Dunántúli Napló, 1968. április (25. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-02 / 78. szám

/ Vll&g proletárjai, egyesüljetek DuncinTQU napló xxv. évfolyam, 78. szám A2 MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja 1968- °prilis 2>kedd Johnson elnök vasárnap este rádió- és tv-beszédben jelentette be, hogy nem jelölteti magát újra az idei el­nökválasztáson. Az elnök egyúttal azt is közölte, hogy részleges bombázási szünetet rendelt el a VDK elleni légiháborúban. Az amerikai hadiflotta és a légierő egy­ségei a továbbiakban csak a demiíitarizált övezettől közvetlenül északra eső részeket támadják. Az elnök azonban bejelentette, bogy újjabb csapatokat rendel Viet­namba és megnöveli a katonai költségvetést. Az e’nök indoklása Johnson elnök bejelentése azt jelenti, hogy ez év decem­berével visszavonul a Fehér Házból. Az elnök azzal indo­kolta döntését, hogy „egyet­len percet sem akar elnöksé­géből személyes, vagy párt-- politikai kérdéseknek áldoz­ni a jelenlegi helyzetben”. Hangoztatta „Nem fog töre­kedni arra, hogy a demokrata párt jelölje az elnökségre és nem fogadja el a jelölést. Egyúttal azonban intett attól, hogy visszavonulását „a gyen­geség jelének” vegyék és azt mondotta, hogy „egy erős, magabiztos és éber Amerika az, amely tisztességes békét keres és tiszteletben tartja kötelezettségeit, bármibe ke­rüljön ez”, Johnson beszédét előre je­lezték és az újságírók rendel­kezésére is bocsátották az elő­zetes szöveget. Ebben azon­ban nem szerepelt, hogy nem jelölteti magát újra. A be­jelentés valóságos politikai bombaroDbanast jelentett Washingtonban. Robert Ken­nedy nem volt hajlandó kom­mentálni Johnson lépését, Eugene McCarthy szenátor pe­dig azt mondotta csupán, hogy Johnson visszavonulása ^teljesen új helyzetet teremt t választási kampányban”. Az elnök előre nagy propa­gandával beharangozott be­szédére alig 36 órával a Wisconsin! próbaválasztások előtt került sor. A próbavá­lasztásokon a békeprogram­mal induló Eugene McCarthy szenátornak komoly győzelmi esélyei vannak. A vasárnap közzétett legújabb közvéle­ménykutatási adatok szerint sz elnök népszerűsége a há­ború miatt mélyponton van. légi szintjét. Ezt egyoldalúan és azonnal tesszük meg. Ma este elrendeltem, hogy repülőgépeink és hadihajóink ne támadják Észak-Vietna- mot, kivéve a demiíitarizált övezettől közvetlenül északra- eső részt, ahol a csapatok és az utánpótlás mozgása nyíl­tan fenyegető jellegű. A bom­bázásoktól mentes terület „Észak-Vietnam lakosságának 90%-át és területének leg­nagyobb részét foglalja magá­ban” még ez a korlátozott bombázás is befejeződhet, ha Hanoi megfelelő önmérséklet­tel válaszol a mi önmérsék­letünkre” — mondotta. Mint ismeretes, a VDK ha­tározottan követeli, hogy egész területe ellen szüntes­sék meg a bombatámadásokat és egyéb hadműveleteket. A Johnson által ismertetett in­tézkedések nem felelnek meg a VDK álláspontjának. Johnson kijelentette: „Fel­szólítja az Egyesült Király­ságot és a Szovjetuniót, mint a genfi konferencia két társ­elnökét és a Biztonsági Ta­nács állandó lagját, tegyenek meg mindent azért, hogy az egyoldalú deeszkalációs lépés általános délkelet-ázsiai béké­hez vezessen”. Az elnök kö­zölte, Averell Harriman' nagykövetet jelöli meg szemé­lyes képviselőjeként minden­fajta tárgyalásra és elrendel­te, hogy Llewellyn Thompson moszkvai nagykövet is álljon készenlétben, esetleges genfi tárgyalásokra. Felszólítom Ho Si Minh elnököt, hogy pozi­tívan, kedvezően válaszoljon erre az új lépésre” — mon­dotta. Szara fi és tettek • • Rácz Gyula, a Mecseki Ércbányászati Vállalat Szakszervezeti Bizottságának titkára a 23 évvel ezelőtti tavasz jelentőségét méltatja. Negyvennégy szocialista bri­Az elnök azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok „nem fogad el hamis megol­dást ennek a hosszú és ke­gyetlen háborúnak befejezé­sére”, amikor Hanoi kijelöli irányvonalát, nem lehet két­séges szándékaink felöl. Nem szabad félremagyaráznia a választási évben jelentkező nyomást demokráciánkban — mondotta. Johnson bejelentet­te: a szabadsághai'cosok nagy­sikerű offenzivája után rend­(Folytatás a 2. oldalon) Tízezer kiránduló a Mecseken „Erre nines szükség“ Johnson beszédében azzal érvelt, hogy az Egyesült Álla­mok az úgynevezett San An- tonio-i formulával már kísér­letet tett a béke helyreállí­tására, a VDK azonban visz- szautasí tóttá ezt a javaslatot. A TÉT offenzíva — mon­dotta az elnök — nem érte ugyan el célját, de széleskö­rű „zavart és szenvedést oko­zott”. Az elnök elismerte, hogy a dél-vietnami szabad­ságharcosok képesek a táma­dás felújítására, s bár sze­rinte nem járna sikerrel ...sok ember pusztulna el mindkét oldalon”. Erre nincs szükség — mondotta. — Ezért ma es­te megújítom tavaly augusz­tusban tett ajánlatomat: Észak-Vietnam bőm búzásának megszüntetését. Azt kérjük, hogy a tárgyalások haladék­talanul kezdődjenek meg, s ezek komoly, a béke lénye­gére irányuló tárgyalások le­gyenek. — Feltételezzük, hogy ■e tárgyalások alatt Hanoi nem szerez előnyt önmérsékletünk­ből”. Abban a reményben, hogy ez a lépés gyors tárgya­lásokhoz vezet, ma este meg­teszem a konfliktus, deeszka- lációjához vezető első lépést lényeges mértekben csökkent­jük az ellenségeskedés jelen­Szlnte nyárias idővel búcsú­zott a március. A 20 Celsius feletti hőmérséklet, a kellemes napsütés sokakat csábított va­sárnapi kirándulásra. Délelőtt, valóságos autókaravónok in­dultak a megye vikendezésre alkalmas' tájai felé, s akinek nem volt autója, vonatra vagy buszra ült, hogy eljuthasson Harkányba, Abaligetre, Orfű- re és Baranya egyéb, kelle­mes hétvégi pihenést biztosító helyeire. Harkányban annyi fürdőző volt, mint egy „gyengébb” nyári hétköznapon. A Bm. Fürdő Vállalat 3500 belépőt adott el, s ezzel felállította idei első rekordját A Bm. Fürdő Vállalat szi­getvári melegvízű strandja is a fürdőzők rendelkezésére állt vasárnap, itt azonban a várt­nál jóval kisebb volt az ér­deklődés. A magyáregi-egyi szép völgy­be látogató autósok Zobák pusztától a Máré-vórig szinte minden tisztást elfoglaltak ezen a vasárnapon, nagyon sok család a szabadban főzte meg az ünnepi' ebédet. Abaliget, Orfű és Mecsekrákos környékét is sok kiránduló, főleg horgász kereste fel. Az abaligeti turistaházba szomba­ton érkeztek az év első ven­dégei — összesen nyolcán — ákik Íjét napot töltöttek az üdülőhelyen. Sok autós érke­zett Abaligetre, de még ezek­nél is több fiatal motoros töl­tötte a tó mellett a hét vé­gét. Közülük csaknem kétszá­zan a barlangba is besétáltak. Népes volt Orfű is ezen a na­pon, Mecsekrákoson pedig két autóbuszra való horgász for­dult meg. Az orfűi üdülőtel­kek tulajdonosainak jó része tereprendezésre. építkezésre használta fel a jó időt. A pécsiek közül több, núnt tízezren a Mecsekre rándul- tak. A 12. sz. AKÖV 93 rend­kívüli járatot indított a hegy­re. A vidámpark még nem. nyílt meg, annál több látoga-i tója volt az állatkertnek, ahol 2441 belépőt adtak el. A ven­dégek főként az állatóvodát látogatták s megismerkedtek a kert új lakóival a hattyúk­kal és aranyfácánokkal. Az elmúlt vasárnap nyitány volt a megyén belüli idegen­forgalomban. Jó idő esetén számítani lehet rá, hogy áp­rilis negyedikén és a követ­kező vasárnapokon még több kiránduló keresi fel fürdő és üdülőhelyeinket. Ezt figyelem- bevéve néhány intézkedés tör­tént: április 3-án délután meg­nyílik a vidámpark és ismét üzembehelyezik a mecseki úttörővasutat; a forgalmasabb napokra megnyitják a harká­nyi Lepke bisztrót; forgalom­ba állítják a városnéző Pano­ráma buszt és a Harkány— Siklós között közlekedő mik- ro-szerelvényt. s egy hónapon belül vendégfogadóképes lesz valamennyi kemping és kert­helyiség. Negyvennégy szocialista bri­gád 926 tagjának sokéves, eredményes munkájára került fel tegnap a korbna a Me­cseki Ércbányászati Vállalat Szolgáltató Üzeme elnyerte a Szocialista munka üzeme cí­met. A vállalat történetében első ízben került sor e magas kitüntetés kiadására, s így az avató ünnepség nemcsak a \ 'ff főt- sz'-ügáltató kol­lektíva életében jelent fontos mérföldkövet, de a testvér üzemek számára is jelentős esemény-volt. ■ A Ságvári Endre Művelődé­si Ház nagytermében megtar­tott ünnepségen részt vett Tóka Jenő, a vállalat igazga­tója, Kovács István, a válla­lati pártbizottság titkára, Rácz Gyula SZB-titkár, Eckert Pé­ter, a MÉV KlSZ-bizottságá- nak titkára, valamint a társ­üzemek számos meghívott dol­gozója. Ott volt Bogár József, a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsának vezető titkára és Novák Szilveszter, a KISZ Pécs városi Bizottságának tit­kára is. A hazánk felszabadu­lásának 23. évfordulója jegyé­ben megrendezett ünnepség szónoka Rácz Gyula, a válla­lati párt/Végrehajtóbizottság tagja, a Szakszervezeti Bizott­ság titkára volt, aki az 1945- ös tavasz történelmi jelentősé­gét méltatta. Ezt követően Tóka Jenő Igazgató — a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 50. évfordulója jegyében szervezett jubileumi munka- verseny eredményeit értékel- | ve —, átadta Kosa Józsefnek, a Szolgáltató üzem vezetőjé­nek, a kitüntető cím odaítélé­sét igazoló oklevelet A Szocialista munka üzeme cím elnyerése alkalmából a nehézipari miniszter Kosa Jó­zsefet a Bányászat Kiváló Dolgozója címmel tüntette ki. Kitüntetésben részesült az üzem számos más vezetője és dolgozója is. A Kiváló dolgozó címet huszonheten nyerték el — közlük Herczeg Mihály, ácsmester, akinek a jelvényt, s a velejáró pénzjutalmat, Dunavölgyi László üzemegy­ségvezető betegágynál adta át. A politikai szervező és irá­nyító munkában kifej tett ered­ményes munkájukért öten kaptak elismerő oklevelet, ketten pedig vállalatvezetői dicséretben részesültek. Pénz­jutalmat harmincnégyen kap- tak. Eckert Féter — a válla­lati KIS'Z-bizottság nevében —, tárgyjutalmakat adott át a legjobban dolgozó ifjúkom­munistáknak. Az ünnepség keretében ke­rült sor a szocialista brigád­jelvények kiosztására is. Az Április 4. nevet viselő gépsze­relő szocialista brigád nyolcad­szor védte meg a kitüntető címet s ezért tagjai megkap­ták a mozgalom aranykoszo­rús jelvényét. Az ezüstkoszo­rús jelvényt két brigád — a Mecsek és a Bikovszkij —, ér­demelte ki. Bronzfokozatú jel­vényt öt, zöldkoszorús jelvényt pedig tizenegy kollektíva szer­zett. Tiz brigád ez alkalommal nyerte el első ízben a szocia­lista címet 24,6 millió forint a borítékokban Ma fizetik a nyereséget a Mecseki Szénbányák üzenteiben A cél az volt. hogy az 1966-os szintet 1967-ben is el­érjék. F.z a célkitűzés évköz­ben többször is veszélybe ke­rült —.a Széchenyi-aknai víz­betörés és a zobáki tűz idő­szakában már-már elérhetet­lennek látszott —, az össze­fogás és az erők koncentrá­lása azonban ..csodát” mű­veit: a Mecseki Szénbányák idén — minden nehézség cl­Wyártas hangulat a Tettye vendéglő kerthelyiségében. lenére —, csaknem egy nap­pal több nyereséget fizet mint az elmúlt esztendőben. A kiosztásra kerülő összeg 24 millió 672 ezer forint. A széntermelő üzemek közül Béta-akna érte el a legkivá­lóbb eredményt — itt 17,8 nap bérének megfelelő ösz- szeget kapnak —, a legkeve­sebb nyereség összege sem sokkal maradt el azonban et­től, hisz 13,3 napnál kevesebb egyetlen borítékba sem ke­rült. A kiszolgáló üzemek kö­zött az ..Anyagelláló” lett a rekorder, mely az új gazda­sági mechanizmus előkészítő időszakának lehetőségeit messzemenően kihasználva bér- és exporttevékenységet is folytatott, s ennek eredmé­nyeképpen 18 napi bérnek megfelelő nyeregét oszt. A vállalat vezetősége —- a Szakszervezet) Tanáccsal egyetértésben —. az anyagi ösztönzésre szánt összegeket is a nyereségrészesedésből biztosítja, ezért a kiváló dol­gozók jutalmazására, tanul­mányi ösztöndíjakra, jutal­makra és újítási dijakra 6 millió forintot tartalékolt. A jóléti létesítmények finanszí­rozására 5 milliót helyeztek letétbe, míg az üdülő-fejlesz­tési program továbbfolytatá­sára 3 millió forintot bizto­sítottak. A borítékba került összege­ket ma adják át valamennyi üzemben, Johnson nem jelölteti magát Részleges bombázási szünet a VDK elleni háborúban? A MÉV szolgáltatóüzeme elnyerte a Szocialista munka tizemé címet A

Next

/
Oldalképek
Tartalom