Dunántúli Napló, 1968. november (25. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

Világ proletárja!, egyesüljetek! Aro: 70 Dunaniüii napló xxv. érfoiyam, 257. sióm Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja november i„ péntei Kádár János távirata Max Reimannhoz Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára táviratban üdvözölte Max Reimannt, Németország Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkárát 70. születésnapja alkalmából. Évenként ezerhétszáz lakás Ünnepélyesei fogadták Elkészült a Baranya megyei Építőipari Vállalat a Csehszlovákiából hazatért IV. ötéves építési terve _ katonai alakiatokat Egyesült a kétújfalusi és a gyöngyösmelléki tsz A több, mint négyezer hol­das kétújfalui Vörös Csillag Tsz, és a vele szomszédos, ezer holdas határral rendelke­ző gyöngyösmelléki Március 15. Tsz a napokban egyesült. Kétújfaluban október 23-án zajlott le a közgyűlés, ahol 241 szövetkezeti tag, kettő el­lenében kimondta az egyesü­lést. Gyöngyösmelléken októ­ber 28-án tartották meg a köz­gyűlést és az 59 résztvevőből csak négyen szavaztak a fú­zió ellen, a többi mellette. Az egyesülés gondolata évek óta érlelődött mindkét tsz- ben, gazdálkodásuk színvonala azonban csak most közeledett annyira egymáshoz, hogy a fúzió létrejöhetett. Az egyesü­lést kimondó közgyűlések egy­idejűleg arról is döntöttek, hogy az év végéig a két tsz még külön gazdálkodik s kü­lön készítik el zárszámadásu­kat is. A közös munkát 1969. január 1-gyel kezdik meg 5328 katasztrális hold földön és természetesen új néven. A névváltozásról és a közös új vezetőség megválasztásáról, egy későbbi közgyűlés határoz majd. Még több mint 26 hónap választ el bennünket a követ­kező ötéves terv kezdetétől, de a kulcsfontosságú vállalatok, közöttük a baranyai építők is jóelőre felkészültek a fogad­tatására. Többhónapos rend­kívül igényes kollektív mun­ka eredményeként elkészítet­ték az 1971—1975. évekre szó­ló általános fejlesztési, gazdál­kodási tervtanulmányukat. A terv összeállításánál a követ­kező fontosabb célkitűzéseket tartották szem előtt. Lehetőségeikhez képest meg­oldani egyik régi és még ma is szorító problémájúidat, a beruházók által támasztott igények és a vállalat kapaci­tása közötti jelentős eltérést. A kapacitás-fejlesztéssel, ami egyet jelent a korszerű épít­kezéshez szükséges géppark kibővítésével, rekonstrukciójá­val, egyúttal gondoskodniuk kell a vállalat főbb üzemei­nek fejlesztéséről és az ezek­hez szükséges anyagi források biztosításáról, továbbá a dol­gozók részesedési alapjainak folyamatos növeléséről is. Ezek előrebocsátásával rö­viden néhány példát a válla­lat előtt álló jelentősebb épí­tési feladatokból. A IV. ötéves terv időszaka alatt kerül sor a Beremendi Cementgyár, a Pécsi Felsőfo­kú Építőipari Technikum, a tanácsi irodaház, továbbá a Jókai utcai 300 személyes ét­terem építésére, illetve átadá­sára, a nagyposta és a raktár­bázis befejezésére. Elkezdik és a tervidőszak alatt befejezik az egyetemi város építésének harmadik szakaszát, s ezen belül a 400 fős kollégium és az új idegklinika építését. A Pécsi Állami Gazdaság is jóelőre bejelentette igényét egy 400 vagonos hűtőház, to­vábbá gazdasági épületek és lakóházak építésére, de prog­ramba került végre a 30 mil­lió forintos kivitelezésű költ­séggel épülő Pécsi Kenyér­gyár, továbbá a Sörgyár, a Kesztyűgyár és a Porcelán- gyár közel 100 millió forint értékű építési, korszerűsítési igényeinek kielégítése is. A legnagyobb felkészülést azon­•• Elést tartott a Minisztertaná Uj magyar-lengyel kulturális egyezmény Varsóban október 31-én, csü­törtökön aláírták az új ma­gyar—lengyel kulturális és tudományos együttműködési egyezményt Az új egyezmény folytatása az 1948-ban aláírt és az idén lejárt korábbi egyezménynek. A Külügyminisztérium fo­gadási palotájában az egyez­ményt magyar részről 11 ku Pál művelődésügyi miniszter, lengyel részről Lucjan Moty- Iva művelődésügyi miniszter írta alá. Jelen voltak az aláírásnál n lengyel kulturális élet veze­tő személyiségei. Ott volt Né­mely Béla, hazánk varsói nagykövete. Az egyezmény értelmében mindkét ország törekszik az együttműködés további fej­lesztésére és bővítésére. Az elmúlt húsz esztendő tapasz­talatai megmutatták, hogy ez az együttműködés nagymér­tékben gazdagítja a két nép kultúráját és tudományát. A Kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Apró Antal, a kormány elnökhelyettese a magyar—szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési kormánybizottság Budapesten megtartott VII. üléséről, dr. Ajtai Miklós, a kormány elnökhelyettese a szocialista országok Moszkvá­ban tartott műszaki-tudomá­nyos együttműködési megbe­széléséről, dr. Tímár Mátyás, a kormány elnökhelyettese a magyar—NDK, majd a pénz­ügyminiszter a magyar—jugo­szláv gazdasági együttműkö­dési tárgyalásokról számolt be. A honvédelmi miniszter tájékoztatta a kormányt a Varsói Szerződéshez tartozó országok honvédelmi minisz­tereinek Moszkvában tartott megbeszéléséről. A kormány a beszámolókat jóváhagyólag tudomásul vette. A Minisztertanács megtár­gyalta az országgyűlés októ­beri ülésszakán a képviselők felszólalásában elhangzott ész­revételeket és javaslatokat. Felhívta az illetékes minisz­tereket és országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy a ja­vaslatok megvalósításának le­hetőségeit vizsgálják meg, s erről tájékoztassák az ország- gyűlés elnökét és a javaslat- tevő képviselőket. A mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter jelentést tett a friss és tartósított zöld­ség- és gyümölcstermékek ter­í melésének és értékesítésének ! kérdéseiről, valamint a J szarvasmarha- és a sertéste- I nyésztés helyzetéről. A Mi- ! nisztertanács a beszámolókat : megvitatta és határozatokat | hozott. A kormány tudomásul vette j a SZÖVOSZ elnökének jelen- | tését a téli burgonya-, zöld- j ség- és gyümölcsellátásra va­ló felkészülésről. I A Minisztertanács megtár- I gyalta és elfogadta a nehéz- | ipari, valamint a kohó- és I gépipari miniszter beszámoló- i ját a termelési tanácskozások I és munkaértekezletek tapasz­talatairól. A Minisztertanács' tudomá- | sül vette a Központi Statisz­tikai Hivatal (gazdaságkutató intézet) jelentését a népgaz­daság 1968. évi várható fejlő­déséről, majd egyéb ügyeket tárgyalt. ban továbbra is a lakásprog­ram végrehajtása követeli meg a vállalattól. Ugyanis kö­zel kétmilliárd forint érték­ben, összesen 8300 lakás és a hozzájuk kapcsolódó közmű­vek felépítése vár a vállalatra a tervidőszak esztendeiben. Természetesen még sok más, fel nem sorolt létesítmény (is­kolák, üzletek, orvosi rende­lők stb.) átadása szerepel a programjukban. Ami pedig a fentebb már vázolt vállalatfejlesztési fel­adatokat, vagyis a program megvalósításának előfeltételeit jelenti, ezek közül is csak a j lényegesebbeket említjük meg. I A fejlesztést szolgáló beruhá­zások x közül. melyek összessé­gükben mintegy 214 millió fo­rintot igényelnek, első helyen áll a panelüzem rekonstruk­ciója, amelynek megvalósítá­sával évi 1700-ra emelkedik a vállalat lakásépítési kapaci­tása. Ami pedig az anyagi ösz­tönzőket illeti, helyes bér-, il- j letve részesedési alap gazdál­kodással el akarják érni a dolgozók személyi jövedelmé­nek mintegy 9,7 százalékos növekedését, amely éves át- ! lagban 28 900 forint jövede­lemnek felel meg. A részese­dési alap felhasználásával j kapcsolatban pedig úgy szá- j moltak, hogy az évközi pré­miumok mértékét a jelenlegi­vel szemben 16,7 százalékkal növelik, ami megfelelő ösz­tönzője lesz a minden tekin­tetben feszítettebb tervek j megvalósításának. Befeleződött a nemzetközi béketalálkozó Az Országos Béketanács székhazában csütörtökön be­fejezték tanácskozásukat a bolgár, a csehszlovák, a len­gyel, a magyar, az NDK-beli, a román és a szovjet béke­mozgalom küldöttei. A záró­ülésen részt vett Romes Csandra, a béke-világtanács főtitkára és dr. Sik Endre, az Országos Béketanács elnöke is. A Magyar Néphadsereg ala­kulatai Csehszlovákiából fo­lyamatosan visszaérkeztek helyőrségükbe. Az egységeket mindenütt ünnepélyes külső- I ségek között fogadták. Nagy- j szabású nyilvános ünnepséget rendeztek Zalaegerszegen is. Nemzeti színű és vörös ; zászlókkal díszített utcák, ' többezres tömeg fogadta Zala- j egerszeg főterén néphadsere- | günk Csehszlovákiából haza- I tért alakulatait. Az ünnepé- j Íves fogadtatásra felállított , díszemelvényen foglalt helyet I Csémi Károly altábornagy, a i honvédelmi miniszter első he­lyettese, a Magyar Néphadse­reg vezérkari főnöke, Kálazi József vezérőrnagy, Lakatos Béla vezérőrnagy, Varga Gyu­la, a Zala megyei Pártbizott­ság első titkára, Újvári Sán­dor, a Zala megyei Tanács végrehajtó bizottságának elnö­ke, Pukánszky Ferenc, a zala­egerszegi Városi Pártbizottság első titkára, Kustos Lajos, a zalaegerszegi Városi Tanács vb-elnöke, továbbá Zala me- j gye és Zalaegerszeg több más állami, társadalmi és tömeg­szervezeti vezetője, a fegyve­res testületek képviselői. A főtéren felsorakozott ala­kulatok előtt Lakatos Béla ve­zérőrnagy, a magasabb egység parancsnoka jelentette Csémi Károly altábornagynak, hogy a baráti Csehszlovákiából ha­zatért egységek az ünnepélyes fogadásra felsorakoztak, majó a két tábornok a Rákóczi in­duló hangjaira ellépett a tisz. telgő egységek előtt. A foga* dóünnepség a Himnusszal kez­dődött. Kálazi József vezér­őrnagy felolvasta Czinege La­jos vezérezredes, honvédelmi miniszter napiparancsát, majd Csémi Károly mondott beszé­det. mmsi& Magyar küldöttség • • OrtnényorsziMjbau Az Örményországban tar­tózkodó magyar küldöttség csütörtökön látogatást tett Dilizsan üdülőhelyen, meg­tekintette Kirovakan és Le­tt ina kan ipari központokat. Leninakanban szovjet—ma­gyar barátsági nagygyűlésen vettek részt. Ezután Ambar- cumjan akadémikus, a bju- rakani csillagvizsgáló veze­tője, az örmény Tudományos Akadémia elnöke fogadta a küldöttség tagjait. Később a magyar vendé­gek az as taraki mezőgazda- sági vidéken ellátogattak több kolhozba, ahol külön­böző gyümölcsfélék és szőlő­fajták nemesítésével foglal­koznak. Kozmosz 251. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására október 29— 31. között Budapesten tartóz­kodott Knud Jespersen, a Dán Kommunista Párt elnö­ke. Fogadta őt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára és a szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélé­sen, amelyen részt vett Ko­mócsin Zoltán, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára és Várkonyi Péter, a Központi Bizottság külügyi osztályának helyettes vezetője — baráti eszmecserét folytattak a két testvérpárt kapcsolatairól, valamint a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kérdéseiről. Knud Jespersen csütörtökön elutazott Budapestről. Tíz év végére készül el az Autó- és Motor javító Ktsz új telephelye a Diósi úton. A hét és fél millió forintos beruházással épülő létesítmény korszerű munkafeltételeket biztosít a motorok és gépkocsik javításához. A Szovjetunióban csütörtö­kön pályájára bocsátották a Kozmosz 251. műholdat. A szputnyikon elhelyezett tudo­mányos készülékek a koráb­ban bejelentett űrkutatási programnak megfelelően foly­tatják a világűr kutatását. 1 A műhold berendezései nor- j málisan működnek. A földi j koordinációs-számítóközpont- j ban folyik a beérkező adatok I feldolgozása. t A Dán Kommunista Párt elnökének látogatása

Next

/
Oldalképek
Tartalom