Dunántúli Napló, 1968. augusztus (25. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

Ara: 70 ffflér VRág prolet&rjal, egyesüljetek t DundnTűll naplö nv. évfolyam, 179. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és-a Megyei Tanács lapja 1968- augusztus i.( csütörtök Saj tószabadság és felelősség A M a napi híreket, tudó­sításokat figyelmesen ol­vassa, észreveheti, hogy a csehszlovákiai belső fej­lődés égjük rendkívül ellent­mondásos — és tegyük hoz­zá: nyugtalanító — mozzana­ta az a mód, ahogyan egyes ottani sajtóorgánumok visz- gzaélnek a szocialista demok­rácia által biztosított szabad­ságjogokkal. A sok közül talán egyetlen példa is világosan szemlél­teti, hogy mire gondolunk. Két újság, a Smena és a Mlada Fronta, arra a nap­ra, amelyen a szovjet és a csehszlovák pártközi megbe­szélések elkezdődtek, ötper­ces országos tüntető munka- beszüntetést javasolt. Könnyű belátni, hogy egy ilyen in­dítvány, amelyet a csehszlo­vák vezetők visszautasítottak, sok mindent szolgálhat, csak egyet nem: azt, hogy segítse a szovjet—csehszlovák párt­közi tárgyalások kedvező lég körének kialakítását. Márpedig nyilvánvaló, hogy egy olyTan történelmi pilla­natban, amely mind az or­szág belső helyzete, mind pe­dig a többi szocialista or­szághoz fűződő kapcsolatok szempontjából rendkívül fe­lelősségteljes, legalábbis el­várható lenne, hogy azok, akiknek szava a modem technika jóvoltából egyszerre tíz- és százezrekhez jut el, felmérjék egy-egy ilyen fel­hívás várható visszhangját, hatását. Semmiképpen sem vezethet jóra az, ha a cseh­szlovák újságok (vagy sok közülük) nem veszik kellő­képpen figyelembe a sajtó- szabadságnak a másik olda­lát is: az írástudók, a sajtó felelősségét. Hadd tegyük hozzá, hogy erre a felelős­ségre nálunk sokan nagyon szomorú történelmi tapaszta­lat árán ébredtek rá. Mondhatná valaki azt is: tőlünk, innen a szomszédból nehéz megítélni, hogy egy- egy, hatásában provokatív csehszlovákiai sajtóhangot milyen szándék vezérelt. De, ha feltételezzük is az indí­tékok jóhiszeműségét, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy hatás és közvélemény soha nem csupán a szándékon múlik. Kivált így van ez a sajtó esetében, ahol a leírt szó — a modem tudományos kutatások tanúsága szerint — szinte annyiféle hatással le­het, ahányan olvassák. Ami­kor hetekkel ezelőtt napvilá­got látott a Kétezer szó cí­mű felhívás, éppen az egyik csehszlovák vezető, Josef Smrkovsky figyelmeztette en­nek, a — véleményünk sze­rint — ezerkilecszázötven- hatos ízű iratnak a szerzőit, hogy az emberek szemét nem az általános és hangzatos csengésű elvi megfogalmazá­sok ragadják meg, kétezer vagy akár többezer szóból sem, hanem — az a néhány, amely „kézzelfogható” dolgo­kat mond: sztrájkra, tünte­tésre, bojkottra agitál, moz­gósít. Korántsem mindegy te­hát, hogy a sajtó, a rádió, a televízió milyen irányba han­golja — és szervezi — a köz­véleményt. A sajtószabadság — éppen a fent vázolt felelősség mi­att — semmiesetre sem je­lenthet szabadosságot. Embe­rileg lehet érthető — külö­nösen ott, ahol sokáig más volt a gyakorlat — a szó­kimondás mámora, de tár­sadalmi tényezőként a má­mor, a bódulat veszedelmes dolog. Hajlamossá teszi az embert, hogy megfeledkezzék arról az alapvető igazságról, hogy sem a demokrácia, sem az általa biztosított sajtó- szabadság nem elvont foga­lom, hanem társadalmilag, osztályérdekek révén, tartal­mát és célját tekintve na­gyon is meghatározott dolog. A csehszlovák sajtó egy ré­szében ez a feledékenység odáig fajul, hogy egyik-má­sik lap szerkesztősége tág te­ret ad az állítólag egyéni vé­leményt képviselő jobboldali, objektíve a szocialista társa­dalmi rend ellen izgató fellé­péseknek, de nem talál he­lyet a szocializmus mellett egyértelműen fellépő cikk­írók véleményének publiká­lására. Különös, fejtetőre ál­lított sajtószabadság az ilyen! Arról nem is szólva, hogy ha a csehszlovákiai megújhodási folyamat résztvevői komo­lyan veszik azt, amit ember­ségről és erkölcsről monda­nak, akkor joggal tehetjük fel a kérdést, hogy vajon az-e a tisztességes —, és te­gyük hozzá: bátor kiállás, ha valaki kényelmesen együtt úszik az árral, vagy pedig az, ha állampolgári és új­ságírói felelősségét felismer­ve vállalja a kockázatot, hogy teljesítse küldetését ak­kor is, ha annak nem egy­értelmű taps a jutalma. A mi felfogásunk szerint az a szocialista demokrá­cia, az a szocialista saj­tószabadság, ami a dol­gozó emberek boldogulását, vagyis — ahogyan mondani szoktuk — a szocializmus építését a legjobban szolgál­ja. Szerintünk a sajtószabad­ságnak ez a felelős, az or­szág, az emberek holnapja iránt elkötelezett felfogása a helyes. S miután volt ré­szünk az ellenkező előjelű, vagdálkozó „sajtószabadság­ból” is — és láttuk, hogy mi­re vezetett, érthető, ha aggo­dalommal fogadjuk, amikor egy baráti, szocialista ország­ban ilyen „tegnapi” sajtó- szabadság bontakozik ki. Bolgár pártmunkások Baranyában Bolgár pártmunkások láto­gattak tegnap Baranyába. Mladen Kosztov, a Bolgár Kommunista Párt, Párttörté- neti Intézet helyettes igazga­tója vezette 15 tagú csoport délelőtt a pártbizottság épüle­tében vezető pártmunkásokkal találkozott. Rapai Gyula, a Megyei Párt- bizottság első titkára köszön­tötte a vendégeket és tájékoz­tatót mondott megyénk ipari szerkezetéről, kulturális hely­zetéről. Ezt követően dr. Csen- ées Lajos titkár társaságában megtekintették Pécs város kultúrtörténeti nevezetességeit és új városrészeit. A bolgár pártmunkások dél­után Harkányba látogattak. Megkoszorúzták a hazánk fel­szabadításában részt vett bol­gár hősök emlékművét a har­kányi temetőben. Koszorút he­lyeztek el azok a volt baj tár­sak is — többek között Di- miter Dimcsev, a Bolgár Párt­áiét folyóirat szerkesztője — akik szintén részt vettek a Siklós és Pécs környéki fel­szabadító harcokban. Jelentés a bolgár fővárosból A szolidaritás napja Szófiában Lukács János felszólalása egy rendezvényen Hangulatosan, énekkel kez­dődött szerdán az afrikai kül­döttek és a szocialista orszá­gok fiataljainak találkozója. A szovjet lányok a Katyusát énekelték, amelyet átvett az egész terem a bolgár nemzeti klubban. Délelőtt a szófiai Rakovszki utcában, a Technika Házában a Spanyol Kommunista Pár­tot éltető jelszavak vezették be azt a találkozót, ahol öt világrész haladó ifjúságának küldöttei köszöntötték a sza­badságukért harcoló spanj'ol és portugál ifjúságot. A ki­lenc felszólaló között volt Lu­kács János, a KISZ Baranya megyei Bizottságának első tit­kára is, aki a magyar fiatalok szolidaritásáról biztosította a szabadságáért küzdő két né­pet. E rendezvények a népek nemzeti felszabadítási, függet­lenségi és társadalmi felemel­kedéséért folytatott harcával való szolidaritás napján ke­rültek sorra. E nap keretében kiállítást nyitottak meg, ame­lyen bemutatják, hogyan küz­denek az arab országok az izraeli agresszió ellen. A Levszki moziban ugyancsak az e harcról készített filme­ket vetítették. A haladó ifjú­ság küldöttei még három ta­lálkozón köszöntötték a nem­zeti harcukat vívó fiatalokat, s nagygyűlést rendeztek tisz­teletükre, akiknek harcát a legközvetlenebbül segítik, s akikért oly sok eredményes akciót szerveztek. A magyar és a katonaruhá­ban vagy gyönyörű nemzeti viseletbe öltözött vietnami lá­nyok összeölelkezve beszélget­tek, a férfiak jelvényeket cse­réltek. Fiataljaink igyekez­tek minél többet megtudni az amerikai agresszió elleni harc személyes vonatkozásairól. Küldötteink személyes aján­dékai legalább olyan örömet szereztek vendégeinknek, mint a „hivatalosak”, és az észak- és dél-vietnamiak egy­aránt azon gondolkodtak, hogy hirtelenjében mivel viszonoz­zák azokat. AMERIKAI KATONASZÖKEVÉNY A VIT-EN: A szófiai Világifjúsági Találkozón olyan amerikai katonaszökevény fia­talok is résztvesznek, akik megtagadták a vietnami nép elleni harcot. Képünkön: VIT-fiatalok gyűrűje veszi körül a viet­nami háború borzalmait magyarázó egyik volt amerikai ka­tonát. A tartalomból; Összecsapás a Husszein-hídnál ▼ Súlyosbodó helyzet Bolíviában ▼ Sivatagi dráma Y A jövő városa hálódiagramon ▼ fiz évtized legjobb bortermése várható Y Lassú vagy gyors táncdalok Y Hogyan hell katasztrófát csinálni Delegációnk tagjai szerdán a csehszlovák és jugoszláv küldöttekkel találkoztak a ma­gyar nemzeti klubban. * Megkezdődtek a művészeti versenyek. Klasszikus ének­versenyen magyar részről Ka­sza Katalin, Begányi Ferenc és Nagy Sándor indult. A he­gedűsök versenyén fellépett Perényi Eszter és Sebestyén Ernő. A zongoraversenyen Liix Erika és Schiff András, az idei „Ki mi tud” győztese képviselte hazánkat. A kiesé­ses rendszerű verseny első fordulójából tovább jutottak énekeseink, valamint Perényi Eszter és Lux Erika. Sikere­sen vette az első akadályt a tánczenekarok versenyében a Syrius-együttes. És végül a legkellemesebb meglepetés: a fesztivál művészeti versenyei­nek első aranyérmét magya­rok nyerték. A társastánc ka­tegóriában Berényi Katalin és Mohai László az első helyen végzett. A magyar kulturális delegáció szerdán nagy izga­lommal készült gálaestünkre, amelyet a Szófiai Nemzeti Színházban rendeztek. A pécsbányai fiatalok állják szavukat Kiemelkedő munkasikerek a VIT-verseny finisében A sok megpróbáltatást át­élt és sokak által már elag­gott bányának vélt Széchenyi- aknáról nagyon is fiatalos hí­reket kaptunk: a július elején beindított VIT-munkaverseny két, eredményeikben gazdag hónap után most, a szófiai találkozó napjaiban, minden várakozást felülmúló finist produkál. Mint ismeretes június ele­jén Szabó Illés fejtési és Sza­bó János elővájási szocialista brigádjainak kezdeményezése nyomán széleskörű egyéni- és csapatverseny bontakozott ki Pécsbányán. A két nagyhírű kollektíva felhívásának el­hangzása után röpgyűléseket tartottak az üzemben, melyek Folytatódlak a szovjet-csehszlovák tárgyalások Mint a TASZSZ jelenti, a Tisza-menti Agcsernyőn szerdán folytatódtak a tárgyalá­sok az SZKP KB Politikai Bizottsága és a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bi­zottságának Elnöksége között A tanácskozást őszinte elvtársi légkör jellemezte. keretében 42 szocialista bri­gád 965 tagja csatlakozott a versenyhez. A kezdeményezés — melyet a megyei KISZ-bi- zottság külön is üdvözölt — rövidesen túlnőtt az üzemi ke­reteken, s a Mecseki Szénbá­nyák más egységeiben is kö­vetésre talált. Széchenyi-ak­nán külön értékelő bizottság alakult, mely naponta értékeli az eredményeket Müller Gyula versenjrfelelős tegnap, július 31-én a követ­kező tájékoztatást adta a ver­seny ez idő szerinti állásáról: — A fejtési dolgozók ver­senyében — 188 százalékos tervteljesítéssel — Horváth Sándor áll az élen. Második — 187,5 százalékkal — Szabó János. Harmadik Kátai Jó­zsef — 187 százalékkal. — A versenyt meghirdető Szabó Illés kollektívája szin­tén kiemelkedő eredményeket produkált: Búza István 172,5, Dombi János 168, Lutzek Sán­dor pedig 147 százalékos ered­ménnyel dicsekedhet. — Az elővájási csapatok versenyében Szabó József bri­gádja áll az élen. Teljesítmé­nye 129,8 százalék. Második Kálmán István bronzkoszorús, míg a harmadik Kecskés Já­nos aranykoszorús ifjúsági szocialista brigádja. Eredmé­nyük 116, illetve 115 százalék. A nagy lendületű VIT-mun­kaverseny Széchenyi-akna fél­éves tervteljesítésében is érez­teti jótékony hatását. Az üzem 101,2 százalékra teljesí­tette az első hat hónapra szó­ló előirányzatát. Tovább ja­vult az egyébként örvendete­sen jó baleseti helyzet is. Az üzemi balesetek havi átlaga az elmúlt időszakban 20 körül mozgott, júliusban azonban mindössze 12 üzemi sérülés történt. A VIT-verseny augusztus 8- án zárul. Ezt követően ítélik oda a versenydíjakat. A 25 legjobb fejtési dolgozó 600-tól 3000 forintig terjedő jutalmat kap. A legjobb elővájási csa­patok jutalma: 5, 3, illetve 3 ezer forint 4 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom