Dunántúli Napló, 1967. augusztus (24. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-25 / 200. szám

4 napló 1967. AUGUSZTUS 25. MAI rr műsor SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Nyári szünet. MOZI Park: Dákok (szv., szi., 4, ne­gyed 7, íél 9). Jó idő esetén az utols^ előadás a kertben. Petőfi: A múmia közbeszól (szv., 4, 6, 8). Kossuth: Oroszlán vadászat nyíl­lal (szi., 10, fél 3, fél 5). A sivatagi 13-ak (fél 7, fél 9). Híradó Mozi: Magyar híradó. Horgászvizeken. Achajok. Fagy virága. Ceruza és radir. (Előadá­sok 12 órától 2 óráig folytatóla­gosan). Meszes: Egy magyar nábob — Kárpáthy Zoltán (szv., szi., 6, dupla helyárral). . Mecsekalja: Falstaff (szv., 7). Csak 16 éven felülieknek! Vasas "Puskin. K. O.: Harlekin és szerelmese (szv., 6). Csak 16 éven felülieknek! Vasas: Folytassa, Kleo! (szv., szi., 7). Ságvári K. O.: Hogy szaladnak a fák (fél 6, fél 8). Harkány: Gyil­kosok szabadságon (szv., 7). Mo­hács: Tegnap, ma holnap (szv., szi., 6, 8). Csak 16 éven felüliek­nek! Jó idő esetén az utolsó elő­adás a kertben! Pécsvárad: Lenni vagy nem lenni (fél 8). Sásd: Ja­guár (szv., fél 8). Siklós: A tolvaj (szv., 8). Szigetvár: Szólítson ügy­védnek (szv., szi., 8). PÉCSI RADIÖ 17.30: Magyar nyelvű műsor: Túl az 500 ezer kilométeren . .. — Zenés beszélgetések Lukács Ferenc, Dobos Lajos, Kovács Imre, Pamuki János, Mánya Er­nő, Balogh László, Rónai Béla, Országh István gépkocsiveze­tőkkel. Közreműködik a Fegyveres Erők Klubja Pric-triója, Lukovits Gá­bor vezetésével. 18.25: Korok ködét törték keresz­tül ... A Komyilov-lázadás. 18.30: Mai operettekből. 18.45: Dél-dunántúli híradó. Műsorismertetés. 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor: 19.30: Német nyelvű műsor: 20.00: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ Budapest: 10.00: Műsorismertetés. 10.01: „Angyal” kalandjai. A tár­gyalótermek mágusa. Magyarul beszélő angol film (ism.). 10.50: Utazás jegy nélkül. Négy évszak a lengyel Tátrában (ism.). 11.20: Telesport (ism.). Belgrád: 17.05: Hírek. 17.10: Rejtvénymű­sor. 17.55: Műsorismertetés. 18.00: Tv-újdonságok. 18.15: Szereti a teliét? 19.05: Tudomány 67. 19.54: Tó éjszakát, gyerekek! 20.00: Tv- híradó. 20.30: Hirdetések. 20.38: -Játékfilm. 22.08: Tv-híradó. Fűrészüzem Űjpetrén Az újpetrei termelőszövetkezet központi majorjában a házi építő- ( brigád új fűrészüzem csarnokát építi. Még ebben a hónapban megindul a termelés és az üzem ez év végére a beruházási költ­séget tiszta haszon formájában visszafizeti. A régi fűrészüzemben évi száz köbméter fát dolgoztak fel, az új üzemben a feldolgozott \ fa mennyisége meghaladja a háromezer köbmétert. A termelőszö- < vetkezet az ERDÉRT-tel kötött szerződést a fűrészáru előállítására. Zászlómozgalom Beremenden Megírják, a tsz történetét Állami és tanácsi' vállala­tok, ktsz-ck, állami gaz­daságok, tsz-ek és magá­nosok figyelem! Vállalatunk felajánlja fe­lesleges készletéből szept. 15-ig, egyes anyagoknál 30—50% ARENGEDMÉNY- NYEL IS építési anyagokat, víz-, villany­és fűtésszerelési anyagokat. A kimutatás az ÉM. Ba­ranya m. Állami Építő­ipari V. anyagosztályán Pécs, Rákóczi út 56. Megtekinthető Deáknénál. Mint minden pártszervezet, a beremendi Dózsa Tsz párt- szervezete is programot dol­gozott ki a Nagy Októberi Szocialista Forradalom jubi­leumának megünneplésére. E program összeállítása közben vették észre, hogy nem is tudják méltóképpen megün­nepelni az évfordulót, hiszen zászlóik többsége az idők so­rán megfakult, elhasználódott. A pártszervezet kezdemé­nyezésére mozgalom bontako­zott ki, mely átfogta az egész falut. A tömegszervezetek, a szocialista brigádok elhatá­rozták, hogy gyarapítják, fel­frissítik zászlóállpmányukat. Kimondották, hogy lehetőleg nem készen vásárolják hanem — a szocialista brigádok és tömegszervezetek asszonyai — maguk varrják és hímezik ki majd a zászlókat. Kigvnlladt a nitrogénműtrágya Tegnap délelőtt a Bogád- mindszenti Állami Gazdaság gyümölcsösében kigyulladt — a tűzrendészeti szabályok meg nem tartása miatt — több vagonnyi, egyébként a szabadban, szabályosan tárolt és csomagolt 34 százalékos nitrogénműtrágya. A jelek | szerint a műtrágyahalomtól két méterre gyújtottak tüzet. A tűzoltóságnak 500 ezer fo­rint értékű műtrágyát sike­rült megmenteni, 40 ezer fo­rint anyagi kár keletkezett. A felelősség megállapítására vizsgálat indult. A gumiabroncs és tömlőhulladék kötelező beszolgáltatást 1961. SZEPTEMBER 1-TÖL a Bonyhádi Ruházati Ktsz MÁZA (volt ERŐMŰ) telepére, Tolna megye szállítsa A ktsz ad selejt beszolgáltatás! igazolást. VASÚTI SZÁLLÍTÁS ESETÉN CÍM: Darabárunál és vagon tételnél' Máza-Szás zvár, vasútállomás. Országos Gumiipari Váll. Bonyhádi Ruházati Ktsz Palma Gumigyár. Bonyhád. A jubileumi készülődés je­gyében tovább szépítik, csi­nosítják a községi tejcsarnok közelében fekvő, egyelőre még névtelen teret is. A tér — mely korábban elhanyagolt sárgödör volt — parkosítva, virágtartókkal, színes kavi­csokkal díszítve várja az évfordulót, illetve a névadót. A megszépített helynek ugyan is November 7 tér lesz a neve. Az előkészületek egy má­sik — és ugyancsak köve­tésre méltó vonása az is, hogy megírják a megye egyik legrégebbi, legnagyobb múltú termelőszövetkezetének, a he­lyi Dózsa Tsz életét. Hét tagú szerkesztő bizottságot alakí­tottak Decsi Sándor tanár, Schmidt József tsz-elnök, Sí­pos József, a tsz betonáru üzemének vezetője és mások részvételével. A bizottság az 1950-es megalakulástól kezd­ve végigkíséri, illetve meg­örökíti a tsz életét, fejlődését. A 40—50 oldalas értékes kis könyv még a jubileumi ünnepségek előtt napvilágot lát. A szöveges részt fény­képekkel illusztrálják. Fél éve késik A ma még papíron vajúdó pécsi benz.inbontó berendezés­ről elöljáróban ennyit: végső kivitelezési költsége 71 millió forint. Amikor üzembe lép, naponta kétszázezer köbméter gázt ad a városnak. A jenlen- legi fogyasztás téli és nyári időszakban 80—120 ezer köb­méter. A benzinbontó által előállított gáz jobb égési tu­lajdonságokkal rendelkezik majd, mint a hagyományos kokszkemencékből származó gáz. A kivitelezés kezdetének időpontja: 1967 eleje. Befeje­zési határidő: 1969. december 15. A kivitelezés — ennek elle­nére — még mindig nem kez­dődött el. A B. m. Állami Építőipari Vállalat addig nem vonul fel a Kokszmű terüle­tére, amíg a kivitelezési szer­ződést meg nem kötötték. Ez érthető. Csak az nem, hogy miért nem készek a tervek? Az Országos Kőolaj- és Gáz­ipari Tröszt — mint felügye­leti hatóság — határozatot ho­zott, amelyben kötelezte a Kő­olaj- és Gázipari Tervező Vál­lalatot kötbér fizetésre. Ezt a gyors és szigorú intézkedést csak üdvözölni lehet. A terve­ző vállalat ugyanis még a múlt év decemberére vállalta a tervek szállítását. Nem tör­tént meg. Póthatáridőt kértek,- meg is kapták, de már kése­delmi kötbérrel: 1967. május 31. A vállalat ekkor azzal vé­dekezett, hogy a beruházótól, vagyis ? Pécsi Gázműtől nem kapta meg a szükséges támo­gatást, másrészt a pécsi tűz­védelmi hatóság sem hagyta jóvá időben a tervezés első fázisát. Érvelésükön ugyan lehet, csak éppen nem érdemes vi­tatkozni. mert most ismét pót- határidőt kértek, meg is kap­ták — a szükséges késedelmi kötbér kíséretében — 1967. au­gusztus 30-ra. Augusztus még nem telt le. Ezért emelünk szót — még idejében: több mint félévet ké­sik már a benzinbontó épí­tése. 1970-ben már üzemelni kellene az új berendezésnek, erre várnak nemcsak az egyre szaporodó városi fogyasztók ezrei, hanem a Pécsi Porce­lángyár is, amelynek rekonst­rukciója függ a beígért gáz- mennyiségtől. Csupán „csak ennyit” koc­káztat a Kőolaj- és Gázipari Tervező Vállalat a határidők elhúzásával. Időjárás jelen tés Várható időjárás péntek estig: időnként növekvő felhőzet, első­sorban nyugaton záporral, ziva­tarral. Mérsékelt, változó Irányú széL A zivatar idején átmeneti szélerősödés. A hőmérséklet ala­kulásában lényeges változás nem lesz. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet 10—15, legma­gasabb nappali hőmérséklet 23—28 fok között. A Balaton vizének hőmérséklete csütörtökön 11 órakor Siófoknál I 22 fok volt. HÍREK AUGUSZTUS 25 Lajos napja. A Nap kél 4.52, nyugszik 18.39 órakor. A Hold kél PÉNTEK 20.40, nyugszik 10.18 órakor. Dolgozókat felvesznek Az EM Pécsi Tervező Vállalat nyugdíjast felvesz fúró-segédmun­kásnak azonnali hatállyal. Jelent­kezés: Pécs, Rákóczi út 1. Rih- mer. 90984 * Nyolc általánost végzett fiút 6 órai munkára felveszünk. Jelent­kezés: Közraktár, Pécs, Felszaba­dulás u. 16. 90934 * A Pécsi Betonárugyár komlói üzemébe férfi és női segédmun­kásokat, valamint hirdi üzemében kőfaragót alkalmaz. Jelentkezés az üzemek vezetőjénél, Komló- Kenderföld, Illetve Hird, Vasút­állomás. 90742 * Felveszünk két, gyakorlattal rendelkező autógréderkezelőt. Je­lentkezés: Pécs, Kulich Gyula u. 13. Gépüzemelési csoport. 90892 * A Pécsi Állami Gazdaság tető­fedő szak- és segédmunkást ke­res. Jelentkezni lehet a munka­ügyi csoportnál. Megyeri út 74. szám. 613 * A Bm. Állami Építőipari Válla­lat jó kereseti lehetőségekkel fel­vesz rakodómunkásokat. Jelent­kezés a szállítási csoportnál, Zsin- kó István u. 5. sz. 90729 * A Pécsi Bőrgyár felvesz lakato­sokat és segédmunkásokat. Jelent­kezés a munkaügyi osztályon. 90125 * Gépkocsivezetőt, Garant gépko­csihoz, négy havi szerződésre, fia­tal kovács szakmunkást felvesz a Pécsi Fatömegcikk és Járműjavító Ktsz, Pécs, Irányi D. tér 1. 91018 k Közgazdasági technikumot vég­zett női dolgozót és asztalos szak­munkást vezető állásba felveszünk. Jelentkezés „Szeptember elseje” jeligére Sállal u hirdetőbe. 91025 k öntödei segédmunkásokat fel­veszünk. Órabér megegyezés sze- | rint. Jelentkezni lehet a Vasas : Ktsz I. sz. telepén, Pécs, Fürst J Sándor u. 48. sz. alatt. 91060 j * Gépkocsi rakodókat és anyag- j mozgatási munkára férfi dolgo- ! zókat felveszünk. Állami Pince- ) gazdaság, Batthyány n. 2. Sólyom > elvtársnál. 619 I Az EM Építőipari Szállítási Vál­lalat pécsi üzemegysége felvesz gépkocsiszerelőt, lakatost, hegesz­tő vizsgával rendelkezőt és se­gédmunkásokat. Jelentkezni lehet a munkaügyi osztályon, Pécs, Me­gyeri út 50. 615 * Felveszünk azonnali belépéssel cipőüzemünkhöz cipőipari szak­munkásokat vagy betanított dol­gozókat. Munkásszállás, étkezés biztosított. Bérezés megállapodás szerint. Jelentkezés a vállalat fő­mérnökénél. Komlói Helyiipari Vállalat, Komló, Kossuth L. u. 21. 125029 * Általános Értékesítési és Fo­gyasztási Szövetkezet, Szentlőrinc, felvételre keres két férfi munka­erőt betonelem gyártásához és egy főt áruherakodói munkakör­be az FMSZ—TÜZEP telepére. Jelentkezés: Szentlőrincen a Tti- ZEP-telep vezetőiénél. 614 * Háromműszakos munkára 16 évet betöltött női segédmunkást felveszünk. Jelentkezés személye­sen a gyár személyzeti előadójá­nál 8—14 óráig. Kenderfonó, Hird. 90944 * A Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat azonnali belépéssel fel­vesz kubikosokat és kövezőket. Jelentkezés helye: Siklósi út 104. i Az üzemvezetőnél (temető főbejá­ratával szemben). 91063 * Az EVM Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat felvesz ács szakmunkásokat, segédmunkáso­kat, kubikosokat, valamint sike­res próbahegesztéstől függően szakképzett villanyhegesztőket és i hő- és hangszigetelő részlegéhez szak-, betanított- és segédmunká­sokat. Valamennyi dolgozó részé­re napi háromszori, kedvezmé­nyes üzemi étkezést, a változó munkahelyen foglalkoztatott dol­gozók részére 15 százalék idény­pótlékot, a vidéki munkavállalóink részére munkásszállót és külön- élési pótlékot biztosítunk. Felvé­telre jelentkezőknek munkakönyv­vel, Mii-lappal, egy évnél nem régebbi tüdőszűrő és vérvizsgálati lelettel kell rendelkezniük. Je­lentkezés, érdeklődés a munka­erőgazdálkodási csoportnál. Pécs, Rákóczi úl 56. »1*46 — Fontos szakaszához ér­> kezeit a visontai Thorez kül­> színi fejtésű szénbánya nyi- | tása. A sikeres próba után ’ üzembe állították a Német > Demokratikus Köztársaságtól vásárolt első óriás gépláncot. i A géplánc maratótárcsás kot- | rógépe ezer méteres szelvény­> ben haladva, húszméter vas­> tag földréteget markol egy­> szerre, s továbbít a szállító- , rendszerekre. — Major Kamill képeinek } bemutatóját rendezik meg a i bonyhádi járási művelődési i házban. A képbemutatót au- \ gusztus 26-án délután 5 óra­> kor Lantos Ferenc, a pécsi ? művészeti gimnázium tanára ; nyitja meg. — Július 1. óta hetven fia­ttal, egyetemet, főiskolát, illet­ővé felsőfokú technikumot vég­ezett szakember kezdte meg < munkáját a megye termelőszö- i vetkezeteiben. Szeptember 1- íig további harminc, most vég- $ zett szakember munkábaállá- , sa várható. — Befejeződött Harkány­ban, a nyaralótelepen a Köz- alkalmazottak Szakszervezeté­nek víkendház-építkezése. A 250 ezer forintos költséggel létesített víkendháznak öt szo­bája, társalgóhelyisége és fő­zőkonyhája van. — 66 510 személy kereste fel ebben az évben (augusztus 20-ig) a szigetvári termálvi­zes strandfürdőt. A téliesített strandfürdő a fürdéshez kap­csolódó szolgáltatásokkal együtt számított összes bevé­tele 296 124 forint. A DÉDÁSZ 1968. évi tervei alapján állami beruházásból villamosítják a szentdénesi Egyetértés Tsz főmajorját, a mozsgói Zrínyi Tsz csertői te­henészetét, a pellérdi Üj Ba­rázda Tsz főmajorját, az al- mamelléki Hajnalcsillag Tsz korcsolyapusztai majorját, a vajszlói Zöldmező Tsz tehe­nészetét, a gödrekeresztúri Béke Tsz tehenészetét, a som- bereki Béke őre Tsz főma­jorját, a rózsafai Kossuth Tsz dencsházi majorját, a csány- oszrói összetartás Tsz gépte­lepét, a baranyahidvégi Közös út Tsz és a szabadszentkirályi Uj Élet Tsz újonnan épülő sertéstelepét. — Nagymérvű kiskereske­delmi és vendéglátóipari üz­lethálózatfejlesztésre került sor a közelmúltban a pécsi já­rásban. Berkesd cukrászdát, Görcsöny vasúti büfét, Ki­rályegyháza eszpresszót, Hidas tej-kenyérboltot, Mecsekná- dasd húsboltot kapott. Ócsár- don korszerűsítették a régi és elavult vegyes-italboltot, Pel- lérden bővítették és korszerű­sítették a vegyesboltot. — Figyelem! Felhívjuk Pécs vá­ros fiataljainak figyelmét, hogy a Magyar Honvédelmi Szövetség szervezésében komoly sportolási lehetőség nyílik könnyűbúvár és ejtőernyős sportágakban. Jelent­kezzenek mindazok a fiatalok, akik 1947-48 - 49 -50. évben szület­tek és nagy kedvet éreznek a könnyűbúvár és ejtőernyős sport Iránt. Követelmény: orvosi alkal­masság, úszásban jártasság. Bő­vebb felvilágosítást a jelentkezés alkalmával. Jelentkezés: Magyar Honvédelmi Szövetség, Pécs, Kos­suth L ajos u. 46. (x) — Beleszaladt a teherautó­ba. Kovács István nyugdíjas, kozármislenyi lakos tegnap délelőtt Pécsett a Felszabadu­lás úton közlekedett kerék­párral. A Hőerőmű kereszte­ződésénél balra kanyarodott, és hiába fékezett, sőt állt meg a szemben jövő teherautó, ke­rékpárjával nekiütközött. Sú­lyosan megsérült. Áramszünet — Áramszünet lesz augusztus 27-én reggel 7—16 óráig Komlón az alábbi helyeken: Zobák-puszta, Gesztenyés, Halastó. Anna-akna, Kossuth-akna, Kossuth Lajos u., Dózsa Gy., Kiss János, Táncsics Mihály utcákban, Kenderföld egész területén és Felsőplatón. — Augusztus 28, 29, 30 . 31-én 7—16 óráig a Kossuth L. utcában a Lí­ceum-templomtól a Színház térig terjedő szakaszon. Az áramszünet szakaszos lesz. (x) — Csütörtökön Pécsett öt száz szakember részvételéve kezdődött meg a Magyar Ké mikusok Egyesületének 1967 évi vegyészkonferenciája Nagyszabású tanácskozásokol elhangzó százhatvan előadá; tematikája a szerveskémií egész területét felöleli. Külö nősen nagy az érdeklődés j daganatellenes szerekkel és . természetes anyagok térszer kezetével foglalkozó előadá sok iránt. — Érdy Győző bányászté májú grafikáiból rendezné kiállítást a meszesi művelő dási ház ifjúsági klubjában é könyvtárában. A kiállítás szeptember 2-án este 6 órako a Bányásznap tiszteletér nyitják meg, megnyitó beszé det dr. Gyevi Károly, a Me cseki Bányász főszerkesztőj mond. — Dunafalván 12 ezer fc rintos KÖFA költséggel fel újították az orvosi rendelőt é orvoslakást, a Kecskeméti Épl tő Vállalat pedig hozzákezdd a dunafalvi Kossuth Tsz 110 méter hosszú kövesútjána építéséhez. Az új út a ts központi majorját és gépjav; tóját köti majd össze az m szágos közutakkal. — Balatonkörüli kirándulás szerveznek augusztus 30., 31 szeptember 1-én a Hazafia Népfront aktívái részére azz; a céllal, hogy a Balaton kői nyék történelmi, kulturális é gazdasági életét megismertei se. A háromnapos balatoi kirándulásra a Hazafias Néf front városi titkársága (Péc Széchenyi tér 18. Telefoi 23-33.) vendégek jelentkezési is elfogadja. Jelentkezési ha táridő szombat dél. Részvéte! díj 344 forint. — Üj vas és műszaki bo! nyílt Pécsváradon. A Pécsvá rád és Vidéke Földművesszc vetkezet Pécsváradon minteg 700 000 forintos költséggel kői szerű vas és műszaki boltc nyitott. Jelenleg közel 3 mii lió forint értékű árukészletté rendelkezik az üzlet. — A Zsolnay Művelődési Házba 26-án este 19 órától a TREMOL gitárzenekar. (3 — A külkereskedelmi ni niszter utasítására a Magya Kereskedelmi Kamarán beli a nemzetközi kereskedeln jog elméleti és gyakorla szakértőinek bevonásával ir< dát hoznak létre. Az iroda ol tóber 1-én kezdi meg műki dését. Életrehívása összefüg az új gazdaságirányítási renc szer bevezetésével. — Augusztus 29. és szer tember 15. között rendezik müncheni nemzetközi zen< versenyt, a fiatal zeneművé szék bukaresti találkozójár pedig 5. és 20. között kert sor. Az öt versenyszámba meghirdetett müncheni ese ménysorozaton Ferenci Anik oboa-. Körmendi Klára és Lu Erika zongora-, valamint Nag Vidor brácsaművész képvise színeinket. Bukarestben én< keséink közül Marton Év; Miller Lajos és Kovács Es2 tér áll dobogóra, s benevezel a versenyre Kiss Györgyi é Baranyai László zongorámé vész, valamint Homoki Györg hegedűművész is. Halá'ozós Értesítjük a hozzátartozókat és a rokonokat, hogy MAR- KOVICS SZANISZLÖ 72 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése augusztus 26-án 12 órakor lesz a pécsi közteme­tőben. Pongrácék. JÉKI ANTAL, a Vasas II. Alt. Iskola igazgatóhelyettese hosszú szenvedés után 54 éves korában 1967. augusztus 23-án elhunyt. Temetése augusztus 26-án fél 4 órakor lesz a Vasas IL temetőben. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édes­apára, apósom, nagyapám és kedves rokonunk, SZÉKELY ÁRPÁD nyugdíjas, 64 éves ko­rában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése augusztus 26-án, szombaton fél 1 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom