Dunántúli Napló, 1968. július (25. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-02 / 153. szám

Ara: 70 fiit* DunűnTüll naplö xxv. évfolyam, 153. sióm Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és*a Megyei Tanács lapja július 2., kedd Vtt&g proletárja!, egyesüljetek i Gaulteista előretörés a franciaországi választásokon A franciaországi nemzet- gyűlési választások második fordulója nemcsak megerősí­tette, hanem még fokozta is a gaulleista pártok előretöré­sét. Az új nemzetgyűlésben, amelyben két tengerentúli mandátum sorsa még nem dőlt el (itt a szavazás csak a jövő héten kezdődik) a két gaulleista pártnak több mint százzal több mandátuma van, mint az előző nemzetgyűlés­ben volt, és ami évtizedek óta Franciaországban nem for­dult elő: egyetlen párt egy­magában a „gaulleista unió a demokrácia védelmében” a giscardisták nélkül is kényel­mes abszolút többséggel ren­delkezik. A baloldali pártok ezúttal nem tudtak ellenáll­ni a jobboldal előretörésének, nemzetgyűlési mandátumaik­nak több mint felét elvesztet­ték. A centristák, akik a má­sodik fordulóban a gaulleis- tákat támogatták, ugyancsak elvesztették képviselői he­lyüknek csaknem egyharma- dát és kevesebb mandátumot szereztek, mint amennyi ön- r álló képviselői csoport alakí­tásához szükséges. Párizsban a gaulleisták visz- scaszerezték — egy kivételé­vel — valamennyi tavaly el­vesztett mandátumukat, úgy­hogy Párizs 31 választókerü­letét 30 gaulleista és 1 centrista fogja a nemzetgyű­lésben képviselni. A Francia Kommunista Párt ugyancsak érzékeny vesztesé­get szenvedett mondátumok- ban, sokkal érzékenyebbet, mint amelyet az első forduló szavazatvesztesége indokolha­tott volna. A baloldali pártok közül a Demokrata-Szocialista Balol­dali Szövetségen belül a vá­lasztások eredménye a belső parlamenti erőviszonyokat is megváltoztatta. A legtöbb mandátumot ugyanis a szö­vetséget ajkotó három párt közül a Mitterrand köré tö­mörült értelmiségi klubok szerezték, tehát a veszteségek ellenére is megerősödött a szocialisták vezető szerepe. A PSU gyakorlatilag eltűnt a nemzetgyűlésből. Szellemi ve­zetőjük, Pierre Mendes-Fran- ce volt miniszterelnök sem tudta megvédeni mandátu­mát. Ezúttal a tartózkodások szá­mának a megnövekedése is, amely hagyományosan a jobb­oldalt szokta sújtani, a bal­oldal veszteségeit növelte. A most megválasztott új nemzetgyűlés július 11-én ül össze, hogy megválassza el­nökét, tisztikarát és néhány rendkívül sürgős törvény meghozataláról szavazzon A választások részletes eredményei Raymond Marcellin belügy­miniszter közzétette a két for­dulóban lebonyolított fran­ciaországi választások ered­ményeit. A 487 parlamenti mandátum közül 485 sorsa dőlt el, két mandátumról, az úgynevezett tengerentúli te­rületeken július 7-én megtar­tandó választások alkalmával döntenek. A mandátumok megoszlása a következő: Gaullesiták 355, kommunis­ták 33, baloldali szövetség 57, centrum 29, ultra baloldali pártok 1, egyéb baloldali pár- 1ok 2, különböző jobboldali csoportosulások 8. A belügyminisztérium ada­tai szerint a szavazatok meg­oszlása abban a 316 válasz­tási körzetben, ahol a má­sodik fordulóban szavaztak, a következő volt: gaulleisták 6 762 170 szavazatot, (46.39%), a kommunisták 2 935 775 sza­vazatot, (20.14%), baloldali szövetség 3 097 338 szavazatot, (21.25%), centrum 1 141 305 szavazatot, (7.83%), különbö­ző baloldali pártok 60 584 szavazatot, (0.47%), ultra bal­oldali pártok 83 777 szavaza­tot, (0.47%), jobboldali csopor­tok 496 463 szavazatot, (3.41%) kaptak. összesítve a gaulleisták 6 763170 szavazatot kaptak, t baloldal pedig összesen 6 187 474 szavazatot A gauel- listák — a számukra kedvező választási rendszer következ­tében ugyanakkor az alig több, mint félmillió szavazat­különbség ellenére az új par­lamentben csaknem négyszer annyi helyet szereztek, mint a baloldal pártjai. Indiai parlamenti küldöttség érkezett Budapestre A magyar országgyűlés meghívására hétfőn Buda­pestre érkezett az indiai parlament küldöttsége. A delegáció vezetője dr. N. Sandzsiva Keddi, az indiai parlament alsóházán-ak el­nöke. A küldöttség tagjai: B. Andzsanappa, H. N. Mu- kerdzsi, Rabi Raj, S. Szpakar, D. Thengari, Bhandra Jadzsi képviselő, valamint B. N. Bauerdzsi, a parlament felsőházának titkára. A vendégek fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, az országgyű­lés elnöke, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Cseterki Tajos, az Elnöki Tanács titkára, Di- mény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter. — Jószolgálati látogatás­ra érkeztünk Magyarország­ra — mondta a repülőtéren adott nyilatkozatában a küldöttség vezetője. — Ba­ráti országnak tekintjük az önök hazáját, s látogatá­sunkkal is szélesíteni, szo­rosabbra fűzni kívánjuk az országaink közötti baráti szálakat. Ütünk Moszkvá­ból vezetett Budapestre, 14 napot töltöttünk a Szovjet­unióban, sokfelé jártunk, sok élményben volt ré­szünk, gazdag tapasztalato­kat szereztünk. Bizonyos, hogy hasonló eredménnyel jár majd négynapos ma­gyarországi programunk is — fejezte be nyilatkozatát dr. N. Sandzsiva Keddi. VASÄRNAP IS ARATTAK BARANYÄBAN. Megyeszerte dolgoztak vasárnap is az arató­gépek, kombájnok. A pécs—vasasi Jószerencsét Búzakalász Tsz határában a dombos táb­lákban több, mint 17 hold búzát aratott le kombájnjával Ritter János. Pécsi cipők külföldi kiállításokon Miért nem termelnek többet hazai árusításra?! A BNV-n bemutatott ter­mékek tulajdonképpen most „lépnek be” majd a hazai és a külföldi piacra. A Pécsi Kossuth Cipészszövetkezet már jó 10 esztendeje rend­szeresen résztvett a vásáron. Az idén 80 modellel szere­pelt és a TANNIMPEX leg­utóbbi közlése alapján — valamennyi modellnek lesz piaca. A szövetkezet évi ka­pacitása körülbelül 350 ezer pár nőj cipő és ennek zöme szovjet, nyugat-német, belga megrendelésekre készül. A szövetkezet termékeinek jó hírneve van. Bizonyítja ezt az is, hogy ebben a hó­napban Lipcsében egy nem­zetközi — cipő- és bőripari ________________________Trr-Jrrnrf....nnrTy...r. ,, . e. >•- **•*♦«,, B efejezéshez közeledik a partrendezés a dunaszekcsöj kompállomásnál. A partrészt beton­burkolattal látták el és piros-íehér korláttal szegélyezték. Ezzel könnyebbé válik nem­csak a halaszcsárda, hanem az Alsódunasor házainak megközelítése is. Foto: Erb János — zsűri előtt mutatkoznak be, augusztus—szeptember­ben pedig ismételten részt- vesznek a párizsi nemzetkö­zi kiállításon. És hogy még egy kiállítás­ról is hírt adjunk: a Bara­nya megyei kisipari szövet­kezetek ismét megrendezik az idei termékbemutatóju­kat Pécsett, valószínűleg augusztusban. A kiállítást fémjelzi az a tény, hogy most vari a megye kisipari szövetkezetei megalakulá- nának 20. évfordulója. A Kossuth Cipész Szövetkezet szintén benevezett a kiállí­tásra. A szövetkezet termékei ezek szerint tehát eléggé is­mertek külföldörr. Pécsett, — sajnos kevésbé. Évi ka­pacitását leköti az export. De hazai árusításra is lenne mód, amennyiben a szövet­kezet megkapja azt a 18—20 milliós beruházási költséget, amelynek realizálása esetén a jelenlegi 350 ezer helyett nyolcszáz-kilencszázezer pár cipőt gyárthatnának évente. Növelhetnék az export-meny- nyiséget is, amelyre nagy az igény és egyébként is jó vállalkozás lenne, hiszen a szövetkezet körülbelül 58— 60 forintból „állít elő” 1 dol­lárt, ez pedig nem rossz arány. Ami pedig az eset­leges fejlesztés társadalom- politikai részét illeti: a jelen­legi 10—15 ipari tanuló he­lyett 100 fiatal lányt és fiút iskoláznának be, arról nem is beszélve, hogy egy új üzemrész létesítése esetén több száz dolgozóval növel­hetnék a létszámot, másrészt bővíthetnék a cipő-választé­kot is. Vasárnap megnyíltak az építőtáborok Megyénkben négy helyen nyíltak meg vasárnap a KISZ- önkéntes ifjúsági építőtábo­rai. Villány-Gréczpusztán jú­nius 30-tól augusztus 24-ig négy turnusban 193 baranyai középiskolás lány dolgozik, a villányi táborban budapesti középiskolás lányok kapnak helyet, augusztus 24-ig össze­sen 185-en. Mint már hírül adtuk, a Bólyi Állami Gaz­daság Sziebert-pusztai üzem­egységében már június 1,9-e óta dolgoznak a kiszesek, va­sárnap a károlymajori és a sátorhelyi üzemegységben is megnyílt a tábor. A három helyen összesen ezer megyei középiskolás és egyetemista dolgozik két hetet. Népművelők tanfolyama kezdődött Mohácson Hétfőn megkezdődött Mo­hácson a baranyai népmű­velők nyári, bentlakásos tanfolyama, amelyen műve­lődési otthon főhivatású és tiszteletdíjas igazgatói és színjátszó rendezők — több mint százan vesznek részt. A Pécs-baranyai Népműve­lési Tanácsadó szervezésé­ben egy hétig tartó tovább­képzésen a népművelési munka irányításáról, az ide­genforgalom népművelési jelentőségéről, a magyar népművelés történetéről, pe­dagógiai és pszichológiai kérdésekről hallgatnak elő­adásokat. Tallinnba érkezett a magyar párt- és kormányküldöttség A tartalomból: A tallinniak őszinte szeretettel, rokonérzés- scl fogadták magyar vendégeiket. A magyar, szovjet és észt zászlókkal díszített repülőté­ren a gépből kiszálló Kádár Jánost és a de­legáció tagjait I. Kabin, az Észt Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, A. Mjuriszep, az észt Minisztertanács elnöke, valamint a köztársaság több más vezető sze­mélyisége fogadta. A bensőséges fogadtatás után a küldöttség szállására hajtatott. Az ősi város lakói meleg ünneplésben ré­szesítették a testvéri magyar nép küldötteit. Végig, amerre a magyar delegáció gépkocsi­sora elhaladt, ezrek integettek, éljeneztek, éltették a két nép barátságát. Delegációnk másfél napot tölt Tallinnban. Amerikaiak „kényszerleszállása“ Kubában Az első aláírások | Robbanás Jerichóban I Parlamentesdi Saigonban \ Mitől fáj az ember feje? | Keresik a Sallai utcai gyilkost

Next

/
Oldalképek
Tartalom