehézipari Építő Vállalat, Budapest, I., is­kola u. 13. Jelentkezés személye­sen a vállalat mecseki építésveze­tőségén, Komló-Mecsekjánosi. Te­lefon: Komló 11-66. (14615) k Keresünk építészmérnököt, mű­szaki vezetőnek, műszaki végze:t- ségű házastársat is alkalmazni tu­dunk. — Minden igényt kielégítő összkomfortos lakással. Bér meg­egyezés szerint. Jelentkezés szó­ban vagy írásban. Községi Tanács V. b., Bonyhád. (465) k A Bonyhádi Községi Tanács fel­vesz építőipari technikust azon­nali belépésre. — Bér megegyezés szerint. (464) Dunamau nupio A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Boc2 Józsel Szerkesztőség: Pécs. Hunyadi út 11 Tel.: 15-32. 15-33. 21-GO. 50-00. 60-11 Belpolitikai rovat 31-68 Kiadja: a Baranya megyei Lapkiadó Vállalti* Kiadóhivatal: Pécs. Hunyadi út 13 Felelős kiadó: Braun Károly TeL: 15-32. 15-33. 21-60. 50-00, 60-11. Telex sz 2320. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály u 10 sz Felelős vezető Meilr^ Rezső Terjeszti a Magyai eosta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj S hónapra 20 — indexszám: 25054 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom