Dunántúli Napló, 1967. augusztus (24. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-01 / 179. szám

■ - ________r-4 V ilcK| prMet árjcri, e DunanTüll napló _______Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Meglel Tanács lapja_________ x xrv. Évfolyam, xi9. szám Ara 50 fillér 1967. augusztus i, kedd A Zobák-aknai szocialista brigádok tanácskozása Alapvető feladat a széntermelés minőségének javítása Miki Takeo a magyar miniszterelnöknél A japán külügyminiszter találkozása a magyar és a nemzetközi sajtó képviselőivel Kétműszakos üzemi iskolát szerveznek Szakmai tanácskozásra ke­rült sor vasárnap délelőtt Komlón a Zrínyi Művelődési Házban. Zobák-akna szenes szakszervezeti bizottságához tartozó szocialista brigádok értékelték az I. félév eredmé­nyeit. A brigádértekezleten, amely egyben termelési ta­nácskozás is volt, a brigád­tagokon kívül részt vettek a feleségek, s megjelentek az üzem gazdasági, párt, szak- szervezeti és KISZ vezetői is. A tanácskozás fontosságát mutatta, hogy részt vett Ga- ramvölgyi János igazgató, Markvart Károly szakszer­vezeti bizottsági titkár és a város vezetőinek képviseleté­ben Gallusz József, a Tanács vb-elnöke is. Szolnok Miklós, a termelő körlet szakszervezeti bizottsá­gának titkára ismertette az első hat hónap eredményeit. A részletes összefoglaló nem­csak a körletek, illetve a bri­gádok gazdasági munkáját tükrözte, de helyzetképet adott a legnagyobb üzemrészleg bel­ső életéről is. Kiemelte, hogy a két termelő körlet négy nagyszerűen dolgozó brigádra épül. A legjelentősebb mun­kasikert a 601-es fejtési bri­gád érte él, s így jogosultak a versenyzászlóra, illetve pénz Jutalomra. A Jelentés arra is kitért, hogy a brigádmozgalom má­sodik és harmadik követel­ménye közül a „szocialista módon élni és dolgozni” jel­szó megvalósulása is mindjob­ban előtérbe került A közös rendezvények látogatása, egy- egy jól sikerült vietnami mű­szak szervezése, az idős bá­nyászok és árvák patronálá- sa, a különböző társadalmi munkákban való részvétó mind-mind pozitív eredmény. A szakszervezeti bizottság összefoglalója kritikusan ér­tékelte az egyéni vállalások teljesítését is. Rámutatott, hogy többen tettek vállalást az általános iskola elvégzésé­re, azonban e tekintetben sú­lyos lemaradások vannak. A felelősséget érzi az üzem ve­zetősége is, ezért elhatározták, hogy az új iskolaévben, szep­temberben Zobák-aknán be­indítják a kétműszakos álta­lános iskolát. A beszámoló után hozzá­szólásokra került sor. A bri­gádtagok az eredményeken túl rámutattak a fogyatékosságok­ra, s egyben szóvá is tették a város áruellátásában mutat­kozó rendellenességeket is. Felszólalt Garamvölgyi Já­nos igazgató is.' A vállalat egész tevékenységéről adott áttekintést. Elmondta, hogy az év első hat hónapjára olyan nyereséget terveztek, amely­nek alapján nyolc napi nye­reségrészesedést fizethetnek. Az eddigiek szerint azonban csak 6,8 nap fizethető. Ismer­tette, hogy az év hátralévő időszakában 9 napnak megfe­lelő nyereséget kell elérni, ah­hoz, hogy az előirányzott 16 napot fizethesse a vállalat. Elmondta azt is, hogy orszá­gos viszonylatban mintegy 3 millió tonnás szénkészlettel rendelkezik a népgazdaság, s a tél elejéig ez megközelítően 3,6 millió lesz. Kihangsúlyoz­ta: ma már a fogyasztó az úr, s a jövőt illetően még in­kább alkalmazkodni kell az igényekhez. A termelést folya­matossá kell tenni, s a régi vásárlók megtartásával, vala­mint az új fogyasztók meg­nyerése érdekében javítani kell a minőséget is. A hamu- tartalom egyszázalékos csök­kentése nyomán tonnánként 14 forint többlethez jut a vál­lalat. Ez a mecseki szénbá­nyák esetében mintegy 50 millió forint többletbevételt jelent Felhívta a Zobák-aknai dol­gozók figyelmét: ez idő sze­rint a legjobb szenet ők ter­melik, viszont a termelés itt a legdrágább. Elismeréssel szólt a szocialista brigádok munkasikereiről, hangsúlyoz­va, hogy a brigádok eredmé­nye ma meghatározó az üzem életében. A továbbiakban nem a brigádok és a brigádtagok számát kell növelni, hanem azok összetételén, munkáján kell javítani. Gallusz József tanácselnök I arról szólt, hogy az áruellá­tással kapcsolatos bírálatok sok igazságot jeleznek. Ki­tért arra is, hogy a legked­vezőbb az alapvető élelmisze­rek ellátása, a hús kivételé­vel. Beszélt azokról a tervek­ről is, amelyeket az igények jobb kielégítése érdekében ké­szítettek. Szeretnénk, ha a jö­vőben a sásdi járás termelő- szövetkezetei Komló ellátására specializálnák magukat. U Thant beszéde Greensboro: ü Thant ENSZ-főtitkár j beszédével nyílt meg va- j sárnap az Észak-Karolina-! > Greensboroban a kvékerek s negyedik világkongresszusa. £ Vietnamról szólva U S Thant élesen szembeszállt <> azzal az amerikai érvelés- l sel, hogy a VDK és a S Dél-Vietnami Nemzeti Fel- ? szabadítási Front erőfesz!- < tései arra irányulnak, hogy S kiterjesszék a kommunista ) uralmat. Tisztában kell len- < ni azzal, — hangsúlyozta, 5 hogy a Vietnamban fo- ? lyó háború nem a kommu- <> nizmus ellen vívott valami- ) féle kereszteshadjárat, ha- ) nem ellenállási küzdelem ( a nemzeti függetlenségért, > minden idegen erővel, el- ( sősorban az amerikaiakkal s szemben. A háborúnak ad- > dig nem lesz vége — mon- < dotta, — amig az Egyesült s Államok és szövetségesei > ezt el nem ismerik. To- < vábbra is az a meggyőző- S désem — hangsúlyozta U <> Thant —, hogy a háború ( folytatása teljes mértékben S felesleges és céltalan. A > szembenálló felek nyilvá- < nosságra hozott nyilatko- j zatait elemezve, meg lehet ? találni a tisztességes béke < alapját. $ A közel-keleti válságról ) szólva U Thant kijelentet- < te, parancsolóan szükséges, S hogy új kísérlet történjék ) a béke helyreállítására oly- ( képpen, hogy tiszteletben b tartják e térség országai- ) nak jogait. Jól sikerült a mecseki Részlet a művészeti együttesek műsorából Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke Péter János társaságában fogadta Miki Takeot, Ja­pán hazánkban tartózkodó külügyminiszterét AUGUSZTUS 1-1OL újabb műszaki cikkek vásárolhatók részletre A legutóbbi időszak kiske­reskedelmi forgalma azt bizo­nyítja, hogy mind a főváros­ban, mind vidéken nő a vá­sárlók érdeklődése a tartós fogyasztási cikkek iránt. Az ilyen igények szélesebb körű kielégítésére a Belkereskedel­mi Minisztérium iparcikk-ke­reskedelmi főosztálya kibőví­tette az OTP részletre vásá­rolható iparcikkek listáját. Augusztus 1-től kezdve az árukölcsön-akció keretében megvásárolható valamennyi VT márkájú televíziótípus, és az Orion gyár AT 650, AT 651 és AT 751 típusú televízió készüléke. Hitelre vásárolható ezentúl valamennyi hazai és import magnetofon, villany- tűzhely, kétlapos villanyföző sütővel, háztartási grillsütő és elektromos parkettkefélögép. Az árukölcsön-akció kereté­HÁRMAS csúcsértekezlet Eszak-Iránban R a m s a r : Az észak-iráni Ramsarban vasárnap folyta­tódott Pakisztán, Törökország és Irán áliamférfiainak csúcs értekezlete. Tájékozott körök szerint a megbeszélések kö­zéppontjában a közel-keleti politika egybehangolása ál­lott. Ajub Khán pakisztáni ál­lamelnök, Demirei török mi­niszterelnök és Reza Pahlevi iráni sah szombaton kezdte meg tanácskozásait. Ott vol­tak a külügyminiszterek is. ben vásárolható továbbá 5 li­teres, NDK gyártmányú vil- lanyboyler, 1000 forint feletti vásárlás esetén szabadon vá­lasztott lakásvilágítási cikkek, a 250 köbcentiméteres Pannó­nia motorkerékpár minden változata, 350 köbcentiméteres Jawa motorkerékpár, motor- kerékpár utánfutó, minden forgalomban levő varrógéptí­pus, 5000 forint érték feletti fényezett bútorok, 2000 forint értéket meghaladó bármely egyéb bútorok, valamint min­den új és használt hangszer. Bizonyára nagy érdeklődésre tarthatnak számot a hazai és lengyel gyártmányú fából ké­szült víkendházak, amelyek au­gusztus 1-től ugyancsak rész­letre vásárolhatók. Az 5000 forint alatti fo­gyasztói áron forgalomban le­vő cikkek általában 20 száza­lék előleggel és 12 hónapig terjedő törlesztéssel vásárolha­tók részletre. 5000 forintnál magasabb ár esetén 30 száza­lék előleg fizetendő és a tör­lesztési idő 18 hónapig terjed­het. Néhány cikk vásárlásánál különösen kedvező feltételeket biztosítanak. így például a Horizont, Minivizor és Topáz típusú televízió-készülékek már 500 forint előleg lefizeté­sével megvásárolhatók. Ugyan­csak kedvezményes, 500 forin­tos előleggel szerepel a kibő­vített árukölcsön-akcióban a 70 literes és a 120 literes Le­hel, valamint a Szaratov tí­pusú hűtőszekrény. A 102 tí­pusú mosógép már 200 forint előleggel kapható. A Vénusz porszívót, valamint a zene­szekrényeket pedig augusztus 1-től 10 százalékos előleg le­fizetésével lehet részletre meg­vásárolni. Természetesen mindazok az iparcikkek, amelyek már ko­rábban kaphatók voltak rész­letre, továbbra is megvásárol­hatók az árukölcsön-akció kö­retébe*. Miki Takeo japán külügy­miniszter vasárnap este a Gel­lert Szállóban találkozott a magyar és a nemzetközi sajtó képviselőivel. Meleg szavak­kal köszönte meg a vendég­szeretetet, amelyben kísére­tével együtt része volt. Azért jöttem Magyarország­ra — mondotta ezután —, hogy eszmecserét folytassak a magyar miniszterelnökkel és a külügyminiszterrel, valamint az ország más vezető szemé­lyiségeivel a magyar—japán kapcsolatok további javításá­nak lehetőségeiről és a két országot érdeklő fontos nem­zetközi kérdésekről. Péter János külügyminiszter úrral folytatott három és fél órás megbeszélésünkön elhatá­roztuk, hogy a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok to­vábbfejlesztése érdekében elő­mozdítjuk delegációk, szemé­(Folytatás a 2. oldalon) karnevál (Tudósítás a 3. oldalon) &

Next

/
Oldalképek
Tartalom