Dunántúli Napló, 1967. június (24. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-23 / 146. szám

IMI JÜNTOS n. napló 2 A brit kormány ellenzi Izrael területi terjeszkedését általános rendezés keretébe* kell megoldani — mondottad — A brit kormány nem a két szembenálló fél közötti tár״ gyalásókat szorgalmazza. Van- nak más lehetőségek is, éa a brit kormány ezeket igyek- szik feltárni. Ezért szorgal- mázzá a négy nagyhatalom tárgyalásait és az eszrmecse- re folytatását az ENSZ kar rétéi között. Londoni diplomáciai meg- figyelők rámutatnak: az utób- bi néhány napban a brit kor- mány érezhetően eltávolodott attól az amerikai álláspont- tói, hogy az izraeli megszál- ló erők visszavonásának kér- dését a ״rendezés más ele- meitől” kell függővé tenni. Wilson miniszterelnök esü- törtökön megerősítette az al- sóházban, hogy a brit kor- mány ellenzi Izrael területi terjeszkedését arab szoroszé- daj rovására. Wilson minisz- terelnök Brown külügyminisz temek az ENSZ-ben szerdán elhangzott beszédét ért bírá- latokra adott válaszaiban ki- fejtette: a külügyminiszter ENSZ-beli beszédében nem foglalt állást a két szemben- álló fél egyike mellett sem, csupán az ENSZ alapokmány egyik alapelvét húzta alá, amikor figyelmeztette Izraelt, hogy ne tegyen egyoldalú lé- péseket az elfoglalt arab te- rületek hivatalos annektálá- sára. A határok kérdését egy CIA-összeesküvés Bumedien ellen Az algériai államfő előbb nem akart hozzájárulni haza- térés! terveinek módosításé- hoz, majd beleegyezett, hogy 24 órával elhalasztja az la- dulást. Este repülőgépe le־’ génységének társaságában ve- csorázott, majd mindenki ny* govóra tért. Másnap reggel a legénység arról értesült, hogy az elnök egy másik jugoszláv repülőtérről másik géppel ér- kezett Algírba. Szovjet—japán gazdasági megállapodás A Szovjetunióban járt japá■ üzletemberek hivatalos kül- döttségével megállapodás jött létre négy állandó bizottság felállításáról. E bizottságok« figyelembe véve a Japánnal való kereskedelem szükségle- teit, tanulmányozzák majd a szovjet faipar kifejlesztését« dj rézbánya feltárását, eső- vezeték építését a tyumenyi olajmező és Nahodka kikötője között, valamint a Szovjetunió távol-keleti kikötőinek kibő- vitásét és korszerűsítését. A következő tárgyalásokat 1968-ban tartják meg Tokió- bán. A* A Jeher Saa című egylp­tömi hetilap megdöbbentő ár- tesülést közöl: a múlt héten meghiúsítottak egy amerikai összeesküvést, amely Bum«- die« algériai elnök élete ellen Irányult Az adatok szerint a CIA szőtte azt az összeesküvést, amely Bumedien elnök repü- lőgépének lelövését tűzte ki célul. A tervet június 14-én kellett volna végrehajtani, amikor Bumedien elnök a Szovjetunióban és Jugoszlá- viában folytatott megbeszélő- sei után visszatérőben volt Algériába. Az összeesküvést akkor lep- lezték le, amikor Bumedien még Jugoszláviában tartózko- dott. Az elnök gépét a Föld- közi-tenger fölött akarták le- lőni. Magyar—koreai kulturális munkatér? Csütörtökön a Kulturális Kapcsolatok ' Intézetének székházában aláírták a ma- gyár—koreai kulturális együttműködési egyezmény 1967—1968. évre szóló mun- katervét, magyar részről Demeter Sándor, a KKI al- elnöke, koreai részről Csőn Bjong Csői, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Kulturális Kapcsolatok Bi- zottságának alelnöke írta alá az okmányokat. Nem számíthat sikerre az amerikai javaslat az ENSZ-kizgyűiésen szór csapatainak kivonását, mert ezt a nyugati hatalmak sem tudják megakadályozni, de kitérnek az agresszor el- ítélése, a felelősség megállapí- tása elől. Az afrikai és ázsiai államok jelentős része azon- bán nem hajlik ilyen megöl- dás felé. A csütörtök délelőtti ülésen részt vett a magyar küldött- ség Fock Jenőnek, a minisz- tertanács elnökének vezetésé- vei. Fock Jenő délben részt vett azon az ebéden, melyet Ion Gheorghe Maurer, a Ro- mán Szocialista Köztársaság miniszterelnöke adott a köz- gyűlésen jelen lévő államfér- fiák egy csoportjának tiszte- letére. A Legfelsőbb Bíróság ítélete n Schwarcz László és társai bűnügyében A Legfelsőbb Bíróság fel­lebbezés folytán csütörtökön ítélkezett Schwarcz László és társai bűnügyében. Schwarcz László 68 éves magyar és osztrák állampol- gár, a devizarendelkezések sorozatos megszegésével gép- kocsikat hozott be az ország- ba, s itt értékesítette. Ezen- kívül ékszerügyleteket is le- bonyolított A Legfelsőbb Bíróság Schwarcz Lászlót három és fél. Kivisz Pál osztályveae- tőt két évi, Büchler Richard bedolgozót egy évi és négy hónapi, Kertész Imre csoport- vezetőt Max Adolf és Ilié« Vilmos kisiparosokat egy-egy évi szabadságvesztésre, más vádlottakat rövidebb tartamú szabadságvesztésre, illet­ve pénzbüntetésre ítélte. — Schwarcz Lászlót részben — más vádlottakkal egyetemle־ gesen — 400 000 forint el- kobzást pótló egyenérték meg fizetésére kötelezte. — Halié, Itt Budapest — címmel vidám, zenés műsort rendeznek Június 29-én Lény- csókon. A műsorban Latabár Kálmán, Majláth Jenő, Jákó Vera, Baráth Mária és Takács Gyula lépnek feL kénytelen volt felvetni ezt a kérdést és megállapítani, hogy a területhódítás elvben meg- engedhetetlen. A nyugati országok azon- bán mindenáron meg akarják akadályozni, hogy a közgyű- lés megbélyegezze az izraeli agressziót, a csapatok kivo- nására irányuló követelést pe- dig — más, egyébként szintén fontos kérdések, mint például az arab menekültek problémá- jának köbeiktatásával — ״fel akarják vizezni” a végrehaj- tást más feltételek teljesíté- sétől akarják függővé tenni. Az Egyesült Államok által előterjesztett határozati javas- lat szemmel láthatóan nem számíthat sikerre a közgyűlé- sen s a nyugati hatalmak tak- tikája most az, hogy megaka- dályózzák a szovjet javaslat eredeti formában történő el- fogadását is. Ennek érdeké- ben az amerikai sajtó most váratlanul melegen pártfogol- ja az egyelőre még formába sem öntött kompromisszumos terveket. Ezek a tervek végső fokon előirányozzák az agresz­Az Egyesült Nemzetek kSor gyűlése szerdán folytatta a közel-keleti kérdés vitáját. A délelőtti ülésen Mauritánia, Belgium, Franciaország és Mongólia képviselője szólalt fel. Délutánra Törökország és az Ukrán SZSZK delegációja kért szót. A közgyűlésen nagyjából ki- rajzolódott már az egyes cső- portok politikája. A Szovjet- unió, a szocialista országok, az arab államok és számos más ázsiai és afrikai ország támogatásával haladéktalanul el akarja érni az agresszor csapatainak kivonását az arab országok megszállt területei- ről s ezzel együtt követeli, hogy a közgyűlés ítélje el az agresszort. Az Izraelt támoga- tó országok, főként a korábbi és jelenlegi gyarmatosító ha- talmak, mint ez a felszólalá- sokból kiderült, nem mernek nyíltan szembeszállni azzal a követeléssel, hogy a támadó csapatait ki kell vonni. Brown angol külügyminiszter, Krag dán és Moro olasz miniszter- elnök például felszólalásában Podgornij kairói tanácskozásai CMHflrtSfcön folytatódtak a Ezcrrjelűn iá és az EAK «1­Bükének kairói tárgyalásai a Köbben palotában. A 25 tagú novje1 küldöttség részéről Jákob Malik külügyminisz- terbdyettes és Zaharov mar- saD, a szovjet hadsereg ve- zérkari főnöke Is részt vett a megbeszéléseken. Egyip- tömi részről jelen van Zakó- ria Mohleddin és AU Szabri miniszterelnökhelyettes, Moh- műd Riad külügyminiszter és Mohamed Favzi, az EAK fegyveres erőinek főparancs- naka. A szerda esü tanácskozások éjfélig tartottak. A megbeszé- léseket este 11 után csak ne- gyedórára szakították meg, hogy némi frissítőt igyanak. A szovjet államfő kairói tárgyalásainak időtartamát még mindig nem rögzítették. A szovjet küldöttség szóvivő- je az MTI tudósítójának ér- deklődésére azt válaszolta, hogy a tárgyalások addig tar- tanak, amíg a felmerült kér- déseket alaposan meg nem vitatják. kidolgozták. Azzal viszont, a jelek szerint, nem számoltak, hogy az arab világ olaj-em- bargója olyan nagyszabású lesz, mint napjainkban. A La- tin-Amerikából és a világ más részeiből, avagy az USA-ban kitermelt olaj ugyanakkor lé- nyegesen drágább mint az, amit a Közel-Keletről szerez- tek. És itt van egyszersmind a nyitja annak, hogy napja- inkban még az olajmonopóliu- mok egyes irányítói is igye- keznek árnyaltabban fogai- mázni. Attól félnek, hogy az erőszak alkalmazásával eset- leg túlfeszítik a húrt és a tér- vezettnél lényegesen többet veszthetnek. Az olajcsata te- hát úgy kezdődött, hogy a ״Nyolc nővér” elhatározta: itt az alkalom a visszaütésre. És abban a Newsweek-nek igaza van, hogy a nagy tét: olaj volt Ez azonban csak fél igazság, mert a gazdasági kérdések el- választhatatlanok a politikai problémáktól. Ami a Közel- Kelet vonatkozásában egyet jelent azzal, hogy a mammut- trösztök és kapcsolt részeik, gazdasági terveik elérésén túl, politikai elvként a haladó esz- mék elfojtását tűzték ki célul. Sümegi Endre sát: térdre borultak, földig hajoltak, felemelték a kezű- két, jobbra, majd balra ve- tették a fejüket stb. Óvatosan, hogy meg ne hall- ják, becsuktam magam m&* gött az ajtót és szétnéztem a forgalmas sugárúton, mely te- le volt a városi élet zajával. Óriási tömeg hullámzott a járdákon, fiatalok nevetgél- tek, színes fényreklám világi- tott a közeli, embererdő övez- te mozi homlokzatáról. A XX. század Szarajevója volt ez, melyben a müezzin éneklő hangja idegenforgalmi attrak- cióvá vált, s oda kell figyelni, hogy az ember meghallja őt egyáltalán. Már a századfordulón sem a mohamedánizmus, hanem az osztrák szoldateszka jelenléte volt a főkérdés Szarajevóban. Ez ellen tiltakozott a maga módján Gavrilo Princip, szerb diák is, akinek pisztolylövé- seit az egész világon meghal- lották. Most már utcák hirde- tik a nevét, Belgrádban és természetesen Bosznia főváro- sában is, ahol még egy mú- zeum és híd őrzi az emlékét. Domborművel jelölték meg azt az épületet, ahol a végzetes lövések eldördültek. Az épü- let mellett két férficipős láb- nyom látható az aszfaltban. A hagyomány szerint ponto- san azon a helyen állt a diák. Természetesen, nem az 6 lába nyoma ez — hiszen még Bősz- niában sem Ilyen aszfaltol- vasztó a nyár —, csupán a ki­A szarajevói sírkövek mánya kötelezte el magát, hogy szállítóeszközökkel, az összes tartalékolt készletek mozgósításával teszi lehetővé, hogy az olajkonszemek külö- nősebb megrázkódtatások nél- kül vészeljék át a krízist. tizenkettőkor, délután négy- kor, este fél nyolckor és fél tízkor. Este fél nyolc után szokták megtartani a közös imát, melyet alapos mosako- dás előz meg. Valóságos für- dőtraktus van a mecset mel- lett, több férfi tartózkodott odabent és szemmel látható volt, hogy pontosan betartják a Korán előírásait. Megmos- ták a kezüket, arcukat, orrú- kát, szájukat és fülüket, majd pedig a lábukat. Utána lerúg- ták a cipőjüket és a fiatal müezzin kíséretében elindultak a mecset belsejébe. Megkérdeztem az egyik fe- zes, olvasót szemezgető mo- hamedánt, hogy résztvehetek-e az istentiszteleten. A férfi, aki odáig készségesen tájékozta- tott a muzulmán szokásokról, arról például, hányán zárán- dokolnak évente Jugoszláviá- ból Mekkába, most hirtelen elkomorodott és ellentmondást nem tűrő hangon válaszolt: ״Nem vehet részt, ön nem mohamedán.” Szerencsére, azért sikerült meglesni egy ilyen ceremóniát, Ali pasa dzsámijában. Három férfi állt a mihráb előtt, éneklő hangjuk betöltötte az egész templomot. Pontosan, az automatizmusig begyako- rolt mozdulatokkal követték a szertartás szövevényes előírá­övezik, szelíd galambok lépe­getnek az udvarában. Bár a mohamedán világban van en- nél nagyobb és szebb imaház is, mindenütt ismerik, illetve számontartják ezt a templo- mot Erről tanúskodik Nasz- szer elnök, Bumedien, az irá- ni sah és más tekintélyes sze- mélyek ajándékszőnyege is, amiket a mecset belsejében őriznek. Rengeteg a szőnyeg, több rétegben borítják be a padlózatot, van közöttük há- romszáz éves is. Nagyon vi- gyáznak rájuk, erős vitorla- vászonnal fedték le azt a részt, ahol a turisták járnak, illetve járhatnak egyáltalán. A szőnyegre ugyanis nem szabad lelépni, még a moha- medánok is csak zokniban mehetnek be a templomba. Így szokás az az egész iszlám világban. A mecset belsejéből is hiá- nyoznak a katolikus, vagy gö- rögkeleti templomokban meg- szokott szobrok, figurális fal- festmények. A templombelső legszebb éke egy nagy, fekete márványtábla, melyen szép, kalligrafikus arab betűkkel a következő felirat olvasható: Allah az egyetlen isten és Mohamed az ő prófétája. Ezt kiáltja a müezzin is, immár négyszáz éve, minden nap hajnali fél négykor, déli Aki olvasta a Nobel-dfjas Ivó Andrics Híd a Drinán cl- mű könyvét, az tudja, milyen nehéz volt Boszniában a mu- zulmán-kérdés. Pedig a mai bosnyákok ősei nem voltak mohamedánok. Elkeseredetten harcoltak annak idején az ősz- mán áradattal, nehezen tud- tak beletörődni a félhold ural- mába. A török megszállás többszáz esztendeje alatt azonban sokan elmohamedá- nosodtak, s 1875-ben, amikor az Osztrák—Magyar Monar- chia csapatai megindultak Szarajevó felé, megrémültek. Meglettek volna a pasák és bégek nélkül is, de a vallásu- kát féltették. Ezért sokan fegyvert fogtak a török mel- lett. Az utolsó szarajevói sza- badcsapat még akkor is tüzelt, amikor vastag falú oltalmazó- jukat — Ali pasa dzsámiját — már teljesen körülfogták az osztrák katonák. Egy XVII. századbeli sza- rajevói városképen vagy nyolc- van dzsámit, illetve karcsú minaretet számoltam össze. Ezek legtöbbje ma is megvan. Nincs hétköznapibb, illetve felemelőbb látvány a város- bán, mint a rengeteg moha- medán templom. A legnagyobb — Huszref bég mecsetje — a város szí- vében fekszik. Vén hársfák A közel-keleti válság ki­robbantása előtt a nagy kon- szernek gondosan párnázott igazgatóságának tanácstermei- ben felmérték a helyzetet Nyilván arra a megállapítás- ra jutottak, hogy a profit ugyan örvendetesen emel ke- dik, de egyes arab országok- bán, főleg Szíriában, akadoz- nak az ״olajozott” gépezet ke- rekei. Még Kuwalt és Szaud- Arábia is előállt bizonyos ״kellemetlen” követelésekkel A hosszas alkudozások és tak- tikai húzások során a nagy trösztöknek engedniük kellett Szíriában majdnem mindent, de még az egyébként politi- kailag Amerika-barát rezsi- mekkel szemben is fel kellett emelniök vagy a részesedést, vagy az olajvezetékek díját. Ezt a folyamatot — úgymond — meg kellett állítani. A ha- tározat úgy szólt, hogy a tár- gyalások vonaláról a kormá- nyokra gyakorolt befolyású- kon keresztül áttérnek a ka- tonai akciókra. Amitől nyíl- vánvalóan a haladó rendsze- rek megdöntését, és ennek kő- vetkeztében az akadékoskodó partnerek ״lecsendesítését” re- mélték. A tröszt-vezérek azonban más lehetőségeket is számba vettek. Nem véletlen, hogy az Atlanti Gazdasági Közösség (OECD), amelyhez a nyugat- európai országokon kívül az Egyesült Államok, Kanada és Japán is tartozik, már jóval korábban kidolgozta a köve- tendő rendszabályokat egy esetleges közel-keleti válság esetére. Ezek szerint óriási olajkészleteket kell tartalékol- ni, előirányozták a latin-ame- rikai olaj kitermelés növelé- sét Vagyis számoltak egy esetleges arab olaj-embargó- val, mintha csak látnoki mó- dón megsejtették volna, hogy Izrael előbb vagy utóbb — valamilyen ״rejtélyes” bizta- tásra — támadásba lendül. A kép pedig teljessé válik, ha tekintetbe vesszük, hogy a Földközi-tengeren immár 17 éve cirkáló hatodik flotta szintén jó előre a helyszínen termett. Ugyanazokról a ka- tonai egységekről van szó, amelyek 1958-ban Libanonban avatkoztak be a Nyugat-barát kormány és ellenzéke között folyó harcba, és nem is olyan régen Görögország vizein ál- lomásoztak mindaddig, amíg ki nem derült, hogy a katonai junta dolgai ״menetrendsze- rűen” haladnak. A terveket tehát pontosan A ״nyolc nővér" a háttérben Amikor a közel-keleti há- ború kitört, a világ közvéle- ménye a hadijelentések, a lé- gi és szárazföldi ütközetek szó- morú statisztikáját figyelte, de a harc fő télete az olaj volt. Első pillantásra meglepőnek hangzik, hogy az idézett meg- állapítást a Newsweek című amerikai hetilap szakírója ve- tette !»pírra, holott közismert, hogy az említett »ajtószerv igen közeli kapcsolatban áll az Egyesült Államok legfel- söbb gazdasági és politikai ve- ,^zérkarával, az pedig mind ez ideig másképpen értékelte az 5USA által elindított izraeli agressziót Ennek a kettősség- nek elsősorban az az oka, hogy a közel-keleti események ala- kulása, főleg a sikeres arab olaj-embargó bizonyos érte- lemben véleményeltérések fór- rása lett, még az amerikai mammut-trösztök berkeiben Kézzel fogható és cáfolha­tatlan tények bizonyítják, hogy az olaj-konszernek főnökei a Washingtonból irányított tá- madás minden fázisát gondo- san kidolgozták. A törzskar a ״Nyolc nővér” néven ismert, szorosan együttműködő hatal- más olajvállalat Ebből öt amerikai, egy angol, egy fran- cia és egy angol—holland ér- dekeltség. Ók tartják kézben a tőkésvilág olajának 9/10-ét és a Közel-Kelet olajának csaknem 100 százalékát Pro- fiijaik csillagászati összegeket érnek el, csak hozzávetőleges becslések szerint az elmúlt három év alatt 6 milliárd dől- lár tiszta haszonhoz jutottak. Külön figyelmet érdemel, hogy az amerikai vállalatok, köz- tűk több olyan is, amely ״hi- vatalosan” nem szerepel a ״Nyolc nővér” soraiban, már érdekvédelmét szolgálta, per- cizitással dolgozták ki együtt- működésüket és terveiket. A szálak elég messzire nyúlnak. Az amerikai törvényhozás 1950-ben hagyta jóvá, az úgy- nevezett ״termelésvédelmi rendeletetEz lényegileg 21 nagy amerikai olajtársaság érdekvédelmet szolgálta, per- %ze elsősorban olyan trösztö- két, melyeknek döntő kapcso- latai vannak külföldi, főleg közel-keleti országokkal. A rendelkezés értelmében az olajtársaságok kérhetik, hogy az állam foganatosítson rend- kívüli intézkedéseket, ha úgy vélik, hogy a világ valamelyik részén érdekeik veszélyben fo- rognak. Ez több esetben meg is történt Így például amikor 1954-ben az iráni Moszadik- kormány próbált átmenetileg önálló olajpolitikát folytatni, vagy 1956—57-ben, az Egyip- tóm elleni akkori agresszió napjaiban. A lényeg, hogy ma- ,!a az Egyesült Államok kor­i

Next

/
Oldalképek
Tartalom