Dunántúli Napló, 1968. augusztus (25. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-18 / 194. szám

1964. ougusitus 18. ounantmi napio 7 Heti növényvédelem Mit tudna az Interszputnyik? Televíziós Gyümölcsfáink legnagyobb el­lensége a kaliforniai pajzstetű második nemzedéke megkezdte raj-sását. A kis sárga lárvái csak nagyítóval láthatók. Vizsgálat­nál célszerű a fák déli oldalán lévő ágakat figyelni először, mert itt 1—2 nappal korábban rajzanak a tetvek, mint az észa­ki oldalon. E veszélyes kártevőnél nem állítunk fel egyedsűríkséget, mert egy-egy darab is olyan nagy mértékben szaporodik, hogy 1—2 év alatt az egész gyümölcsöst megfertőzi. Kártételét a gyümölcs, a le­velek, fiatal vesszők, illetve gallyak, majd a vastagabb ágak és a törzs kész tápanyagainak elszívásával okozza. Ennek kö­vetkeztében a fiatal hajtások fejlődése leáll, a fa a korona szélétől visszafelé kezd elszá­radni. A tetű szívása helyén ke­rek lázrolt jelzi a kártevőt. Ez a lázfolt letörölhetetlenfll meg­marad. A lázfolt közepén lévő tetűt viszont le lehet törölni. A kaliforniai pajzstetű első­sorban a házikeitekben okoz nagyobb bajt. Az évi egyszeri tavaszi permetezés a kártevő leküzdésére nem elegendő, ezért most a második nemzedék raj- | zása idején is kell védekezni. A védekezést erős mérgekkel hajtjuk végre. Elsősorban a parathion tartalmú szerek jö­hetnek számításba Ezek közül zártkertben használható a Wo- fatox is, melyet méreg jegyre vásárolhatnak a termelők. Az érésben lévő gyümölcsfákat e szerekkel nem szabad perme­tezni, illetve csak úgy, ha a várakozási időt be lehet tarta­ni! A már letermett, vagy ké­sőbb érő fajtákat viszont le kell permetezni. A házikertekben • vigyázni kell, hogy a köztes­ként termelt zöldséget sem sza­bad e szerekkel kezelni. Gyérítő hatása van még a 0,2 százalékos Nikotinnak és a S százalékos Kvasszia főzetnek is, ha egy f.ermőfaegységre 10—12 liter per- j metlevet szórunk ki. E két utóbbi szer csak a mozgó lár­vákat pusztítja, míg a parathion tartalmúak a már letelepedett és még az ezután kirajzókat is. Cukorrépa tábláinkon és ki­sebb mértékben a fiatal ültetésű káposztásokban is újra jelent­kezik a mocskospajor. A her­nyók még kicsik, 0,5 cm hosz- szúak és éjjel rágnak. Jelenlegi kártételük a zsenge leveleken kerek lyukak formájában lát­ható. Nappal a tövek körül a talajban találhatók. A mocskos- pajor ellen cukorrépában ered­ményesen használhatjuk a 10— 12 kgfkh Hungária L, és 8—1« kg kh Hungária L-es szereket. E növényvédő szereket az esti órákban kell kijuttatni, mert nappal a fény hatására rövid Időn belül elbomlanak és ro­varirtó hatásuk megszűnik. A felsorolt szerek méhekre veszélyesek, ezért védekezés előtt a méhészek értesítése kö­telező. A csomagoló anyagon lé­vő védőfelszerelési utasítást sa­ját érdekében mindenki tartsa bet Időjárásjelentés VIrt»tó MÓJirás vasárnap aatlff: a nyugati, északnyugati megyék- ben kisebb felbóátvonulássk, leg­feljebb vasárnap néhány helyen záporral, zivatarral. Máshol ke­vés felhó, száraz ldö. Gyenge, i napközben megélénküld délnyu- gáti szók A nappali felmelegedés ■ tovább erősödik. Várható legalá- rsonyabb éjszakai hőmérséklet U —17, legmagasabb nappali hómér­séklet £5—30 fok között. A Bal a- ton vizének hőmérséklete Siófok- i nál szombaton U órakor 21 fok volt, ARAKS zn.vev késs té-ás tM I—13 óráig Postevőlgy terű- i létén, tt-én 7—ifi óráig Jókai tér, 1 Széchenyi tér nyugati oldalán a ■ Sállal utcától a Jókai térig tér- j jedő szakaszán, továbbá Szigeti | t'ám és környékén, M.-0rögl út, j Rácváros; Mecsékaljo, Úttörőit, : Tiborc a. és Patac* felső részén, bármikor-bárhonnan-bárhová Megvalósul az egységes ír-világadás Y hagy érdeklődéssel fogadták a szovjet javaslatot A Szovjetunió és a szocia- j lista országok még augusztus ! 14-én javasolták U Thant j ENSZ-főtitkárnak, hogy hoz­zanak létre nemzetközi hír­közlő rendszert Interszput­nyik néven. E szervezetben minden csatlakozó ország egy­forma jogokat élvezhetne. Két nappal később az ENSZ békés világűrkonferenciáján Bécs- ben nagy érdeklődés mellett ismertették az Interszputnyik rendszer lényegét és előnyeit. Az Interszputnyik hírközlé­si rendszer, két kozmikus te­lefon-televízió információ át­viteli módszer • egyesítésén alapszik, s ezzel megteremt­hetik az egységes televíziós világadás rendszerét.' Álló holdak a világűrben Az egész Földre kiterjedő egységes adás csak speciális mesterséges holdakkal való­sítható meg, mert a tv vivő­hullámai egyenes vonalban terjednek, nem tükröződnek vissza az ionoszféráról, el­hagyják a földet. Egy-egy tv- műso’r általában csak ott ve­hető, ahonnan nézve az adó­állomás tornya még a látó­határ felett van. (Ez a távol­ság maximálisan ICO—120 ki­lométer.) A vételi távolság megnyújtásához bonyolult erő­sítő és reléállomások rendsze­rére van szükség. Ha azonban a reléállomást nagy magas­ságba telepítjük, például a világűrbe, az adás hatótávol­sága rendkívüli mértékben megnövekszik. A mesterséges holdak köz­vetítésével létrehozható s el­méletileg az egész Földre ki­terjeszthető tv-átviteli rend­szert A. C. Clarke angol tu­dós írta le először „Drótnél­küli világ" című könyvében még 1945-ben. Clarke vetette fel az úgynevezett geostacio- nárius — mindig a föld ugyanazon pontja felett lebe­gő — mesterséges holdak öt­letét. Szerinte három ilyen típusú „álló” holddal megva­lósítható az egységesített tv- világadás. Az alapötlet meg­értése igen egyszerű. Képzeljünk el olyan mes­terséges hold pályát a föld körül, amelyen a keringési idő pontosan annyi, mint a föld tengelyforgásának az ide­je (23 óra 56 perc). Égimecha- nikai képletekkel kiszámít­hatjuk, hogy ennek a pályá­nak a magassága az egyenlítő ■ felett 35 800 kilométer. (A pálya pontos kör és az egyen­lítővel bezárt szöge 0 fok.) Az ilyen pályára felbocsátott mesterséges holddal „csoda” történik. Együtt forog a Föld­del, mirjdig ugyanott fog lát­szani, ahol a keringést meg­kezdte, annak a földrajzi j helynek a zenitjében, ahol el­kezdte pályafutását „állva ma- j rád”. Másodpercenként 3 kilo- j méteres sebességgel haladnak s így pontosan annyi idő alatt végeznek egy keringést, amennyi idő alatt a Föld is megfordul tengelye körül. Képzeljünk el most három ilyen stacionárius holdat égy kör mentén, egymástól éppen 120 fokra. Ha például Equa­tion áUámból tv-műsort Indo­néziába akarnánk eljuttatni, ezt „földi” módszerrel soha­sem tehetnénk meg. Ellenben, ha az adást felsugároznánk 35 800 kilométer magasságba egy híradástechnikai álló holdra, ezt mint reléállomás felerősítve adná tovább a mű­sort a vevőállomásnak. Az egyenlítői holdak az egyenlí­tőtől északra és délre körül­belül 60—60 fokos földrajzi [ szélességen belül jól használ- j hatók, de attól északabbra vagy délebbre erősen romlik az átviteli (illetve vételi) le­hetőség. Például Észak-Svéd- ofszágból a Tűzfö'dre tv- adást eljuttatni már olyan körülményes, hogy egy köze­pes felkészültségű ország a programba nem tudna bekap­csolódni. (Az egyenlítőtől tá­volodva az ott „horgonyzó” mesterséges holdak egyre in­kább a látóhatár közelében látszanak.) Molnyija—Sy neont házasság Kt. Interszputnyik javaslat ezeken a hibákon ötletes mó­don segítene. Először is a közismerten nagy tolóerejű szovjet rakétákkal nagyobb kapacitású reléállomásokat juttathatnának egyenlítői pá­lyára. Másodszor: a francia— szovjet közös kísérletekben kidolgozott és bevált Secam tv-átviteli rendszert alkal­maznák, ami jobb, mint az angol—amerikai—német mód­szer. Harmadszor — s ez a leg­fontosabb: — a már keringő valamint újtípusú Molnyija (villám) szovjet hírközlő mes­terséges holdakkal és a már működő amerikai stacionárius holdakkal megteremthetnék az egész földre kiterjedő egy­séges televíziós világadást. Az Interszputnyik nemzetközi í vállalkozás bármelyik tagor- j szága egyenlő jogokat kapna s e szervezet szabályozná, mi­kor, honnan és hova sugároz- I nának adást. A Molnyija típusú mester- : séges holdak pályái általában 65 fokos szöget zárnak be az egyenlítővel (illetve az ott ke­ringő amerikai holdak pályá­ival). Keringési idejük a Föld forgásidejének éppen a fele, azaz néhány perc híján 12 óra, föld-távolban csaknem 40 000 kilométerre távolodnak a földtől. Képzeljünk el egy világ­adást, amely Grönlandból in­dul és az újzélandiak is látni ! szeretnék. A grönlandi mű- i sort egy Molnyija holdra su- j gároznák, az átadná az egyen- ; lítői amerikai holdnak (Syn- j com, Early Bird stb.) s ez to- í vábbítaná Űj-Zélandba. A j nagy távolság miatt ez a | kapcsolás (és még igen sok ! más variáció) csak Molnyija i típusok közbeiktatásával va- J 1 ásítható meg. Gasser Károly ÚJDONSÁG! „Kremcsfor 1" olajtüzelésű szállítható cserépkandalló I ntebeBv S fél« eserépmintával árusítják A PÉCSI, KOMLÓI, MOHÁCSI ÉS SIKLÓSI VASBOLTOKBAN A n y a k ö n PÉCS SZÓ LA 117A) Kuü Ildikó, Mászaro« Cáffla. Adára Csilla, Tamásfy Eszter, Szalavári Katalin, Tarnál Erzsé­bet. Hegedűs Piroska, Angyal János, Scheich Tamás, Balázs Attila, György Edit, Tahi Agnes, Szekeres’ Anikó, Hamburger György, Künsztler Zoltán, Mó- ninger Attila, Nemesisért Gábor, Nyitrai Imre, Fekete István, Papp Lilla, Búza István, Pál Attila Arnold Attila, Pál András, Héjas Éva, Kovács Anita, Gubi Mónika, Kovács Katalin, Barka Zsolt, Nagyfenyvesi Köbért, S/.u- laczky Krisztina, Havasréti Ágota, Németh Erika, Kéri Zsuzsanna, Zádori Pál, Ladányi Zsolt, Bu- kovszki János, Tólh-Vas Zsófia, Borovácz Krisztina Kiss Árpád, Bernáth Zoltán, Bencze Zoltán, Váss Anita. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kutievácz János és Dell Ibolya, Csokona János és Göncről Lívia, Bordin Alessandro és Náve Ma­ria Luísa. Tapaszd! Sándor és Mozsgai Mária, Beck Mátyás és Máté Edit, Molnár Gyula és tag Erzsébet, Hétényi Károly és v i hírek Kéaies Mária, Monort Ferervc én Braun Edit, Szili József és Iáé­val Magdolna, Pozsgai Antal es SzöUősy Erzsébet, Pozsgai Fe­renc és Dakó Hona, Újhelyi László és Gál Ágnes, Hortobágyi József és Farkas Éva. Thiene Hans-Jürgen és Bárdos ’Erzsébet, Bánhegyi Dezső és Klemm Erzsé­bet, Molnár Szaniszlő és Xováts Eszter, Csongor Győző és Rózsa­völgyi Eszter, Rekettye Gábor és Fekete Krisztina, Czirják József és Szendrei Gabriella, Szabó La­jos és Beibe Gizella, Auer László és Sólyom Erzsébet, Aradi Lász­ló és Kaltenbach Ilona, Szieberth Béla és Szentendrei Katalin, Herr István és Varga Sarolta, Németh Géza és Börzsei Ibolya. MEGHALTAK: Kama Pál, Kucsera Pálné sz. Bereciky Teréz Géczi Sándor, Háromszéki Vilmosné sz. König Erzsébet, Valek Ferencné sz. Gyenese Rózsa, ölvédi Ferenc, Bartalovies József, Csirke Antal, Lubek Pálné sz. Steig Mária, Mi- csinger István, Fülöp Ferencné sz. Rausch Margit, Mérnök Já- nosné sz. Asztalos Mária, Ker­ner Hennkné sz. Peszt Anna, Dolmány Vince, Froszenyák Mar­ton, Proszonyák Tihamér. Velé­nyi László, Fefle GyCrgy, Kranv mer Gyula. Németh Józsefné sz. Egyed Julianna, Schutták Ven- celné sz. Egédi Erzsébet, Földé- nyi Ferenc, Kriszti ós Mihályné sz. Széphelyi Katalin, Mécs Ot- tóné sz. Martinovics Erzsébet. KOMLÓ SZÜLETTEK: Lakatos Attila, Sütő Imre, Tóth László, Ealázskovics Mária, Va­karó Eszter, Kajtos Levente. Né­meth Zoltán Pintér Zsolt, Rajnai Nándor, Vincze Gabriella, Ba- kurecz Anikó, Czeti Vilmos. Bakó István, Verner Andrea. Gálosi Zoltán.. Sárközi Erika. Nagy Ró­bert, Simon Zsuzsanna. Bank Ti­bor, Nagy Gusztáv, Kleisz Zol­tán. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Benkó Antal és Hidasi Edit, Hégete János és Bene Katalin, Sétáló Mihály és Hajnal Mária. Mata Pál és Szikra Anna, Pin­tér Nándor és Kovács Julianna, Máté Lajos és Leipold Erzsébet. MEGHALTAK: Kilycn Karoly né sz. Sályi Rozá­lia. Draskovics Géza. Göncz Já­nos, Nagy György, Orsós Terét MOH ÁCS SZÜLETTEK: j Máthó Zsuzsanna, Szabó István, Rács Csaba, MXkola Katalin. Hayer Péter, Farkas Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Kresz Györgyi Tetz Anikó, Erdős István, Kaczur Ju­dit. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: László Kálmán és Bezerédy j Gabriella, Varga János és Kólóm- ! pár Mária, Rozbora József és ■ Szabó Julianna, Bárdos István I és Békés Mária. MEGHALTAK: Gyű resits Pál, Ártner Mihály. ' SZIGETVAR I SZÜLETTEK: Varga Mária. Kiss László, ülés Tibor, Róth I.ászió, Pápai Er­zsébet, Kisasszondl József, Kárász Kinga. Nagy Attila Vecsera Krisztina, Kaszás György. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Piros Péter és Niesovies Már­ta, Bosnyák István és Keglovlcs Erzsébet, Kalapáti József és Bal- j lér Márta, Dékány László és ! Gulyas Márta. AZ AUTÓKERESKEDELEM A MEZŐGAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN Termelőszövetkezetek, állami gazdaságok! IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍTHATNAK MEG, HA MOST RENDELNEK GAZ 51/a típusú, 2,5 ton­nás nyitott tcbersíplcocsit Kedvezőtlen útviszonyoknál rendkívüli igénybevétel esetén is üzembiztos — kitűnő segítőtárs. Az őszi mezőgazdasági idény alatt 2ÖÖÜÖ Ft árengedmény AZONNAL SZÁLLÍTJUK ELADÄSI ÄRA; 65 000 FT AUTO- ÉS ALKATRÉSZKERESKEDELMI VÁLLALAT AUTOKERE SKEDELEM Budapest, XIIL, Gogol u. 13. Telefon: 494-738, Dolgozókost felvesznek | Gyakorlattal rendelkező gépko- i csivezetöket autóbuszveze. írnek fel­vesz a 12. AKÖV. — Jelentkezés: | Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 33, személyforgalom. (51137) is B. m. Gabonáiéi vásárló és Fel­dolgozó Vállalat Központi Javító­műhelye felvesz egy asztalost, egy lakatost hegesztővizsgával és két segédmunkást. Jelentkezés: Pécs, Felszabadulás u. 2. (971) * Központi fűtéshez besegítő se­gédmunkást vesz fel a Baranya megyei Tanács Tervező Vállalata, Pécs, Zrínyi u. 11. sz. (51519) . * ■ ,1 Felveszünk dömper rakodógép- kezelőket és gyakorlattal rendel- J kező gépkocsivezetőket. Jelentke- ; zés: 5. ÉPFIJ, garázsmcstemél. — : Megyeri út 50. (51353) . A Komlói Helyiipari Vállalat felvételre keres fiatal érettségi­zett leányokat a sásdi já»ás vala­mint a pécsi járás közelében fek­vő községeiből. Figyelembe véve a beutazási lehetőségeket a kon­fekció-, cipő-, tüzöde- és felső­részkészítő üzeme.be. — Bérezés: betanuló munkásbár. jelentkezés a vállalat központjában, Komló, Kossuth Lajos u. 21, munkaügyi osztályon. (50332) * A Posta Igazgatóság felvesz Pécs város és Baranya megye területéről híradástechnikai há­lózatszerelő iparitanulókat. Je­lentkezés Pécs, Jókai u. 10. I. emelet 13. A • (51531) * 1 fő belső raktári munkást fel­veszünk. Pécsi Villanymalom, Pécs, Szigeti üt 69. (51600) * Gyors, és gépírót azonnal fel­vesz a Pécsi Kesztyűgyár. (51596) is Gyakorlattal rendelkező tüzifa- fűrészelő szakmunkásokat állandó munkára felveszünk. — TÜZEP, Pécs, Rákóczi út 46. (51597) * Ipari Vállalat textilkonfekció­ban jártas gyakorlattal rendelke­ző raktárvezetőt keres felvételre. Erkölcsi bizonyítvány szükséges, fizetés megegyezés szerint. Jelent­kezés részletes önéletrajzzal. — „Magas gyakorlat” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. (51599) * Szakképzett hús- és hentesáru­eladókat pécsi munkahelyre fel­veszünk. Jelentkezés a Baranya megyei Élelmiszerkereskedelmi Vállalat munkaügyi osztályán, Pécs, Kossuth tér 4. szám alatt. * (51601) Hat kubikost felveszünk állandó pécsi munkahelyre. — illetmény- ! szén, hűségjutalom és elszálláso­lási lehetőség. Bérezés megegye­zés szerint. Jelentkezés a Mecseki Szénbányák Építési Üzeme mun­kaügyi csoportjánál: Pécsújhegy, Euzsáki Imre u. 22. (51602) is A Kohászati Alapanyagellátó Vallalat pécsi üzeme felvételre ke­res lánghegesztő vizsgával ren­delkező lángvágókat és segéd­munkásokat heti 44 órás foglal­koztatással. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: Pécs, Lég- szeszgyár u. 30. üzemvezetőnél. (51654) Kőműves tanulókat szerződtet a Pécsi Kertészeti- és Parképítő Vállalat. Jelentkezés helye: Sik­lósi u. 104. (a temető főbejára­tával szemben), az üzemvezető­nél. (51671) is Pécsi Ingatlankezelő Vállalat felvesz kőműves szakmunkáso­kat és segédmunkásokat. Vidé­kieknek útiköltséget térítünk. Felvétel minden nap 7—9-ig Baj­csy Zs. u. 4. sz. alatt. (51674) A MÁV Pécsi Vontatási Fő­nöksége felvesz általános vil­lanyszerelőket, diesel villany- szerelő! munkakörbe való átkép­zésre, pécsi munkahelyre, vala­mint férfi munkaerőt mozdony- fűtőnek. Részletes felvilágosítás de. 9—12 óráig a Vontatási Fő­nökség i. em. 1. sz. irodájában Paáll elv társnál. (980) is A Pécsi Ruhaipari Vállalat kon­fekció Üzemébe felvesz fiatal női munkaerő t (villany varr ógé p-isme - rette! rendelkezők előnyben). A betanítás idejére, egy hónapig 800 forint biztosított bért fizetünk, utána teljesítménybért. Jelentke­zés a vállalat munkaiig"! vezető­jénél: Pécs, József Attila u. 21. A Villánykövesdi Üj Élet Mg Tsz 2 fő fiatal bognármestert leeres felvételre. Fizetés megegyezés szerint. Lakást biztosítunk. (9S1) Képeslevelezőlap nfccai árusftá- | sára mozgóárusokat (mellékfog- i lalkozásúakat is) jó kereseti le­hetőséggel, elsősorban Pécs, Har­kány és Sikonda területére fel­vesz; a PIÉRT. Jelentkezés hét­főn, szerdán és pénteken dél- j után 3—5 óra között PIÉRT, Pécs, Perczel u. 2., mintaterem­ben. (959) * Gépkocsivezető, segédvezetö, esztergályos, címfestő, gyors- és gépíró munkavállalókat keres felvételre a 12. sz. AKÜV komlói üzemegysége. Jelentkezés: Komló, Autós völgy. (960) ☆ Kőműves- és ács ipari tanulókat felvesz a Szigetvári TÜVALL. Szigetvár, Rákóczi u. 12. (955) is Komló városi Tanács VB költ­ségvetési üzeme felvételre keres állandó helybeli munkára kőmű­ves és aszfaltozó szakmunkások mellé segédmunkásokat. Jelentke­zés: Komló, Lenin tér 4. Telefon: 11-50. 141-es mellék. (950) is Augusztus 26-tól pécsváradi ré­gészeti ásatáshoz állandó techni­kai rajzolót nyolc forintos óra­bérrel, szabad szombattal felve­szünk. Jelentkezés: Széchenyi tér 12. Múzeumnál. (952) it Felvételre keresünk nagy gya­korlattal rendelkező gyors- és gépírót. Megállapodás szerinti alapbérrel. Alkalmaznánk továb­bá gépkocsiszerelőket, általános lakatosokat, autófényező szak­munkást, kovácsmestert, úttisztí­tó és útkarbantartó munkásokat. Jelentkezés a Pécsi Köztisztasági és Ctkarbantartó Vállalatnál, Pécs, Rózsa Ferenc u. 17. szám alatt. (966) * I 12. AKÖV szerszámgép-, TMK-la- ! katos, kovács, karosszérialakatos és autószerelő szakmunkásokat. vala- , mint kovács segédmunkást azon- i nal felvesz. — Jelentkezés: Bacsó l Bála u. 4, műszaki iroda. Továb- : bá nyolc általánossal és adminisz­trációs gyakorlattal rendelkező árukezelő rakodómunkásokat al- , kalmaz 2000 forint keresettel, — Jelentkezés: Rózsa Ferenc u. 19. (954) * i Felveszünk rakodógépkezelőket és rakodómunkásokat pécsi cs beremendi munkahelyre, valamint rakodógépkezelőket kaposvári j munkahelyre. Jelentkezés: 5. sz. r,mj, Megyeri út 50, munkaügy. * (5H72) Az Építőipari Gépesítő Vállalat i (Budapest, XX.. Sor. Marx. Ká- i roly u. 255.) pécsi szerviz kircn- I dellségéhez. toronydaruk elflktro- I mos és vasszerke-e i javítása cél- ; jából felvesz gyakorlott géplaka­tosokat és villanyszere*őket. Bé­rezés megegyezés szerint. Jelent­kezés: a Baranya megyei Állami Énitőipari Vállala4 Gépészeti Osz­tályán. Pécs, Rákóczi út 56. — Sztrancsik Elek főgépészncl. (901) 6 É

Next

/
Oldalképek
Tartalom