Dunántúli Napló, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-18 / 64. szám

Ara: 80 fillér Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXVI. évfolyam, 64. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1969. március 18., kedd A Varsói Szerződés tagállamainak r r Nemzetiségi nagygyűlést rendeznek Mohácson és Atán A tartalomból Kína területi követelése v Légikatasztrófa Venezuelában ▼ Egy veterán emlékezései v FELHÍVÁSA Európa országaihoz Hétfőn délután Budapesten a parlament épületében a Varsói Szerződés tagálla­mainak Politikai Tanácskozó Testületé megkezdte és estig be is fejezte munkáját. A tanácskozáson résztvevő tagállamok az alábbi felhívást hozták nyilvánosságra. A Varsói Szerződés tagálla­mai: a Bolgár Népköztársa­ság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Nép- köztársaság, a Magyar Nép- köztársaság, a Német Demok­ratikus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársa­ságok Szövetsége — a Poli­tikai Tanácskozó Testület ülé­sének részvevői — kifejezik óhajukat, hogy né­peik békében és jószomszé­di viszonyban kívánnak élni a többi európai néppel, to­vábbá azon szilárd elhatá­rozásukat, hogy közremű­ködnek kontinensünk biz­tonságának és az együttmű­ködés légkörének kialakítá­sában, fellűvással fordulnak valamennyi európai állam­hoz —, egyesítsék erőfeszí­téseiket az európai béke és biztonság megszilárdítására. Európa népeinek jelene és jövője elválaszthatatlan kon­tinensünk békéjének megőr­zésétől és megszilárdításától. Az igazi biztonság és a szi­lárd béke akkor szavatolható, ha az európai államok szán­dékaikkal, tetteikkel és min­den erejükkel a feszültség enyhítését szolgálják, a reali­tások figyelembe vételével cé­lul tűzik ki a megérett nem­zetközi problémák megoldá­sát, a sokoldalú együttműkö­dés kialakítását össz-európai alapon. A jószomszédi viszonyhoz, a bizalom megteremtéséhez és az egymás megértéséhez ve­zető út valamennyi európai ország népeinek és kormá­nyainak akaratától és erőfe­szítéseitől függ. Napjaink Európája, ahogy a második világháború után kialakult, több, mint 30, nagy és kicsi, különböző társadalmi rendszerű, föld­rajzi elhelyezkedésű és ér­dekű országot jelent. A tör­ténelem akaratából azonban egymás mellett keli élniök, s ezen a tényen senki sem változtathat. Egyre több kormány, parla­ment, párt, politikai és társa­dalmi személyiség érzi át fe­lelősségét a mai és az eljö­vendő nemzedék iránt azért, hogy ne kerülhessen sor újabb háborús konfliktusra Európá­ban. Változatlanul hatnak azonban Európában olyan erők is, amelyek az európai fejlődéshez nem a vitás kér­dések rendezésével és békés megállapodásokkal akarnak hozzájárulni, hanem ehelyett évtizedekre kidolgozott új ka­tonai programok alapján újabb hadosztályokat és raké­tákat vonultatnak fel. Egy gyékényen árulnak velük azok is, akik nem vonták le a kel­lő tanulságot a második világ­háborúból, a német militariz- mus és nácizmus szétzúzásá­ból. Fondorlataik fokozzák a feszültséget, bonyodalmakat idéznek elő a nemzetközi kap­csolatokban. Az ülésen részvevő államok kötelességüknek tartják, hogy a jövőben is minden tőlük tel­hetőt megtegyenek annak ér­dekében, hogy Európát meg­óvják az új háborús konflik­tusok veszélyétől és a békés egymás mellett élés elvei alapján tág teret nyissanak az összes európai szágok kö­zötti együttműködés fejlesz­Ksrn. NAFLÖ, TELEFOTO A Varsói Szerződés tagállamai Politikai Tanácskozó tes­tületének üléséről közleményt adtak ki. A részvevők vala­mennyi európai országhoz intézett felhívást írtak alá. Ké­pünkön: Kádár János, a magyar küldöttség vezetője alá­írja a közös okmányt. tése előtt, függetlenül azok társadalmi rendszerétől. Bármennyire bonyolultak is a még rendezetlen problémák, megoldásuk csak békés eszkö­zökkel, tárgyalások útján, nem pedig erőszak, illetve erőszak­kal való fenyegetés alkalma­zásával történhet Az európai helyzet elemzé­séből kiindulva, a Varsói Szer­ződés tagállamai úgy vélik, megvan a reális lehetősége annak, hogy — Európa vala­mennyi államának és népé­nek érdekeit szem előtt tart­va — közös erőfeszítésekkel teremtsék meg az európai biz­tonságot. A Varsói Szerződés tagálla­mai közel három évvel ez­előtt Bukarestben javaslatot tettek egy össz-európai érte­kezlet összehívására az euró­pai biztonság és békés együtt­működés kérdéseinek megvi­tatására. Az azóta létrejött személyes találkozók arról ta­núskodnak, hogy egyetlen eu­rópai kormány sem emel szót az össz-európai értekezlet gon­dolata ellen, s hogy megtar­tására megvannak a reális le­hetőségek. A második világháború után az európai államok még egy­szer sem jöttek össze vala­mennyien, jóllehet egész sor kérdést kellene tárgyaló asz­talnál megvizsgálniok. Ha a béke megszilárdításá­nak érdekeiből indulunk ki, semmilyen nyomós ok nem lehet az össz-európai érte­kezlet összehívásának halo­gatására. Egy ilyen értekezlet megfe­lelne valamennyi európai ál­lam érdekeinek. Lehetőséget nyújtana ahhoz, hogy közö­sen találják meg azokat az utakat és módokat, amelyek elvezethetnének Európa ka­tonai csoportosulások szerinti megosztottságának felszámo­lásához és az európai államok és népek békés együttműkö­déséhez. A világon azonban vannak olyan erők; amelyek Igye­keznek fenntartani kontinen­sünk megosztottságát olymó­don. hogy a feszültség foko­zásának politikáját folytatják, elutasítják az államok és a népek békés együttműködé­sének kialakítását. ellenzik egy ilyen értekezlet összehí­vását és az európai biztonság megerősítését célzó egyéb in­tézkedéseket A jelenlegi tanácskozáson részvevő államok meggyőző­dése, hogy az össz-európai együttmű­ködés fejlesztése az egyet­len reális alternatíva volt és marad, ellentétben a veszélyes katonai szemben­állással, a fegyverkezési ver­sennyel, viszálykodásokkal, (Folytatás a 2. oldalon) Kongresszusra készülnek a baranyai délszlávok Baranya délszlávlakta köz­ségeiben élénk társadalmi események zajlanak ezekben a napokban. A Magyaror­szági Délszlávok Demokrati­kus Szövetsége VI. kongresz- szusára készülve, választáso­kat tartanak. A küldötteket az MSZMP megyei- és váro­si, illetve járási bizottságai­val, a Hazafias Népfront szerveivel egyetértésben, a községek legkiválóbb dolgo­zói közül jelölik A délszláv kongresszus az MSZMP Politikai Bizottsága 1968. évi, nemzetiségiekre vonatkozó határozata alap­ján összegezi az eddigi ered­ményeket és megjelöli a po­litikai munka tartalmi cél­kitűzéseit és a módszereket. A kongresszuson új tisztség- viselőket, új társadalmi bi­zottságot választanak. Megyénkben a legközeleb­bi — és talán a legnagyobb — választási gyűlés Mohá­cson, március 29-én lesz, Atán pedig március 30-án. A mohácsi rendezvényen részt vesz a Tanárképző Főis­kola művészeti csoportja és műsort ad. Emelkedtek a személyes jövedelmek ▼ Művek és ifjú alkotóik v Megjutalmazták a legjobbakat ‘ ▼ Bukás a cél előtt Gép számolja ki a táppénzt az SZTK-ban 125 ezer dolgozó és csa­ládtagja táppénzének, szüle­tési és temetési segélyének és egyéb szolgáltatásának számfejtését és kifizetését gyorsítja meg az Olivetti Di- vi Summa elnevezésű olasz számítógép, amelyet március 10-én, állított munkába a Baranya megyei Társadalom- biztosítási Igazgatóság szol­gáltatási osztálya. Az okos gép nemcsak a négy alapműveletet végzi el másodpercek alatt, de száza­lékszámításra is alkalmas. A számfejtő dolgozó a kigyűj­tött alapadatokat gombnyo­mással táplálja be a gépbe, amely még komplikált ese­tekben is, amikor a dolgozó táppénzes ideje alatt kór­házban volt, tehát csökken­tett szolgáltatást kap, egy percen belül kiszámítja a táppénz járandóságot. — A gépi eljárással az ellenőrzés is lényegesen gyorsabb és könnyebb lesz, mert csak a számítógép szalagjának úgy­nevezett „szimboljait”, az egyes számítási műveletek jelzéseit kell átnézni az ösz- szegszerűségben ugyanis hi­ba nem fordulhat elő. A Társadalombiztosítási Főigazgatóság, a vidéki igaz­gatóságok közül elsőnek, a közeljövőben a baranyai nyugdíjosztályt is ellátja ha­sonló típusú szállítógéppel. Az OBI nyári programja: Pécsre érkezik Udo Jürgens Zalatnai Sarolta, Illésék, Omegáék, Metróék vendégszereplése Balatoni műsor Pécsett is Jó híreket hallottunk az Országos Rendező Iroda pé­csi kirendeltségénél, leg­alábbis a pécsi, és baranyai ifjúság, a könnyűzene ked­velői számára jókat. Elké­szült ugyanis az idei nyár szabadtéri tánczenei rendez­vényeinek programja. A program legnagyobb ér­dekesebb, legvonzóbb része: Pécsre jön Udo Jürgens, a híres osztrák slágerénekes. De lássuk sorra a rendezvé­nyeket: május elsején a Me­cseki Kultúrparkban a ma­gyar táncdalénekesek nagy­szabású műsorával kezdődik az idei nyár szabadtéri könnyűzenei programja. Jú­nius elsején pedig ugyan­csak a Mecseki Kultúrpark­ban az Ómega-együttes lép fel. Ezt a műsort másnap, június másodikán Mohácson ismétli meg. Június tizen­kettedikén pedig Mohácson kezdődik egy műsor, amit másnap, tizenharmadikán mutatnak csak be Pécsett. Címe: Slágerhullám. A ma­gyar tárcdalénekesek élgár­dája lép fel benne, így Poór Péter, Korda György, Aradszky László, Harangozó Teréz, Késmárki Marika, Az üzemekben, gyárakban dolgozó anyáknak nagy könnyebbséget jelent az üzemi óvodák, bölcsődék működése. Munkakezdéskor beadják gyerekeiket és műszak végez­tével hazaviszik őket. A porcelángyári óvodában hatvan gyári dolgozó gyereke van. A gyerekek az óvónők felügyelete mellett az udvaron játszanak Fenyvesi Gabi, Ambrus Ki­ri, Angyal János paródista. és a Pápay Faragó László vezette Juventus zenekar. — Ezt a műsort a Balaton kör­nyékére állították össze, s a nyáron végig járják vele a Balaton partját, valamint a nagyobb vidéki városokat — Hasonló figyelem az Orszá­gos Rendező Irodától, hogy a Halló itt Balaton című, ugyanilyen jellegű prog­ramért sem kell a pécsiek­nek a Balatonra utazniuk, azt is meghallgathatják itt, még­pedig június 4-én a Pécsi Nemzeti Színház szabadtéri színpadán. Ebben Hofi Gé­za, Koós János, Magay Kle­mentina, Zalatnai Sarolta, Payer András, valamint az Expressz zenekar lép fel. A műsort másnap Mohácson is bemutatják. Sajnálatos vi­szont, hogy Komlón az ille­tékes szervek nem fogadták sem a Halló, itt Balaton, sem a Slágerhullám című műsort, így a komlói érdeklődőknek, sajnos Pécsre kell utazniuk, ha meg akarják hallgatni. Júliusban megint a Me­cseki Kultúrparkban várják a pécsi fiatalokat, ahol ve­gyes tánczenekari műsor lesz. Szereplőit még' nem választották ki, mivel azok egyéb nyári programjával kell ezt az időpontot egyez­tetni. Július huszonkettedi­kén Pécsett az Illés zenekar játszik, a szabadtéri szín­padon, augusztus negyedikén pedig ugyanott a Metro ze­nekar, Metróék egyébként •másnap Komlón ismétlik meg műsorukat. Augusztus tizenkettedikén, vagy tizen­harmadikán érkezik Pécsre Udo Jürgens, a neves oszt­rák slágerénekes, együttesé­vel. Tavaly pár nagysikerű estet adott Budapesten, s szinte az egész világon min­den slágerkedvelő rádióhall­gató vagy lemezgyűjtő isme­ri. Végül szeptember 7-én délután Pécsett, este Mohá­cson a bányásznap alkalmá­ból nagy könnyűzenei mű­sort rendeznek. Jön a narancspezsgő A Pécsi Szikvíz- és Szesz­ipari Vállalat az idén is bő­víti áruválasztékát. A válla­lat tervbevette, hogy még ez évben narancs, és málna­pezsgőt, valamint Colát gyárt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom