Dunántúli Napló, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-09 / 57. szám

1969. március 9. BurLamau napin Elhelyezkednék közeli tez-be gondozónak. ju­hász vagy más alkalmi munkára. Lakás szük­séges. „Tsz" Jeligére, a unyadi úti hirdetőbe. SdósrrSsriéB hegyen faikas, dűlő 193. számú lakható | présház. szőlővel együtt i eladó. Érdeklődni: Gör- ! esöny, Aszódi u. 7. Kettoszcba konyha mel­léképülettel. 600 n-öl te­rülettel eladó. Baksa, Hu­nyadi^. 27. _____________ H áromszoba, összkomfortos családi ház beköltözhetően eladó. Szigetvár. Széche­nyi utca 4._____________ v 'ic«5r élném kis szoba, konyhás lakásomat rá­fizetéssel nagy szoba, konyháért PIK házban, ozigeti rész. vagy bel­város területén. Hegyi, Doktor S. o. 38. KeUőszoba távfűtéses földszinti lakásom ^cse­rélném hasonlóra, máso­dik emeletig. „Szegfű" jeligére, a Sallal u. hir­detőbe. Elcserélném Széchenyi téri garzon lakásomat, uiánvárosl & h'a szobás távfűtésesre. „Széche­nyi tér" Jeligére, a Sal­lai n. hirdetőbe.______ Me sse* főbérleti föld­szinti 1 szoba összkom­fortom lakásomat elcse­rélném hasonlóra a vá­ros bármely részén — Ajánlatot „Megállapo­dás" jeligére kérem, a Sallai u. hirdetőbe. Elcserélném 2 szoba összkomfortos Mohács­újvárosi lakásomat ha­sonló pécsire. „Duna" Jeligére, a Sallal utcai hirdetőbe. _______________.. K omló, főtéri, távfű­téses 2 szoba, összkom­fortos lakásom, ga rózs­ásai elcserélném pécsi 2 szoba összkomfortos la­kásért. „Előnyös" Jel­igére. a Sallai u. hir­detőbe.___________. Magán rendelkezésű ház­ban különbejáratú, üres albérleti szobát keres a Szigeti vám környékén albérletbe idősebb bá­nyász Szabadidőmben sokat tudok segíteni. — „Jól Jár velem" jeligé­re a Sallai_u. hirde­tőbe. _ A lbérletbe férfi techni­kus mellé társat kere­sünk. a belvárosba. Je­lentkezni: Gábor u. 4. ídsz. 1. (Kossuth mozi oldalkijáratánál) este 7—8-ig._______________ E lcserélném belvárosi fő­bérleti szobámat. szoba- Ikonyhásra. .Térítek" Jel­igére. a Ballal u. hirde­tőbe.____________________ Id ős nyugdíjas férfi keres albérleti vagy üres szo­bát belváros környékén. ..Különbejáratú" Jeligére a Sallai u. hirdetőbe.__ Egy rendes dolgozó férfll albérletbe felveszek. Engels u. 12. Érdeklődni: szom­bat déltől hétfő estig. Elcserélném kaposvári két- Fzoba. konyhái új, gázfű­téses lakásomat hasonló pécsiért. Érdeklődni: Jed­lik Ányos u. 3/b, napon­ta^ 18 óra után. _______ E lcserélném kétszoba össz_ komfortos főbérleti urán- városi II. em. lakásomat hasonló feörpontll ütése« la­kásért. .Lehet szövetkeze­ti is” Jeligére, a Bem u. hirdetőbe. Kertváros. Nyárfa U. 15. családi ház beköltözhetően eladó. Lakást beszámítok. Takács Géza. __________ F onyódíigoti. partközeli, százliarmincötÖ8 telek be­fejezés előtti házzal eladó. Dr. Uherkovich. Pécs. Rét utca 39. m. Telefon: 42—19. Egyszoba, összkomfortos öröklakás beköltözhetően eladó. Huszár. Petőfi ut­ca 75,._______ K eresek Pécsett olyan családi házat vételre, melyben nagyüzemi ba­romfi tartás engedélyezett Cserelakásként 2 szoba összkomfortos, távfűtéses főbérleti lakást adok. — ..Baromfitartás" jeligére, a Sallai u. hirdetőbe. Kcltősxobaf összkomfortos­nak megfelelő házrész, ga­rázzsal beköltözhetően el­adó. Bajnok u. fi.______ Vidékiek figyelem! Pécs külterületén 288 n-öl ház­hely gyümölcsfákkal, kút- tal eladó. Érdeklődni: Rét utca 1. ___________ H ázhely eladó. Dankó P. utca 6. Balokány fürdő mögött. _______________ Siófo k Balatonmárla kö­zött 80—120 n-öles telket vennék. Részletes ajánla­tot „Balaton" Jeligére, a Sallai u. hirdetőbe ké­rek._____________________ H áromszoba összkomfortos, nagy kertes családi há» a belvárosban beköltözhetően eladó. Több mellékhelyl-, ség. nagy pince a telek + építkezésre és közület- nek is alkalmas. Pécs, Varadi A. u. 10. _____ B akonya. Lenip u. 31 szá- mú ház olcsón eladó. Jókarban lévő 387 n-öl szőlő. Allgvárom dűlőben 15 000 Ft-ért eladó. Ér­deklődni: Pécsbányatelep Károly U. 8. Garai vagy 23—71.__________________ E ladó Felszabadulás útja (Mohácsi) 32. sz. családi­ház. Kétszer szoba-kony­ha. mellékhelyiségekkel nagy kert és szőlővel. Azonnal beköltözhetően. — Bővebbet: Harmat Antal, Pécsbány&rendező állomás. Családiház eladó, azonnal beköltözhető. kétszoba, konyha 284 n-öl kerttel. Pécs. Pósa L. u. 8. sz. özv. Németh Istvánná. Két különbejáratú házrész kerttel mellékhelyiségekkel eladó. Pellérd. Kossuth utca 5. Eladó három szoba, kony- hás. Jó állapotban lévő ház gazdasági épületek­kel. 2 200 n-öi rét. kert, gyümölcsössel Hegyszcnt- inárton község. Mcnyorósd u 12. sz. alatt, buszmeg­álló a kapuban. Érdeklőd­ni; Ferencz József, Pécs, I Rudas L. ■ u. 19. alatti lakosnál. ___ 2 szoba hallos örökla­kás. azonnal beköltözhető­en eladó .Petőfi u." Jel­igére. a Ballal u, hirde­tőbe.__________________ K ertes családi ház. gyü­mölcsössel. szőlővel, 300 n-öl szántóval 2 család részére elegendő, beköltöz­hető lakással eladó. Hird, Szabadság u. 70. Vasút, busz 1 perc.__________ H arkány. József Attila U. 13. szám alatt 200 n-öl házhely eladó.___________ 2 szoba hallos moderni­zált családi ház tetszés szerinti gazdálkodásra, kertészkedésre kiválóan al­kalmas. 800 esetleg 1400 n-öl gyümölcsösben. Ga­rázs. Ipari áram. beköl­tözhetően buszmegállónál. 260 000 Ft. Budai város­részen" Jeligére, a Sallal u. hirdetőbe. Belvárosi emeletráépftéses kétszoba összkomfortos la­kásomat elcserélném egy­szobás lakásért -f külön­bözeiért. Gáz szükséges jeligére, a Bem u. hirde­tőbe. INGATLAN Hunyadi út legszebb ré­szén házhely eladó. „Me­csek” Jeligére, a Hunyadi útj hirdetőbe.__________ S zavad szőlőhegyen 1000 n-öl szőlő présházzal el­adó. Érdeklődni: Keresztes József. Szava. Fő u. 10. BALATONLELLÉN állomás és tóközeiben. vállalati üdülőnek is kiválóau al­kalmas. komoly építésű ház 400 n-öles telekkel eladó. További terjeszkedés lehetséges. Érdeklődés írás­ban „Ritka lehetőség" Jel­igére. a Hunyadi úti hir­detőbe. Eladó 2 szoba Összkomfor­tos családi ház 200 n-öl telekkel. Pécs, XI. kér. Érdeklődni: Kapács U, 17. Eladó kétszobás ház be­költözhetően. 600 n-öl kerttel. Dió dűlő 18. Pécs, ános kúti megálló. Neb­1 ekJánosné.___________ 250 n-öi szőlő Don4tusnál eladó Pécs, Zidlna 19. 900 n-öl szőlő. 700 n-öl gyümölcsös lakható épület­tel. felszereléssel eladó. — Szentkút. Érdeklődni: Irá- nyl D. téri teJbolt. ______ 4 76 n-öl szőlő. 60 Ft n­ölenként eladó 2 részben Is. Érdeklődni: Paktes, Szikvíz üzem.___________ K ovácstelep, közvetlen a szentlőrinci vasút alatt, kertészkedésre kitűnően al­kalmas 843 n-öl terület eladó. Érdeklődni a hely- szlnen Harth Józsefnél. _ 320 n-öl terület olcsón eladó^ Kls-Daindol 53. __ Z amárdlban 140 n-öl gyü­mölcsös szoba. konyha, hálófülkéböl álló IkerviHa- rész eladó. Érdeklődni: Bács István. Budapest, XV. Mezőhegyes u. 105. Jakabbegyl Út elején 351 n-öl szőlő eladó. Cím: Kullch Gy. u. 21. Mol­nár. du. 5 után. Eladó Harkányban, beke­rített. három helyiségből álló nyaraló berendezéssel. Fürdő utca jeligére, a Bem VLi hirdetőbe. _______ T écsbányán Istenáldás- völgyben 486 n-öl terület, 120 n-öl szőlő alá megfor. gatva. 120 n-öl eper és gyümölcsös eladó. Érdek­lődni lehet vasárnap egész nap. Pécsbánya Borbála u. 6. Rokolya József.___ 2 00—500 n-öles szőlőpar­cellák Aranyhegyen el­adók. V aradi. Jókai Utca 46 szám._____________ 2 családnak gazdálkodásra alkalmas ház kerttel be­költözhetően eladó. Nagy- árpád. Fő tér 6. Ritter. 2 arobós összkomfortos elsőemeleti szövetkezeti la­kás beköltözhetően eladó. Érdeklődni: 15—50/40 te­lefonon az esti órákban vagy see mély esen. Pécs, Turlnl u. 1. ss. alatt. (Budai vámnál) __________ H áromszoba összkomfortos kertes családi házrész el­adó. Pécs. Pósa L. u. 43.. emelet._____________ B elvárosi háromszoba hal­los összkomfortos ház. két és félszobás lakáscserével beköltözhetően eladó. Jó­zsef u. 20. Családiház beköltözhetően eladó. Landler J. u, 8. 500 n-öl szőlő házzal be­költözhetően eladó. Pellér- dl elágazás. Gogolák Elek. adAs-vétel KIVÁLÓ rózsafajtákból, bo­kor. baba. futórózsa kap­ható. Díjtalan árjegyzéket küld Palkó kertész. Bu­dapest, XV.. Cslllagfürt Ute» í hétszobás. összkomfortos családi hás 200 n-öl tel­ken. azonnal beköltözhető­en eladó. Érdeklődni: dél­után vagy egész nap Park utcai iskolában. Fé­ké te1_Mohá^i_Park_u:22. Pé r.újhegyen. a második dűlőben. házhelynek al­kalmas gyümölcsös eladó Keresztes, Engels n.. 152. Müller József Hóból. Zrí- •"’i u. 14. sz. alatt Jó ban lévő 12 méteres íta eladó. ____________ ú ján, Szabadság tér 5. ' ítrzoba. konyhás ház • ’desásri épülettel, kert- I beköltözhetően eladó 'eklődnl: Blrjánban Ma­gnál. Kossuth L. n. szám. ' tőszóba összkomfortos 1st vennék, lehet szö­kését! lakás Is. ,,Beá- jeligéie. a Ballal u.-«őbe. __________ ' radékra keresek nem Itözhető családi há- öröklakást. gyümöl- ~t. Lehet Pécs környé- i*. ..Befektetés” Jeligé- a Sallal u. hirdetőbe. chás családi ház el- Pellérd Dózsa Gy. 3. Érdeklődni: du. 3 ' Fenyő ülés. Marx a 62 számú i szoba •-*- üzlethelyi- Ugyanott házhely is Kétszoba összkomfortos kertes családi hás eladó. Azonnal beköltözhető — Pécs Ungvár n. 23. Elcserélném uránvároal szövetkezeti kétszobás táv­fűtéses házfelügyelői la­kásomat kétszobás főbér­letire. „Modern" Jeligére, a Ballal u. hirdetőbe. Komién, Somágon 460 n- ö] szőlő eladó. Érdeklődni: Komló. Pécsi u. 12. 100 n-öl szőlő «6 gyü­mölcsös harkányi mfiút mellett eladó. Érdeklődni: Frank. Lőtér u. 6. 133 n-öl bekerített ház­hely építésre engedélyezett ragvméret.tí garázzsal, gaz­dasági udvarral sürgősen eladó. Érdeklődni: ül. kér. Endresz Gy. n. 3. 48-caí szemben Schneider. _____ 1 kh szőlő akácossal, lakható présház felszere­lés Rzoba, konyha mellék­épületekkel buszmegállótól 5 percre bissei hegyen, méhészkedésre alkalmas, ^.parcellázva la eladó. — Érdeklődni; Szalánta 54. 2 szobás távfűtéses szö­vetkezeti lakást vennék. Dránvárosl előnyben. .Áp­rilisi" Jeligére, a Ballal u. hirdetőbe. ____________ H arbányfürdö. Eágvárl E u. 26 sz. házhely hozzá­építés! lehetőséggel eladó. Érdeklődni ugyanott für­dőhöz 5 perc. Kocsi Mi­hály Sárvári E. u. 26. fíarkányfürdő.___________ E ladó 380 n-öl terület. részben szőlő, házhelynek Is alkalmas. Pécs új hegy. Kakukk u. 16._________ U tcai. szoba-konyhás ház­rész beköltözhetően eladó. Pécs, Vöröskereszt u. 7. KÖZÜLETEK ÉS KISIPAROSOK RÉSZÉRE öntSltvar tokozott minden típusban raktárról állan­dóan szállítunk. Rendelésfelvétel: PÉCS, Lyceum a. i Anyagosztály Baranya megyei Szerelőipari és Szolgáltató Vállalat Telefon; 18-47,15-72,16-14. Zongora. márkás, eladó. Zrínyi u.5. __________ S tíl bútor igényesnek el­adó. Zrínyi u. 5. RÓZSÁK! Gyönyörű újdonságokba^ orgonák, díszcserjék, virághagymák óriási választék­ban. Méltányos árak. Kérje díj­mentes, színes nagy árjegyzé­künket, SZÁL, KAI dísznövénykerté­szet Budapest VI., Népköztársaság u. 8. szám. Zongora 4000-éli; eladó vagy bérbeadó. Kulicb Gy. utca 12. II. em. 6. 100—110 kg-os fehér hús­sertések eladók, helyszí­nen vághatók. Tettye u. 18. szám. BOKORRÓZSÁT országosan elismert kertemből, Hentz Kálmán, Tiborc u. 46. szám. 2 db 11 hónapos bikabor­jú sürgősen eladó, Pécs- várad Felszabadulás u. 69._____________________ Rö vid bécsi zongora el­adó. Pécs. Tel.: 46—65. MODERN BÚTOROKAT veszek és eladok. Szabó, Alkotmány u. 7. szám Kórház térnék 54-11. Gyaiupadot vennék Jó ál­lapotban. Vak Bottyán u. 60 Kálóczl._____________ 8 /100-as síkkötőgép üzem­képes állapotban eladó. — Pécs. Kisgjüd u. 20. A csibekelte tőnél.___________ Egy jó állapotban lévő ágybetét eladó. Megte­kinthető minden délután. Púnak. Ágota u. 7. szám. Vásárolok minden mennyi­ségben penészmentes hul­ladék kenyeret. tJrögi u. 92. Lajkó megálló. Tele­fon: 31—73. Hálóbútor, konyha­bútor, kombinált- bútor, heverök. re- kamiék, szekrények, ágynemütartók, sez- lonok, egyéb szép bútorok. Kedvez­ményes áron vásá­rolhatók Molnárnál« Pécs, Felsővámház u. 2. fonó 850 mm széles kompletten, üzemképes állapotban ol­csón eladó. Pécs. Fürst S. utca 12. Üj állapotban lévő vil­lanytűzhely eladó. I. kér Blaha JL. _u. JL5_________ E ladó három darab ®gy éves növendékbika. — Cserkút. Petőfi u. 3. L»a- kácséknál, 40 q takarmányrépa eladó kis tételben ia. Pogány, Jókai utca 1.____________ Eladó egy 9 hetes bika- borjú. Pellérd. Petőfi utca 9. szám. ______________ _ E ladó 2 db 2 személye« rekamié. 3 db fotel. Ér­deklődni: Pécs. Endress Gy. ii. 9. V. em. 3. Süldők 6a 8 malacos anya- göbe. első borjával tehén eladó. Dudás István. Gör- csöny. Hársfa u. 15. 8/100-as Diamant síkkötő­gép garanciával és egy verseny zongora eladó. — Pécs. Fenyves sor 7. 180-as öntöttvas faipari kombinált gyalugép eladó, 1,5 kW-os hálózati motor­ral. Megtekinthető: Hegy- alja U, 24.. 18 óra után. Eladó 1 db 180 kg hízott sertés. Pellérd. Hősök Hu 19. Pu lajnál.___________ Sk oda kombi 1202-es. 316 számú kiutalás eladó. Fi- lákovjcs István. Mohács Sárhát. _______________ 6 01-es Trabant fehér CN- ee megkímélt 25 000 km- rel eladó. Csak délután, Mohács Tolbuhin u. 45. Autó, moto ‘kerékpár alkatrészek nikkelezése, krómozása, Pécs, Sörház u. 9. NSU 1000-es. újszerűén eladó. Megtekinthető va­sárnap 14—18 óráig. Per­czel u. 12. _______ _ V olkswagent vennék — ,,40 000" kp" jeligére, a Ballal u. hirdetőbe. Garázs kiadó a Móricz Zsigmond téren. Móricz Zs. tér 1 11/16. CO rendszámú fehér Tra­bant eladó. Komló. Eöt­vös Lóránd u. • 18. I. em. Store«.__________________ 5 ÖO-as Trabant, levizsgá­zott. eladó. Motort be­számítok. Görcsöny. Kis­vendéglő. A Pécsi Járási Építő KTSZ kályhás rész­lege azonnali határ­időre vállalja ÜJ CSERÉP KÁLYHÁK KÉSZÍTÉSÉT, ÁTRAKÁSÁT, JAVÍTÁSÁT közülietek, vállalatok és a lakosság ré­szére« Vidéki munkákat is vállalunk! Cím: Pécs. Felszabadulás u. 16. Telefon: 21-56« Taunuss M 17 eladó. — Doktor 3. U. 33. _________ N agyobb méretű garázst bérelnék. Telefon: 38—46. Ezres MB Skoda nyere­ményt elcserélném Wart­burg kevés kilométeres kocsiért. Szabadság u. 50. 1000-es Skoda 39 000 km- rel, kitűnő állapotban el­adó. Dr. Koch. Bonyhád. Tel.: 154._____________ B éesbem vásárolt. Jé ál­lapotban levő vizsgázott Skoda Octávla áron alul Kp-ért eladó. m. dr. Berze Nagy János u. ül. 10.. A lépcső. Megtekint­hető vasárnap 14 órától 17 óráig.______ G aráas kiadó. Dózsánál azonnalra. Huszár u. 16. Gyapjúkártolé 700 mas-es fémhengeres. üzemképes állapotban helyszűke miatt sürgősen eladó 5 Q00 Ft­ért, vagy bérbe adom. — Megtekinthető: V áí árpá­dom bó. Rákóczi «. 34. 4—5 hónapos malacok adók. Pósa L. u. 6. Frakk eladó, kiváló anyag­ból. középtermetre. Kál­vária u. és Meredek u. sarok, i sertések eladók. Készül u. 35. Kettő db 3 éves arabs- csikó családi okok miatt sürgősen eladó. ..Arabs" Jeligére, a Sallal u. hir- detőbe, __________________ Hörc sög bnnda eladó. — Bztanics Györgyné, Pécs. Nagyvárad u. 28,. emelet. Eladó egy dunna. na- gyobbméretfl polc. törté­nelmi képek. Semmelweis u 13. ül. lépcsőházi. Kiss Halas, délután. _________ E ladó 8 db-ból álló kom­binált zöld garnitúra. — Tolbuhin u. 51. fszt. f. 11—18 óráig. Viszti. GÉP3ARMU Eladó. Moszkvics 403-as, Ungváry Péter. Siklós. — Telefon: 130. VEGYE MENYASSZONYI és koszorúslány- ruhán kölcsönzése. Megye u. 4. 8S4 b -4U, szántó bérbe kiadó. Érdeklődni: egemé- lyesen Hl. Dr. Münmch F. a. a/b. n. ». Ha szép és csinos akar lenni, Felleginé fordász- boz kell menni. Legmodernebb fri­zurák. udvarias kiszolgálás. FELLEGINÉ fodrász, Alkotmány otea T. PÉCSEN üzlethelyiségei kb. 40 négyzet- méter nagyságban keresik. (Lehet mellék­utcában is.) Kártalanítást fizetünk. „Minél előbb, an­nál jobb” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Dolgozókat felvesznek 1 hold szántó bérbe kiadó. Pécs Zidlna 18. ANGOL díjnyertes szülőktől származó drótszőrű foxterrier kan fedezésre ren­delkezésre áll. — Kölykök előj egy ez- hetők. Szarukánné, Szentlőrinc, Deák u. A Drávasz&bolcsfi „Dózsa” Mg. TsZo kitűnő állapotban lévő VOLKSWAGEN TtPUSÜ miknbHszát kedvezményes áron, azonnali átírással eladfa. Érdeklődni telefonon (Drávaszabolcs 55 vagy személyesen. Díszfák. díszcserjék. fe­nyők. rózsák, évelők és gladiólusgumók nagy vá­lasztékban megrendelhetők a Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat faisko­lájában. RÓZSÁK: nagyobb tétel esetén 20%-os árenged­ménnyel! Árjegyzékei külön igény­lésre küldünk. Levélcím: Pécs. Lenin tér 5. Tel.: 52—26. Faiskola: 31—85. Gyakorlattal rendelkező asztalos és lakatos szakmunkást felve­szünk heti 44 órás munkaidőre. Fizetés kollektív szerint. Kemé­nyítőgyár, Siklósi út 47. (329) Jogosítvánnyal rendelkező trak­torost K—25-ös traktorra felve­szünk. Jelentkezés: Üj Élet Tsz, Pécs, Reménypuszta, gépcsoport- vezetőnél. (330) B. m. Tanács Kórháza azonnal: felvételre fürdő segédmunkásokat keres. Jelentkezés: Pécs, Rákóczi út 2, műszaki vezetőnél. (331) & A Pécsi Porcelángyár felvesz la­katosokat, portásokat és férfi se­gédmunkásokat. (332) * , . Bo m. Viliamosipari és Gépjaví­tó Ksz felvételre keres gyors- és gépívónőt és osztott időben dol­gozó takarítónőt. (333) Elveszett febr. 20-án ma­gyar vizsla, kan Vajszló— Páprád közötti műúton. A Baranya megyei Fodrász Ktsz-----» , . „ r„ v„. férfi fodrász dolgozókat felvesz S ? fami eS^tSSi ! komlói, szászvári, sásdl és sziget- tó ‘paSt Tomf névrn vári, valamint vidéki műnk a he- hallgat. Nyomravezető ju- lyekre. Jelentkezés a szövetkeze^ talomban részesül. Vajszló. központi irodájában, Pécs, Jókai Mór u. 4/a. (1329) * B. m. Tanács Kórháza gép­írónőt felvesz, eü. munkakörben való jártasság előnyt Jelent. To­vábbá szakképzett ápolónőket és csecsemőgondozó nőt is tudnána alkalmazni. Jelentkezés az intézet vezető főnővérénél. Pécs, Garay m 1. <313> A Pécsi Állami Gazdaság férfi kőműves segédmunkást és kubi­kosokat felvesz. Jelentkezni lehet 10—11-én. Pécs, Köztársaság tér 9. sz. alatta a munkaügyi cso- portnáL ^ <326> A szentlőrinci Általános Fo­gyasztási és Értékesítő Szövetke­zet megfelelő gyakorlattal rendel­kező, szakképzett boltvezetőt ke­res a hetvehelyi és cserdi egy­személyes jutalékos vegyesboltjá­hoz. Mindkét helyen lakást biz­tosítunk. Jelentkezés az ÁFÉSZ Központjánál. Szentlőrinc, Mun­kácsy M. u. 13 sz. (321) * A Pécsi Kertészeti Vállalat ker­tészeti szak- és segédmunkásokat felvesz. Vidékieknek az ftzeinben munkásszállást biztosítunk. — Je­lentkezni a vállalat zöldségter­mesztő üzemében, a 39-es autó­busz kertvárosi végállomásánál az üzemvezetőnél. <279) * Érettségizett fiatalembert állan­dó munkára felveszünk. Közgaz­Uveges részlegünk 2 mm-es üvegből soron kívül vállal üvegezést Cím: Pécsi járási Ép. Hisz üvegező részlege Zsolnay V. u. 23« Telefon: 62-81« Családiház-építést. hom­1 lokzat vakolást és egyéb kőműves munkát vállalok azonnalra is. Stángli kő­műves mester. Pacsirta utca 2/1. (Főiskolánál.) MÁZ AS SAG 26 évea pedagógus nő há­zasság céljából megismer­kedne hozzáillő fiatal em­berrel „Május" Jeligére, a Mohácsi hirdetőbe. Csalódott 36 éves ember keres 12 éves lányával komoly hölgyet yával egy házasság , 8 dasági és mezőgazdasági éreltsé­S^olv„ÄyeS fITum gisek előnyben, azonnali beiepes­lekre válaszolok. „Falusi is lehet" jeligére, a Sal­lal utcai hirdetőbe. Fehérka hatos “hölgy kéri azt a fiatalembert aki a lakásán és munkahelyén kedden kereste, keresse fel újból* __________________ 1 72 cm magas Jó megje­lenésű, komoly gondolko­dású fizikai dolgozó férfi egy gyerekkel, megismer­kedne feltűnően csinos tiszta múltú 23—30 év közötti dolgozó növel, egy gyerek nem akadály. La­kás van. ..Diszkrét 23” jeligére, % Sallai utcai hirdetőbe. _______________ T isztviselő, 50 év körüli csak intelligens nő ismeretsé­gét keresi házasság céljá­ból. Teljes címmel ellá­tott. lehetőleg fényképes választ kérek. Diszkréció biztosítva. .Taunus" jel- a Sallal u. hlxde­igére. tőbe. ESŐCSATORNÁT már most készíttes­sen, vidékre is. — SZÁNTÓ bádogos. Kossuth L. u. 87. önhibáján kívül elvált. Jól szituált, csinosnak mon­dott fodrásznő férjhez- menne 40—50-lg. hasonló, an intellgens. Jól szituált férfihoz. Fényképes leve­lekre válaszolok. „Tava­szi találkozás" Jeligére, a Ballal n.__hirdetőbe.____ H ázasság céljából megis­merkednék egy gyermek­kel elvált, vagy özvegy asszonnyal. 18—25-ig. egy gyerek nem akadály. — ..Hűség” Jeligére, a Sallai utcaj hirdetőbe.__________ Nyugdíjas özvegy asszony azt a nyugdíjas férjet ke­resi aki a kerti munká­hoz ért. 65—68-ig. „Há­zam van’’ Jeligére, a Sal­lai u. hirdetőbe. ________ 5 3 éves jó kefesettel ren­delkező özvegyásszony meg­ismerkedne hozzáillő, ren­des Józan életű, iparos emberrel házasság céljá­ból. 55 évesig. .Ház és szőlőm van” jeligére, a Sallal n. hirdetőbe.__^ 3 4 éves 165 magas füg­getlen asszony megismer­kedne házasság céljából komoly, intelligens férfi­vel. 40 évesig. lakás van. ..őszinteség” jeligére. a Bem u. hirdetőbe. Magas értelmiségi férjet keres komoly leány 35 évesig. Kizárólag kézzel írott féhyképes levélre vá­laszolok. Ciklámen jeligé­re. _a Bem u. hirdetőbe. J ózar.életű jómegjelenésü 38 éves. 166 magas, nőtlen férfi lehel őleg árva hölgy ismeretségét keresi házas­ság céljából lakás meg­oldható. Hóvirág leiigére, a Bem u. hirdetőbe.__ 5 2 éves 162 cm magas, özvegy tisztviselőnő. aki rendezett körülmények kö­zött. lakással és némi re. Motoros jeligére a. Sallai ut­cai hirdetőbe« (87137) * Villány és Vidéke Általános Fo­gyasztás! és Értékesítési Szövetke­zet fagylalt mozgóárusokat vesz fel. Saját szállítóeszközzel rendel­kezők előnyben. Jelentkezés az ÁFÉSZ központi^irodáján. (334) ÉBGV Sopiana Gépgyára, Pécs Regős u. 8* lakatos és marós szakmunkásokat, valamint négy hónapi időtartamra kőműveseket felvesz. — Jelentkezés a gyár személyzeti osztályán« (312) Az Aszfaltútépítö Vállalat Jő ke­reseti lehetőséggel felvételre ke­res PÉCSI MUNKAHELYRE mély­építőipari technikusokat, munka­vezetőket, segédmunkásokat, vala­mint gépésztechnikust. Munkás­szállást, utazási költségtérítést, napi egyszeri étkezést, különélés! pótlékot és hetenként szabad szombatot biztosítunk. JELENT­KEZÉS: személyesen vagy írás­ban Pécs építésvezetőség, LÉG­SZESZGYÁR U. 17, BUDAPEST, XIXIc Lehel út 10 (a munkaügyön). (4959) & Kereskedelmi utazókat, értékesí­tőket fő- és másodállásban felve­szünk. Jelentkezés önéletrajzzal, Magyar Hirdető. Budapest, V., Felszabadulás tér L> „Ruházat 5128M jeligére. (5128) Felvételre keresünk hárommű- szakos munkára 16. évet be'öltött nyolc általános iskolai végzettsé­gű női munkaerőket FONÓ és ORSÖZÖ ATKÉPZÖS tanulónak. Vidékieknek lakást biztosítunk. — Bővebb felvilágosítást levé’ben adunk. Pamuttextilművek Fonó­gyára, Bp. XI., Bocskai út 90 — munkaügyi osztály. (3958) á? ötnapos, 44 órás munkahéttel dolgozó nagyvállalat, azonnali be­lépéssel felvételre keres kazinc­barcikai, pécsi, pétfürdői. székes- fehérvári és budapesti munkahe­lyeire kiváló képességű csőszere­lő és hegesztő szakmunkásokat, valamint szerelési területen Jártas be állított és segédmunkásokat. — Hazai területen végzett kb. 6 hó­napos munkavégzés után külföldi szerelési kiküldetést, magas ke­reseti lehetőséget, üremi étkezest, korszerű munkásszállást, vidéken külszolgálat! díjat, utazási ked­vezményt biztosítunk. Jelentkezni lehet a Vegviműveket Szerelő Vállalat, Bp. XV., Mogyoród útja 42. sz. alatti központjában, vala­mint az alábbi kirendeltségein: Budapest, XM Mázsa u. 3—5. Bu­26. seg íUiüaüí v- .su.iít1 oeisícolázásr*. Uieiiézgép*, kíönnyügipkezelöi és gépkocsivezetői tanfolyamra) gy*“ korló gépkezelőket változó mun­kahelyre felvesz a Földmunkái Gépesítő Vállalat föépitésvezetó^ íége, Székesfehérvár Seregelyesi U. 83. <86ti42i) B. m. Tanácsi Magas- és Mély­építő Vállalat azonnali belépéssel felvesz építőipari gépkezelőket, úthengergépkezelőt, viílanyhegesz- tőket, szegezőlakatost, hideg- eö meleg burkolökat, burkolok mellé segédmunkásokat villanyszerelő» két. — Heti 4‘. órás munkaidő* I minden szómba’ szabad, jelentke- j zés a vállalat munkaügyi osztá- Iván, Pécs, Zsolnay Vilmos u, 4-6. (87047) is Férfi segédmunkást felveszünk. Női segédmunkást nehezebb fizi- 1 kai munkára felveszünk. - £ajt- érlelő Pécs, Felszabadulás u. 16» (1324) is B. m. Tanácsi Magas- és Mély­építő Vállalat azonnali belépéssel felvesz gyakorlattal rendelkező építésztechnikust. — Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezés a vál­lalat munkaügyi osztályán. Pécs, Zsolnay Vilmos u. 4—6. (87018) * Férfi raktári munkás okai tei- vesz az AGKOKER Vállalat. Je­lentkezni az alkatrész-osztályon. Megyeri út 93. sz. (87086) is Adminisztrációban jártas gyors-» és gépírót felvesz a Pécsi Bőr­gyár azonnali belépéssel, Jelent* kezés a főkönyvelőnél. (87122) is Katonai szolgálat letétele után szakközépiskolával rendelkező jól számoló férfi munkaerőt felvess a Pécs! Bőrgyár rostmű üzeme. <87124) is Vizsgázott felvonószerelőket é# villanyszerelőket kiemelt órabér­rel felvesz a Pécsi Bőrgyár. Je­lentkezés a munkaügyi osztályon. (87128) is Érettségizett adminisztrátort fel­veszünk. Gépírni tudók előnyben. — Jelentkezés: Tejipari Szállítás! Vállalat. Pécs. Szigeti út 69. (87129) ak A Pécsi Fémipar! Vállalat felvé­telre keres esztergályos, lakatos, autószerelő, karosszérialakatos, TMK-villanyszerelő szakmunkáso­kat, valamint férfi és női segéd­munkásokat. Jelentkezés: Felső­malom u. 13. sz. alatt. (87132) * Vizsgázott villamos teiepkezelőt, gépkezelőket (nőket is), bádogos és vízvezetékszerelőket, raktári, anyagkezelőt, segédmunkásokat, éjjeliőröket és telefonkezeJő por­tást állandó munkára felveszünk. Vízmüvek, Zólyom u. 2, L em. 2. (1315) 9 Műszaki adminisztratív munka­körbe érettségizett fiatal férfi munkaerőt keresünk. Jelentkezés: TÜZÉP Vállalat. Pécs, Rákóczi út 46, munkaügyön. (87180) is Kőműves ipari tanulókat, kő* műves és tetőfedő segédmunkáso­kat felveszünk. Pécsi járási Építő Ktsz. Pécs, Sallal u. 11. (87198) is Beton- és Vasbetonipari Müvek Pécsi Gyára 44 órás munkaidő­foglalkoztatással. közgazdasági vagy építőipari technikumi vég- zettséggel és gyakorlattal rendel­kező férfi munkaerőt, munkaszer­vező munkakörbe alkalmaz. Fize­tés megegyezés szerint. Jelentke­zés az üzemgazdasági osztály ve­zetőjénél. Pécs, Bolgár Néphadse­reg u. 10. (87199) is Sürgősen felveszünk gyakorlat­tal bíró anyagkönyvelőt, továbbá segédmunkásokat. Postai Gépjár­mű Szállítási Üzem, Pécs, Rákóczi út 1. Telefon: 24-40. (87211) is Felveszünk jó kereseti (ehető­séggel vontatóvezetőket és egy ko­vácsot Közlekedés városi autó­busszal. Pécsi Jószereucsét-Búza kalász Mg. Tsz, Pécs-Vasas. (37212) is Gépkocsivezetőt felvesz a ß, m. Szerelőipari és Szolgáltató Válla­lat. Jelentkezés: Edison u. 14-ben, a gépkocslelőadónáL *— (Hőerőmű közelében.) (87240) Egy gépkocslrakodót, valamint női segédmunkást karbantartó kő­műves mellé felveszünk. Jelentke* zés: Patvolat Vállalat, Pécs Tü­zér u. 13. (87245) it A 12. sz. AKÖV felvesz fénvező és karosszérialakatos szakmunká­sokat. Jelentkezés: Pécs. Bhcsó Béla u. 4. Műszaki iroda. (8724i) * Asztalost és kirakatrendezőt fel­veszünk. Jelentkezés délelőtt 8— 10 óráig TEMPÖ-Dekor, Doktor S. u. 9. (87265? is Vagon génkocsirakodőka -'felve­szünk. TÜZÉP. Rákóczi ú: 46. — Szállítási csoport. (87179) is l Faioari génekre férfi doígir^okat I és férfi segédmunkások;. TeTve- | szünk. Jelentkezés: Irány] o. tér ; 1. Fatömegcikk Ktsz-nél. {8724 Z; pnyagiakkal rendelkezik, danest VII Rotten MHar ii keresi masa* józangondol. J «ri1 kodású káros szenvedély- ye^ysz?f' Í£I“ töl mentes özvegy férfi ! rendeltség, Székesfehérvár. Ikarus ismeretséget házasság cél­jából .Borostyán’» Jel­igére s Sallai u. hirde­tőbb ________________ 7 5 éves özvegy férfi fele­séget keres. ..70 éves" jeligére, 6allai a. hir­detőbe. Gvártelep, Vegyszer Kirend.. Pét- fürdő. Nitrogén Müvek, Vegyszer Kirend. (4774) is Tehergépkocsi vezetőt felveszünk. Jelentkezés: MÉH-telep. Siklós. (87241) Kőművesei • **•<■ se gédm uh kásá­kat felvessünk ^ * -«-Szekszárdi TÜZÉP Vá’HJa- i*éc3. R|k<Wl Út 46., munkaügyöd, (871351) Komoresszorke/elö« é? ’SZ-IOO- as dózerveze őt szakmai ? fakor­láttal felveszünk. - Dél da lán úli Kőbánya Vállal», komlói üzeme, (87266? Luxushajón az Al-Dunára április 10—15-ig 6 nap — hajóosztálytól függően 1750—2050. (600 Fi elöt&cß IBUSZ i

Next

/
Oldalképek
Tartalom