Dunántúli Napló, 1969. január (26. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-03 / 1. szám

VI! ág proletárja!, egyesüljetek! Ara: 70 filMt Dunántúlt napló XXVI. évfolyam, 1. szám Az MSZMP Báranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1969. január 3., péntek Minus* 18 fokot mértek az «1 év első munkanapján reg­gel 7 órakor a Meteorológiai Intézet pogányi kirendeltségén. IMisinatetőn „csak” míniusz 10, az AKÖV szigetvári te­lepén mínusz 21 fokig esett a hőmérő higanyszála. A 12. AKÖV központjában örültek kérdéseinknek. El­mondhatják a nyilvánosság előtt: a fagyálló-folyadék nem érkezett meg Budapestről, a rákospalotaj olajgyárból. Pedig nagyon kellene. — Milyen gondokat okozott a hideg? — Csütörtök reggel 95 járat he­lyett csupán 72 indult így Pécs város helyi forgalmában zavarok keletkeztek. A 27-es, 39-es buszok utasai negyed- őr. késéssel érkeztek céljuk­hoz. i' -völgyben és Nagy- árpádi j i. -jel nem is volt autóbusz. A hegyi utakon — totenkúton, Daindolban a csú­szós út miatt a forgalom szü­netelt A járműveknél legtöbb bajt a sebességváltók befa­gyása, vagy a légajtók műkö­désének hiánya okozta. A tá­volsági autóbuszok sokat kés- tek« A Bükkösd—Pécs közötti szerződéses járat 150, a Tótúj­falu—Pécs közötti járat 130 percet késett A Gödre—Kom­ló közötti autóbusz 120 per­ces késéssel érkezett A Mo­hács—Szekszárdi busz menet­közben mondta fel a szolgá­latot. A szigetvári körzetben Ibafáról 270, Zádorról 180 perces időveszteséggel érkez­tek az utasok. A bányászjára­tok viszont műszak kezdésre megérkeztek. Az AKÖV gép­kocsivezetők óvatosságának, felkészültségének köszönhető, hogy közúti baleset nem volt A Hőszolgáltató Vállalat táv fűtési részlegénél tegnap dél­előtt szünet nélkül csörgött a telefon. — Az újmecsekaljai 10 emeletes házak lakói — közülük is az I„ IL esetleg III. emeleti tulajdonosok — kérik a rendeletben előírt hő­fok, vagyis a 20 Celsius biz­tosítását, mert az egy csöves fűtési megoldások a jelzett szinteken okoznak problémát. Egyébként a hideg fokozott energiát kíván, ezért már teg­nap 130 fokos melegvizet kér­tek és kaptak is a távfűtéses lakások részére. 15 ezer kilométer (?) nagy- és kisfeszültségű villamos ve­zeték biztonságára terjesztet­ték ki a figyelőszolgálatot a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalatnál. A rendkívül ala­csony hőmérséklet apróbb zuzmaraképződésen kívül — ezt nyomban elhárították, — zavart nem okozott Rádió és telefonszolgálatot tartanak. — Hibajelentés esetén — jól fel­szerelt műszaki alakulatok a helyszínre sietnek. A MÁV Pécsi Igazgatósá­gán kérték közöljük, a me- csekaljai állomáson bekövet­kezett síntörés forgalmi zava­rokat nem vont maga után. Arasznyi „fáradt” vas volt a bűnös, de a sínvasszálat nyom ban eltávolították. A hideg beállta a menet­rendet nem borította feL A vonatok fűtése jó. Az utasok nem panaszkodnak. A szabad­ban dolgozó munkásaikról melegruhákkal és védőitallal gondoskodnak. A Mecseki Szénbányák disz­pécser szolgálatánál arról ér­deklődtünk, hogy az üzemek külszíni berendezései — kö­télpályák — szabályosan mű­ködnek-e? — Zavaró körül­ményekről jelentést nem kap­tunk — volt a tömör válasz. A Mecseki Erdőgazdaság központjában a vadvédelem­re hozott intézkedések felől kérdezősködtünk. — Elsősor­ban a megfázás ellen védik a nemes vadakat, a szarvast, az őzet, a fácánt Etetésükről is intézményesen gondoskodnak. 70—80 etető fészer van erde­jükben. Környékét naponta ta­karítják. Az így nyert tisztá­sokról a fácánok a rókák tá­madása elől felröpülhetnek. ▲ távközié* Pécsett Megalakult a Szlcvák Szocialista Köztársaság A csehszlovák föderációról szóló törvénynek megfelelően 1969. január 1-én Szlovákia fővárosában, Pozsonyban ün­nepélyes keretek között kiki­áltották a Szlovák Szocialista Köztársaságot. A központi ünnepségek a csehszlovák állami és szlovák nemzeti zászlókkal feldíszített pozsonyi várban zajlottak le. Pontosan éjfélkor felhangzott a csehszlovák himnusz és tü­zérségi díszsortűz köszöntötte a nevezetes eseményt. A pozsonyi vár föderációs termében Ondrej Klokoc, a Szlovák Nemzeti Tanács el­nöke mondott beszédet. Klo­koc hangsúlyozta, hogy az egyenlőség elveitől vezettetve, a szlovák nép összhangban a testvéri cseh néppel, folytatni fogja szocialista hazájának építését Szigorú téllel érkezett az új esztendő PANASZKODNAK AZ ÜJMECSEKALJAI 1« EMELETES ÉPÜLETEK LAKÓI — ZAVAROK A KÖZÜTI KÖZLEKE­DÉSBEN. — MEGRONGÁLÓDOTT A TÁVBESZÉLŐ VE­ZETÉK PÉCS ÉS MOHÁCS KÖZÖTT. — GONDOSKOD­NAK AZ ÖZEKRŐL, A FÁCÁNOKRÓL. — ZAJLIK A DUNA ÉS A DRÄVA. — HARKÁNYBAN STRANDOL­NAK szenvedte meg * hideget. An­nál inkább Pécsbányarendezc és a Villány közötti kábel­vezeték. Tegnap reggel nap­felkeltekor — ekkor volt i leghidegebb — a vezetékek a hideg következtében össze­zsugorodtak, a zúzmara, meg a szélfúvás — hatására eltö­redeztek s így Pécs Mohács között csütörtökön 13 óráig a telefonálás részlegesen meg­szűnt A Posta műszaki bri­gádjai Egerág, Udvard, Vó- kány és Ujpetre stb. közötti vezetékhibát megszüntették. A Duna — Dunaföldvár és Baja között — erős eb zajlik, Baja és az országhatár közötti szakaszon a zaj lás közepes. Jégvastagság az előbbi helyen 8—10, a mohácsi szakaszon 4 —6 centiméter — kaptuk a jelentést a Vízügyi Igazgató­ság „jégjelentőszolgálatától”, mely tegnap kezdte meg mű­ködését. A Dráváról a követ­kezőket mondották: a folyó magyarországi szakaszán vé­gig zajlik, értéke: közepes. Drávaszaboícs és Matty között a zajlás teljes, itt a jégvastag­ság 7, míg Drávaszabolcsnál 25—30 centiméteres. A komp Mohács és a sziget között jár-e, vagy nem, vá­laszt nem kaptunk hivatalo­san. Feltételezhető, hogy biz­tonsági okokból — közepes zajlásnál már — a. révbe vonult. A „hideg napok” krónikáját harkányi pillanatképpel fejez­zük be. A strandfürdő vezető­jével beszéltünk, aki rögtön­zött statisztikát készített: az épületben 26—28 fokos meleg, a medencében 33 fokos víz fogadja a vendégeket. — A forgalom? — Szilveszterkor több ezer forintos bevételünk volt, újévkor több mint 400 turista kereste fel a fürdőt. Tegnapi létszám 120 személy. Főleg külföldiek. H L Egyesük az Allatíorgalmi 'és a Húsipari Vállalat “ Bo*yi Al!",ni t Gazdaságban Az ország többi 18 megyé­jéhez hasonlóan, 1969. január 1-gyel, Baranya megyében is egyesült a megyei Állatforgal- mi Vállalat a Baranya—Tolna megyei Húsipari Vállalattal. Az előzőnek 150, az utóbbi­nak 400 dolgozója volt. Az új vállalat neve, Baranya me­gyei Allatíorgalmi és Húsipa­ri Vállalat lett, mely az állat­forgalmazást tekintve Bara­nya területén működik, hús­ellátás szempontjából azon­ban Tolna megye is a válla­lathoz tartozik. A nagy ösz- szevont vállalat igazgatója Szabó László lett — a Hús­ipari Vállalat eddigi vezetője —• helyettese pedig Glück Jó­zsef, aki több mint 10 éven át töltötte be az Allatforgal- mi Vállalat igazgatói tisztsé­gét. A fúzió, melyet a két tröszt — 1968. január 1-én létrejött egyesülése előzött meg, valamennyi megyében úgy történt, hogy az Állat- forgalmi Vállalat olvadt be a Húsipari Vállalatba. Az új nagy vállalat január 2-án megkezdte működését. Pusztán érdekességként em­lítjük meg, hogy Somogy me­gyében — az országban egye­dülállóan — hármas fúzió történt Ott ugyanis — a megyei Állatforgalmi és Hús­ipari Vállalathoz, harmadik­ként csatlakozott a BOV — Baromfiipari Országos Válla­lat — kaposvári alközpontja is pécs—baranyai kirendeltsé­gével egyetemben. A MÉM ezt a fúziót kísérleti jelleg­gel hozta létre, s az új válla­latnak teljes önállóságot adott ami egyúttal a tröszttől való teljes függetlenséget is jelent A kaposvári egyesülést, So­mogy megyei Húskombinát néven emlegetik, létrehozásá­ban döntő szerepet játszott az a körülmény, hogy a fuzio­nált vállalatok — külföldi mintára — már korábban ugyan azon a telepen építet­ték ki objektumaikat — a szarvasmarha- és sertésvágó- hidat, a baromfivágóhidat és a hűtőházakat. — Arról is szó van, hogy egy következő lépésként a kaposvári nagy vállalat önálló export-impoort jogot kap. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági üzemében, a 27 ezer holdas bólyi állami gazdaságban, az új év első napján áttértek a nyolcórás munkaidőre. Az ünnep haj­nalán szolgálatba lépő dolgo­zók — állatgondozók, takar- mányosok, telepőrök, gépko­csivezetők stb. — már az új munkarendnek megfelelően látták el a feladatukat. Ezzel hazánkban megkezdődött a napi 10—12 órát dolgozó me­zőgazdasági munkások rövi­dített munkaidejének általá­nos bevezetése, amely az ál­lami gazdaságokban 1970 vé­gére be is fejeződik. Az új csehszlovák kormány Ludvik Svoboda, * Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság elnöke 1969. január 1-én, a csehszlovák föderációról szóló első alkotmányos tör­vénynek megfelelően, kinevez­te a Csehszlovák Szocialista Köztársaság új kormányát A főbb tárcák megoszlása a kö­vetkező: O. Cemik, a kor­mány elnöke, O. Colotka, S. Faltian. F. Hamouz és V. Vales, a kormány elnökhelyettesei, M. Dzur vezérezredes, honvé­delmi miniszter, J. Marko, külügyminiszter, J. Pelnar, belügyminiszter. J. Tabacek, külkereskedelmi miniszter, K. Bodia, miniszter, a Csehszlo­vák Tudományos Akadémia levelező tagja, a mezőgazda- sági és élelmezésügyi bizott­ság elnöke, J. Havelka, mi­niszter, a sajtó- és tájékozta­tási bizottság elnöke, V. Ples- kot, külügyi államtitkár. A csehszlovák kormány hadügyi államtitkárát későbbi időpontban nevezik ki. „Nagyon optimista vagyok is azt hiszem, a közvéleménynek Is minden oka megvan arra, hogy optimista legyen” Fock Jenő nyilatkozata a rádióban és a televízióban Fock Jenő a Minisztertanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja az újév alkalmából Megyeri Károllyal és Szepesi Györggyel, a tele­vízió, illetve a rádió riporte­reivel beszélgetést folytatott és válaszolt kérdéseikre. A Minisztertanács elnöke megállapította, hogy az 1968-as évvel sikeres esztendőt zár­tunk. Bár rendkívül mozgal­mas év volt, több váratlan ne­hézséget is le kellett küzdeni, például az aszály okozta ká­rokat, végeredményben gazda­sági és politikai életünk fej­lődése, az elért eredmények alapján sikeresnek mondhatjuk az elmúlt évet Nemzeti egység és szövetségi politika Jelentős eredményként be­szélt Fock elvtárs arról, hogy az előző évieknél jobban erő­södött közéletünk demokratiz­musa, erősödött a népi nem­zeti egység. Elmondotta a Mi­nisztertanács elnöke, hogy ezt a tényt további sikereink alap- iának tekinti, mivel nálunk a nemzeti egység valódi, haladó, szocialista talajon álL A tartós sikerek fettétele­ként említette a kormány el­nöke a szocialista demokrácia fejlődését is. Kifejtette, hogy akkor lehet igazi demokrácia szocialista viszonyok között, ha a hatalom a munkásosztály kezében van, és ha a munkás- osztály — mint nálunk az el­múlt esztendőkben — ered­ményesen gyakorolja hatalmát, bevonva a hatalom gyakorlá­sába a parasztságot. A munkás- osztály a hatalmát természete­sen az egész nép érdekében gyakorolja, ezért a hatalom gyakorlásába a parasztságon kívül az értelmiség széles ré­tegeit is be kell vonnia, és be is vonta. Ehhez hozzáfűzte a miniszterelnök, hogy hiba len­ne. ha a hatalom gyakorlásába pusztán a műszaki értelmisé­get vonná be a munkásosztály. Szükség van az értelmiség min­den rétegének a bevonására. A szövetségi politikáról szól­va elmondta Fock Jenő, hogy nem szabad abszolutizálni a népi-nemzeti egységet. Ma még nem mindenki gondolkodik egyformán. Vannak, akik még nem mindenben értenek egyet a párt és a kormány politiká­jával. Ez azonban nem jelent­heti azt, hogy mégegyszer olyan hibába essünk, hogy magunk „gyártsuk” a párt, a nép ellenségeit Látni kell, hogy aki becsületesen dolgo­zik. akkor is ezt a rendszert erősíti, ha csupán önmagára gondol. Akik azonban a közös­ség kárára keresik a maguk boldogulását, azokkal szemben szigorúan fel kell lépni. A nemzeti egységről szólva még hangsúlyozta a miniszter- elnök. hogv a politikailag kö­zömböseket türelmes nevelő munkával kell magunk mellé állítani. A rendszerünkkel szembenálló tudatos ellensé­geinkkel szemben azonban, akik szervezkedéssel, izgatás­sal politikai bűntettek elköve­tésével veszélveztetik rendsze­rűnket a törvénv teljes szigo­rával kell fellépnünk. az eszmében amit képviselnek, bátrabban mernek nekifogni a nagy reformok megvalósításá­nak is. Elmondta a miniszter- elnök, hogy a kormány az el­múlt tizenkét évben mindig ilyen szellemben igyekezett dolgozni. Minden fontos kér­désben kikérték az embereit véleményét, és nem égj olyan határozat született, amelyet előzőleg százezrekkel vitattak meg. Ezért úgy éreztük, — mondta Fock elvtárs —, hogy szinte százezrével vannak mun­katársaink, akik segítik végre­hajtani azt a határozatot, amit az 6 segítségükkel alkottunk meg. Utalt a kormány elnöke ar­ra, hogy nem mindig lehet követni azt a módszert, hogy a széles nyilvánosság előtt vi­tassák meg a határozathozatal előtt a tennivalókat Ilyen helyzet állt elő augusztus 20-án, amikor nem tudta a kormány a néppel megszavazz tatni az ismert lépéseket Bíz­tunk azonban abban — mond­ta Fock elvtárs —, hogy a dol­gozók itt Magyarországon is meg fogják érteni, miért kel­lett ezt tennünk: meg fogják érteni, hogy internacionalista kötelezettségünk volt. Ebben bízva tettük meg■ ca tvsztvs 20-án á többi szocial sta or­szággal együtt az ismert lépé­seket. Ügy gondolom, a biza­lom légköre volt az, ami segí­tett, hogy végül is ebben a kérdésben is egységes állás­ponton vagyunk a dolgozó nép­pel. A kormányzati munkáról is beszélt Fock elvtárs. Elmond­ta, hogy a Minisztertanács munkájában is érvényesítik a demokratizmust, aminek pozi­tív hatása megmutatkozik a minisztériumok munkájában is. Tájékoztatott a kormánv el­nöke arról, hogy az elmúlt évben a Minisztertanács hu­szonöt ülésén körülbelül 300 napirendet tárgyalt meg. 4 kormányzat legfőbb segítője az emberek bizalma A gyermekgondozási segélyről, a lakás- építési tervről, a munkaidő­# csökkentésről Elmondta, hogy jónéhány kormányhatározat közvetlenül is érintette a dolgozó lakossá­got. Ilyen volt például a gyer­mekgondozási segélyről szóló határozat. Az idén a kormány ismét foglalkozik ezzel a kér­(Frhltntnx n 3 rhlnlnrtA A párt és a kormány iránt bizalomról is szólt az interji során Fock Jenő. Elmondta hogy a párt és a kormány ve­zetői és az emberek kölcsönö; bizalma rendkívül sokat je lent a kromány vezetői számá­ra. Ha érzik, hogy az emberei bíznak bennük, bíznak abbai

Next

/
Oldalképek
Tartalom