Dunántúli Napló, 1967. augusztus (24. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-02 / 180. szám

Világ proletárjai, egyesüljelek i Dunámon napio Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja XXIV. ÉVFOLYAM. 180. SZÁM ARA 50 FILLÉR 1967. AUGUSZTUS 2., SZERDA Epilógus a nyaralásról Még van egy napom, gon­dolja reménykedve a férfi, miközben a piros Skoda-ez- resből kiszedi a takarókat, kofferokat, gumimatracot, nyárj kacatokat, emléktár­gyakat; egy teljes napon át semmit se fogok csinálni, legfeljebb arra leszek haj­landó, hogy délután telenge­dem a fürdőkádat és bele­fekszem, legalább ez a na­pom legyen meg, amikor el­mondhatom végre: pihentem. A család többi tagja is se­gít a csomagokat felhordani a lakásba, barnán csillog raj­tuk az izzadtság. A két fiú a szomszéd szobában egy ideig még izgatottan sugdoló- zik, nehezen jön álom a sze­mükre. Az asszony leül a konyhában, azzal a mozdu­lattal, mintha nagy szenve­dések, megpróbáltatások után tért volna meg a birodalmá­ba. A férfi szótlanul fek­szik a csöndben, és arra gondol: jövőre megszervezi a nyaralást, pihenni fog, meg fog állni körülötte há­rom hétre az élet, ha kell, az orvos véleményét is ki­kéri, hogy mi a legideáli­sabb, de még egyszer ez nem fordul elő, hisz kívül-belül roskadtabbnak érzi magát, mint három hete, amikor el­mentek nyaralni. A legtöbb nyári szabadság mostanában ilyen „eredmény­nyel” zárul, legfeljebb a szö­vegben van egy kis formai eltérés: — Legalább három évig nem megyek külföldre nya­ralni. Az ember nem is tud­ja visszatartani magát, és csak lohol, lohol, mint egy megszállott. — Én a kertemben dolgoz­tam egész idő alatt. Maradt még néhány nap szabadsá­gom, azt majd a szüretre veszem ki. — Engem a többi ember borított ki. Megfeledkeznek magukról, azt hiszik, hogy csak ők vannak a világon, senki más ... A legtöbb ember fáradtan, kimerültén jön meg a nya­ralásból. A legtöbb üdülő, az egész tengerpart, a Balaton a viharjaival, az éttermek, a szállodák, az autóbuszok, a kirándulóhajók, a stran­dok — zsúfoltak, és mint olyanok: egy nagy szabad­téri idegklinika benyomását keltik. Ebben a közegben szinte természetesnek veszi az ember, hogy mindenki a két-három hetes szabadsága alatt akar regenerálódni, mo­hó pillantással szívnak ma­gukba meleget, napfényt, vi­zet, látványt. A második naptól kezdve mindenkinek pecsenye színe van, és az izgatott tülekedésben a ha­jóállomások körül, a nagy jövés-menésben elvész az or­vosok józan figyelmeztetése. Az emberek százezrei éven­ként hét-három hétig szok­tak élni, mindent legázoló, fáradhatatlan tempóban. Az orvos azt mondja ilyen­kor fejcsóválva: „Ezt a hab­zsolást aligha nevezhetjük pihenések. Nem más ez, mint a neurotikus panaszok mel- legágya. Az évi szabadság ma már csak abban az érte­lemben fogható fel szabad­ságnak, hogy a dolgozó ezt az időt nem a munkahelyén tölti, de sok esetben még kör­nyezetváltozásról se nagyon beszélhetünk. Az ma már egyszerűen megoldhatatlan, (Folytatás a 2. oldalon.) Tizenkét lapos rézkarcalbum Pécsről MeikezdiÉti az arak országok kiiliiiyminisztereinek értekezlete Kedden a hajnali órákban hét arab ország külügyminisz­tere érkezett Khartoumba, az arab külügyminiszter értekez­let színhelyére. A szudáni fő­városban tartózkodik Mahmud Riad, Nasszer elnök külpoli­tikai tanácsadója, Ibrahim j Makhusz szíriai, Georges Ha- j kim libanoni, Ahmed Bisti líbiai, Mohamed Abdul, Aziz Szalam jemeni, Ahmed Tukán jordániai külügyminiszter, va­lamint Iszmail Khairallah iraki megbízott külügyminisz­ter. Az arab külügyminiszterek különrepülőgépén érkezett Khartoumba Hasszuna, az Arab Liga főtitkára. Az arab külügyminiszterek tanácskozá­sának napirendjén a kairói A1 Ahram szerint a követ­kező pontok szerepelnek: 1. Az ENSZ közgyűlés rend­kívüli ülésszakának eredmé­nyei. Németh Lehelné az új pécsi albumot mutatja be Tegnap délelőtt 11 órakor a Képcsarnok Vállalat köz­pontjából érkezett Németh Lehelné tájékoztatta a sajtó képviselőit a vállalat legújabb cikkének, a rézkarc-albumnak megjelenéséről. A Képcsarnok már koráb­ban foglalkozott olyan színvo­nalas, művészi kivitelű aján­déktárgyak kiadásával, ame­lyek reprezentatív ajándéknak is megfelelnek, s egyben meg­felelőképpen kifejezik egy-egy város jellegét, nevezetességeit. A rézkarc-album tervét az is támogatta, hogy országszerte — s Pécsett különösen —■ sok a rézkarc-gyűjtő. A most ki­bocsátott album hozzáférhető áron, 148 forint 60 fillérért kapható — tegnaptól kezdve, és csakis a Képcsarnokban. Az album kilenc művész ti­zenkét alkotását tartalmazza. Szigorú zsűri tanulmányozta előbb a művészeknek a hely­színen készült vázlatait, majd a kiválogatott vázlatokról ké­szült műveket A művészek között három pécsi nevet ta­lálunk: Soltra Elemér, a pécsi Székesegyház és az Orvostu­dományi Egyetem látképét készítette, Bizse Jánostól a Régi Piactér és az Aranyos­kát című lapok, Bérezés Gá­bortól pedig a Széchenyi tér látképe szerepel az album­ban. Varga Nándor Lajos két rézkarca régi metszetek alap­ján készült: Pécs 1690-ben és Pécs a XIX. században. Pál- falvi János készítette el a Pé­csi Nemzeti Színház képét és a mecseki tájképet, Csasztka Ilona a Pécsi Jogtudományi Egyetemről és a Misina tetői kilátóról, Nechánszky József pedig a siklósi várról készült rézkarcaikkal szerepelnek a szépkivitelű albumban. Kis példányszámban adják ki az albumot, jelenleg 600 darabot adtak át a boltnak, ezenkívül még 600 érkezik majd. Néhány szerv már elő­zetesen bejelentette igényét. Az albumnak bizonyára nagy jelentősége lesz a külföldi vendégek megajándékozásá­ban, többek között például az egyetemi jubileum külföldi meghívottjainak lehet kedves­kedni egy-egy ilyen szép, s a várost méltón reperezentáló albummal. A katalógust, erre gondolva, angolul és németül is mellékelték. Egyébként három városról, Pécs mellett Szegedről és Deb­recenről készült hasonló al­bum. Szegeden a napokban, Áz M 7-es premierje Szombaton adták át a for­galomnak az M 7-es útvona­lon a Martonvásár és Kápolnás- nyék között 32 új útszakaszt. A hétvégi „peremier” tapasz­talatairól a Belügyminisztéri­um közlekedésrendészeti csőé portfőnökségén a következő­ket mondották: — Az első 48 órában azt tapasztaltuk, hogy amikor a gépjárművezetők a főváros irányából a martonvásári cso­móponthoz érkeztek, többen megkísérelték a balra kanya­rodást, pedig ez itt helytelen. Ezt egyébként előjelző tábla is mutatja. A surkó—pákozdi útszakaszon, a Velencei tó északi partján több községen át vezet az út Ezen az út­szakaszon a gépjárművezetők­nek fokozottabban kell ügyel­niük arra, hogy lakott terü­leten hajtanak. Számolniuk kell azzal is,' hogy a gazda­sági udvarokból háziállatok kerülhetnek az útra, s ez is balesetet okozhat. Kápolnásnyéknél két út között választhatnak a gép- járművezetők. Javasoljuk, hogy részesítsék előnyben a sukoró—pákozdi utat, amely jó minőségű és viszonylag rövid szakasz. Megfigyeltük azt is, hogy a Martonvásár felől érkező és a gyorsító sávon forgalomba kapcsolódó járművek nem tud ják kit illet az elsőbbség, a KRESZ értelmében az M 7- esen haladó gépjárműveknek van elsőbbségük. az Ünnepi Játékok alkalmá­val került forgalomba, Debre­cenben viszont még csak ez­után árusítják. Amennyiben az albumnak sikere lesz, újabbak követik majd — kaptuk a tájékozta­tást. A vállalat a következők­ben olyan albumot tervez, amely a baranyai népvisele­tekről készül. Az album a sokat reklamált „pécsi emlék” problémáját se­gít megoldani, s márcsak azért is kikerült kezdeményezés. íz­léses, szép ajándék, emellett „továbbadható”, hiszen vala­mennyi laphoz, finom boríté­kot is mellékelt a Képcsar­nok, így az album tulajdonosa egyenként is elajándékozhatja a rézkarcokat. Azt reméljük, hogy a Kép­csarnok művészi Pécs-emlék- tárgyát újabbak követik, s nem kisebb színvonalon. A belga parlamenti elnökök Budapesten Paul Struye, a belga szená­tus elnöke és felesége, továb­bá Achille van Acker, a belga képviselőház elnöke és felesé­ge kedden dr. Beresztóczy Miklósnak, az országgyűlés alelnökének társaságában az Egyesült Izzóba látogatott. A vendégek megtekintették a gyár több részlegét és szociá­lis létesítményét. Délután Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnö­ke fogadta Paul Struye-t és Achille van Ackert. A talál­kozón részt vett Cseterki La­jos, az Elnöki Tanács titkára, dr. Beresztóczy Miklós, dr. Erdei Ferenc, az Elnöki Ta­nács tagjai, jelen volt P. Vanheerswynghels belga nagy­követ. 2. Az arab országok erő­feszítéseinek egybehangolása az agresszió következményei­nek felszámolására. 3. Az olajembargó fenntar­tása az Izraelt támogató or­szágokkal szemben. 4. A külföldi katonai tá­maszpontok felszámolása az arab országok területén. 5. Hosszúlejáratú terv ki­dolgozása az arab országok katonai, gazdasági és politi­kai együttműködésének erő­sítésére. Az AFP jelentése szerint a külügyminiszteri értekezleten Ahmed Sukeiri, a palesztinai felszabadítási szervezet veze­tője is felszólal és benyújt egy határozati javaslatot, amely sürgeti a népi ellen­állási mozgalom támogatását a megszállt palesztinai terü­leteken. Sukeiri indítványoz­za majd a gazdasági és kul­turális kapcsolatok teljes meg szakítását az Egyesült Álla­mokkal, Nagy-Britanniával, az NSZK-val és minden olyan állammal, amely ellenséges magatartást tanúsított az ENSZ közgyűlésen az arab ál­lamokkal szemben. Sukeiri ja­vaslatai között szerepel a Né­met Demokratikus Köztársa­ság diplomáciai elismerése és az, hogy az arab országok sürgessék az ENSZ székhelyé­nek áthelyezését a francia fő­városba. Az arab külügyminiszterek értekezlete — mint a Reuter jelenti — kedden délután meg nyílt a szudáni fővárosban. Mahgub szudáni miniszterel­nök és külügyminiszter meg­nyitó beszédében hangsúlyoz­ta. hogy összehangolt akció­val lehet csak felszámolni az izraeli agresszió következ­ményeit. Megnyílt a latin-amerikai szolidaritási szervezet konferenciája Havannában hétfőn Osvaldo Dórticos kubai elnök meg­nyitotta a latin-amerikai szo­lidaritási szervezet (OIAS) el­ső konferenciáját Az értekez­leten Latin-Amerika valameny nyi országának képviselői je­len vannak. Hírügynökségi jelentések szerint a résztve­vők száma meghaladja a 700- at. Küldöttség képviseli a Szovjetuniót, a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Fron­tot, valamint a Vietnami De­mokratikus Köztársaságot. A delegátusok megvitatják, hogyan léphetnek fel az észak-amerikai imperializmus­nak a latin-amerikai orszá­gokba való behatolása ellen és kidolgozzák az OIAS szer­vezeti szabályzatát. A tanácskozás díszelnökévé választották Ernesto Che Gue- varát, de nem tartják való­színűnek, hogy a két év óta nyilvánosság előtt nem sze­replő Guevara személyesen is megjelenik a szolidaritási értekezleten. Dorticos elnök megnyitó be­szédében harcra hívott fel minden latin-amerikai népet a közös ellenség, „a yankee imperializmus és lakájai a nemzeti oligarchák ellen.” Rendőrség támadt a tüntetőkre Rómában Kedden az olasz demokra­tikus sajtó határozott hangon tiltakozott az ellen a brutális önkény ellen, amellyel előző nap a rendőrség rátámadt a római textilkombinát dolgozói­nak tüntetésére. A tömeges elbocsátások, ellen, nyolcszáz­ötven, főként asszonyok- vo­nultak zászlókkal a munka­ügyi minisztérium épülete elé, amikor rendőrök és csend­őrök támadtak rájuk. Több munkásnőt kórházba kellett szállítani. Washingtonra is átterjedtek a négertiintetések Hosszú évek óta első ízben, az amerikai „forró nyár” a többségében néger lakosságú szövetségi fővárost, Washing­tont is hatalmába kerítette. A Reuter-iroda kedden reggel gyorshírben jelentette, hogy nem egészen két kilométer­nyire a fehér háztól, négerek és karhatalmi erők tűzharcot vívtak. Az amerikai elnök re­zidenciájától északkeletre fek­vő útkereszteződésnél a rend­őrök fedezékbe menekültek. A város egy másik pontján a tűzriasztásra kivonuló rend­őröket és tűzoltókat a néger tüntetők palackokkal és kö­vekkel verték vissza. Leg­alább 50 embert letartóztattak. Hét helyről jelentettek tüzet Milwauke városban, ahol lezárták a repülőteret, elvág­ták a várost a külvilágtól és 24 órás kijárási tilalmat ren­deltek el, kedden reggel me­gint lövöldözés volt a néger negyedben. «

Next

/
Oldalképek
Tartalom