Dunántúli Napló, 1968. június (127. évfolyam, 78-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

■ a: 70 till«l Vl!&g proletárjai, egyesüljetek Dunámon napló XXV. évfolyam, 127. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és-a Megyei Tanács lapj'a 1963. június 1., szombat lőhet az új gabona 2000 vagonnal növekszik a raktárak befogadóképessége Szovjet és jugoszláv szárítók — Gabonaátvevők oktatása De Saulié korbács- és mézesmadzag-politikával kísérletezik Változások a kormányban A Baranya megyei Gabona­felvásárló és Feldolgozó Vál­lalat az idén jóelőre felké­szült az új búza fogadására. Az előző évekhez viszonyítva azonban az idei gabonafelvá­sárlásra való felkészülésben eltérés mutatkozik abban, hogy a rendkívüli tavaszi idő­járás a kalászosok beérését előre hózta. Erre a vállalat az elmúlt év őszén még nem számíthatott. De mivel ugyan­annyi gabona felvásárlását irányozták elő, mint tavaly, a vállalat már az ősszel meg­tette azokat az intézkedése­ket, amelyek szükségesek ah­hoz, hogy az idei korábban jelentkező gabona átvételénél meglepetés ne érje. Elsősorban meggyorsították a folyamatban lévő raktár­építkezéseket. Ilyen például a 600 vagonos siló határidő előt­ti befejezése a Pécsi Gőzma­lom mellett. Ezt az idei fel­vásárlásnál és az áru átvéte­lénél is hasznosítani tudják. Ugyancsak meggyorsították Mohácson és Siklóson két ga- bonaraktár födémcsere mun­kálatait, s ez egyben befoga­dó kapacitás bővítését is je­lenti. A siklósi raktár lénye­gében befejeződött, a mohácsi pedig ■— bízva a tanácsi épí­tőipari vállalat vezetőinek ígéretében — az új gabona beérkezéséig szintén elkészül. Növelték a kapacitást 14 da­rab dunaújvárosi szín telepí­tésével is. Mindezek az intéz­kedések nagyban növelik a gabonaraktár területet és megkönnyítik majd az áruel­helyezést. A meteorológiai távjóslások alapján arra számítanak, hogy a csapadékmennyiség — amely tavasszal nagyon hasznos lett volna — a gabonabetakarítás időszakában várható. Így a vállalatnak erre is alaposab­ban kellett felkészülni. Ta­valy már tettek bizonyos szükséges intézkedéseket. Két darab nagyobb kapacitású szovjet szárítót helyeztek el Pécsváradon és Siklóson. El­készült Szigetvárott egy jugo­szláv rendszerű Heyd-szárító, amely a gyakorlatban bevált. Bizonyítja ezt ugyanenriek a típusnak 3 év óta való pécsi üzemeltetése. A jugoszláv rendszerű Heyd-szárító Sziget­várott azért is jelentős, mert a tapasztalat azt mutatja, hogyha Baranyában nedves az időjárás, akkor a szigetvári járásban szokott nagyobb mennyiségben jelentkezni a nedves gabona. A már koráb­ban beszerzett szárító és át­vevő gépi berendezések kar­bantartása is befejezés előtt áll. A vállalat az idén több, mint 2 ezer vagonnal nagyobb rak­tárkapacitással rendelkezik az elmúlt évihez viszonyítva. En­nek ellenére nehezíti a vál­lalat helyzetét az, hogy a ta­valyi jó termés következmé­nyeként a nagyobb átmenő készleteket is tárolnia kell. Jelenleg a végleges' termény­becslés előtt állunk. Valószí­nűnek látszik, hogy jobb ter­mésre számíthatunk, mint amilyenek a néhány héttel ezelőtti kilátások voltak. Ezért a raktárkapacitás növelése el­Katonai fenyegetés a sztrájkol ókkal szemben Tje Gaulle elnök csütörtöki bejelentése a par- s^ lament feloszlatásáról nem tudta megváltoz­tatni azt az alapvető, az egész helyzetet meghatározó tényezőt, hogy tíz millió dolgozó sztrájkol és gazda­sági követelései mellett új, baloldali, népi kormány­zat megteremtéséért száll síkra. Pénteken a fegyveres karhatalom támadásával megkezdődött a sztrájkmoz­galom erőszakos letörése, s ezzel a monopolista rend­szer és a dolgozók mozgalmának új erőpróbája. Befejezés előtt áll a Pécsi Gőzmalom mellett lévő hatszáz- vagonos siló és a közvetlen közelében most épülő kettőszáz vagon gabona befogadására alkalmas szín építése. Képünk az új gabonatárolót ábrázolja, amelynek befedésére rövidesen sor kerül lenére is tárolási problémák jelentkezhetnek. Ezeket a ta­valyihoz hasonlóan szabadtéri tárolással igyekeznek megol­dani. A szabadtéri tárolást tavaly és az idén is úgy végezték, illetve végzik, hogy se a nép­gazdaságot, se a vállalatot ká­rosodás ne érje. Tavaly több, mint 1500 vagon gabona sza­badtéri tárolásához nagyon kedvező volt a betakarítás időszaka és az utána követ­kező időjárás is. Éppen azért, mert a szabadtéri gabona megóvása — a legnagyobb szakszerűség mellett is — az időjárástól is függ, az idén a vállalat a minimális sza­badtéri tárolásra törekszik. Ehhez az idén is a mezőgaz­dasági üzemek segítségét kí­vánják ^ igény bevenni mégpe­dig bértárolás formájában. Hogy az átvétel még gördü­lékenyebb legyen, a betakarí­tás ütemével lépést tudjanak tartani, az átvételt a legke­vesebb vitával kívánják lebo­nyolítani. Ezért már folyamat­ban van az átvevőhálózat dol­gozóinak oktatása. Június 15- től kezdve segítségére kíván­nak lenni a termelőszövetke­zetek által megbízott átve­vőknek is, hogy az átvevéshez szükséges szakmai ismeretei­ket még jobban elmélyítsék és az érvényben lévő átadási nor­mákkal teljes mértékben tisz­tában legyenek. A román nagykövei baranyai látogatása Dimitru Turcus, a Ro­mán Népköztársaság ma­gyarországi nagykövete, a követség első tanácsosa és másodtitkára Ttíséreté- ben május 30-án Bara­nyába látogatott. Csü­törtökön a Megyei Párt- bizottságon dr. Nagy Jó­zsef, a pártbizottság tit­kára és dr. Nagy Gyula, a Megyei Tanács vb. el­nökhelyettese fogadta a vendegeket. A fogadás után látogatást tettek a 400‘ ágyas klinikán és a Tejipari Vállalatnál. Pén­teken Komlóra utaztak, ahol a Városi Tanácson tett látogatás után Zo- bák-aknával ismerkedtek, délután pedig a bólyi termelőszövetkezetet ke­resték fel. A román vendégek ma, szombaton reggel elutaz­tak a megyéből. Lényegesen megváltozott | formában péntek délután ' megalakult Georges Pompidou új kormánya. Ugyanakkor jú­nius 23-ára és 30-ra tűzték ki a franciaországi nemzetgyűlé­si választásokat. Pompidou új kormányában a legérdekesebb változás, hogy | Michel Debré pénzügyi és [ gazdaságügyi miniszter, vala- i mint Maurice Couve de Mur­váié külügyminiszter tárcát cseréltek. René Capitant, az úgynevezett baloldali gaulleis- ták vezetője, aki a legutóbbi bizalmi vita során a Pompi- dou-kormánnyal való egyet nem értése miatt lemondott képviselői mandátumáról, igazságügyminiszterként belé­pett a kormányba. Belügymi­niszter Raymond Marcellin eddigi tervezési miniszter lett. Az oktatási tárcát Francois- Xavier Ortoli volt lakásépítés­ügyi miniszter kapta meg. Maurice Schumant szociális ügyekkel megbízott állammi-- niszterré nevezték ki. Tájé­koztatásügyi miniszter Yves Guéna, eddigi postaügyi mi­niszter lett. Változatlanul megtartotta tárcáját André Malraux, a kulturális ügyek államminisztere, Pierre Mess­mer hadügyminiszter, Edgar Faure földművelésügyi mi­niszter. Párizs. Az UPI felelős katonai for­gásokra hivatkozva pénteken azt jelentette, hogy az elmúlt két-három nap során erős francia katonai erőket irányí­tottak Párizs körzetébe. Az UPI a párizsi Le Monde-ra hivatkozva jelenti, hogy a csapatmozdulatokban gyalo­gos, ejtőernyős és légiszállítá­sú egységek is résztvesznek. Az amerikai hírügynökség frankfurti irodája szerint az NSZK-ban állomásozó 55 000 főnyi francia katonaság riadó­készültségben áll, hogy átlép­Június 8—9 Várfesztivál Siklóson 15 ezer látogató étkeztetésére számítanak Birkacsárda — hordókorzó — Buga-kalap vásár Kitüntetés a pedagógusnap alkalmából A művelődésügyi miniszter az 1968. évi pedagógusnap alkalmából Kiváló tanár ki- j tüntetésben részesítette Kiss j Józsefet, a harkányi általános .Jlíkola tanárát és Koncz Jó- zsefnét, a pécsi Petőfi úti ál­talános iskola tanárát. Idén ismét a siklósi vár északi oldalán alakul ki a június 8—9-i várfesztivál „vásárvárosa”. Az ide te­lepítendő vendéglátó és ke­reskedelmi egységek, a köz­ség állandó jellegű hasonló rendeltetésű éttermeivel, presszóival és üzleteivel együtt 15 ezer látogató ét­keztetésére lesznek alkalma­sak. A B. m. Vendéglátó Vál­lalatnál, a B. m. Élelmiszer kereskedelmi Vállalatnál, a B. m. Vegyesiparcikk Vál­lalatnál, a B. m. Ruházati Kereskedelmi Vállalatnál, valamint a szederkényi, sellyei, villányi, siklósi és vajszlói fogyasztási szövet­kezeteknél már megtették a kitelepüléshez szükséges előkészületeket. Az állami kiskereskedelem felállítja hagyományos pavilonjait, s ismét megjelenik a vár tövé­ben a Buga-kalapot árusító pavilon is. A fogyasztási szö­vetkezetek halászcsárdát, birkacsárdát, pecsenye-sütő­ket nyitnak. A Vendéglátó Vállalat házi sült hurkáról, sült kolbászról és más ha- rapnivalóról, a Siklós—Vil­lányi Állami Gazdaság a termelőszövetkezetekkel a hordókorzón társulva a szokásosnál is többfajta táj­jellegű borról gondoskodik. Siklós külön ..sörkertet” kapott a várfesztiválra: a megyei kereskedelmi osztály 210 hektoliter sört diszpo­nált erre az alkalomra, a Pécsi Sörgyár pedig meg­ígérte, hogy szükség sze­rint ennél többet is szállít. A Sütőipari Vállalat friss kenyérről, péksüteményről | gondoskodik a fesztivál két napján, a Szikvízipari Vál­lalat pedig állandó ügyele­tet tart abból a célból, hogy biztosítsa a szikvíz és üdí­tőital utánpótlást. A pavilonokban és a sik­lósi kereskedelmi egységek­ben nem takarékoskodnak a létszámmal sem, vala­mennyi „erősítést” kap a várfesztivál napjaira. S ami a Siklósra látogatókat kü­lönösen érdekelheti: az üz­leteket túlnyomórészt 111. osztályba sorolták, s ez fel­tétlenül mérsékeltebb ára­kat is jelent. A II. osztá­lyú egységek is működnek a várfesztivál idején, de ezek zenét is szolgáltatnak. A várfesztivál kereskedelmi rendezvényeiben kiskereske­dők és kisiparosok is részt vesznek, ők főként bazár­árukkal, ajándéktárgyakkal jelentkeznek, de ők bizto­sítják a céllövölde és a kör­hinta közönségének is a szórakozást je a Rajnát abban az eset­ben, ha De Gaulle parancsot ad. A Reuter ugyancsak arról számol be, hogy jelentések érkeznek Párizs környékén végrehajtott csapatmozdula­tokról. Párizsi megbízható források szerint két harcko­csizó egység — mindkettő lét­száma mintegy ezer fő — a főváros körzetébe érkezett Párizs. A CGT közleményt adott ki arról a találkozóról, amely csütörtökön a szakszervezeti központ, a kommunista párt és a demokratikus szocialista baloldali szövetség képviselői között lefolyt. A CGT kül­döttsége ismertette a két bal­oldali párt képviselőivel azo­kat a lényeges követeléseket, amelyekért a dolgozók har­colnak. Emlékeztette őket a CGT szakadatlan akciójára a baloldal összefogása érde­kében, abból a célból, hogy demokratikus rendszerrel váltsák fel a gaulleista kor­mányzatot. A három küldött­ség megállapította, hogy tö­rekvéseik a jelenlegi körül­mények között azonosak, s állandó érintkezésben ma­radnak egymással, hogy szembenézhessenek bármi­lyen eshetőséggel. A tartalomból; Szovjet—NDK közlemény ▼ Si vagy no? V A balerina összeesküvése T 11 feleség, 66 gyermek ▼ Közgazdaság és kultúrpolitika ▼ Öt perc a könyvesboltban ▼ Pécsi gyerekek az Adrián T Elítélték a Martinéin téri gyilkosokat ▼ A hét vége sportműsora Óriás hordók a Sörgyárban Hatvan darab négyszáz hektoliteres hordót helyeznek el a most épülő háromszintes ászokpincében a Pécsi Pannónia Sörgyárban. Építkezés közben helyezik el egy-egy szinten a hordókat és utána zárják le födémelemekkel. Jövő év első negyedévében már ezekben a hordókban tárolják a sört •— Szokolai fel*. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom