Dunántúli Napló, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-07 / 55. szám

4 imnonttni nopto 1*69. március 7! 7 PÉNTEK Szeretettel köszöntjük Tamás nevű kedves olvasóinkat névnapjuk alkalmából A Nap kél 1.1«, nyugszik 17.37 órakor. A Hold kél 31.46, nyugszik 7.21 órakor. w///////m////////amí Az egyetemi jelentkezés határideje május 2. A művelődésügyi miniszter módosította a felsőoktatási in­tézmények nappali tagozatára történő jelentkezés rendjét, illetve határidejét. Eszerint a korábbi május 10-e helyett május 2-ig kell eljuttatni a jelentkezéseket a felsőoktatási intézményekhez. A pályaalkal­massági vizsgák miatt ez alól kivételt képeznek a tanító­képző, az óvónőképző, vala­mint a gyógypedagógiai tanár­képző főiskolák. Itt a jelent­kezés határideje: március 25. — ünnepi köntösben a Ba­ranya Ifjúsága. Megjelent a Baranya megyei KISZ-Bizott- ság márciusi tájékoztatója, mely anyagával már a Ta­nácsköztársaság ötven éves évfordulójáról emlékezik meg. — Anorákexport. Színes or­kán anorákokat készít az NDK- nak a Csurgói Napsugár Tsz. A KONSUMEX-en keresztül 25 0QO kabátkát varrnak a né­met < gyerekeknek. —I Mozitörténeti kiállítás nyílt Pakson. A magyar film történetének húsz éviét és a Tolna megyei mozik történe­tét mutatja be a szerdán nyílt vándorkiállítás Pakson a Pe­tőfi Sándor járási művelődési házban. Szigorították a zenészek vizsgáit Megváltozott » azőrakoztatézené- szek minősítő vizsgájának rend­szere. Az Országos Szórakoztató- zenei Központ az új gazdaság- irányítási rendszer elveinek figye­lembevételével a jövőben szigo­rúbb szakmai követelményeket támaszt azokkal szemben, akik meg kívánják szerezni a minősí­tést. Eddig ugyanis egységesen három kategóriába soroltak min­den hangszeren játszó muzsikust. Most a legtöbb hangszerrel törté­nő vizsga esetében törölték a ül. vagyis a C-kategóriát és A. vagy legalább B. kategóriának kell megfelelni ahhoz, hogy a jelölt megkapja minősítését. Mindössze két hangszer, a zongora és a cim­balom esetében marad meg a ül., vagyis C. kategória is, mivel e két hangszer zenészeiből kevés van. Sőt, a népi zenekari hege­dűsök kizárólag I. osztályú vizs­gát tehetnek, vagyis az A. kate­gória' szintjét kell elérniük. To­vábbá azzal is igyekeznek növel­ni a színvonalat, hogy mindenki­nek kötelező egy mellékhangszert választani, s abból legalább az eddigi C. fokon vizsgázni. Végül a vizsgák most már kizárólag Budapesten lesznek. Jubileumi megemlékezések a ni un kásőr-a lak illatoknál A munkásőr-alakulatoknál is országszerte megemlé­keznek az első magyar proletárhatalom létrejöttéinek 50. évfordulójáról. A munkásőrség országos és budapesti pa­rancsnoksága március 17-én délután közös ünnepséget rendez a Vasas-székházban. Papp Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a munkásőrség országos pa­rancsnoka emlékplakeftet és oklevelet ad át veterán mun­kásőröknek, akik annak idején részt vettek a Tanácsköz­társaság harcaiban. Hasonló ünnepségeket rendeznek Bor­sod, Csongrád, Pest és Szolnok megyében, ahol — az or­szágos parancsnok megbízásából — a megyei parancsnokok adják át az emlékplakettet, illetve oklevelet a munkásőr- veteránoknak. A megtisztelő elismerésben országosan csaknem négyszázan részesülnek. Halálozás Felejthetetlen jó édesapánk, após, nagyapa, dédi, sógor és rokon, ZSINKÖ JÓZSEF éle­tének 86. évében rövid szen­vedés után elhunyt. Temetése hétfőn, 10-én du. 4 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló csaláu. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, KISS JA- NOSNÉ szül. Matusz Margit hamvasztás utáni búcsúztatása 1969. március 10-én du. 3 óra­kor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászoló férje és a rokonság. Köszönet Ezúton mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, jóbará­toknak, ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen halottunk, IGEL- HAUT GYULA teme ésén részt vettek, koszorúk, virágok kül­désével fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászold család. — Kitüntetett tsz-asszonyok. A Nemzetközi Nőnap alkal mából 94 nődolgozónak adott át kiváló dolgozó kitüntetést — szerdán — a MÉM-ben dr. Sághy Vilmos, a mezőgazda sági és élelmezésügyi minisz­ter első helyettese. A kitün­tetettek között volt Tröszt Já- nosné, a baharci termelőszö­vetkezet növénytermesztési munkacsapat vezetője és Illés Ferencné, növénytermesztő szakmunkás, a mozsgói Zrí­nyi Termelőszövetkezet tagja. — 531 ezer forint nyereség­részesedést fizet kJ, mintegy 300 tagjának a Baranya me­gyei Cipész Ktsz. A kifizetés­re kerülő összeg a tagoknak mintegy 1 havi keresetet je­lent Megkerült Wilkinson Hová tűnt, Wilkinson? Ezzel a címmel írtunk glosszát nemréq, tekintve, hogy hosszú hetekre eltűnt a külföldi zsilettpenge az üzletekből és a trafikok­ból. Háborgásunkat (afe­lett, hogy nincs, és hogy milyen a hazai penge mi­nősége) követően nem vág­ták el torkunkat (villany­borotvával), amitől ugyan egyáltalán nem féltünk. Ellenben a Centrum Áru­ház osztályvezetője örö­münkre közölte: Megkerült Wilkinson, megérkezett a kitűnő angol zsilettpenge az áruházba, megkezdték árusítását. Később felhív­tak, olyannyira megroha­mozták őket, tekintsünk el a hírközléstől. Mindezt meg értjük, s készséggel el is álltunk volna a közléstől, ha nem ad újabb elmél­kedésre okot a Wilkinson. Először is dicsérni kell a Centrum Áruházat, amiért rövid idő alatt felhajtotta, vagy előteremtette, mind­egy, a kiváló minőségű külföldi zsilettpengét. De hol maradtak a többi ke­reskedelmi vállalatok? Miért nem lehet a trafi­kokban kapni? A Centrum Áruházban tehát van Wilkinson és azt ígérik, hogy egész évben folyamatos lesz az ellátás. Ha . .. Amennyiben a ve­vők nem rohanják meg az áruházat és nem vásárol­ják fel egyszerre az egész készletet, mert ez annak ellenére, hogy egy-egy vá­sárló csak korlátozott mennyiséget kaphat, fenn­akadásokat, hiányt okoz. Nincs értelme a felvásár­lásnak, mert az áruház azt ígéri, egész évben fo­lyamatos lesz az ellátás. És reméljük, a többi ke­reskedelmi vállalat is be­segít abba, hogy ne le­gyen hiánycikk a külföldi zsilettpenge, sőt talán meg­érjük a nagyobb válasz­tékot ts. fM-vári) — A Zsolttá? Művelődés! Ház március 8-án este 7 órától bált rendez. Közreműködik a FUNNY FOOLS együttes. (x) — Kirándulás luxushajón, az Al-Dunára. Az IBUSZ 6 napos hajókirándulást szervez április 11. és 16. közöjrt. A ki­zárólag baranyai lakosok szá­mára bérelt luxushajó, Belg- rádban és Herkulesfürdőn megszakítja útját, és az uta­sok városnéző körúton vesz­nek részt — Extra nagyságú női szövet­ruhák 510 forint helyett 255 fo­rintért érkeztek a Leértékelt Aruk Sallai utcai boltjába. (x) Időjárásjelentés Várható időjárás péntek estig: az ország délnyugati felében időn­ként megnövekedő felhőzet, szór­ványosan kisebb havazásokkal. Máshol általában kevés felhő, csa­padék nélkül. Mérsékelt, napköz- I ben megélénkülő változó irányú szél. Várható legalacsonyabb éj- I szakai hőmérséklet általában 0— ! mínusz 5, a tartósan derült he­lyeken mínusz 10 fok körül. Leg­magasabb nappali hőmérséklet plusz 1—plusz 6 fok között» Kiáltás Kiáltás címmel irodalmi es­tet rendez március 17-én 19 órai kezdettel, a KISZ Bara­nya megyei Bizottsága és a Magyar írók Szövetségének Dél-dunántúli Csoportja, Pé­csett a Nemzeti Színház ka­maraszínházában. Az ígéretes műsorban fiafal, Pécsett élő írók és költők lép­nek pódiumra. A kétrészes műsorban 25 verset, illetve novellát ismer­tet meg a közönséggel a Pé­csi Nemzeti Színház ifjú mű­vészgárdája. Érdekes színfoltja lesz az estnek — melyet a forradal­mi ifjúsági napok keretében rendeznek —, hogy a Tanács­köztársaság tiszteletére készí­tett képzőművészeti alkotások színes diafilmjeit vetítik il­lusztrációként a műsor ideje alatt. — Jubileumi jutalom. Csar­nóta községben azok a ter­melőszövetkezeti tagok, akik 10 éve léptek be tsz-be, a zárszámadás során jubileumi jutalomban részesültek. Fél havi átlagjövedelmüknek meg­felelő összeget kaptak. — Eszperantó túra. Vasár­nap, március 9-én gyalogtú­rát szervezünk a Mecsekbe. Találkozó 9 őrsikor a Széche­nyi téren, a múzeum előtt. Ebéd: Fehérkúton a turista házban. Túravezető: Kovács Tituszné (Kesztyűgyár). — Pénzt takarít meg, vásárol­jon ruházati áruféleséget 20—60 százalékos árengedménnyel a Le­értékelt Aruk Sallai utcai bolt­jában. (x) — Végrehajtották a halálos ítéletet. Frühstück József 1968. június 24-én több késszúrás­sal Pécsett a Sallai utcai mű­termében megölte Cherven Erzsébet fényképésznőt. A Pé­csi Megyei Bíróság Frühstück Józsefet halálra ítélte. Decem­ber végén a Legfelsőbb Bí­róság a fellebbezést elutasí­totta, így az ítélet jogerőre emelkedett. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az elítélt ke­gyelmi kérvényét elutasította. Frühstück Józsefen a halálos ítéletet Pécsett tegnap reggel végrehajtották. — Március S-én este 6—11 óráig táncos rendezvény a Puskin Mű­velődési Házban. \ (x) Tragikus gyermek- szerencsétlenség Felrobbant a rozsdás lövedék Nagy József, tizennégy éves ági gyermek meghalt. A ha­lált egy felrobbant, rozsdás lövedék okozta. Tegnap délután Ág község­ben Prandt Dániel, Kammt Zoltán és Nagy József az egyik elhanyagolt pincében háborúból visszamaradt löve­dékeket talált. A tizennégy éves gyerekek játszani kezd­tek a veszélyes lőszerrel. Egyet tűzbe tettek és az felrobbant. A robbanás következtében Nagy József életét vesztette, a másik két fiúnak jelenték­telenek a sérülései, a komlói mentők mégis beszállították őket Komlóra, nehogy a je­lentéktelen sérülések követ­keztében súlyosabb fertőzést kapjanak. Az információt telefonon kaptuk, a helyszínen a rend­őrség vizsgálatot folytat a háború után 25 évvel bekö­vetkezett tragédia körülmé­nyeinek pontos felderítésére. Szülőföldünk — Baranya Siklós. Tanácsház Rácz József felvétele — Bővítik a kanizsai kór­házat. 192,5 millió forintos beruházási költséggel bővítik a nagykanizsai kórházat. A bővítés során először rendelő- intézetet, műtőket s kórházi osztályokat helyeznek el egy új hétszintes épületben, majd az építkezés második szaka­szában mosodát, kazánházat, konyhát és éttermet építenek. A nagyarányú bővítés 1974- ben fejeződik be. Egy kis matematika A másfél literes fonyódi viz ára, üvegesedével 3 Ft. A fél literesé, üvegcseré­vel 2 Ft, Másfél literben a fél liter háromszor van meg, a fél literes ára vi­szont nem egyharmada, hanem kétharmada a na­gyobb üregnek. Rázoga- tom a fél literes üveget, hátha kiömlenek a rejtett tartalékok, de fél liternél több nem akaródzik ki­jönni. Vagy lehet, hogy nem jól tanultam a ma­tematikát? — móló — — Újítási feladattér?. A ha­gyományokhoz híven idén is ízléses füzet alakjában adta közre a Szénbányák műszaki osztálya a vállalat újítási fel­adattervét. A 2000 példány­ban kiadott feladatterv pálya­díjakat tűzött ki a legégetőbb biztosítási, illetve jövesztési problémák megoldására. Űj szakközépiskolai ágazat Pécsett Csütörtökön a EPM illetékes szakemberei megbeszélést foly­tattak Pécsett postai távköz­léstechnikai szakközépiskolai ágazat létesítéséről. Mint is­meretes a Komarov Gimnázi­umban korábban indult egy osztály, amely postai forgalmi ismereteket tanul. A távközlés­technikai szak eddig csak Bu­dapesten, a Puskás Tivadar Szakközépiskolában volt, te­hát vidéken ez lesz az első ilyen kezdeményezés. A szakemberek megvizsgál­ták azt, hogy a város iskolái közül melyikben vannak meg a legkedvezőbb személyi és objektív feltételek, s úgy ta­lálták, hogy a Széchenyi Gim­názium és Szakközépiskola most épülő új műhelycsarno­kai biztosítanák legjobban az induláshoz szükséges megfele­lő méretű helyiségeket. Végle­ges megállapodás a napokban várható, de előreláthatólag szeptemberben 36 fős osztály- ly&l megindul a képzés. — Pótolták a hiányt. Elké­szült a Mecseki Szénbányák februári termelési összesítője. Eszerint a többlet 14121 ton­na, annak ellenére, hogy a februári havazások rendkívüli nehézségek elé állították az üzemeket. Az év első két hó­napjának összesített mérlege egyébként szintén pozitív: 31 ezer óOO tonna kiváló minősé­gű szén a többlet. — Az Istenkúti Kultúrházban szombaton bál lesz. — Üjmecsek- aljárói a 23-as busszal várjuk, (x) Ezt a márkát mindenki ismeri, de azt még sokan nem tudják, hogy a kiváló hegesztési tulajdonságokkal rendelkező TÍPUSÚ egyenáramú ívhegesztőgépen kívül a DSG 92/12 és SG 92/12 típusú hegesztőgépek garanciális és garancia időn túli javítását, felújítását 3 hónapos garanciával kedvező feltételek mellett rövid határidőre vállaljuk • •• Díjtalan tanácsadás MŰSZAKI, KERESKEDELMI. ÉS PROGRAM­FŐOSZTÁLY EGYESÜLT VTLLAMOSGÉPGYAB Budapest, X., Gyömrői út 128. Telefon: 273-640. Telex: 507, mellék: 276, Suchané ANYAK0NYV PÉCS SZÜLETTEK: Nagy Tünde, Csapó Tünde* Schwarczkopf Erzsébet, Molnár Tamás, Szenohradszki Mónika* Lehr Zsolt, Török Zsolt, Finta Gyöngyi, Faluközi Attila, Sal­lai Andrea, Krizmanics Gyula* Németh Zoltán. Peti Attila, Rudolf Péter, Brosch Antal* Murzsa Norbert, Lencse Zoltán, Pék Erzsébet, Osztermayer Ani­ta, Kreskai Zsuzsanna, Gerlecz Ferenc, Gyura Andrea, Tamás Péter, Gaszner Balázs, Huszár Hajnalka. Fábián Zoltán, Orsós Vendel, Biszta Ildikó, Stocker Balázs, Kis Attila, Katvirz Ber­nadett, Füstös Anikó, Spitzner Alexandra, Bognár Barbara, Bognár Gyula, Magyar István, Vízi Éva, Farkas László, Gyi- mesi Krisztina. Götz Frigyes, Niklai Csaba, Szabó Andrea, Dani Tibor, Kult Andrea, Varga Angelika, Hornok Krisztina, Németh Gabriella, Bősz Vilmos, Reith Csaba, Király Erzsébet, SimJrovtcz Ildikó, Bősz Beáta, Peti Ernő, Erős Eszter, Lengyel Gabriella, Lehőcz Erika, Bog­nár Emese, Kis-Jakab Szilvia, Szuchovszky Tünde, Gernert Attila, Szekeres Béla, Szűcs Csilla. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Körbei Ferenc és Farkas In- ma, Berkes István és Hegyi Mária, Gergely György és Pál Mária, Uszkay Antal és Farkas Erzsébet, Bofa Sándor és Szabó Márta, Borián Zoltán és Kotró Irén, Novreczky Csaba és Fell­ner Márta, Varga István és Benkő Mária, Tomola Károly és Sztandtner Julianna, Kovács János és Kriszt Ilona, Ripa- monti Eugenio és Iván Mária* Hagyó Árpád és Pető Éva, Járányl László és Varga Edit, dr. Laky Rezső és Vincellér Mária, Varga János és Suba Rózsa, Kotsch László és Szom- mer Györgyi, Buzsáki Dezső és Hegedűs Erzsébet, Jancsik Gyu­la és Szeifert Anna, Rózsa Já­nos és Morell Matild, Kovács József és Kovács Gyöngyi, Ma­zár János és Deák Irén, Hara Vilmos és Bíró Mária. MEGHALTAK: Zalka Jánosné sz. Fónőd Mán- ta, Rácz Imréné sz. Szabó Ro­zália. Sólyom József, Steckler Márton, Keller József, Hodoli Irm-éné sz. Horváth Mária. In- gelhaut Gyula, Peszt János, Hőgye Béla, Farkas Józsefné sz. Vida Emma, Veress Vilmos, Greguricz György, Keszthelyi Lajosné sz. Körösi Margit, Ke­resztes János, Pfeffermann Ádámné sz. Kheil Rozália, Zsin- kó József, Simonka Gizella, Sziós Istvánná sz. Andics Ju­lianna, Snábel István, Szűcs Je- nőné sz. Végh Etelka, Kárpáti Kálmánná sz. Krémer Mária, Ács Kálmán, Hauk Ferenc, Margit Lajos, Balvin János, Reinhardt Anna, Tóth Sándorné sz. Vincze Agnes, Bellmond Antalné sz. Katincsics Terézia, Maráczi Ferencné sz. Czeglédi Anna, Hajós Jenőné sz. Grün- stein Julianna, Varga Kálmán, Bakonyi Vilmos, Bálint Gábor- né sz. Tavaszi Matild, Kaszás József. Neszárek Rozália, Ku- bescha Jánosné sz. Richweisz Erzsébet, Földvári Lajos, Kram- mer Mátyásné, sz. Paik Fran­ciska, Huszár István, Horváth Elemér, Hauer Péterné sz. Fuchs Anna, Hatvan József, Balogh István. KOMLÓ SZÜLETTEK-: Vágner Róbert. Reresnyel Klára, Nagy Gábor, Lencsés Zoltán, Nyisztor Attila, Nyisz- tor Tamás, Egete Attila. Du­dás Anna, Magyar Laura, Sza­bó Ildikó, Regdon Bernadett, Varra Zsolt, Tulunger Piroska, Erdélyi Anikó, Bogdán Csaba, Vitéz Norbert, Pintér Zsuzsan­na, Tóth János. Bischóff Gab­riella, Fülöp Gyöngyi, Szabó Anikó. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Győré István és Nagy Hajnal­ka, Móricz Ferenc és Kollár Veronika, Dudás István és Za­lányi Gertrud, Molnár József és Späth Hona. MEGHALT? Pál László. mohács SZÜLETTEK: Rásperger István, Waszner Zoltán, Sánta Zsuzsanna, Kai­ser Tibor, Gertner Endre. Ba­logh Katalin, Tukszár Magdol­na, Antolovics Zoltán, Bogos Tünde, Kretz Zoltán, Glück Emil, Weltzl Ferenc, Krémer Adám. Bemáth Ildikó, Bernáth Erika, Fáth János, Turóczi Csilla, Sallai Mária, Jasper La­jos, Tóth Zsuzsanna. Bíró Zol­tán, Kis-Pál Judit, Mód Zoltán, Dabóczi Andrea, Balogh Mária. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Mihajlovlcs Tamás és KórótH Etelke, Szajkó Károly és Eck- rlch Edit. MEGHALTAK: Krasznai Péter, Schaffer Jó­zsef. Turóczi Csilla. SZIGETVÁR SZÜLETTEK: Háttá László, Csokonai Csilla, Orsós Márton, Tar Éva, Pa­dos Judit, Fischer József, Fischer Gábor, Dobor Gábor, Nevedel Margit. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Stocker János és Gelszkopf Márta. MEGHALTAK: Steiwnacúer Istvánná sz. Kiss Mária, Forró Ferenc, Heines András.

Next

/
Oldalképek
Tartalom