Dunántúli Napló, 1967. november (24. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek I Dunámon napiö Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja _______ X XIV. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM ARA: 50 FILLÉR 1967. NOVEMBER 1„ SZERDA Pécs a jubileumi évforduló előtt Díszlinnepség Nemzeti Színházban — Magyar és szovjet veteránok találkozója — Élménybeszámolók, vetélkedők —■ Művaszeti együttesek bemutatója A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 50. évfordu­lójának tiszteletére november 5-én 18 órai kezdettel a Pécsi Nemzeti Színházban tartanak díszünnepséget. Az ünnepi ezónok Vass Henrik elvtáns, az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének igazgatója lesz, beszédét a jubileumhoz mél­tó műsor követi. November 7-én délelőtt 11 órakor a Pécsi Köztemetőben megkoszorúzzák a szovjet hő­sök emlékművét Az MSZMP Megyei és Városi Bizottsága, a Baranya megyei és a Pécsi mj. Városi Tanács, a Szak- szervezetek Megyei Tanácsa, a fegyveres testületek, a KISZ és az Uttörőszövétség Megyei Cletve Városi Bizottsága, a Hazafias Népfront Megyei és Városi Bizottsága, valamint az MSZBT róják le kegyele­tüket az emlékműnél, majd Pécs város üzemeinek, hiva­talainak, iskoláinak, intézmé­nyeinek küldöttei helyezik el a hála virágait a szovjet hő­tök sírján. Túl e két központi rendez­vényen, a város népművelési szervei és intézményei, az iskolák tanulói, az üzemi, vál­lalati dolgozók lelkesen ké­szülnek az évforduló megün­neplésére. A munkahelyeken ünnepségeket tartanak novem­ber 7-e alkalmából, városszer­te ünnepi KISZ gyűléseken, úttörő csapatgyűléseken emlé­keznek meg az évfordulóról. A legreprezentatívabb is­meretterjesztő sorozat Pécs Városi Tanács művelődési osztálya a Doktor Sándor Mű­velődési Házzal és a TIT-tel közösen rendezi, „50 éves a Nagy Október” címmel. A hat részből álló sorozat a Bartók Klubban zajlik, az egyes elő­adásokat filmmel szemléltetik. Ez a rendezvény november 29-ig tart. A városban több helyen tartanak a Szovjetunióról szó­ló élménybeszámolókat, érde­kesnek ígérkező veterántalál­kozókat rendeznek, november 2-án a Tanárképző Főiskolán és november 5-én az Állami Biztosítónál magyar és szov­jet veteránok találkoznak egy­mással. Már eddig is több vállalat, intézmény fiataljai rendeztek baráti találkozókat a városunkba érkező szovjet ifjúsági csoportokkal, novem­ber 7-re mintegy 10 szovjet ifjúsági express-csoportot vár­nák Pécsre. Ez a több mint 300 fiatal a barátság-vonattal érkezik. Ezekben a napokban zaj­lanak általában a Szovjet­unióval kapcsolatos vetélke­dők döntői is. November 3-án az Orvostudományi Egyete­men, 5-én a Nagy Lajos Gim­náziumban, 6-án a Meszesi Művelődési Házban lesz „Ki tud többet a Szovjetunióról” döntő. A Széchenyi Gimnázium no­vember 7-én „50 éves a Szov­jetunió” címmel kamarakiál­lítást rendez, Lenin életét színes képekből álló tablóso­rozat szemlélteti, a gimná­zium szakközépiskolásai a szaktanárok vezetésével vil­lanyvilágításé térképet készí­tenek, mely a szovjet kultúra fejlődését mutatja be. A Ja­nus Gimnázium testvérváro­sunk, Lvov nevezetességeit ál­lítja ki faliújságján. A város úttörői daltanulás­sal, harci játékokkal, kisfilm- bemutatókkal, sportvetélke­dőkkel és ajándékkiállítások­kal készülnek a jubileumra, a Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolája november 3-án a határőrséggel közösen gyújt tábortüzet, a Köztársaság téri általános iskolában november 4-én orosz nyelvű klubdél­után, a Bánki Donát Gimná­ziumban november 4-én is­kola-zászlóavatás és névadó­ünnepség lesz. A Meszesi Mű­velődési Házban magyar— szovjet barátsági estet rendez­nek. Számos kiállítás nyílik a közeljövőben. így november 4-én „50 esztendő” címmel könyvkiállítás a Hírlapolvasó­ban, 5-én nyitja meg kapuit ,A Szovjetunió 50 éve* kiál­lítás a Pécsi Tudomány és Technika Házában, november 6-án nyílik Bizse János és Soltra Elemér festőművészek útirajzkiállítása a TIT Bartók Klubjában. „A Szovjetunió bélyegekben” című kiállítás a Járási Tanács nagytermében, „A Szovjet hadtudomány 50 éve” című a Fegyveres Erők Klubjában tekinthető meg. November 4-én ünnepi ének hangverseny lesz a Liszt-te­remben, november első heté­ben a Művészeti Gimnázium zongoraversenyt rendez a NOSZF tiszteletére, november 25-én a KISZÖV rendez zene­kari hangversenyt orosz és szovjet zeneművekből, novem­ber 28-án tartja iskolai sza- valóversenyét a Leöwey Gim­názium, ahol a szovjet köl­tészet remekei hangzanak el. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójá­nak tiszteletére rendezi meg a Városi Tanács művelődés­ügyi osztálya a kiváló művé­szeti együttesek bemutatóját Ennek keretében november 13-án a Kamaraszínházban, a Doktor Sándor Művelődési Ház Irodalmi Színpada be­mutatja „Lenin él...” című műsorát, a Mecsek Művészeti Együttes november 27-én a Nemzeti Színházban a „Dob­ban a föld” című összeállí­tással jelentkezik, december 3-án a Kamaraszínházban Aszinogenov: Kisunokám-ját a KPVDSZ Művelődési Ott­hon színjátszói mutatják be, december 10-én a Kamara- színházban a Bóbita Bábegyüt tes tart ünnepi estet Háromszáz szovjet fiatal érkezik Pécsre November 3-án írVodk Magyarországra, novem­ber 6-án Pécsre a szovjet barátság-vonat, rajta több, mint 300 szovjet fiatal, akik jó munká­jukért, jutalomként kap­ták ezt a magyarországi utazást. A kedves vendé­geket, élükön Zajcewel, a Maladaja Gvardija fő­szerkesztő-helyettesével, Lobogyejewel, a Kom- szomol KB instruktorá­val és Zoi elvtárssal, az ukrán Komszomol KB osztályvezetőjével — 6-án este nyolc órakor a Pan­nónia Szálló nagytermé­ben fogadják a megye és a város kiszeseinek kép­viselői, Petőházi Szilvesz­ter, a Megyei KISZ-Bi- zottság titkárának veze­tésével. A szovjet fiatalok részt vesznek a november 7-1 koszorúzáson is, novem­ber 9-ig tartózkodnak Pé­csett, és 15-én hagyják el az országot. Kádár János vezetésével Párt- és kormányküldöttség ni ásott Mosskvába A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége és a szovjet kormány meghívására magyar párt- és kormányküldöttség utazott kedden délelőtt Moszkvába a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója ün­nepségeire. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá­nak első titkára vezeti. A delegáció tagjai: Fock Jenő, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöue, Komócsin Zoltán, a Köz­ponti Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és Szipka József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Ma­gyar Népköztársaság moszkvai nagykövete^ aki a szovjet fővárosban csatlakozik a kül­döttséghez. A párt- és kormányküldöttség búcsúztatá­sára a Nyugati pályaudvaron megjelent Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Kállai Gyula, Nemes Dezső, Nyers Rezső, Szirmai István, a Politikai Bizottság tagjai, dr. Ajtai Miklós, Czinege Lajos, Ilku Pál, Németh Ká­roly, a Politikai Bizottság póttagjai, Aczél György és Pullai Árpád, a Központi Bizott­ság titkárai, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, dr. Timár Mátyás, a kor­mány elnökhelyettese, s a politikai élet több más vezető személyisége. Jelen volt a búcsúztatásnál F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. Ünnepi műszakok a nagy évforduló köszöntésére Egymillió forintos megtakarítás a Dohánygyárban Kiváló üzemi eredmények a 12-es AKOV-nél 300 Rába heverő terven felül Az ünnep közeledtével fo­kozódik megyénk üzemeiben a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója tiszteletére indított szocialista munkaverseny lendülete. Az éves felajánlások teljesítésén túlmenően sok üzemben ün­nepi műszakot Is tartanak, s ezek eredményeit november első napjaiban értékelik. Az októberi forradalom 50. évfordulója, valamint a ma­gyar dohányipar 100 éves fennállása tiszteletére verseny folyik a dohánygyárak között. A pécsiek jól állnak, gyártás­ban holtversenyben elsők a debreceniekkel, az összesített háromnegyedévi eredmények alapján pedig ugyancsak a Debreceni Dohánygyárral holt versenyben a 3—4. helyet fog­lalják eL A Jubileumi ver­seny keretében a Pécsi Do­hánygyár dolgozói 351 ezer fo­rint értékű selejtcsökkentési és takarékossági felajánlást tettek. Eddig elért megtaka­rításaik értéke 940 000 fo­A Nagy Október! Szocialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából a Posta — Lenin életével foglalkozó — három értékből álló sort bocsát ki. Most kapott értesülésünk sze­rint a bélyegek az eredeti tervtől eltérően nem november 7-én, hanem október 31-én je­lentek meg. A kibocsátás napján a Posta rajzos alkalmi bélyegzőt hasznúk Október 31-én kiállítás nyQt meg a buda­pesti Bélyeg-Múzeumban „Lenin a bélyegen” címmel. Többszázra emelkedett már azoknak a bélyegeknek a száma, amelyek Lenint áb­rázolják. Ezek a kiadványok a gyermek és az ifjú Lenint is megörökítették éppúgy, mint életének oly sok jelentős eseményét. Ezeket a bélyegeket dolgozták fel magyarázó szö­veggel, tanulságos összeállításban. rint, a a háromnegyed év alatt a tervezettnél 56 millió da­rabbal több cigarettát gyár­tottak. Az autóközlekedéshez tar­tozó 23 vállalat országos ver­senyében jelenleg az előkelő ötödik helyen áll a 12-es Autóközlekedési Vállalat. Üze­mi eredményeik jóval meg­haladják a tervezett szinteket. A 100 forint bérre jutó üzemi eredményük háromnegyed év alapján a tervezett 119 forint helyett 129 forint. A hasznos idő alatt kibocsátott gépko­csik előirányzatát 2,4 száza­lékkal teljesítették túl. Az ezer főre jutó üzemi balese­tek számát 29-ről 26-ra csök­kentették. Javulás van száz­ezer kilométerre jutó saját­hibás közúti balesetek alaku­lásában is. Tavaly 10,23, míg az idén 9,99 közötti baleset jutott százezer km-re. A 12-es Autóközlekedési Vállalatnál 92 szocialista bri­gád 1179 fővel vesz részt a jubileumi versenyben. Rajtuk kívül 10 munkabrigád, 9 komplexbrigád és 9 csoport dolgozik ünnepi vállalásának teljesítésén. Az általuk elért sok jó eredmény közül idéz­zük a rakodógépjavító brigád eredményét, amely Balatonja Ferenc vezetésével 20,3-ról 16,3 > százalékra csökkentette az oly nélkülözhetetlen rako­dógépek javítószázalékát a verseny eddigi szakaszában. A tehergépkocsivezetók 12 ta­gú KISZ brigádja az üzemi sebesség növelésével a terve­zett 41 ezer forint többlet- bevétel helyett eddig 204 ezer forintot teljesített A „Volán 55” személyforgalmi brigád 6900 forint értékű üzemanyag megtakarítással „iratkozott” fel a legjobbak listájára. A 20-as autóbuszjárat 23 tagú brigádja már 28 ezer forint értékű üzemanyag megtaka­rításnál tart A Szék- és Kárpitosipari Vállalat Mohácsi Bútorgyárá­ból jelentették, hogy jubileu­mi vállalásuk befejezésénél tartanak és november 7-re elkészül terven felül 300 ,Rá­ba” heverő, félmillió forint értékben. Háromnegyedé vés tervét 109,2 százalékra teljesítette a Mohácsi Bútorgyár, s külön elismerést érdemelnék 206 „Szekfű” kanapé lengyel ex­portra történt jóminőségű le­gyártásáért Eddig 1,2 millió forint többleteredményük van és az év végére bizonyosan elérik a maximális nyereség­részesedési alapot. Kiválóan ellátja feladatát a karbantar­tók 16 tagú szocialista címért versenyző Ady brigádja. Az asztalos üzemben 107 százalé­kot teljesített legutóbb a „Március 15” fényező brigád Zentai Istvánná vezetésével. Kitűnik a versenyben az asz­talosoknál a Haladás, a kár­pitosoknál az Egyetértés és a Béke Őre szocialista brigád is. Ülést tartott a KISZ megyei bizottsága A KISZ megyei bizottság október 30-án délelőtt 9 óra­kor a Pécsi Tudomány és Technika Házában ülést tar­tott. Megtárgyalta a KISZ KB középiskolai irányelveiből adódó legfontosabb feladato­kat. Kovács József, a KISZ MR iskolai felelőse referátumá­ban átfogó értékelést adott a megye csaknem 15 ezer kö­zépiskolásának és ipari ta­nulójának magatartásáról, munkájáról, helytállásáról a tanulásban, kitért annák elemzésére is, hogy — felüle­tes vagy alapos tájékozódás után — hogyan vélekedik a felnőtt társadalom erről a korosztályról. Az előadó fel­tárta a tanintézeti KlSZ-szer- vezetek munkájában leg­gyakrabban előforduló hibá­kat, kiemelte a legfontosabb, végrehajtásra váró feladato­kat. Az előadást követő vitában 14 fiatal fejtette ki vélemé­nyét. A KISZ megyei bizott­sága egyetértett a referátum­mal, majd elfogadta a KISZ KB irányelveinek további feldolgozására tett javaslatot, Az Októberi Forradalom emléksora

Next

/
Oldalképek
Tartalom