Dunántúli Napló, 1969. április (26. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-04 / 78. szám

16 DwT>o»ittin nam« 1969. április 4> Menet közben..* Az ötödik forduló után már elmúlt a csapatok házatáján időnként tapasztalható „rajt­láz”, és ha messzemenő kö­vetkeztetéseket nem is lehet levonni öt fordulóból — hi­szen még huszonöt másik for­duló van hátra — nagyjából már láthatók az idei erőviszo­nyok, és megkezdődött a csa­patok elhelyezkedése. Ami az NB I mezőnyét il­leti, az idén különösen két csapat előretörése szembetűnő. A Rába ETO és a rendkívül nehéz sorsolással rajtolt Bp. Honvéd kitűnően szerepel. A bajnoki cím sorsa az idén is valószínűleg a Ferencváros és az Üjpseti Dózsa között dől el. A Vasas csak akkor szólhat bele a párosversenybe, ha „győri hullámvölgyek” nélkül szerepel. A Pécsi Dózsa, mint a tavalyi vidék-első kezdte a bajnokságot. Nem jól, nem rosszul. Talán egyetlen pont az, aminek fáj az elvesztése, és ezt az Egri Dózsa vitte el. Ami viszont, mélyen gondol­kodásra késztet, az a csatár­sor krónikus gólképtelensége. Az idén nehéz lesz megsze­rezni, jobban mondva: meg­tartani a ^idék-első címet. A „trónkövetelő” Rába ETO épp most látogat a pécsi lilafehé­rekhez. Érdekes erőpróba lesz, amelyből talán távolabbi kö­vetkeztetéseket is levonha­tunk a Pécsi Dózsa szereplé­sére. A Komlói Bányász is tulaj­donképpen egy pont elveszté­sét fájlalhatja igazán, és ez a legutóbbi fordulóban csöp­pent el a kökönyösi pályán. Lantos Mihály edző joggal tartott az Egyetértéstől. A Komlói Bányász eddigi sze­replése — ha meggondoljuk, csupán kétszer játszott ottho­nában — biztató. A kiesés el­kerüléséért soha nem lehet elég korán kezdeni a harcot, és, hogy ezt a komlói kék-fe­hér játékosok nagyon jól tud­ják, az öt fordulóban szerzett négy pontjuk igazolja. Jósol­gatni nyilván nem lehet, de a Komlói Bányásznak az Egyetértéssel, a Dunaújváros­sal. a Salgótarjánnal és a pil­lanatnyilag előnyös pozícióban látszó Egerrel szemben ko­moly esélye van a bentmara- dásra. Az NB I/B-ben a Pécsi Bá­nyász a. két év előtti lendület­tel kezdett. Pillanatnyi negye­dik helye — csupán egy pont­tal van lemaradva a listave­zető Kecskeméttől — egyelő­re csak ezt a lendületet bizo­nyítja, bár a tavalyi ered­ménynél lényegesen több van a pécsi bányászcsapatban. Az ózdi kisiklás kellemetlen epi­zód volt — pláne, a három ka­pott góllal — annál kelleme­sebb a nagybátonyi győzelem. Az NB I/B-ben minden pont nagyon fontos minden csapat­nak, így nehezen adják oda, és nehezen lehet megszerezni. A mezőny nagyjából kiegyen­súlyozott. Egy-két kiengedett mérkőzés három-négy hellyel is visszavethet egy csapatot, s ha jó helyezésre aspirál: be­hozhatatlan hátrányt jelent. A bajnokság, úgy tűnik, maxi­mális fizikai és idegi állapo­tot kíván. A Pécsi Bányász rajtja mindenesetre biztató volt. Nem nagyon mondhatjuk ezt el két NB Il-es csapatunk­ról. Még csak három fordulót bonyolítottak le ugyan az NB II-ben, és még kevesebb az alapja a találgatásnak, követ­keztetésnek, de a tavalyi problémák kísértenek. A Pé­csi Ércbányásznak nagyon ke­ményen kell hajtania, hogy betörhessen az élcsoportba. A PVSK régi hibája nem múlt el Erről vasárnap a vasutas szurkolók ismét meggyőződ­hettek. A bajnokság előtt hetekig folyt a sajtóvita a „tiszta lap­ról”. Ügy tűnt, a csapatok — a kilátásba helyezett szigorú intézkedések hatására — ko­molyan veszik a bajnokságot. Külön lsen a7 NB I-ben és az NB I B-ben tapasztalható ör­vendetes javulás. Nem így a játékvezetők körében, akik mintha elkéstek volna a fel­készüléssel. Többségük hét- ről-h'tre legfeljebb közepesen — d‘ :n'ább gyöngén — ve- ze‘ - rk "zéseket, és nem egys -.e. döntően is befolyásol­ják az eredményeket. rt) Az FK Bácska a Dózsa vendége Az FK Bácska a jugoszláv II. ligában játszó proficsapat. Az elmúlt évi bajnokságban az 5. helyen végzett a bácska- palánkai csapat, ez évben já­tékos anyaga erősödött. A csapat edzője Hirmann Ferenc, a Vajdasági Edzőta­nács elnöke, a Vojvodina haj­dani válogatott középcsatára. A csapat erőssége a csatár­sor, ahol több igen jó képes­ségű játékos is játszik. Leg­jobbjuk a Zágrábi Dinamót is megjárt balszélső, s a Vojvo- dinától ez évben átvett fiatal középcsatár. Jellemző a csa­pat játékerejére, hogy 1967. év őszén a Dózsa csak igen nagy küzdelemben tudott 3:2 arányban nyerni ellenük, 1968-ban pedig 4:0-ra verték otthon a Diósgyőrt. Ez évben a Tito-Kupában értek el ki­emelkedő eredményt, két I. ’igás csapatot ütöttek el a to­vábbjutástól: a zrenjanini Pro- letert odahaza 2:l-re verték, | utána Novlsadon biztosan nyertek a Vojvodina ellen 3:1 ; arányban. A legjobb 4 közé j jutásért otthon játszottak a i Hajdúk Split-tel és csak 2x15 j perces hosszabbításban, igen nagy küzdelemben maradtak alul. 2:l-re kaptak ki az I. ligás ellenféltől, Dalmácia reprezentatív csapatától. A bajnokságban jelenleg is az 5 helyen á’lnak. A Pécsi Dózsa—FK Bácska nemzetközi barátságos mér- j kőzést hétfőn délután 4 óra- [ kor a Tüzér utcai pályán játsszák. Nemzetközi mérkőzések, a vasutas olimpikonok emlékezései a jubileumi évben Az idén ötvenéves a PVSK mm Ünnepi sportműsor PÉNTEK, ÁPRILIS 4. Labdarúgás, NB I. mérkőzé­sek: Pécsi Dózsa—Rába ETO, PVSK pálya. 11.00. Bp. Honvéd- Komlói Bányász, Kispest, 16.00. NB 1. tartalék mérkőzések. Pé­csi Dózsa—Rába ETO PVSK pá­lya, 9.15. NB III. mérkőzések: Pécsi BTC — Kaposvári Vasas MTE. Ifjúsági Stadion, 10.00. Pé­csi Volán SC—Sárbogárdi Vo­lán SC, Tüzér utca, 11.30. Me­gyebajnoki mérkőzések: Pécsi Gázmű—Szederkény. Kokszmű pá­lya, 10.00 Vasas II. Bányász— István aknai Bányász. Vasas TI Bányatelep, 15.00. Cselgáncs: Országos vidéki fel­nőtt egyéni bajnokság. Rácvárosi új iskola. 9.00. Kézilabda: A PEAC felszabadu­lási tornája női és férfi csapa­tok részvételével, Ifjúsági Stadi­on, 14,00-től, a Komlói Bányász felszabadulási tornája férfi csa­patok részvételével, Komló. 8.00. Röplabda: a Pécsi Vörös Me­teor Élelmiszer ünnepi női vil­lámtornája fővárosi és vidéki csapatok részvételével Tanárkép­ző Főiskola termében. 9.00. Sakk: A Pécsi Bányász ünnepi villámtornája egyéni és csapat- verseny, Üjmeszes. Bányász Szál­ló, nevezés 8.30-ig, kezdés 9.30- kor. , . Sportlövészet: Felszabadulási emlékverseny MHSZ lőtér. 8.00. Teke: NB II. mérkőzések: Ba­ranyai Építők—Bp. MOM. férfi­ak. Újmecsekalja. Építők csar­nok, 8.00 Pécsi BTC—Bp. Pos­tás, nők, BTC pálya. 10.30. Vívás: A Pécsi Sportiskola dülő seregszemléje, Belvárosi ál­talános iskola, 10.00. SZOMBAT, ÁPRILIS &. Labdarúgás. NB I. B mérkő­zés: Pécsi Bányász—Oroszlányi I Bánysáz Pécsújhegy, 15.30. NB. I II. mérkőzés: Pécsi Ércbányász— | Honvéd Táncsics SE, Üjmecsek- alja. Ércbányász pálya. 15.00. NB ! Ili. mérkőzések: PEAC—Bony­hádi Vasas Pécsújhegy 13.45, Honvéd SE—Barcsi SK. Erőmű pálya, 10.00. Cselgáncs: Országos vidéki fel­nőtt egyéni bajnokság, Rácváro­si új iskola. 9.00. Kézilabda: A PEAC felszabadu­lási női és férfi tornája második napi mérkőzései. Ifjúsági Stadi­on, 9.00. VASÁRNAP. ÁPRILIS 6. Labdarúgás, megyebajnoki mér­kőzések: Véménd—Postás. Vé­ménd. 15.30, Bóly — Beremend, Bóly 15.30. Szigetvári ZMSE— Pécsi Kesztyűgyár, Szigetvár, 15.00., Mágocs—Pécsi Helyiipar, Mágocs. 15.00. Pécsi Kinizsi— Siklős, kovácstelepi pálya. 9.30. HÉTFŐ, ÁPRILIS 7. ! Labdarúgás, nemzetköz^' mér­kőzés: Pécsi Dózsa—FC Bácska : (Bácskapalánka), Tüzér utca* I 16.00. I I I Hagy harcot ígér a Dózsa—Rába ETO találkozó Jelentős évfordulóhoz érkez­tek a pécsi vasutas sportolók. 1919-ben néhány lelkes sport­ember: Szabó István, Hermész János, a Pusztai testvérek, Filó Győző és Becker Ferenc megalakították a Pécsi Vas­utas Sport Klubot. Az ötven esztendő alatt, nagy sikereket elérő klub ma, Pécs egyik legnagyobb egye­sülete, a város sportéletének bázisa. A PVSK vezetői elhatároz­Hat nappal a megyei baj­nokság után Budapesten és Gödöllőn állnak rajthoz leg­jobb futó-atlétáink. Újításként az idén, a felnőttek részére Gödöllőn rendezi a MASZ az országos mezei futóbajnoksá­got, míg a fiatalabb korosztá­lyok a szokott helyen, a lóver­senytéren küzdenek meg a bajnoki címért Az elmúlt években ez a bajnokság min­dig komoly sikert hozott a Komlói Bányász és a Pécsi ták, hogy felkutatják az öre­gek emlékezetében szunnyadó múltat, és apró részletekig fel­dolgozzák az egyesület törté­netét. Ugyanakkor tudatában vannak: kevés az emlékekben való fürdőzés. Intő példa az olasz Genova. 75 éves jubile­umának évében, három sport­ágban esett ki, a legjobbak küzdelméből. A PVSK sportolói, ebben az évben, céljaik meghatáro­zásában, a mércék magasabb­Dózsa versenyzőinek. A két szakosztály most is népes gárdával készül a bajnokság­ra. A tavalyi győztes Ita és Kispál bajnoksága megvédésé­re készül, de jó helyezést vár­nak Vargától (Dózsa) a 15 éve­sek korcsoportjában és csapat- versenyben a KBSK férfi fel­nőtt csapatától 10 kilométeren, a Dózsa és KBSK ifjúsági csa­pataitól 4 ezer méteren. A 16 éves fiúk 3 ezer méteres táv- ján a komlóiak csapata esé­lyes az első helyre. ra állításával kívánnak ünne­pelni. A szakosztályok minden tagja, veteránok és szurkolók visszanéznek egy pillanatra tapasztalatokért, a jövő cél­jainak elérése érdekében. A tulajdonképpeni ünnep­ségre, a XIX. Vasutas Nap al­kalmával kerül sor. A sport­műsor kiemelkedő eseménye lesz a labdarúgók és (kosárlab­dázók nemzetközi mérkőzése. Az ökölvívók a Magyar Vas­utas. valamint az ifjúsági és serdülő bajnokság egyéni ver­senyeit kívánják megrendezni. Az atléták, tornászok és bir­kózók is versenyek és be­mutatók keretében adnak szá­mot felkészültségükről. Az év folyamán kiállítások, tablók elkészítését tervezik. Ugyanakkor feldolgozzák az egyes szakosztályok történetét, amelyben szerepel majd a PVSK olimpikonjainak, Soly- mosi Egon, dr Héder János, Lippai Antal, Tolnai Márta és Honti Róbert élményekben gazdag beszámolója is. Végezetül ünnepi közgyűlést hív össze a PVSK elnöksége, amelyen a veteránokat, a ki­emelkedő eredményeket elérő sportolókat megajándékozzák. Ugyanekkor egy, a munka te­rületén kimagasló, sportoló so- ronkívüli előléptetésben része­sül. A Rába ETO az NB I. ta­vaszi legnagyobb meglepeté­sét szolgáltatta a legutóbbi fordulóban. Fölényes győzel­met aratott a Bp. Vasas ellen. Mészáros József személyé­ben az év elején új edző ke­rült a Rába-parti csapathoz. Győrben bevált a közmondás: új seprű, jól seper. Az elmúlt évben sokan már eltemették a győri csapatot, megcsappant a nézők száma. A nagymúltú együttes a kiesés elkerülé­séért harcolt. Az idén úgy látszik másképp lesz Győr­ben. Színesebb, eredménye­sebb lett a csapat játéka. Mé­száros József edzőnek rövid idő alatt sikerült ütőképes együttest kialakítania. A Dózsa edzője elmondotta, hogy nagyon hiányzik a csa­patból a sérült Jánosi, de sajnos rá még hosszabb ideig nem számíthatnak. A szak­sajtóban megjelent hír any- nyiban igaz, hogy Jánosi va­lóban elhagyta a sportkórhá­zat, de a budapesti MÁV­kórházban kezelik tovább. Konrád legutóbb az FTC el­len nem vállalta a játékot, úgy érezte, még nincs telje­sen rendben. A héten már rendesen edzett, de sokat ki­hagyott, kérdés, hogyan tud­na helytállni a győriek elleni nagy erőpróbán, mert ott tel­jesen egészséges játékosokra lesz szükség. Néhány szó az esélyekről. Érdekes, változatos, heves küzdelmet ígér a találkozó. Érzésünk szerint az eredmény közel lesz a döntetlenhez. A győzelemhez a hazai pályán a pécsiek állnak közelebb, de a két p> tért nagyon meg kell küzdeniük a lilafehérek­nek. Reméljük a játék szín­vonala is kielégíti majd az érdeklődőket. Négy kérdésre válaszol Lantos M hály A Honvéd—Komlói Bányász mérkőzés előtt felkerestük Lantos Mihály edzőt, hogy négy kérdésre választ kér­jünk tőle. Először is arra vol­tunk kíváncsiak, hogy a ke­retben van-e sérült. — Ilyen tekintetben kelle­mes gondjaim vannak, min­denki harcra kész. A második kérdés: mi volt a heti program? — Kedden átmozgató ed­zést tartottunk, és szerdán két foglalkozásra került sor. Az időjárás kissé közbeszólt, en­nek ellenére a fiúk lelkesein dolgoztak. ■* Mire számít Kispesten? — Tisztességes eredményre és jobb játékra. Milyen csapaf vagy keret áll rendelkezésére? — Szokott keretből állítom össze pénteken a Honvéd el­leni. tizenegyet. — VI — Csapatösszeállítások Pécsi Dózsa: Rapp — Her­nádi, Móricz dr., Maurer, Kin­cses, Tüske, Konrád, Bérezési, Rónai, Dunai dr., Daka. Komlói Bányász, csak ke­ret van: Erdősi, Buús, Laza- ridisz, Kótai, Zimonyi, Csor­dás I., Bánfalvi, Makrai, Ké­kesi, Földi, Bordács, Merczel, Pataki, Solymosi, Csordás II. Pécsi Bányász: Lukács — Kelemen, Tallósi, Györkő II., Halasi. Márton, Bartal, Méret, Palkovics II., Koch, Bencsik. PVSK: Ábrahám — Nagy, Soós. Szabó, Hámori — Pecze, Balázs I.. Hollóvári — Balázs IX., Vessző, Gáspár. Ércbányász SC, csak keret van: Zengői. Doszpod, Strassz, Péhl. Csőre. Gyürke. Kovács, Borovácz, Fekete, Görgényi, Vincze. Mester, Bódi, Lieber, Tóth. 13 plusz 1 kérdés Vincze Györgyhöz Az Ércbányász labdarúgók az NB n. nyugati csoportjá­nak egyik meglepetését szol­gáltatták tavalyi szereplésük­kel — volt idő. amikor esé­lyesek voltak a bajn ki címre is. Véleménve szerint mi volt a siker titka? — Az erő. Csapatunk fizi­kailag jól felkészített együt­tes, azonban hiba volna a csak erő-futballt játszók közé sorolni bennünket, hiszen a technika vonatkozásában is jól állunk — végsősoron tehát a jó fizikai és technikai fel- készültség az eredményes sze­replésünk titka. Az idei szereplés? — Célunk az első három csapat közé bekerülni. Remél­jük sikerül! Milyen feladat vár ebből Vincze Györgyre? — Irányító középpályás sze­repkörrel bíztak meg, szeret­ném ezt a feladatom jól meg­oldani — helyzetbe hozni tár­saimat, gólokat rúgatni és rúgni. Mi a középpályás játék lé­nyege? — Igen röviden és alaposan leegyszerűsítve talán ez: szer­vezni a játékot elől és hátul, bejátszani a pálya két tizen­hatos közti részét, és oly lab­dákat adni a csatároknak, me­lyekből gólokat lehet elérni. Mindig ezen a poszton ját­szott? — Legnagyobbrészt igen, a különbség legfeljebb az elne­vezésben van; évekkel ezelőtt még hátravont center névvel illettek most középpályásnak hívnak. Miért kevés a gól? — Mert az együttesek já­tékfelfogása a következő: Vé­dekezzünk* A lényeg az, hogy mi ne kapjunk gólt. ezen kí­vül a többi mellékes, majd csak hibázik az ellenfél, s az 1:0 is már két pont! Én azért remélem, hogy ez a helyzet feltétlenül változni fog. kü­lönben a foci léte inog meg. elveszti a közönséget, amely a szép érdekes, gólokban gaz­dag mérkőzésekért megy a lelátókra. Labdarúgó pályafutása alatt több klubban szerepelt már. ön szerint miért vándorol egy futballista? — A PVSK-ban kezdtem is­merkedni e sporttal. Szeretem is a vasutas sportkört, mint nevelő együttesemet, de élt bennem a vágy. hogy feljebb kerüljek, NB I-be, a legjob­bak közé. Következett tehát a Pécsi Dózsa; voltak ott is szép napjaim, végül mégsem maradtam a lila-fehéreknél, mert nem tudtam náluk az egyéniségem szerint játszani, a feladat, amit kértek tőlem, nem nekem való volt. Aztán megint a PVSK. tavaly óta az Ércbányász. A vándorlás oka: az ember mindig a jobb után törekszik. Évekkel ezelőtt önt kemény játékosnak tartották, olyan­nak. aki nem fél odatenni a lábát, ha kell. Azóta lehig­gadt. Miként megy ez végbe? — Az évek repülnek, a har­minc már közelebb van mint a húsz; az ember okosabb, tapasztaltabb, mint tüzes if­júkorában, és gazdagabb a kelléktár is — egy-egy hely­zetet ma már más eszközök­kel oldok meg. Különben nem is voltam mindig kemény. Kezdőként túl puhának tar­tottak, aztán meg akartam változtatni ezt a véleményt! Csak ennyi volt az egész! Ar­ra viszont büszke vagyok, hogy elsősorban észfutballis­tának tartottak mindig. Pályafutásának tapasztalatai alapján, mit tart legfonto­sabbnak. egy sportoló életé­ben? — A fegyelmet az egyén, a bizalmat a vezetők, a sport­társak és a szurkolók részé­ről. Fegyelem nélkül az em­ber zabolátlan, vad. bizalom nélkül béna és erőtlen. A szerencse forgandó, sike­rek és bukások váltják egy­mást életünkben, ön melyik mérkőzésére emlékszik vissza legszívesebben? — 1964-ben történt. A Pécsi Dózsa rossz rajtot vett, 6 mérkőzés után is sereghajtó volt, még csak gólt sem rú­gott; aztán a hetedik meccsre bekerültem a csapatba, s az én szabadrúgásból elért gó­lommal nyertünk először ab­ban a szezonban. A mérkő­zés végén nyíltszíni tapsot kaptam. A futball kollektiv játék. Mily szerepe van a csapat szereplésében a jó közösség­nek? — Annál jobb egy csapat, minél nagyobb játékosai közt az összetartás pályán — és azon kívül is. Persze a jó hangulat és a baráti egység egy kicsit a szerepléstől is függ: a nyert mérkőzések erősítik, a sorozatos veresé­gek bomlasztják a kollektí­vát. Totózik? — Ritkán, s nem egyedül. Néha a fiúkkal közösen ki­töltünk egy szelvényt s álta­lában nem nyerünk. A szak­mabeliek. a labdarúgók túl reálisak ahhoz, hogy esélyt adjanak gyenge csapatoknak, megsejtsék a „totógyilkos” eredményeket. Milyennek tartja a magyar labdarúgást? — Az angol futball után a világ legjobbjának. Ha ben­nünk annyi erő lenne, mint vetélytársainkban . . . A 14. tipp a totóban is a plusz. a ráadás. Mit kívánna önmagának, ha az a mesebeli tündér kérdezné? — Az első és legfontosabb­ról nagyon személyes jellege miatt nem szólok, de a má­sik kettőt elmondom: van még két-három jó évem. mint játékos, szeretném csapatom bajnoki címével ünnepelni majdani visszavonulásomat: a harmadik pedig: oktatói mi­nősítésem van s ezt szeret­ném hasznosítani, jó edző len­ni, fiatalokat oktatni, kapcso­latban maradni a labdarúgás­sal, mert, foci nélkül már nem tudom elképzelni az éle­tem! Märcz Róbert Baranyai atléták az országos mezei futóbajnokságon i A

Next

/
Oldalképek
Tartalom