Dunántúli Napló, 1968. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-24 / 120. szám

4 Dunontttll naoto 1968. május 24. lüMfc I I í 1968. MÁJUS 24 PÉNTEK Szeretettel köszöntjük Eszter nevű kedves olvasóinkat névnapjuk alkalmából A Nap kél 3.56, nyugszik 19.25 órakor. A Hold kél 2.29, nyugszik 16.47 órakor. ™y//////////////?//////////////////////////) Két ország történészei Pécsett Szombaton kellemes délutáni programmal várják a megye legszebb kirándulóhelyei a pécsi osztrák—magyar történész-talál­kozó vendégeit, addig azonban — három napon át — a TIT Bartók Béla Klub falai közt folytatnak nagyjelentőségű szak­mai eszmecserét az 1867. évi ki­egyezés következményeiről. Dr. Anton Klein udvari taná­csos, egyetemi tanár vezetésével szerda este érkezett Pécsre az osztrák történész-küldöttség, s tegnap délelőtt dr. Pesta Lász­lónak, a Kultúrkapcsolatok In­tézete alelnökének üdvözlő sza­vaival megkezdődött a tanács­kozás. Dr. Babies Andrásnak, az Intézete igazgatójának s egy­úttal a tanácskozás elnöké­nek felkérésére elsőként dr. Ferdinand Tremel udvari taná­csos, egyetemi tanár tartotta meg előadását a kiegyezés gaz­dasági következményeiről, majd dr. Ruzsás Lajos, a Dunántúli Tudományos Intézet osztályve­zetője értekező It „A piac növe­kedésének hatása a dunántúli parasztgazdaságra 1918-ig” cím­mel. Az előadásokat lényegretörő, élénk vita követte, s bizonyára hasonló érdeklődés kíséri a tanácskozások mai, második napján dr. Alexander Novotny egyetemi tanár és dr. Galántai József egyetemi docens előadá­sát. (Az osztrák tudós a ki­egyezés politikai kövekezmé- nyeit értékeli, dr. Galántai Jó­zsef előadásának címe: Ausztria —Magyarország háborús céljai és a magyar kormányzat.) Holnap délelőtt időben, s a kiegyezés kulturális következ­ményeinek megvitátásával tema­tikailag is, lezárul a tanácsko­zás. Dr. Anton Klein és dr. Mátrai László egyetemi tanár, akadémikus előadását hallgat­ják meg a résztvevők, akik közt van az említetteken kívül prof. dr. Kari Scheidl, a társ­rendező bécsi Institut für Öster­reichkunde főtitkára, dr. Her­mann Lein oktatásügyi minisz­teri osztálytanácsos, dr. Johann Andritsch egyetemi tanár, dr. Ottmar Pickl egyetemi docens, továbbá dr. Berend T. Iván Rossuth-díjas egyetemi tanár, a Magyar Történelmi Társulat fő­titkára. dr. Ránki György Kos- suth-díjas egyetemi tanár, a MTA Történettudományi Intéze­tének helyettes igazgatója és dr. Hanák Péter osztályvezető. Részt vesz a tanácskozáson Kerekes Lajos, hazánk bécsi nagykövetségének kultúrattaséja is. Jó <ofot|rt> h isonyítvá ny ért fén yképezogépet VÁSÁROLJON GYERMEKÉNEK! Most díjtalanul adunk két te­kercs filmet május 15 és jú­nius 15 között vásárolt alábbi fényképezőgépekhez: CERTINA 180,— Ft tokkal 300,— Ft SZMENA tokkal 330,— Ft LJUBITELJ tokkal 300,— Ft BEIRETTE tokkal 533,— Ft Szokatlan eseménynek voltak tanúi tegnap délelőtt a Kossuth Lajos utca járókelői Pécsett. A Színház téren ugyanis teljesen újszerű étkezési szertár ás zajlott le: itt regge’izetf az Aeros cir­kusz négy kicsi és négy nagy elefántja. A cseppet sem kisétkű állatoknak elsősorban a legifjabbak örvendtek, akik a reggeli után csapatostul kísérték el a hazatérő elefántokat. Erb János felvétele Ülést tartott a Magyar Vöröskereszt megyei elnöksége A megyei vöröskeresztes elnökség tegnap délelőtt 9 órai kezdettel a titkárság Széchenyi tér 8 szám alatti helyiségében ülést tartott. Dr. Szűcs Endre, a megyei KÖJÁL igazgatója „az üzem és mezőgazdaság egészségügyi hetét” értékelte, dr. Mécs László megyei főorvoshelyettes pedig előadásában az üzemegészségügyi intézmények kongresszusi verseny mozgal má­nak programjával foglalkozott. — Űj szabadalom. A fáradt motorolajat kifogástalan, az eredetivel azonos minőségben regenerálja, alakítja át az az eljárás, amelyet a nagynyomá­sú kísérleti intézet szakembe­rei dolgoztak ki. A felújított olaj előállítási költsége kö­rülbelül a fele az új olaj árá­nak. Az eljárás Magyarorszá­gon kívül már az USA-ban, Franciaországban és Olaszor- j szágban is megkapta a sza­badalmat. — A püspökladányi Petőfi Termelőszövetkezetben csü­törtökön üzembe állították az egyik legnagyobb — 1400 hol­das — földalatti-vezetékes ön­tözőtelepet. A csaknem 14 millió forintos beruházással már az idén jelentősen növel­ni tudják a cukorrépa, a lu­cerna és a kukorica termés­hozamát. — Üj vegyes- és italboltot, va­lamint TÜZÉP-telepet létesít Kis- dobszán a Szigetvári Általános Fogyasztási és Értékesítési Szö­vetkezet. A boltok és a telep építését még ebben az évben megkezdik. — Gázolás. Május 22-én 0.40-kor Pécsett a 39-es dan­dár úton ismeretlen személy- gépkocsi elütötte a gyalogát­kelőhelyen közlekedő Kövi János pécsi lakost. A rendőr­ség az ismeretlen gépkocsi- vezető felderítése érdekében a szükséges intézkedést megtet­te. — A Vasutas Szakszervezet Nyugdíjasok Csoportja taggyűlé­sét május 28 helyett június 25- én 14 órakor tartják meg. Lakóbizottság i választás Ma délután Pécsett az aláb­bi helyeken tartanak tanács­tagi beszámolót és lakóbizott­sági választási gyűlést: 17 óra: Vasas II. falusi pártház Gergő György, felsőtelepi ál­talános iskola Kozsahuba György. Harangöntő u. 16 sz. ház udvara Sétáló Mihály, Dugonics utcai óvoda *Vécsei Kálmán tanácstag. 17.30-kor: Bánki Donét úti általános is­kola Hertelendi Kázmér ta­nácstag. 18 órakor: Vasas II. telepi kultúrház Bátai Sándor, Szabolcs telepi pártház Mi- chielutti Ferenc, fehérhegyi iskola Markovits Károly, me­szes! művelődési ház dr. Amb­rus Lászlóné, öregmeszesi szakszervezeti helyiség ifj. Haág Józsefné, Deák Ferenc utca 29 sz. ház előtt Horváth József, Ballasi Bálint utca 7 sz. ház udvara Bencze József, József Attila Művelődési Ház Horváth Imre, Felsővámház utcai iskola Sétáló Mihály, Dugonics utcai óvoda Vécsei Kálmán, Budai II. pártház Hartai Gyula, Erzsébet telepi kultúrház dr. Mátrai László, Budai I. alapszervezet Link János, kesztyűgyári kultúr­terem Suvák György tanács­tag. 19 órakor: Szabolcs falui kultúrház Pernecker Imre, Bártfa utcai iskola Simon Imre, Budai TI. pártház Har­tai Gyula tanácstag. — Különleges autóbuszt ké­szített az Országos Béketanács megrendelésére, Vietnam szá­mára a MEDICOR és az esz­tergomi „LABOR” műszeripa­ri művek. A 710-es Csepel al­vázra szerelt kocsi tulajdon­képpen „térnövelő” autóbusz. 4x2,5 méteres belső terét ugyanis az oldalfalak széthú­zásával fél perc alatt 4x4 mé­teres, tökéletesen felszerelt baleseti műtőszobává lehet át­alakítani. A különleges autó­busz vezetőfülkéjében kétsze­mélyes fekhely is kialakítha­tó. A mozgó műtőt rövidesen elküldik Vietnamba. — A harkányi fürdőválla­latnak tudomására-jutott, hogy a Jugoszláviában megjelenő „Egészség” című folyóirat kér- dezz-feleiek rejtvényjátéka Dél-Baranya híres gyógyhelyé­vel is foglalkozott. Mivel a lap ilymódon hozzájárult Har­kány jugoszláviai ismertetésé­hez, népszerűsítéséhez, a vál­lalat felajánlotta: szívesen vendégül látja nyáron a rejt­vény főnyertesét. Már fel is vették a kapcsolatot a szeren­csés győztessel, aki július 1- től 15-ig üdül a „reumások Mekkájában”. — ÖTVEN 311-ES TIPUSU autó­buszt készít és szállít még az idén az Ikarus székesfehérvári gyára Bulgáriába. A VIT idején állítják őket forgalomba a bol­gár fővárosban. A székesfehér­vári gyár kiszesei úgy szervez­ték meg a munkát, hogy mind az ötven kocsit határidő előtt küldhessék el a „VIT-városba”. — A komlói Erkel Ferenc Ál­lami Zeneiskola és a szigetvári fiókzeneiskola közös növendék- hangversenyt rendez május 25- én, szombaton délután 4 órakor a Zrínyi Művelődési Házban. Köz­reműködik a két zeneiskola össze­vont vonószenekara és a komlói zeneiskola ifjúsági fúvószenekara. A Fegyveres Erők Klubjá­ban ma nyílik a szobanövény- kedvelök szakkörének kiállí­tása. Virágtálakkal és növé­nyekkel betelepített faágakkal matatják be, hogy néhány nö­vénnyel miként lehet hangu­latossá tenni a lakást. Pozsgás növényeket érdes felületű kö­vek és kavicsok közé telepítve és a korhadéklakó (epifita) növényeket pedig odvas faág­ra vagy fatörzsre ültetve bár­ki házilag is készíthet magá­nak élősarkot. A kiállításon vágott virágból, főleg rózsák­ból összeállítót* virágtálak is szerepelnek majd. A kiállítási anyagból választottuk ki ezt az érdekes bromeliákkal be­ültetett faágat. — Tillai Ernő fotóművész vetí­tettképes előadássorozatának ni. részét ,,Itáliai vallomások” cím­mel május 27-én fél 7 órai kez­dettel tartja a MTESZ Janus P. u. 11. sz. alatti előadótermé­ben. (x) — Szintetikus takaró, ktsebb­nagyobb méretben, autóülésre, ki­rándulásra szép színekben érke­zett a Leértékelt Áruk Sallai ut­cai boltjába. (x) — HABSZIVACS ÁGYBETÉT — gyermekágyba is — érkezett. — GUMIHAZ, Sallai «.a. <x) — Ilyen még nem volt! Tizenkét fajta elektromos és zenekari gi­tár engedményes vásárát rendezi a Triál Sport-, Játék- és Hang­szerkereskedelmi Vállalat június 1-ig. (x) — A Pécsi Állami Gazdaság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az üszögpusztai üzemegy­ségében május 25-től június 1-ig emberre, állatra és m éhekre ve­szélyes Aretit-lal permetezést vé­gez. — Az Állami Népi Együttes hi­vatásos énekkarába felvételt hir­det. A felvétel, illetve meghallga­tás május 30-án, csütörtökön dél­után 4 órától lesz a Zeneművé­szeti Szakiskolában (Pécs, Mátyás király u.). Korhatár nőknél 18— 25 év, férfiaknál 20—27 év. (x) — Elvesztettem aktatáskámat* üzleti könyveimet és egyéb irato­kat 21-én a 27-es busz-járaton. Kérem a becsületes megtalálót, a benne lévő címre jutalom elle­nében adja le. — Kustyán bádo gos. (X) — Áramszünet lesz május 24-ig 7—17 óráig a Szigeti vám és kör­nyékén. 30-ig fél 8—16.30-ig Zsol- nay V. u., Lánc u., Alsó-, Felső- ! Balokány u., Farkas T. u., Ha- ! rangöntő u. által határolt terüle- I ten. 24-én 1—16 óráig a Kalinin A nemzetközi gyermeknap eseményei A megye valamennyi út- törőcsapata önálló prog­ramot készített az idei nemzetközi gyermeknapra május 26-ra Erre a nap­ra időzítették minden ál­talános iskolában a kis­dobos- és úttörőavatá­sokat. Sokhelyütt már szom­baton megtartják a gyer­meknapi ünnepségeket. Ek­kor hangzik el a Pécsi Rádióban Rameisl Ferenc- nének, a megyei Nőtanács titkárának a gyermekek­hez szóló köszöntője is. A gyermeknap pécsi esemé­nyei közül kiemelkedik a Centrum Áruház szombat délután fél négykor kez­dődő gyermekdivatbemu­tatója, amelyhez az áru­ház helyiségében a gyár­városi úttörőzenekar szol­gáltatja a zenét. Vasárnap délelőtt a Színház tér és a Széchenyi tér közötti utcaszakaszt le­zárják a járműforgalom elől. Délelőtt rollerver­senyzők foglalják el ezt a területet. A helyszínen történő benevezés után kezdődik a verseny, amely után minden korosztály legeredményesebb helye­zettjei díjat kapnak. Ér­demes lesz ezen a napon a Mecsekre rándulni. A Vidámparkba és az Állat- kertbe délelőtt 9—12 óra között díjtalanul léphet be minden 14 éven aluli gyermek. A gyermekek ötven százalékos kedvez­ményt kapnak ebben az időszakban a Vidámpark játékainak használatánál, valamint az úttörővasútnál a díjfizetésénél. Mohácson, a Széchenyi téren együttesen rendezik meg a látványos kisdobos és úttörőavató ünnepségü­ket a város úttörőcsapatai. A, délelőtt 9 órakor kezdő­dő ünnepségen veszi át a Széchenyi téri általános iskola úttörő szervezete a megye legjobban dolgozó úttörőcsapatának a KISZ Központi Bizottsága által adományozott vörös se­lyemzászlót. A mohácsiak programjában aszfaltrajz­verseny és kulturális mű­sor is szerepel. A Baranya megyei gyér* mekvédelmi intézmények má.jus 25-én, szombaton a bükkösdi nevelőotthonban összevont gyermeknapot rendeznek. A rendezvény- sorozat délelőtt 9 órakor felvonulással és ünnepé­lyes zászlófelvonással kéz- dődik, majd Németh Ist­ván országgyűlési képvise­lő mond ünnepi köszöntőt. A délelőtti műsorban a csertői óvodások, a bakó- cai általános iskolás fiúk, a bükkösdi általános is­kolás leányok és a mohácsi ifjúsági leányotthon lakói lépnek fel. Délután fél négykor kezdődik a ne­velőotthonok és általános iskolai diákotthonok vi­dám irodalmi és ügyességi vetélkedője, amely után az este 8 órára tervezett zászlólevonásig táncolhat­nak, szórakozhatnak a fiatalok. — öregek napja. Felejthe­tetlen estét töltöttek a tégla­gyári kultúrotthonban hét elején a környék öregei. Ked­ves ünnepséget rendezett ré­szükre az 5. számú körzeti Vöröskereszt szervezet, a tár­sadalmi munkában közremű­ködő táncegyüttes (a Ságvári Művelődési Ház tánczenekara) és a műsort szolgáltató gyár­városi VI. b. osztályos tanulók segítségével. — Felhívjuk a kedves gyerekek és a szülők figyelmét, hogy a CENTRUM ÁRUHÁZ május 25-én, szombaton du. fél 4 órai kezdet­tel gyermekdlvatbemutatót rendez az áruházban és május 26-án de. 11 órai kezdettel újra megrendezi a hagyományos rollerversenyt, melyre szeretettel meghívjuk minden kedves vásárlónkat. — A rollerversenyre jelentkezni lehet az áruház vevőszolgálatánál, (x) — Óriásharcsa. Tóth Zsig- mond, a gyomai Viharsarok halászati tsz egyik alapító tagja 73 kilós óriásharcsát fo­gott. A zsákmányból még az­nap többszáz adag halétel ké­szült. úton. « MÜSZERALKATRÉSZ- galvanizálás, műszer javítás üzemi, laboratóriumi, kémiai, orvosi, geofizikai és villamos alapműszerek javítását RÖVID HATÁRIDŐRE VÁLLALJUK ÉRCDÚSÍTÓ ÜZEM Kövágószöllős. Tel.: 18-95/16. Színház Nemzeti Színház; Oscar (este 7 órakor). Bemutató bérlet. Mozi Park: Az elrabolt expresszvonat (f5, h7, 9). Jó idő esetén utolsó előadás a kertben. Petőfi: Az elrabolt expresszvo­nat (4. n7, f9). Kossuth: Az eltávozott nap (10, 12, f3, f5). Az öngyilkos (f7, f9). Pécsszabolcs: Keresztelő (5, 7). Meszes: A koppányi aga testa­mentuma (6). Vasas I.: Autót loptam (6). Vasas U.: Az arany­ember (6). Ságvári Ko.: A bi­zánci aranykincs (f6, f8). Mo­hács: A kalózkapitány újra ten­gerre száll (5, 7). Siklós: Kitérő (8). Szigetvár: Tökéletes úriem­ber (8). Pécsi Rádió 17.30: Magyar nyelvű műsor. — A Pécsi Liszt Ferenc Kórus hangversenye elé 17.50: Sporthlradó 18.05: Operettrészletek. Közben: Üjtípusú raktárakról. Az AGRO TERV ajánlata 18.40: Dél-dunántúli híradó. — Műsorismertetés 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor 19.30: Német nyelvű műsor. 20.00: Műsorzárás. Manyar Tv. 8.05: Matematika (ált. isk. 8. o.) 8.30: Orosz nyelv (középisk. m— IV. o.) 9.00: Orosz nyelv (ált. isk. 5. o.) 9.55: Fizika (ált. isk. 7. o.) 13.35: Matematika (ism.) 14.30: Orosz nyelv (ism.) 15.25: Fizika (ism.) 17.25: Műsorismertetés 17.26: Pedagógusok fóruma 17.58: Műsorismertetés 18.00: Hírek 18.05: Beklámműsor 18.10: Zebra. Közlekedési műsor gyerekeknek 18.25: Veszélyes kis villámok ... 18.45: Szinkronban a világgal. — Dokumentumfilm Háy Lászlóról 19.15: Esti mese 19.30: Hyppolit és a többiek. — 37 év magyar filmdalaiból. IV. 20.00: Tv-híradó 20.20: Nótaszó 20.40: Játszótársunk. mondd akarsz-e lenni? — Irodalmi fej­törőjáték, IV. forduló 21.50: Szülők, nevelők egymás­közt 22.30: Tv-híradó — 2. kiadás. Jugoszláv Tv. 17.15: Az ön keresztrejtvénye. — 18.17: Tv-sport. 18.20: Mi, fiata­lok. 19.05: Spektrum. 20.35: El­lopott élet — amerikai film. — 22.05: Sakk-kommentár. — 22.50: Prágai tavasz. Köszönet Köszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk SCHMIDT JÓZSEF elhunyta- kor részvétüket bármi módon kifejezték. Külön köszönetét mondunk a Bőrgyár vezetősé­gének, dolgozóinak és a tűzol­tóságnak. A gyászoló család. ITT A ..KÁNIKULAI~ kenyér A Pécsi Sütőipari Vállalat felhívja a lakosság figyel­mét, hogy a kenyérszab­vány szerint a szavatossá­gi idő 72 óra, amit a jelenlegi nagy melegben csak úgy le­het biztosítani, ha a megszokottnál kissé sa- vanykásabb ízhatású kenyeret készítenek. Ez azt jelenti, hogy a nyá­ri időszakban az enyhén édeskés ízű helyett „kánikulai”, azaz magasabb savfokú kenyér kerül az üzle­tekbe. Ily módon érik el, hogy a nagy meleg­ben a kenyér nem nyú- lósodik meg. — És a háztartásokban hogyan tároljuk a kenye­ret ilyen kánikulában? — Hűvös helyen, de semmi esetre sem nylonba csomagolva! A legjobb, ha a házi­asszonyok csak annyi ke­nyeret vásárolnak, ami még aznap el is fogy. 1 t

Next

/
Oldalképek
Tartalom