Dunántúli Napló, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-01 / 50. szám

Ara: 80 fillér Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló xxvi. évfolyam, so. sióm Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1969. március 1., szombat A tartalomból* Az USA—olasz tárgyalások mérlege ▼ A nagy évforduló tiszteletére Másodszor a szocialista üzemrész címért A 345 fizikai és 31 műsza­ki dolgozóval termelő Ist- ván-afcnai előkészítő üzem­rész az elmúlt években or­szágos rekordok sorát állítot­ta fél kiváló vágathajtási eredményeivel. A kollektíva ősszeforrottságára jellemző, hogy 258 szocialista brigád- tag dolgozik a csapatokban. A mostani csatlakozás célja: a versenyben felmutatott eredményekkel másodszor is elnyerni a kitüntető szocia­lista üzemrész címet Átadták a legjobb bányákért! et cfmei mel kitüntetett előkészítő üzemrészének dolgozói csat­lakoztak a Széchenyi-aknai Fekete Károly aranykoszorús szocialista feltáró csapatának Jubileumi versenyfelhívásá­hoz. Mint arról pár nappal ezelőtt már beszámoltunk, a nagyhírű Széchenyi-aknai gyorsvágathajtó kollektíva a Tanácsköztársaság kikiáltásá­nak 50. évfordulója alkalmá­ból vállalta, hogy november 7-ig 1370 folyóméter vágatat épít Folytatódik a DNFF kora tavaszi offenzívója II lakosság lelkesen fogadja a szabadságharcosokat A NAP KÜLPOLITIKAI ESEMÉNYEI • Kőrútjának legnehezebb állomására érkezett Nixon, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Párizsban, jó­val az elnök megérkezése előtt Amerika-ellenes tün­tetések zajlottak le. A rendőrség több tüntetőt letar­tóztatott • Schütz nyugat-berlini kormányzó polgármester a sajtó képviselői előtt kijelentette: „feladta a reményt, hogy megegyezésre jutnak az NDK-val a határátlépési engedélyekre vonatkozó tárgyalások megindulása ügyé­ben, s ezért most már eldöntöttnek lehet tekinteni, hogy az NSZK elnökválasztására március 5-én Nyugat- Berlinben kerül sor. A titkárság felszólítja a szervezett dolgozókat, hogy még nagyobb eréllyel igye­kezzenek rákényszeríteni az amerikai kormányt a VDK és a DNFF jogos követelé­seinek teljesítésére. A titkár­ság végül szorgalmazza, hogy a különböző szintű szakszer­vezeti konferenciákon jóvá­hagyott szolidaritási határo­zatokat hozzák a párizsi tár­gyalások résztvevőinek tudo­mására. 75 éves küzdelem a bányarém ellen y Kettő közűi a harmadik T A föld alatti város T Kulturáltan, fiatalosan, egymás között Y Esti és hajnali emberek a szászvári bányaüzemnek Másfélszeres termelésnövelés • Ellenforradalmi szervezkedést lepleztek le Brazza­ville-! Kongóban. A Nemzeti Forradalmi Tanács hatá­rozatban szólította fel a törvényszéket, hogy példásan büntesse meg a reakciós és ellenforradalmár elemeket. C Eltemették Jeruzsálemben Eskol izraeli miniszter- elnököt. A ravatalnál az államfő, a sírnál pedig a par­lament elnöke mondott búcsúbeszédet. (Részletes tudósítások a 2. oldalon..) ■■■■■ .......■■■«■ N em kell sötétben botorkálni Fejlődik a közvilágítás az I. kerületben A szászvári Bányász Klub nagytermében ünnepséget tar­tottak tegnap délután abból az alkalomból, hogy a Mecseki Szénbányák üzemei közül a szászvári bánya nyerte el a legjobb bányakerület címet és a vándorzászlót. Burghadt Antal szb-titkár köszöntötte a megjelenteket, köztük 140 élenjáró dolgozót, majd Papp István főmérnök méltatta a közel másfél év­százados bányaüzem legutóbbi félévben elért eredményeit Szászvár 1961-ben jelentős be­ruházást kapott, amelynek si­kerei most realizálódtak. A A polgári védelem megyei törzs parancsnokságán elké­szültek az elmúlt évek leg­nagyobb szabású honvédelmi ismeretterjesztő és propagan­da-akciójának forgatóköny­vei: idén először Pécsett és Baranyában is megrendezik a másutt már hosszabb idő óta sikeres polgári védelmi napokat. A párt- és a kormány ha­tározata értelmében a lakos­ság polgári védelmi felkészí­tése a honvédelmi nevelő- és propagandamunka szerves ré­sze. E megállapítás figye­lembevételével az 1968—69- es tanévben az iskolákban is megjelentek a pv-tisztek — a felkészítést és oktatást a legfiatalabb korban kell kez­deni. A polgári védelmi na­pok pécsi és vidéki rendez­vénysorozata az iskolások széleskörű pv-vetélkedőivel kezdődik. Az iskolai vetélkedőket áp­rilis 27-én ''megyei döntő kö­veti. Helye: Pécs, Kamara­színház. A rendező szervek a valóban izgalmas kérdések mellett műsorról is gondos­kodtak: országos hírű beat­zenekar lép fel. A lényeg természetesen ez esetben nem a szórakozás; a válaszo­kat pedagógusokból, mérnö­kökből, illetve szaktisztekből álló zsűri elemzi. A díjak egyébként megle­hetősen tekintélyesek: az el­ső helyezett 2000, a második 1000, a harmadik 800 forin­tot kap. A megyei erőpróba azonban még mindig csak előkészület: 1970-ben orszá­gos polgári védelmi vetélke­dő lesz. A polgári védelmi napok természetesen a megye fel­nőtt lakosságának is ígérnek néhány érdekességet. Pécsett, Komlón, Mohácson és Sziget­termelés 1968-ban másfélsze­resére nőtt. A szászvári bánya a máso­dik félévi napi 495 tonna ter­melési előirányzat mellett 4010 tonna többletet ért el. Szá­mottevően csökkentette az ön­költséget A vándorzászló átadásán kívül — az ünnepség kereté­ben 127 dolgozót jutalmaztak meg 64 200 forint értékben. Ezenkívül 26 olyan bányász­nak ítélik majd oda a kiváló dolgozó jelvényt és a vele já­ró kétheti fizetést, akik 1968- ban a legjobb eredményt pro­dukálták. i várott kiállítások lesznek, melyek keretében bemutat­ják a korszerű támadó fegy­verek elleni egyéni és kol­lektív védekezési eszközöket A pécsi és mohácsi parancs- ; nokságok bemutató . gyakor- j latokat is szerveznek. A me- ! gyeszékhelyen a Szigeti úti 1 „romterületen” lesz a bemu­tató — erő- és munkagépek, | valamint vegyi védelmi és egészségügyi csapatok rész- j vételével. Saigon: Hatalmas pergő­tűzzel és rakéta-támadások­kal folytatódott pénteken a DNFF harcoló alakulatainak immáron hatodik napja tartó kora tavaszi offenzívája. A DNFF legújabb hadije­lentéseiben beszámolt arról, hogy az általános támadás- sorozat közben felszabadítot­ták a pacifikációs program keretében létesített számos úgynevezett stratégiai falu lakosságát A közlemények azt is hírül adják, hogy Dél- Vietnam több körzetében, egyebek között Saigon köze­lében sok helységben népfel­kelés tört ki. A falusiak lel­kesen fogadták a hazafiak előrenyomuló osztagait és menetoszlopait, s élelmet és szállást adtak nekik. A nép mindenütt odaadóan támo­gatta a DNFF hadműveleteit. Nyugati távirati jelentések szerint az offenzíva hatodik hajnalán a DNFF az ország rpind a négy harcászati öve­zetében rakéta és nehézgrá­nát támadásokat indított az amenikai expedíciós hadse­reg és a dél-vietnami csat­lóskormány támaszpontjai el­len. Különösképpen súlyos károk érték a Da Nang-i és a Long Binh-i óriás-támasz­pontokat. A Da Nang-i bá­zisra becsapódó 122 millimé­teres szovjet gyártmányú ra­kéták felrobbantottak egy amerikai hadianyag raktárt A robbanás — mint az AFP tudósítója jelentette — meg- reszkedtette szinte az egész várost. Az amerikai szóvivők a későbbi sajtótájékoztatón annyit elismertek, hogy az amerikai haditengerészet há­rom hajója, amely a támasz­pont — város kikötőjében horgonyzott, súlyosan meg­rongálódott. A Saigontól 30 kilométernyire kiépített Long Binh-i támaszpontra ugyan­csak rakéták záporoztak. — Long Binh az offenzíva kez­dete óta ostromlott várossá változott. • Prága: A Szakszervezeti Világszövetség titkársága pénteken nyilatkozatban szó­lította fel a világ szakszerve­zeteit és dolgozóit, hogy vál­laljanak még erősebb szoli­daritást a vietnami dolgozók­kal és néppel. A vietnami Holdújév al­kalmából közzétett nyilatko­zat kiemeli, hogy a vietnami dolgozók és szakszervezetek nagy sikereket értek el a hazájuk szabadságáért és függetlenségéért vívott hősies küzdelemben. Ebben az esztendőben to­vább fejlesztik a közvilágí­tási hálózatot Pécs város el­ső kerületében. 350 ezer forintos költség­gel elkészül a Frankel Leó utcai iskola, óvoda és böl­csőde környékének higany­gőzlámpás világítása, amely a múlt évről maradt el, mi­vel a gyártó cégtől nem ér­keztek meg a vasbeton osz­lopok. Ezen kívül megvaló­sul a Basamalomi út és a Nagyhídi út, továbbá a Zsol- nay-dombi lakótelepen ke­A Duna alsó magyar sza­kaszán, az emlékezetes 1965- ös száznapos árveszély óta, évente kilométerekkel növe­lik a korszerűsített védőtöl­tés hosszát mindkét oldalon az érdekelt vízügyi igazgató­ságok. Eddig több millió köb­méter földet mozgattak meg e célból. A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a jobbparton Mohács és Kölked között épített ki biztonságos védvo­A pogányi Tavasz Tsz ön- itatókat gyártó üzemet állí­tott fel a közelmúltban. A negyedmillió forintos költség­gel berendezett korszerű mi­ni-gyár egész éven át termel. Az automatikusan működő itatókat a termelőszövetkezet szakemberei tervezték és azok — mint a tapasztalatok bizonyítják — jobbak, higié­120 ezer palack pezsgőt ex­portál az idei első félévben a Pécsi Állami Pincegazda­ság. 100 ezer üveg félszáraz és félédes pezsgőt Lengyel- országba, 20 ezer palackot resztülhaladó út korszerű közvilágítása. Marad azonban tennivaló a következő évre is, hisz idő­szerű volna a Felsővámháas utca izzólámpás világítását modernizálni. A tervek már elkészültek, de a szükséges félmillió forint nem áll ren­delkezésre. Ugyancsak készek a Felsővámház utcából a Zsolnay-dombra vezető me­redek út közvilágítási tervei is, sajnos azonban a kivite­lezésre még nem kerülhet sor, mert a megfelelő anyagi fedezet nincs biztosítva. nalat Most újabb, úgyneve­zett „Duna III” árvédelmi program megvalósításához fogtak, amely az országha­tártól felfelé, Kölkedlg ter­jedő 11 km-es töltésszakasz korszerűsítését és a hozzá tartozó egyéb létesítménye­ket foglalja magában, össze­sen 47 millió forint költség­gel. A több esztendőre szóló programból az idén 6,5 millió forint értéket végeznek el,. nikusabbak, mint az eddig készített bármilyen önitatók. Különösen szellemes konst­rukció a kocaitató, amely úgy működik, mint egy „vízi­cucli”. Az állat a vízvezeték, re szerelt rézszopókán ke­resztül az orrával maga kap­csolja be és ki. A Tavasz Tsz féléves garanciát vállal az általa gyártott itatókért pedig Jugoszláviába szállít»- nak. Az idei tervelőirányzat 1 millió palack pezsgő tölté- *~ se, amelyből félmilliót hoznak forgalomba. MM Befejezés előtt állnak a Mecsekvidéki Állami Pincegazdaság palackozójának udvarán épülő bortárolók. A földszintes betontankos tároló 14 ezer hektoliter befogadó-képes­ségű lesz. A „íoronypince” pedig 18 ezer hektolitert tud majd táróink A toronypin­cében már megkezdték a bor tárolását. A teljes torony pince külső alumínium bur­kolatával együtt március végére készül el. A képen: a csempével borított betontan­koknál szerelik a csapszerelvényeket. Erb János felvétele Április 14: pv-vetélkedó az Iskolákban Idén először: polgári védelmi napok Gáterősítés, vízügyi repülőtér, új út a Duna alsó magyar szakaszán Biztonságos védvonal Mohácstól Kölkedig önitatóhat gyártó üzem kezdte meg működését Pogányban Korszerű minigyár a termelőszövetkezetben Irány: Lengyelország és Jugoszlávia 120 ezer palack pezsgő exportra

Next

/
Oldalképek
Tartalom