Dunántúli Napló, 1967. szeptember (24. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-29 / 230. szám

1967. SZEPTEMBER 89. 3 napló Újabb Gromiko—Rusk találkozó Három nap leforgása alatt egyébként ez volt a harmadik Gromiko—Rusk találkozó. A szovjet külügyminiszter ugyan csak szerdán Pierre Harmel belga külügyminiszterrel, majd Winievicz-csel, a lengyel ENSZ-küldöttség vezetőjével tanácskozott. Szerdán zárt ülésre ült ősz- sze az ENSZ Biztonsági Taná- csa. A kiadott közlemény sze- rint a Biztonsági Tanácsnak a közgyűlés elé terjesztendő beszámoló-tervezetét, a tanács tagjai egyhangúlag jóváhagy- ták. Andrej Gromiko szovjet I külügyminiszter szerdán este New Yorkban újabb megbe- szélést folytatott Dean Rusk amerikai külügyminiszterrel. A több mint háromórás ta- nácskozáson a két külügymi- niszter megvitatta a vietnami helyzetet, a leszerelés kérdé- sét és az atomfegyverek el- terjedésének további meg- akadályozásáról szóló azonos szövegű szovjet—amerikai egyezmény-tervezetet. Rusk a tanácskozás befe- jeztével kijelentette, ״a meg- beszélés nyílt és őszinte volt, de látványos eredményt nem hozott". A LEMP plénuma Csütörtökön Varsóban ősz- szeült, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bízott- ságának IX. plénuma, amely a mezőgazdaság további fej- lesztésének kérdéseivel fog- lalkozik. A Politikai Bízott- ság beszámolója meghatároz- za az új mezőgazdasági ká- derek és szakemberek felké- szítésének programját, gon- doskodik a falusi dolgozók szakmai tudásának az eme'lé- séről. Az egész mezőgazda- ság előtt álló legfontosabb feladatok: a gabona és takar- mány-probléma megoldása, a terméshozam növelése útján. Szovjet—török megbeszélések Kilencvenezren tekintették meg az idei szegedi szabadtéri játékokat Alekszej Koszigin, a szov- jet minisztertanács elnöke csütörtökön a Kremlben újabb megbeszélést folytatott a hi- vatalos látogatáson a Szovjet- unióban tartózkadó Süleyman Demirel török miniszterelnök- kel. A megbeszélésen részt vett Nyikolaj Bajbakov, a szovjet minisztertanács elnö- kének helyettese, jelen vol- tak más szovjet vezetők és Demirel kíséretének tagjai. Kiürítik Az 1967. évi szegedi ünnepi hetek eredményeit értékelte csütörtökön évadzáró ülésén a fesztivál intéző bizottsága. Az összesített adatok sze- rint mintegy 90 000-en tekin- tették meg a szabadtéri játé- kok idei 18 előadását. A tér- vezettnél csaknem 10 száza- lékkai nagyobb lett a bévé- tel. Több mint 150 000 látogató kereste fel az ünnepi hetek alatt a különféle kiállításo- Kát és árubemutatókat. A 21 nagyobb sportversenyt — amelyek közül hét nemzet- közi volt, szintén csaknem százötvenezer ember nézte meg. Nemzetközi és orszá- gos érdeklődés nyilvánult meg a szakszervezeti együt- tesek népi táncfesztiválja, a nyári egyetem, az eszperantó szeminárium, az orgonahang­Szuez felét Szuez kormányzója közölte, hogy a megújuló izraeli tér- rortámadások miatt kiürítik Szuez féle lakosságát. A 250 ezer lakosú város lakóinak mintegy huszonöt százaléka már elköltözött Szuezből, ősz- szesen több mint százezer ember hagyja el az izraeli tüzérség támadásainak kitett várost. versenyek, a szegedi ifjúsági napok sok más eseményé iránt összesen 370 000 bel- és kül- földi vendéget fogadtak az iln- népi hetek alatt. A menet- rendszerint közlekedő járató- kon kívül 330 belföldi és 87 külföldi különautóbusz, 2Ó különvonat szállított turista- kát Szegedre. Közölték az intéző bizottság ülésén, hogy 1968-ban július 20. és augusztus 20. között 16 előadást tartanak a szabadtéri játékokon. A Bánk bán há- romszor, az Aida és a János vitéz négyszer-négyszer kerül színre. Két alkalommal ad műsort a Magyar Állami Né- pi Együttes. Egy külföldi együttes — amelynek meghí- vása folyamatban van — há- romszor lép majd fel a Dóm téri színpadon. Sürgették a megbeszélésen a benzinkutak számának nö- velését, s mivel a növekvő idegenforgalom miatt a ven- dégek elszállásolása nehézsé- gekbe ütközik, kezdeményezik, hogy Szegeden legalább két új szállodát építsenek. Közlemény a CSKP KB üléséről Kivégezlek Un'ungot és két lársát Megbízható forrásokra hí- vatkozva jelenti az AFP hír- ügynökség az indonéz fővá- rosból, hogy szerdán Bán- dungban kivégezték Untung alezredest az 1965-ös októberi meghiúsult puccskísérlet ve- zetőjét, továbbá két társát, Sujono repülőparancsnokot és Hadisuwitnjo hadnagyot. Mint ismeretes, Untungot és tát- sait még 1966-ban ítélte ha- Iáira Djakartában egy külön- leges katonai bíróság. Az el- ítéltek kegyelmi kérvényét Suharto tábornok több hó- nappal ezelőtt visszautasította. Somogy megyei, Darvasi Pálné Pest megyei, Borivó Károly, Szabolcs-Szatmár megyei és Nagy Antal, Komárom me- gyei képviselők kaptak szót. Valamennyien elfogadásra ja- vasolták a törvénytervezete- két. őket követően még Ke- rékgyártó Mihályné, Szolnok megyei, Bárány Lajos, Győr- Sopron megyei, Péti Jánót, Tolna megyei, és Győré Sdn- dór, Pest megyei képviselő szólalt fel, elfogadásra java- solva a törvénytervezetekét. A csütörtöki ülést Kállai Gyula zárta be. Javaslatára a képviselők úgy határozták, hogy pénteken reggel 9 óra- kor a mezőgazdasági termelő- szövetkezetekről, valamint a földtulajdon és a földhaszná- lat továbbfejlesztéséről szóló törvényjavaslat vitájával foly- tátják a tanácskozást A vita lezárása után a Magyar Nép- köztársaság és a Német Dé- mokratikus Köztársaság kő- zött Budapesten 1967. május 18-án aláírt barátsági, együtt- működési és kölcsönös segít- ságnyújtási szerződés törvény- be iktatása, majd az interpel- lációk előterjesztése szérepel a pénteki ülés napirendjén. tősége. A CSKP KB állás- pontjukért mely összeférhe- tetlen a párttagsággal, kizárta a CSKP-ból I. Klima, J. Liehm és L. Vaculik írókat. Tevékenységében elkövetett politikai hibáiért J. Prochaz- kát felmentette a KB póttag- ságától. A KB megállapította, hogy a Literarny Noviny cí- mű lap vezetése, minden erő- feszítés ellenére, kicsúszott az írószövetség kezéből és ellen- zéki álláspont szóvivője lett. Ezért a KB javasolta, hogy a Kulturális és Tájékoztatásügyi Minisztérium irányítása alá kerüljön. A KB ülésének végén be- szédet mondott a párt felada- tairól és az időszerű politikai kérdésekről Antonin Novotny, a Központi Bizottság első tit- kára. fűz kivágására stb., de ki- maradt a tőzeg-kitermelés jo- ga, jóllehet ennek is helye van a szövegben. — A törvénytervezet 25. pa- ragrafusa lehetőséget biztosít arra, hogy a községi tanács végrehajtó bizottsága a keze- lésében álló, nagyüzemi gaz- dálkodásra nem alkalmas ál- lami földeket — személyi földtulajdon, illetve földhasz- nálat létesítése céljából — kisebb részekre osztva elad- hassa, vagy bérbeadhassa. A rendelettervezet 39. paragra- fusának 2. bekezdése szerint ez a községi végrehajtó bi- zotság költségvetési bevételét növelné. Indokolt lenne, ha az eladási ár legalább 50 száza- léka a község (város) község- fejlesztési alapját növelné. A helyi tanácsok ezzel érdekel- tebbé válnának ezeknek az ingatlanoknak az eladásában, s így egyben a községfejlesz- tési feladatok megoldását is elősegítenék. — Mindkét törvényterveze- tét elfogadom. Szabó Mátyás után Bojtor Miklós, Szabolcs-Szatmár me- gyei, Schulmann István, Fe- jér megyei, Gombaszögi Jenő, Szeptember 26-án és 27-én ülést tartott a CSKP Központi Bizottsága. A CSKP KB a népgazdaság fejlesztésével és az életszínvo- nal emelésével, valamint a választási előkészületekkel kapcsolatban határozatokat hozott A KB ideológiai kérdések- kel is foglalkozott, amire a Csehszlovák írószövetség IV. kongresszusának eseményei adtak okot. A KB elítélte az írók azon csoportját, amely hatalmi ambíciókat táplálva, szembehelyezkedett a XII. kongresszus határozataival és sajnálatosan magyarázta a szocializmus feladatait. E po- litikai gyakorlatban néhány párttag író is részt vett. Te- vékenységükben segítette őket a Literarny Noviny szerkesz­rendelkező törvénytervezet szövegezésével kapcsolatban általánosságban elmondhat- juk, hogy mondanivalóját tö- mören és közérthetően fogai- mázzá meg. Tanulmányozása és megértése az egyszerű em- bér számára is könnyebb, mint a termelőszövetkezeti törvényé. — A részletekkel kapcsolat- bán néhány módosító javas- latot kívánok előterjeszteni. A törvényjavaslat 1. paragrafusa tételesen felsorolja, hogy a termelőszövetkezet milyen föl- deken gazdálkodik. A felsoro- lásból kimarad a kényszer- hasznosítás útján a termelő- szövetkezetek használatába adót föld. Ezért a felsorolás kiegészítését javasolom .......És kényszer-hasznosítás” szöveg- résszel. —A rendelet 22. paragrafu- sa — a törvénytervezet 13. paragrafusának elv! állásfog- lalása szerint — részletezi, hogy a földhasználati jog alap- ján hogyan használhatja üzemszerűen földjét a terme- lőszövetkezet. Kiterjed a föld- használati jog a kavics, a ho- mok. a ko, a mészkő kitér- melésére, a nád, a sás, a Ezután az elnöklő Vass Ist- vénné bejelentette, hogy a termelőszövetkezetekről, vala- mint a földtulajdon és föld- használat továbbfejlesztéséről szóló törvényjavaslat együttes tárgyalásához 34 képviselő je- lentette be hozzászólását Elsőként Szabó István, Haj- du-Bihar megyei képviselő ka- pott szót, majd Nagy István- né, miskolci, Orosz Ferenc, Szabolcs-Szatmár megyei, Mé- szórós Béla, Bács-Kiskun me- gyei és Horváth Sándorné So- mogy megyei képviselő szólalt fel. A törvényjavaslatot vala- mennyien elfogodásra ajánlót- ták. Ezután ebédszünet követke- zett. Ebédszünet után az elnöklő dr. Beresztóczy Miklós Erdei Ferenc, Csongrád megyei kép- viselőnek adta meg a szót. Utána Farkas Pál, Borsod me- gyei, Gócza József, Szolnok megyei, Szemerits Ferencné, Győr-Sopron megyei, dr. Be- Iák Sándor, Veszprém megyei képviselő felszólalása után Szabó Mátyás, Baranya me- gyei képviselő mondta el fel- szólalását sokkal kevésbé éreztette és érezteti káros hatását, mint annakelőtte a kisüzemi gaz- dálkodás rendszerében. Az aszály okozta károkat át tud- juk hidalni, anélkül, hogy ál- latállományunk csökkenne, s így végülis teljesíteni tudjuk állati termék-termelési tér- vünket is. Mindent összevetve mezőgazdaságunk sikerrel zár- hatja a harmadik ötéves terv második évét. — Az előterjesztett törvény- javaslatokat sokoldadúan megtárgyaltuk. A viták egy- értelműén bizonyítják, hogy szükséges e törvények megal- kotása. Kérem a tisztelt or- szággyűléstől a mezőgazdasá- gi termelőszövetkezetekről, va- lamint a földtulajdon és a földhasználat továbbfejleszté- séről szóló javaslatok megvi- tatását és elfogadását. Bencsik István, a parlament mezőgazdasági bizottságának elnöke, a termelőszövetkeze- tekről, valamint a földtulaj- dón és a földhasználat tovább- fejlesztéséről szóló törvényja- vaslat előadójá szólalt fel ez- után. (TcAytatás a 2. oldalról) baa megköveteli, hogy ipa- runk az eddiginél is nagyobb mértékben s jobb minőségben *׳ lássa el a mezőgazdaságot kor- szerű termelés! eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel, műtrágyával és egyéb vegyi anyagokkal. Gondoskodnunk kell arról is, hogy megoldód- janak az értékesítési, szállítá- si, feldolgozási nehézségek; lényegesen csökkenjenek, il- letve megszűnjenek a termé- kék üzemi veszteségei. E cél- ból növeljük a felvásárló szer- vezetek, a feldolgozó ipar technikai felkészültségét, szál- lító kapacitását. — A harmadik ötéves terv első éve a mezőgazdaságban kedvezően alakult. Az évi eredményeket még korai len- ne értékelnünk, kenyérgabona a tervezettnél is több termett, a kapásnövények terméski Iá- tásai viszont — az aszályos időjárás miatt — a vártnál gyengébben, s ezért abrakta- karmány-gonjaink vannak. — Szocialista nagyüzemi gazdálkodásunk erejét mutat- ja. hogy a súlyos idei aszály Szabó Mátyás Baranya megyei képviselő' felszólalása tozó szőlő, illetve gyümölcsös területén, vagy egyéb helyen állnak, beviteli kötelezettség alá nem esnek és termelőszö- vetkezeti tulajdont nem ké- peznek Hasonlóan kívánatos kiegészíteni a törvénytervezet 42. paragrafusának első bekez- dését is a következő szöveg- gél: ״Kivéve a belterületen és zárt kerten kívül fekvő présházak és pincék”. Ezek a présházak és pincék általában a háztáji gazdaság területén kívül helyezkednek el, de egy ben a háztáji gazdaság szűk- ségietét meg nem haladó gaz- dasági épületnek minősülnek. — A törvénytervezet 104. paragrafusának első bekezdő- se közgyűlési határozatot ki- ván a termelőszövetkezeti szövetségek megalakításához. Ott, ahol küldöttgyűlést tar- tanak, elegendő a küldöttgyű- lés határozata is. Nincs azon- bán rendelkezés arra vonat- kozólag, hogy a már megala- kult szövetséghez később is csatlakozhasson a kívülálló termelőszövetkezet és hogy a szövetségből ki is válhasson a tsz. ׳ — A termelőszövetkezetek jelenleg érvényben lévő mű­ködési szabályzatát tártál- mazó törvényerejű rendelet és annak végrehajtási utasí- tása kimondja, hogy legfel- jebb 300 négyszögöl nagysá- gig az udvarhoz tartozónak kell tekinteni — tehát nem kell a háztáji föld területébe hozzászámítani — a széna, szalma, trágya, stb. elhelye- zéséhez szükséges rakodóte- rületet és szérüskertet A tör- vénytervezet ilyen rendelke- zést nem tartalmaz, holott in- dokolt lenne ennek az intéz- kedésnek a fenntartása. Ugyan így nem intézkedik a jogsza- bálytervezet a háztáji állat-' állomány minőségéről és mennyiségéről sem, bár ez is annyira fontos kérdés, hogy nem hagyható a végrehajtási utasítás körébe. — A végrehajtási rendelet- tervezet 122. paragrafusának első bekezdése szerint a fe- gyelmi eljárás megindításáról a tagot értesíteni kell. A szó- beli׳ közlésekből származó bi- zonytalanság elkerülésére ki- vánatos lenne az ״írásban” szót beilleszteni a szövegbe. — A törvénytervezet 140. paragrafusa kimondja, hogy a törvény hatályba lépésekor működő valamennyi termelő- szövetkezet köteles alapsza- bályát megfelelően módosítani, illetve kiegészíteni, vagy új alapszabályt készíteni. Helyesebb lenne eleve új alapszabály készítését meg- kívánni, mivel a termelő- szövetkezetek jó részének alapszabálya elavult, hiá- nyos. A tapasztalat szerint a mó- dosított és kiegészített, álon* szabályok tavábbi jogvitára adnak lehetőséget. — A földtulajdon és föld- használat továbbfejlesztéséről hogy a termelőszövetkezeti tagsági viszony is — termé- szetesen a tag halálát kivéve — csak a közgyűlés hozzá- járulásával szűnhessen meg. Ennek megfelelően a törvény- tervezet 17. paragrafusa 2. be- kezdésének b) pontját ki kel- lene egészíteni a következő szöveggel: ״Valamint a nyíl- ván tartás ból való törlés”. — A törvénytervezet 22. paragrafusa a rész- közgyűlést szabályozza. A szövegezés azonban nem ad útmutatást ar ra az esetre, ha az egyes rész-közgyűlések módosítják, vagy megváltoztatják a be- terjesztett határozati javasla- tot, ezért kiegészítésre szorul a szöveg; י— A törvénytervezet 40. paragrafusának 3. bekezdése szerint nem terjed ki a be- vitell kötelezettség a szemé- lyi tulajdonban álló földre. Nem tér ki külön a törvény- tervezet a belterületen vagy zártkerten kívül álló prés- házakra és pincékre. Tekin- tettel arra, hogy a belterü- létén és a zártkerten kívüli présház és pince is a bevitt földön levő építmény, feite- hető, hogy a tsz-tag tulajdo- nában eddig mehagyott prés- ház és pince fel- és alépít- ményeket a termelőszövetke- zetek — mint beviteli köte- lezettség alá tartozó létesít- ményeket — a magukénak tekintik. A szövegezésből szár- mazó ilyen felfogás várható- an nagy ellenállást váltana ki a termelőszövetkezetek tagságából; — A nagyüzemi gazdálko- dás szempontjából a termelő- szövetkezeteknek a belterüle- ten, vagy zárt kerten kívüli présházakra és pincékre álta- Iában nincs szükségük. Ezek átvétele csak felesleges gond- dal terhelné a tsz-eket, a ta- gokat pedig elkeserítené. Ezért javaslom, úgy változtas- sák meg a szöveget, hogy ab- ból megnyugtatóan kitűnjék: azok a zárt kerten és bel- területen kívül eső préshá- zak és pincék, amelyek egyéb ként leválaszthatatlanul a beviteli kötelezettség alá tar­— A mezőgazdasági terme- lőszővetkezetekről, valamint a földtulajdon és földhasználat továbbfejlesztéséről szóló tör- vénytervezethez lenne néhány megjegyzésem. A két törvény- tervezet sűríti a mezőgazda- sági termelőszövetkezetek ed- digi gyakorlatának sokrétű tapasztalatait, s tükrözi a tér- melőszövetkezeti mozgalom nagyarányú fejlődését. A tör- vénytervezetben megfogadna- zott cikkelyek előírásai ép- pen ezért egybeesnek a gya- karlati élet realitásával és — minden bizonnyal — talál- koznak majd a termelőszö- vetkezeti tagok igenlésével. — A törvénytervezetek szó- ros kapcsolata a gyakorlati élettel szavatolja, hogy al- kalmazásuk, azaz a törvé- nyék szerinti tevékenység biztos alapja lesz a terme- lőszövetkezetek további fej- Iődésének. Mindaz, amit eddig nem fo- galmaztunk meg törvényeink- ben, most törvényerőre emel- kedik és ezzel mintegy lcöz- kinccsé válik egy sor, az utób bi években kialakult tévé- kenység, illetve gyakorlat. Törvényes szabályozást nyer- nek azoknak a kísérleteknek az eredményei is, amelyek a gyakorlatban már jól bevál- tak. — A törvénytervezet rész- leteiben is szabályozza a tér- melőszövetkezetek tevékeny- ségét, a tagok és tisztségviselők jogait, kötelességeit Ugyan- akkor alkalmas arra, hogy to- vább erősítse, fejlessze a tér- melőszövetkezetek életének demokratikus vonásait, mivel a legfontosabb kérdésekben a döntési jogot a tagság kézé- be helyezi, s ennék a jognak a védelmét a törvény erejé- vei is biztosítja. — Az új törvénytervezete- két és végrehajtási utasításai- kát bizonyára a termelőszö- vetkezetek tagsága is tanul- mányozni kívánja. Ezért in- dokoltnak tartanám, hogy a szövegből kimaradjanak azok a részek, emelyek — megle- hetősen gyakran — különböző jogszabályokra hivatkoznak, s a törvény más részeire utal- nak, ez ugyanis az egyszerű emberek számára megnehe- zíti az egyébként világos és áttekinthető rendelkezések megértését; — Néhány kisebb módosí- tást és kiegészítést szüksé- gesnek tartanék a törvény- tervezetek szövegében. A mezőgazdasági termelő- szövetkezetekről szóló törvény javaslat 11. paragrafusa a tag- sági viszony megszűnését a tagok nyilvántartásból va- ló törlésével is lehetővé te- szí. Mivel a tagfelvételt a törvénytervezet kizárólagos joggal á־ termelőszövetkezet közgyűlésének hatáskörébe utalja, indokoltnak tartanám,

Next

/
Oldalképek
Tartalom