Dunántúli Napló, 1968. december (25. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

m&Q pretetárjil, ty—Odatolt I Ara: « SXVv évfelraM. Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 19M. dec. 1, vasárnap Ez nem játék G ogoi Bott lelkek című re­génye jut az ember őszé­be, ha a baranyai tez-ek háromnegyed évi mérlegét lapozgatja. Néhány tsz nyil­vántartásában ugyanis olyan személyek szerepelnek, akik a valóságban nem léteznek. Nehezen elképzelheti példá­ul, hogy az egyik Duna men­ti tsz-nefc egyik évről a má­sikra 350 íővel növekedett a tag- illetve alkalmazotti létszáma, hiszen semmi olyasmi — egyesülés, vagy egy kisebb gyárnak is beillő segédüzem beindítása — nem történt, ami a hirtelen fel- duzzasztást indokolja. Arról sem tud senki, hogy e tsz vezetői embertoborzó körút­ra indultak, s mégis: a fő­könyvelő 350 plusz főt je­lentett a járásnak. Egy másik tsz-ben csak­nem 50 százalékkal .növeke­dett", a harmadikban pedig körülbelül ugyanannyival „csökkent” az emberek szá­ma. S ez' csak a létszám! Nem kevésbé furcsák azok az adatok is, amelyek az 1968. évi várható személyes jövedelemre vonatkoznak. — Eszerint a 105 baranyai tsz mindössze 0,5 százalékkal — nem tévedés: fél százalékkal! — akarja növelni a múlt évben kiosztott jövedelmet — megyei átlagban. Ez rop­pant kevés. Az év eredmé­nyei alapján ugyanis sokkal többet tudnának fizetni a tagságnak, s még a sokat emlegetett regulativ adó sem akadályozná meg őket eb­ben. A Megyei Tanács pénz­ügyi szakemberei ugyanis kiszámították, hogy a 105 termelőszövetkezet 4,8 száza­lékkal emelhetné a személyes jövedelmet megyei átlagban, anélkül, hogy egyetlen fillér adót .kellene fizetnie ezért, tehát túllépné a határokat. Ha a számoknak hinni le­hetne, egy seregnyi tsz még a fél százalék pluszt sem adná meg, hiszen a fél szá­zalék olyan átlagszám, mely sok mindent eltakar. Ellep­lezi például, hogy tíz tsz az ellenkező végletbe csapott át, s 43 százalékkal kívánja növelni a jövedelmet. Van, aki 85 százalékos jövedelem emelkedést tervez! Aki egy kicsit konyít a közgazdaságtanhoz, az tudja, hogy ez legalább akkora képtelenség, mint a fél szá­zalék volt. Nem azért, mert nivellálni kell, mert senki sem adhat többet ama 4,5—5 százaléknál, amit a termelő- szövetkezeteknél felső határ­nak nyilvánítottak! Mindenki tudja, hogy a tsz-ek nem egyformák: vannak erősek és vannak ún. gyengék is, következésképp van olyan, ahol az egy dolgozóra Osz­tagra plusz alkalmazottra) eső évi jövedelem elérte, vagy meghaladta a 20 ezer forintot is, s van ahol csak a fele, tehát évi 10 ezer forint jutott személyenként. E szövetkezeteknek senki sem rója fel, ha a tavalyi 10 ezer helyett 12 ezer fo­rintot akar osztani, pedig ez már 20 százalékos növe­kedés. Még a 2 százaléknál nagyobb mérvű növekedést is túlzottnak tartják viszont egy olyan szövetkezetnél, amely évi 16 ezer forint fe­lett fizet, ezért megadóztat­ják. Es az a sokat emle­getett regulativ adózásról szóló rendelkezés, melyet azért jelentettek meg 1968. július 20-án, hogy kedvező irányba befolyásolják az ese­ményeket Még az adózással is arra akarják ösztönözni a tsz-eket hogy törődjenek a felhalmozással, tehát a hol­napjukkal is. Végül: nyíltan és bevallottan arra is jó ez az adó, hogy megfelelő ará­nyokat tartson fenn a mun­kások, alkalmazottak és a parasztság jövedelme kö­zött Mindezek a politikai gaz­daságtan ábécéjéhez tartoz­nak, amellyel minden tsz vezető tisztában van. A re­gulativ adózásról szóló táb­lázat (amelyben a különböző jövedelemcsoportokat, illetve adókulcsokat felállítják), te­hát az is könnyen áttekint­hető. A táblázat alapján nagyon egyszerűen kiszámít­ható, hogy egy erős tsz-nél évi félmillió—másfélmillió forintot is elérhet a regula­tiv adó, ha makacsul kitart a 30—50 százalékos jövede­lemnövelés mellett. Józan megfontolások alapján arra számíthatnánk, hogy nem lesz egyetlen olyan tsz-ve- zetőség, amely ilyen botor­ságokat követel, ám mi tör­ténik? Mint a tíz termelő- szövetkezet mérlegéből lát­tuk, mégis ezt tervezik! Egyszerűen nem lehet el­hinni, hogy e tsz-vezetők rosszat akarnának a gazda­ságuknak és közvetve saját maguknak is. Sokkal inkább hajiunk arra a feltevésre, — amit a megye vezető pénz­ügyi szakemberei is gyaní­tanak —, hogy egy sor tsz- ben nem csináltak különö­sebb problémát a háromne­gyed évi mérlegből, s — bo­csánat a kifejezésért, de így igaz ■— teléírtók azt fa­lusi házszámokkal. így tör­ténhetett meg, hogy az egyik helyen 200, a másik szövet­kezetben pedig 350 fővel „növekedett” a tsz-tagok és alkalmazottak létszáma, te­hát amolyan holt lelkek szerepelnek a nyilvántartá­sukban. E tsz-ek vezetői talán arra gondoltak, hogy akármi­lyen lesz is a háromne­gyedévi mérleg, a dolog­nak semmiféle jogkövetkez­ménye nincs. Mindez igaz is — de csak látszólag. Az ipari vállalatok vezetői a meg­mondhatói annak, hogy a negyedévi mérlegek (ők ugyanis már negyedévenként készítenek mérlegeket!) mi­lyen fontos szerepet játszanak a megyei és országos veze­tők tájékozódásában, ítélet- alkotásában. ök már tudják, hogy a vezetők, a felettes hatóságok valótlan tájékozta­tása valóságos bumeráng, hi­szen e hatóságoknál szöve- gezik meg a különböző ren­deleteket is. S mi történik a vállalattal, ha rossz rendele­tek születnek? Valószínű, előbb-utóbb az érintett tsz-vezetők is eljut­nak ehhez a felismeréshez, s belátják, hogy a negyed­évi mérleg nem is játék, hanem olyan dolog, amit komolyan venni — felettébb érdemes. M. U Jubileumi pártbizottsági ülés Szigetváron A Szigetvár! járási és vá­rosi Pártbizottság a Kommu­nisták Magyarországi Párt­ja megalakulásának 50. év­fordulója alkalmából közösen tartotta meg ünnepi kibőví­tett pártbizottsági ülését teg- Mjs délelőtt Szigetváron s Zrínyi Miklós filmszínház­ban. Az ülésen megjelent No­vice János, a Megyei Párt- bizottság titkára. Az ünnepi megemlékezést Mesztegnyei Imre a Szigetvári városi Tsz-építövállalat létesítését tervezik Mohácson Fontos napirendet tárgyalt Mohácson, a Duna és Kara- sica menti Tsz-ek Területi Szövetségének elnöksége. A tagszövetkezetekben folyó építkezések helyzetét és az ezzel kapcsolatos problémá­kat a szövetség már az el­múlt hetekben, hónapokban megvizsgálta, melyből az de­rült ki, hogy nagyon lassan haladnak. Az állami építő­ipar szinte teljesen kivonult a mezőgazdaságból, és ez nemcsak szövetségi hanem megyei probléma. A tanácsi építőiparnál hasonló tenden­cia tapasztalható,' tavaly 90 milliós építési beruházásból mindössze 18 millió forint kivitelezését végezte el a megye termelőszövetkezetei­ben. A munka zöme a tsz építőbrigádokra és a Tö- VÁLL-okra hárul. Ezek azon ban, ismert okokból, nagyon nehezen birkóznak meg a feladattal, ami ráadásul te­temesen megnőtt az elmúlt évekhez képest. Ezt két szám érzékelteti, míg 1967- ben az egész megyében 90 millió forint, volt a tsz-épí- tési beruházások összege, ad­dig 1968-ban csak a mohácsi tsz szövetség területén 118 millió forint vár kivitele­zésre. Korántsem biztos, hogy ezt az összeget fel is tudják használni a tsz-ek, állapítot­ták meg az elnökségi ülé­sen. Az átmenő beruházások összege már most 60—80 millió forintra becsülhető, s ez pedig rendkívül negatív módion érinti a szövetkeze­tek gazdálkodását Számos ismert ok, mint az anyaghi­ány stb. mellett »legfőbb baj a régóta vajúdó TÖVÁLL kérdés. A szövetség terüle­tén négy ilyen tsz építési vállalkozás működik; a Mo­hács városi, a mohácsi já­rási, a pécsváradi és a sik­lósi TÖVÁLL. Ezidőszerint rájuk és a tsz-ek saját épi- tőbrigádjaira hárul az a fe­ladat, hogy a mezőgazdaság­ból hovatovább teljesen ki­vonult építőipar szerepét át­vegyék. A jövőben a terme­lőszövetkezeteknek maguk­nak kell megoldaniok épít­kezéseiket, holott ez eddig nem képezte tevékenységük részét. A Mohácsi Tsz Szö­vetség ebben kíván hathatós segítséget nyújtani számuk­ra azzal, hogy kézbeveszi a tsz-építkezések ügyét, me­lyeknek eddig tulajdonkép­pen nem volt gazdájuk. A megoldásnak három féle módja lehetséges, a tsz saját építőbrigád, a TÖVÁLL és a mezőgazdasági építővál­lalat. Sok körülmény szól a saját brigád mellett, a szö­vetség területén több igen életképes tsz épitőbrigád mű­ködik, köztük a belvárdgyu- lai brigád kapacitása na­gyobb mint két TÖVÁLL-é. Ez azonban nem általános, s ugyan azok a problémái, mint a TÖVÁLL-oknak, te­hát általában kisüzemi mód­szerekkel, korszerűtlen fel­szereléssel dolgoznak, s ah­hoz, hogy gépesítsék ezeket É r.agj építőipari vállalatok példájára, ahhoz kicsik. Ez­ért a Mohácsi Tsz Szövetség olyan nagyobb tsz vállalko­zásba kívánja tömöríteni a TÖVÁLL-okat, mely vállal­kozásnál a műszaki fejlesz­tés, a gépesítés, a szellemi erők koncentrálása már nem okoz problémát. Az elnök­ség úgy döntött, hogy egy tanulmány tervet készíttet, amelyben kidolgozzák egy ilyen létrehozandó nagy ter­melőszövetkezeti építő válla­lat működési elvét, s azt « következő elnökségi ülés elé terjesztik. A mohácsi szövet­ség érzi az ügy sürgősségét, hisz az 1969. évi tsz építési beruházások volumene vár­hatóan még az ideit is felül fogja múlni, s a jelenlegi ki­vitelezési kapacitással ezt a feladatot nem lehet megvaló­sítani. A beremendt pártSKerreeő ▼ Megbonthatatlan szövetség r Kihal egy baranyai község ▼ Pécs fellMtsc a százatfiarMéig ▼ Romantika és vadászat T Gálaest a Nádorban Kerekasztalklub alakult Felsőszentmártonban Falujuk gazdasági életének fokozására, a lakosság kul­turális színvonalának emelé­sére, egészségügyi helyzeté­nek javítására megyénkben eddig ismeretlen mozgalom honolt meg Felsőszentmár- tónban. Kerekasztal-klubot alakítottak, létszáma 36 fő, élén 3 tagú vezetőséggel. A klub tagjait — község mozgalmi és állami vezetői­nek támogatásával — élén­ken foglalkoztatja a helybe­li munkalehetőség biztosítá­sa. Felsőszentmártonból Igen sokan más megyébe, vagy a falutól távoleső gyárakba, üzemekbe járnak dolgozni. Most kidolgoztak egy tervet faipari telep épitésére. Itt 50 főnek tudnak majd munka- lehetőséget biztosítani. Köze­lebbi tervük szerint a télen szőnyegszövő tanfolyamot szerveznek. 40—5o asszonyt, leányt tanítanak e szép mes­terségre. „Piackutatójuk” tá­jékoztatása szerint termékei­ket jó áron értékesíthetik. Napirenden a kultúrotthonok tevékenysége Fő feladat a munka tartalmi javítása A kulturális nevelőmunká­nak — a szakszervezetek sok­irányú tevékenységén belül is — egyre nagyobb a súlya, és e megbecsülés növekedésének előfeltételeként: egyre kielé­gítőbb a hatásfoka. Nem csu­pán a kultúrmunka megvaló­sulásának, megvalósításának üzemi, területi szintjén mér­hető le ez a fejlődés, hanem a kulturális nevelőmunkát ma­gasabb — például megyei — szinten összefogó „hivatal” elemző-irányító munkájának színvonalán is. Az efféle megállapítások „hitelesítésére" igen jó alka­lomnak bizonyult tegnap, a Szakszervezetek Baranya me­gyei Tanácsának székházában, az az értekezlet, melyen a szakszervezeti kezelésben lévő pécsi művelődési házak 1968/ 69. évi munkatervét vitatták meg a főhivatású „házveze­tők”, a szakszervezeti megye­bizottságok kultúmevelési fe­lelősei, üzemi kultúrfelelősök és a pénzügyi gazdálkodás ér­dekelt szakembereinek részvé­telével. — A SZOT legújabb nevelé­si irányelvei s a káderfejlesz­téssel kapcsolatos SZOT-hatá- rozat igen üdvözlendő módon „tették helyre” a szakszerve­zeti kulturális tevékenységet. Emelt színtű oktatás a tanműhelyben A Zrínyi Miklós 500-as Szakmunkásképző Intézet Regős utcai tanműhelyében kétszázhúsz első- és másod­éves esztergályos és gépla­katos tanuló sajátítja el a szakma alapvető fogásait. A tanulók — 34 kivételével — emeltszintű oktatásban ré­szesülnek, ami annyit jelent, hogy 3 éves tanuló-idejük alatt olyan tantárgyakat is tanulnak, hogy a szakmun­kásvizsga letétele után au­tomatikusan a szakközépis­kola harmadik osztályába léphetnek és két év múltán érettségizhetnek. Üjdonság a programozott gyakorlati ok­tatás, amit a pécsi tanmű­helyen kívül, kísérletképpen, eddig az országban még csak kilenc intézetben vezettek be. Az oktatás lényege, hogy a feladat átvétele után az esztergályos tanulók maguk végzik a művelettervezést, az anyag megválasztását és teljesen önállóan készítik el a megfelelő munkadarabot. Amennyiben ez a kísérleti sára. A képen: Dutal László, oktatás beválik, általánosan első éves hallgató is önálló is bevezetik a szakmunkás- programozás alapján készíti tanulók minél nagyobb ön munkadarabját, állóságának kibontakoztatá- Erb János felvétel«, fgy az eddigieknél jobban lő­het — és kell is dolgozni —* hangsúlyozta bevezetőül Dallas Nándor, az SZMT Kulturális, Ágit Prop. és Sport Munka- bizottságának vezetője. Váradj/ Géza a Városi Ta­nács művelődési osztályának főelőadója — ezúttal mint a munkabizottság tagja — a nyolc nagy művelődési intéz­mény várható tartalmi mun­káját, s egyúttal a tervezéa- m ód szerelt elemezte. Hiányol­ta egyebek közt, hogy a mű­velődési intézmények e gy­res ze nem épít eléggé a társa­dalmi vezetőség munkájára, sőt a „hivatásos" vezetőség sem kap mindig elegendő programot Kevés az utalás a tervekben a felnőttoktatás népművelői segítésére, az üze­mekkel, iskolákkal, állami és társadalmi szervekkel való kapcsloat formái nincsenek világosan körvonalazva s ál­talában: helyenként bizonyos „időtlenség és területenkívüli­ség" érződik a betervezett programon. Kielégítő a művelődési in­tézmények rétegpolitikája bár a tartalmi munkán van még javítanivaló. Jó, hogy a szo­cialista brigádok otthonra ta­láltak a szakszervezeti műve­lődési házakban, s hogy a be­járó munkások művelődés­ügye is itt-ott napirenden van már. A fejlesztési célok és az anyagi eszközök összhangjá­nak fontosságáról beszélt a következőkben Makai Árpád- né, az SZMT főkönyvelőségé­nek vezetője, majd a műve­lődési házak tevékenységének dotáltan, önköltségesen és nyereségesen tervezhető kate­góriáit részletezte. A tanács­kozás élénk vitával zárult. Bányászáéi egáeió utazott Lengyelországba A lengyel bányászok decem­ber első hetében üimeplik a tiszteletükre rendezett napokat. A Mecseki Szénbányákkal ba­ráti kapcsotatot tartó siemiano- vicei bányavál’alat munkásai és Igazgat óla. Jan Kulpfnczky, ez alkalomból meghívta a Mecsek aljai bányászokat. A szíves ké­résnek eleget téve, a Mecseki Szénbányák dolgozóinak képvi­seletében háromtagú küldöttség utazott a baráti országba. A Katowicze melletti bányaválla­lat ünnepségére utazott Bach- mann Mátyás, a szénbányák igazgatóhelyettese Markvart Ká­roly, a szakszervezeti bizottság titkára és Benhardt Gyula, a munkaügyi wstály vezeték

Next

/
Oldalképek
Tartalom